Program Szczepień Ochronnych na 2021 rok

04.01.2021

Na podstawie: Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2021. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia, poz. 117 (22 grudnia 2020 r.)

Część I.A PSO Szczepienia obowiązkowe dzieci i młodzieży według wieku – kalendarz szczepień

1) Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce
• zmieniono zapis dotyczący czasu szczepienia po przebyciu odry, świnki lub różyczki – zamiast: „Szczepienie można przeprowadzić po upływie co najmniej 4 tygodni od wyzdrowienia”, jest: „Szczepienie można przeprowadzić po ustąpieniu ostrych objawów i poprawie stanu ogólnego pacjenta”.
2) Szczepienie przeciwko rotawirusom
Szczepienie jest obowiązkowe dla dzieci po ukończeniu 6. tygodnia życia do ukończenia 32. tygodnia życia, urodzonych po 31 grudnia 2020 roku

Część I.A1. „Wariant szczepień z użyciem szczepionki wysoce skojarzonej”

1) Dodano wariant szczepień z  zastosowaniem szczepionek wysoce skojarzonych DTPa-IPV-Hib-HBV (typu „6 w 1”).
2) Doprecyzowano wiek podania trzeciej dawki szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) typu B oraz przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi – było: 5.–6. miesiąc życia dla szczepienia przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi oraz 7. miesiąc życia dla szczepienia przeciwko WZW typu B, jest: 6.–7. miesiąc życia dla obu szczepień.
3) Uwzględniono obowiązkowe szczepienie przeciwko rotawirusom u dzieci urodzonych po 31 grudnia 2020 roku

Część II PSO „Szczepienia zalecane”

1) Szczepienie przeciwko ospie wietrznej
• wśród osób, którym szczególnie zaleca się to szczepienie, wymieniono dodatkowo: uczniów i studentów szkół i uczelni medycznych lub innych szkół i uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych oraz pracowników ochrony zdrowia.
2) Szczepienie przeciwko meningokokom
• w kolumnie z uwagami usunięto: „Szczepionka nieskoniugowana (polisacharydowa), przeciwko grupom serologicznym A, C – dzieciom od ukończenia 2. roku życia i dorosłym”.
3) Szczepienie przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu
• wśród osób, którym szczególnie zaleca się to szczepienie, wymieniono dodatkowo: osoby, które szczególnie często podejmują aktywność fizyczną poza pomieszczeniami (np. biegacze, spacerowicze, grzybiarze, właściciele psów, myśliwi, rodziny z małymi dziećmi) i inne osoby podejmujące aktywność na świeżym powietrzu, w szczególności turystom.
4) Szczepienie przeciwko WZW typu A
• wśród osób, którym szczególnie zaleca się to szczepienie, wymieniono dodatkowo: osoby z grup ryzyka, w których obserwuje się zwiększoną liczbę zachorowań (w zależności od sytuacji epidemiologicznej), pracowników medycznych, w  szczególności oddziałów zakaźnych, gastroenterologicznych, pediatrycznych.
5) Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce
• wśród osób, którym szczególnie zaleca się to szczepienie, wymieniono dodatkowo: uczniów szkół medycznych lub innych uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych oraz pracowników ochrony zdrowia.

Część III PSO „Informacje uzupełniające – zasady szczepień przeciw wybranym chorobom zakaźnym”

1) Szczepienie przeciwko odrze, śwince i różyczce
• zmieniono zasadę realizacji szczepienia uzupełniającego, zgodnie z  którą drugą dawkę szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce należy podać:
– w 6. roku życia dzieciom urodzonych w 2016 roku (rocznik 2016)
– w 10. roku życia dzieciom urodzonych w 2012 (rocznik 2012) i 2013 roku (rocznik 2013)
2) Szczepienie przeciwko rotawirusom
Zwrócono uwagę na zalecenia dotyczące wczesnego rozpoczęcia szczepienia i wieku, w którym powinno się zakończyć schemat szczepienia oraz podano informacje o odstępach między dawkami, ko administracji oraz populacjach, dla których szczepienie jest obowiązkowe lub zalecane
Zgodnie z PSO 2021:
• szczepienie przeciw zakażeniom wywołanym przez rotawirusy w populacji ogólnej jest obowiązkowe dla dzieci urodzonych po dniu 31 grudnia 2020 roku.
• szczepienie przeprowadza się w schemacie 2- lub 3-dawkowym, w zależności od rodzaju dostępnej szczepionki.
• preferuje się wczesne rozpoczęcie i wczesne zakończenie schematu szczepienia, zgodnie z zaleceniami producenta i towarzystw naukowych, i podanie pierwszej dawki szczepionki doustnie po ukończeniu 6. tygodnia życia, jednak nie później niż przed ukończeniem 12. tygodnia życia.
• w przypadku realizowania szczepienia w schemacie 2-dawkowym zaleca się zakończenie pełnego schematu przed ukończeniem 16. tygodnia życia. W razie konieczności drugą dawkę szczepionki można podać zgodnie ze wskazaniami podanymi w ChPL szczepionki.
• w przypadku realizowania szczepienia w schemacie 3-dawkowym zaleca się zakończenie pełnego schematu przed ukończeniem 22. tygodnia życia. W razie konieczności trzecią dawkę szczepionki można podać zgodnie ze wskazaniami podanymi w ChPL szczepionki.
• należy zachować odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami nie krótsze niż 4 tygodnie.
• szczepienie przeciwko zakażeniom wywołanym przez rotawirusy można przeprowadzać jednocześnie z innymi szczepieniami.
• u dzieci urodzonych przed dniem 1 stycznia 2021 roku szczepienie przeciwko rotawirusom jest szczepieniem zalecanym (liczba dawek i schemat szczepienia – według wskazań producenta szczepionki).

Część IV PSO „Ogólne zasady przeprowadzania i organizacji szczepień”

• Dodano rozdział dotyczący zasad przeprowadzania i organizacji szczepień w czasie stanu epidemii w  związku z  zakażeniami SARS-CoV-2.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju spowodowaną zakażeniami SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19, zwaną dalej „epidemią COVID-19”, obowiązkowe (oraz zalecane) szczepienia ochronne dzieci i młodzieży należy przeprowadzać z zachowaniem należytej staranności w  zapobieganiu styczności z  osobami chorymi, z uwzględnieniem następujących zaleceń:
1) nie zaleca się odraczania terminów szczepień podstawowych z  powodów organizacyjnych. Terminy szczepień podstawowych można przyspieszyć, a odstępy między kolejnymi dawkami pierwotnymi szczepienia podstawowego można skrócić do minimalnych zalecanych przez producenta w ChPL, gdy jest to uzasadnione zamiarem przeprowadzenia szczepienia przed spodziewanym epidemicznym zwiększeniem liczby zachorowań w przebiegu epidemii COVID-19
2) w wyjątkowych sytuacjach, gdy z powodu trwającej epidemii COVID-19 nie można przeprowadzić lekarskich badań kwalifikacyjnych oraz szczepień, dopuszcza się czasowe odroczenie szczepień uzupełniających (dawek kończących schemat szczepienia podstawowego) nie dłużej niż o 3 miesiące oraz szczepień przypominających nie dłużej niż o 12 miesięcy 3) w przypadku czasowego lub długotrwałego odroczenia obowiązkowych szczepień ochronnych każdorazowo należy przeprowadzić szczepienia wyrównawcze i ustalić indywidualny kalendarz szczepień
4) świadczenia zdrowotne z  zakresu profilaktycznej opieki nad dziećmi zdrowymi należy udzielać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dostosowanymi do aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju.

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań