Rutynowo stosowane szczepienia a rozwój AZS u dzieci i dorosłych

15.09.2021
Vaccines do not cause atopic dermatitis: a systematic review and meta-analysis
Ayasse M. i wsp.
Vaccine, 2021; 39 (13): 1805–1811

Opracowały: mgr Małgorzata Ściubisz, lek. Iwona Rywczak

Skróty: AZS – atopowe zapalenie skóry, BCG – szczepionka, szczepienie przeciwko gruźlicy, Hib – Haemophilus influenzae typu b, OR – iloraz szans, RCT – badanie z randomizacją

W przeglądzie systematycznym piśmiennictwa z metaanalizą oceniono związek między rutynowo stosowanymi u dzieci i/lub dorosłych szczepionkami a późniejszym rozwojem atopowego zapalenia skóry (AZS).

Przeszukano 5 elektronicznych baz publikacji medycznych (Medline, Embase, Lilacs, Scopus, Web of Science) za okres do marca 2021 roku. Ostatecznie do przeglądu zakwalifikowano 44 badania opublikowane w latach 1997–2018, w tym 26 badań przekrojowych, 12 badań obserwacyjnych, 3 badania kliniczno-kontrolne, 2 badania kohortowe z prospektywnym zbieraniem danych oraz 1 badanie z randomizacją (RCT). Większość badań przeprowadzono w Europie (25), pozostałe w regionie Azji (5), Australii (5), Ameryki Północnej (3), Afryki (1) lub w kilku rejonach świata (5). Dotyczyły głównie populacji dzieci (40), rzadziej dorosłych (1) lub obu tych grup (3).

Kryteria włączenia do metaanalizy spełniło 37 badań. W badaniach przekrojowych rozpowszechnienie AZS wyniosło 14,6% (zakres: 13–62%; 34 badania) u osób szczepionych jakimkolwiek preparatem, 14% (zakres: 10,2–17,8; 14 badań) u osób szczepionych przeciwko gruźlicy (BCG), 14,7% (zakres: 5,9–23,5%; 7 badań) u osób szczepionych preparatem zawierającym antygeny krztuśca oraz 15% (zakres: 12,1–17,8; 21 badań) wśród osób nieszczepionych. W analizie uwzględniającej tylko badania z grupą kontrolną wykazano, że rozpowszechnienie AZS w populacji osób szczepionych jakimkolwiek preparatem (iloraz szans – OR: 0,96 [95% CI: 0,82–1,12]), szczepionych BCG (OR: 0,92 [95% CI: 0,7–1,23]) lub preparatem zawierającym antygeny krztuśca (OR: 0,79 [95% CI: 0,42–1,5]) było podobne jak w populacji nieszczepionej.

Pozostałych 7 badań nie spełniło kryteriów kwalifikacji do metaanalizy. W badaniach tych nie zaobserwowano, aby szczepienie BCG przed ukończeniem 1. roku życia lub po jego ukończeniu, przeciwko Haemophilus influenzae typu b (Hib), przeciwko odrze lub ospie wietrznej było związane z późniejszym rozwojem AZS. W analizie obejmującej populację niemowląt z rozpoznanym AZS nie wykazano również związku między rutynowo wykonywanymi w 1. roku życia szczepieniami (tj. przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis, ospie wietrznej, meningokokom, pneumokokom) a zaostrzeniem AZS. W 2 badaniach przekrojowych zaobserwowano nieznacznie większe rozpowszechnienie zgłaszanego przez pacjentów AZS po szczepieniu BCG lub przeciwko durowi brzusznemu, ospie prawdziwej lub różyczce, ale zależności tej nie stwierdzono w analizie uwzględniającej tylko AZS rozpoznane przez lekarza.

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że żadne z rutynowo wykonywanych szczepień u dzieci i/lub dorosłych nie było związane z późniejszym rozwojem AZS. Dzieci z AZS powinny otrzymywać wszystkie szczepienia należne dla wieku.

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań