Ucisk w klatce piersiowej i kołatanie serca po szczepieniu przeciwko COVID-19 u 16-letniego chłopca

08.03.2023
prof. dr hab. n. med. Lidia Ziółkowska
Klinika Kardiologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

Skróty: COVID-19 (coronavirus disease) – choroba spowodowana przez SARS-CoV-2, mRNA – matrycowy RNA, RNA – kwas rybonukleinowy, SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) – koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2, SOR – szpitalny oddział ratunkowy, ZMS – zapalenie mięśnia sercowego

Opis sytuacji klinicznej

Około godziny 22 na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) zgłosili się rodzice z 16-letnim chłopcem, u którego kilka godzin wcześniej pojawiło się uczucie ucisku w klatce piersiowej i kołatanie serca. Chłopiec twierdzi, że objawy nie ustępują, a wręcz przeciwnie, ma wrażenie, że w ciągu kilku godzin się nasiliły. Rodzice są zaniepokojeni, ponieważ 3 dni temu chłopiec otrzymał drugą dawkę szczepionki mRNA przeciwko COVID-19. Lekarz, który kwalifikował chłopca do szczepienia, poinformował matkę, że bardzo rzadkim zdarzeniem niepożądanym związanym z podaniem tej szczepionki może być zapalenie mięśnia sercowego (ZMS).

Pytanie 1. Jakie są najczęstsze przyczyny ZMS u dzieci i młodzieży? Czy szczepienie przeciwko COVID-19 rzeczywiście może być przyczyną ZMS?

U dzieci ZMS najczęściej jest powikłaniem infekcji, głównie wirusowych (p. ramka), w wyniku których dochodzi do bezpośredniego uszkodzenia komórek i cytotoksycznego działania limfocytów T na mięsień sercowy, co może z kolei nasilić zespół burzy cytokinowej. Głównym mediatorem burzy cytokinowej jest prozapalnie działająca interleukina 6 (IL-6), która aktywuje limfocyty T i stymuluje dalsze uwalnianie cytokin prozapalnych. W wyniku tych procesów dochodzi do uszkodzenia kardiomiocytów i powstania nacieków zapalnych w mięśniu sercowym. Uznaje się, że taki patomechanizm ZMS występuje także u zakażonych SARS-CoV-2 i w związanej z tym systemowej reakcji zapalnej

Zakażenie SARS-CoV-2 charakteryzuje się szerokim zakresem objawów i choć u dzieci często przebiega bezobjawowo lub z łagodnymi objawami infekcji górnych dróg oddechowych, to jednak u niektórych z nich może być przyczyną choroby o ciężkim przedbiegu, wieloukładowych powikłań, a nawet zgonu. Najczęstszym powikłaniem kardiologicznym w przebiegu zakażenia SARS-CoV-2 jest właśnie ZMS, ale także zapalenie osierdzia, zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca, rzadziej wstrząs kardiogenny i zatorowość płucna.

ZMS i/lub osierdzia bardzo rzadko – i znacznie rzadziej niż w wyniku zachorowania na COVID-19 – może się rozwinąć także u osób szczepionych przeciwko COVID-19 preparatami mRNA (Comirnaty, Spikevax). Największe ryzyko dotyczy chłopców i młodych mężczyzn w wieku 12–39 lat, zwłaszcza po podaniu drugiej dawki szczepionki. Większość przypadków ZMS rozwija się w ciągu 1–5 dni (mediana 2 dni) po szczepieniu. Oznacza to, że przyczyną objawów u opisanego chłopca może być szczepienie. Dane z nadzoru populacyjnego nad bezpieczeństwem szczepień sugerują, że ryzyko to może dotyczyć także osób szczepionych preparatem podjednostkowym, zawierającym rekombinowane białko S z adiuwantem Matrix-M (Nuvaxovid).

Częstość tego zdarzenia niepożądanego różni się w zależności od kraju, typu szczepionki, wieku, płci i odstępu między dawkami. Dane brytyjskie wskazują, że u mężczyzn w wieku <40 lat częstość ZMS po drugiej dawce szczepionki Comirnaty wynosi 12/mln, natomiast po drugiej dawce Spikevax – 101/mln. Większą częstość ZMS po podaniu preparatu Spikevax niż Comirnaty wydają się również potwierdzać dane amerykańskie i kanadyjskie. Amerykańskie Centers for Disease Control and Prevention (CDC) oszacowało, że ZMS związane ze szczepionką mRNA przeciwko COVID-19 ogółem występuje z częstością około 5/mln, a u młodych mężczyzn w wieku 18–29 lat z częstością 12/mln. U części pacjentów proces zapalny w mięśniu sercowym może przebiegać z zapaleniem osierdzia. W Australii wskaźniki te wydają się być największe u nastoletnich chłopców w wieku 12–17 lat.

U dzieci w wieku 5–11 lat przypadki ZMS po szczepieniu preparatem mRNA zgłaszano rzadziej niż u młodzieży i dorosłych, głównie dotyczyły one chłopców po podaniu drugiej dawki. Oszacowano, że częstość ZMS zgłaszana po szczepieniu jest nieznacznie większa niż zapadalność obserwowana w populacji ogólnej dzieci w tym wieku. Dane zebrane w ramach amerykańskiego systemu nadzoru nad bezpieczeństwem szczepień (VAERS) wskazują, że u chłopców w wieku 5–11 lat w ciągu 7 dni po podaniu drugiej dawki Comirnaty ZMS występowało z częstością 4,3/mln, a u dziewczynek – 2/mln.

Postuluje się, że patomechanizm ZMS związanego ze szczepieniem przeciwko COVID-19 jest podobny do obserwowanego w przypadku zakażenia SARS-CoV-2 (p. wyżej). Należy podkreślić, że ZMS związane ze szczepieniem ma zdecydowanie łagodniejszy przebieg niż jako powikłanie COVID-19 i występuje znacznie rzadziej. Zarówno towarzystwa naukowe, jak i agencje rejestrujące leki jednoznacznie potwierdzają, że korzyści ze szczepienia przeciwko COVID-19 preparatami mRNA (zapobieganie COVID-19, jej powikłaniom i zgonom) znacznie przewyższają potencjalne ryzyko związane z wystąpieniem ZMS i/lub osierdzia.

Pytanie 2. Jakie jest zalecane postępowanie w przypadku podejrzenia ZMS związanego ze szczepieniem przeciwko COVID-19?

Postępowanie w przypadku podejrzenia ZMS zależy m.in. od tego, gdzie w pierwszej kolejności zgłosi się pacjent.

W warunkach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) w przypadku podejrzenia ZMS wstępne badania (p. tab.) można przeprowadzić, jeśli:

 • w ocenie klinicznej pacjent jest w dobrym stanie ogólnym, a objawy mają łagodne nasilenie oraz
 • możliwe jest wykonanie podstawowych badań i uzyskanie ich wyników maksymalnie w ciągu 12 h.

Tabela. Wstępne badania diagnostyczne zalecane w przypadku podejrzenia ZMSa
Badanie Wynik
12-odprowadzeniowy zapis EKG – nieprawidłowości odcinka ST (uniesienie lub obniżenie) lub załamka T (spłaszczenie lub odwrócenie), obecne załamki Q
– przedwczesne pobudzenia przedsionkowe
– przedwczesne pobudzenia komorowe
– zapis EKG może być prawidłowy
oznaczenie stężenia troponin w surowicy – często stężenie zwiększone, ale prawidłowa wartość nie wyklucza ZMS (jeśli objawy kliniczne się utrzymują, można rozważyć powtórzenie oznaczenia w ciągu 12 h)
oznaczenie markerów stanu zapalnego: CRP, OB – zazwyczaj wartość zwiększona (choć ta cecha nie jest swoista)
RTG klatki piersiowej – wielkość sylwetki serca prawidłowa lub powiększona (u dzieci definiowane jako WSP >0,5)
a Opracowano na podstawie 1. pozycji piśmiennictwa.
CRP (C-reactive protein) – białko C-reaktywne, EKG – elektrokardiogram, OB – odczyn opadania krwinek czerwonych, POZ – podstawowa opieka zdrowotna, RTG – radiogram, WSP – wskaźnik sercowo-płucny, ZMS – zapalenie mięśnia sercowego

Pilnego skierowania na SOR wymagają natomiast pacjenci z istotnym klinicznie podejrzeniem ZMS, spełniający ≥1 z następujących kryteriów:

 • ciężki stan ogólny w ocenie lekarza (dotyczy pacjentów w każdym wieku),
 • podejrzany i/lub niepokojący ból w klatce piersiowej u osoby w wieku ≥30 lat,
 • nieprawidłowy zapis EKG,
 • nie ma możliwości wykonania i oceny podstawowych badań maksymalnie w ciągu 12 h.

Wszystkie dzieci i młodzież z istotnym klinicznie podejrzeniem ZMS i/lub nieprawidłowymi wynikami badań wstępnych należy skierować na oddział kardiologiczny w celu przeprowadzenia dalszych badań diagnostycznych i potwierdzenia rozpoznania. W celu wykluczenia innych przyczyn objawów zaleca się wykonać: badanie echokardiograficzne serca, angiografię wieńcową lub koronarografię CT (dotyczy pacjentów, u których pewnych cech nie można odróżnić od ostrego zespołu wieńcowego), badanie serca metodą rezonansu magnetycznego (MRI) oraz w rzadkich przypadkach biopsję endomiokardialną. Należy także wykluczyć przyczyny zakaźne ZMS (p. ramka).

Ramka. Zakażenia wirusowe będące najczęstszą przyczyną ZMS u dziecia

 • wirus grypy typu A i B
 • SARS-CoV-2
 • RSV
 • enterowirusy (Coxsackie A, Coxsackie B, ECHO)
 • wirus ospy wietrznej i półpaśca
 • wirusy zapalenia wątroby typu B i C
 • wirus świnki
 • wirus różyczki
 • wirus polio
 • parwowirus B19
 • HIV
 • wirusy Herpes (cytomegalowirus, wirus Epsteina i Barr, ludzki wirus herpes typu 6)
 • adenowirusy
 • arbowirusy

a Opracowano na podstawie: Law Y.M., Lal A.K., Chen S. i wsp.: Diagnosis and management of myocarditis in children: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2021; 144 (6): e123–e135

Leczenie ZMS związanego ze szczepieniem przeciwko COVID-19 u większości pacjentów obejmuje odpoczynek, leczenie wspomagające (m.in. leki przeciwarytmiczne) i leczenie bólu (niesteroidowe leki przeciwzapalne). Rokowanie jest dobre, a u zdecydowanej większości chorych objawy ustępują bez trwałych następstw.

Obserwację kardiologiczną, obejmującą monitorowanie czynności serca w badaniu echokardiograficznym i EKG, należy kontynuować przez ≥12 miesięcy. Zaleca się, aby pacjenci ograniczyli intensywną aktywność fizyczną i uprawianie sportów wyczynowych do czasu ustąpienia objawów klinicznych oraz nieprawidłowości w badaniu echokardiograficznym i zapisie EKG (p. także Czy uzasadnione jest zalecenie unikania przez dzieci wysiłku fizycznego po szczepieniu przeciwko COVID-19? – przyp. red.).

Zalecane postępowanie diagnostyczne u dzieci i młodzieży zgłaszających się na SOR z powodu bólu w klatce piersiowej lub innych objawów sugerujących ZMS i/lub osierdzia po szczepieniu przeciwko COVID-19 przedstawiono na rycinie.

U dorosłych należy także przeprowadzić dodatkowe badania w celu wykluczenia innych przyczyn bólu w klatce piersiowej, takich jak ostry zespół wieńcowy, jeśli wskazują na nie dane z wywiadu chorobowego i wyniki badań.

