Redaktor naczelny

dr n. med. Jacek Mrukowicz

Zastępca redaktora naczelnego

dr n. med. Agnieszka Matkowska-Kocjan

Zespół redakcyjny

lek. Iwona Rywczak
dr n med. Piotr Sawiec
mgr Małgorzata Ściubisz

redakcja językowa i opracowanie edytorskie

Małgorzata Samela-Gazda - redaktor prowadzący
Anna Kochanek - sekretarz redakcji

redakcja techniczna

Zofia Łucka - DTP
Łukasz Łukasiewicz - projekt okładki i typografia
Mirosław Szymański - redaktor techniczny
Jacek Zieliński - projekt reklam Medycyny Praktycznej

dział reklam

Magdalena Majta
tel. 12 293 40 00
magdalena.majta@mp.pl

adres redakcji

Cholerzyn 445
32-060 Liszki (k. Krakowa)
tel. 12 293 40 00
fax 12 293 40 10

listy do redakcji

pediatria.redakcja@mp.pl

WYDAWCA
Medycyna Praktyczna
Copyright by Medycyna Praktyczna

DRUK
Technet, Kraków
Nakład 2800 egz.
ISSN 2084-4638