Należy także pamiętać, że lekarz, który podejrzewa lub rozpoznaje niepożądany odczyn poszczepienny (w tym przypadku ZMS), ma obowiązek zgłosić ten fakt do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej (p. Jak należy zgłosić podejrzenie lub rozpoznanie NOP po szczepieniu przeciwko COVID-19? – przyp. red.).


Ryc. Zalecane postępowanie diagnostyczne na SOR w przypadku podejrzenia ZMS lub zapalenia osierdzia związanych ze szczepieniem u dzieci i nastolatków (Paediatric Research in Emergency Departments International Collaborative, ACEM, ATAGI, New Zealand Immunisation Advisory Centre oraz Cardiac Society of Australia and New Zealand). Przetłumaczono za zgodą z: the Paediatric Research in Emergency Departments International Collaborative (PREDICT) network.

Pytanie 3. Czy u opisanego chłopca można kontynuować szczepienie przeciwko COVID-19 i po wyzdrowieniu podać dawkę przypominającą?

Istnieją ograniczone dane dotyczące ryzyka ZMS i/lub osierdzia po szczepieniu przypominającym (trzeciej lub czwartej dawce), które jednak sugerują, że jest ono podobne do obserwowanego po szczepieniu podstawowym lub mniejsze.

Według amerykańskich CDC eksperci zalecają, aby osobom, u których po podaniu szczepionki mRNA (Comirnaty lub Spikevax) lub Nuvaxovid rozwinie się ZMS lub osierdzia, nie podawać kolejnych dawek jakiejkolwiek szczepionki przeciwko COVID-19 do czasu zebrania dodatkowych danych dotyczących bezpieczeństwa. Natomiast u osób, które jednak zdecydują się na przyjęcie kolejnej dawki, szczepienie należy odroczyć przynajmniej do czasu całkowitego wyzdrowienia (tzn. ustąpienia objawów podmiotowych i przedmiotowych wskazujących na ZMS lub zapalenie osierdzia, a także normalizacji wykładników laboratoryjnych stanu zapalnego).

Przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym szczepieniu należy uwzględnić:

 • czy ZMS i/lub zapalenie osierdzia uznano za niezwiązane ze szczepieniem, zwłaszcza jeżeli rozpoznanie ustalono >3 tygodnie po podaniu dawki szczepionki,
 • indywidualne ryzyko związane z zachorowaniem na COVID-19 (np. przewlekłe choroby współistniejące oraz inne czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 i powikłań),
 • czas, jaki upłynął od podania leków immunomodulujących.

W opinii Australijskiej Grupy Doradczej ds. Szczepień (ATAGI) decyzję o podaniu kolejnych dawek szczepionki przeciwko COVID-19 u osób, u których wystąpiło ZMS lub zapalenie osierdzia związane ze szczepieniem przeciwko COVID-19, należy podjąć indywidualnie, przy udziale kardiologa i/lub specjalisty zajmującego się szczepieniami. Szczepienie można rozważyć dopiero po upływie ≥6 tygodni od całkowitego ustąpienia objawów podmiotowych i przedmiotowych wskazujących na ZMS lub zapalenie osierdzia.

ATAGI i CDC zalecają również, aby w szczepieniu podstawowym wydłużyć odstęp między pierwszą a drugą dawką szczepionki mRNA do 8 tygodni, zwłaszcza u chłopców i młodych mężczyzn w wieku 12–29 lat. Takie postępowanie może zmniejszyć ryzyko ZMS i/lub zapalenia osierdzia związanego ze szczepieniem tymi preparatami (a także zwiększyć jego skuteczność).

Pytanie 4. Jakie zalecenia przekazać pacjentowi szczepionemu przeciwko COVID-19 w kontekście ryzyka ZMS?

Wszystkie osoby, a zwłaszcza chłopców i młodych mężczyzn w wieku 12–39 lat, przed wykonaniem szczepienia przeciwko COVID-19 preparatem mRNA (Comirnaty, Spikevax) lub rekombinowanym (Nuvaxovid) należy poinformować o bardzo małym ryzyku ZMS i/lub zapalenia osierdzia. Należy także wyjaśnić, że w razie wystąpienia niepokojących objawów, takich jak ból lub ucisk w klatce piersiowej, duszność, trzepotanie lub kołatanie serca (uczucie szybkiego lub nieregularnego bicia serca), lub zwiększona męczliwość, należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w której wymienione objawy pojawiają się w niedługim czasie po szczepieniu, szczególnie w okresie pierwszych 7 dni. Pacjentom należy również wyjaśnić, że ZMS po szczepieniu występuje znacznie rzadziej niż po przechorowaniu COVID-19 i zwykle ma dużo łagodniejszy przebieg oraz dobre rokowanie.

Piśmiennictwo:

1. Australian Government: Guidance on myocarditis and pericarditis after mRNA COVID-19 vaccines. https://www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-vaccination-guidance-on-myocarditis-and-pericarditis-after-covid-19-vaccines?language=en
2. Interim Clinical Considerations for Use of COVID-19 Vaccines Currently Approved or Authorized in the United States. www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/interim-considerations-us.html (dostęp: 22.09.2022)
3. Wallace M., Oliver S.: COVID-19 mRNA vaccines in adolescents and young adults: benefit-risk discussion. www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-06/05-COVID-Wallace-508.pdf (dostęp: 22.09.2022)
4. Shimabukuro T.: COVID-19 vaccine safety update: primary series in young children and booster doses in older children and adults. www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2022-09-01/05-COVID-Shimabukuro-508.pdf (dostęp: 22.09.2022)
5. COVID-19 vaccines safety update. www.ema.europa.eu/en/documents/covid-19-vaccine-safety-update/covid-19-vaccines-safety-update-14-july-2022_en.pdf (dostęp: 22.09.2022)
6. Therapeutic Goods Administration. COVID-19 vaccine weekly safety report – 07-04-2022 [Internet]. Australia, Department of Health, 2022 Apr 7 (cited 2022 Apr 13). www.tga.gov.au/periodic/covid-19-vaccine-weekly-safety-report/current
7. Lee A.S.Y, Balakrishnan I.D.D., Khoo C.Y. i wsp.: Myocarditis following COVID-19 vaccination: a systematic review (October 2020-October 2021). Heart Lung Circ., 2022; 31 (6): 757–765
8. Matta A., Kunadharaju R., Osman M. i wsp.: Clinical presentation and outcomes of myocarditis post mRNA vaccination: a meta-analysis and systematic review. Cureus, 2021; 13 (11): e19240
9. Das B.B., Moskowitz W.B., Taylor M.B. i wsp.: Myocarditis and pericarditis following mRNA COVID19 vaccination: what do we know so far? Children (Basel), 2021; 8 (7): 607
10. O’Leary S.T.: Myocarditis after SARS-CoV-2 vaccination: true, true, and… related? Pediatrics, 2021; 148 (3): e2021052644
11. Goddard K., Lewis N., Fireman B. i wsp.: Risk of myocarditis and pericarditis following BNT162b2 and mRNA-1273 COVID-19 vaccination. Vaccine, 2022; 40 (35): 5153–5159
12. Block J.P., Boehmer T.K., Forrest C.B. i wsp.: Cardiac complications after SARS-CoV-2 infection and mRNA COVID-19 vaccination – PCORnet, United States, January 2021–January 2022. MMWR, 2022; 71 (14): 517–523
13. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Dz. U. z 2020 r., poz. 1845, 2112
14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania. Dz. U. 2021, poz. 13
15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania. Dz. U. 2010, nr 254, poz. 1711
Zobacz także
Wybrane treści dla pacjenta:
 • Trądzik młodzieńczy
 • Młodzieńcze spondyloartropatie
 • Zaburzenia rytmu serca (arytmia) u dzieci
 • Stymulacja przezprzełykowa serca
 • Choroba afektywna dwubiegunowa u dzieci i młodzieży
 • Częstoskurcz nadkomorowy
 • Dławica piersiowa stabilna
 • Schizofrenia u dzieci i młodzieży
 • Zaburzenia somatyzacyjne u dzieci i młodzieży
 • Zespół preekscytacji

Reklama

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań