MP OnLine - Strona główna

Poczta MP
Poczta MP   Forum
Forum   Mój koszyk
Mój koszyk  
Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy


  Kurier          
  Artykuły          
  Leki          
  Szkolenia          
  eMPendium          
  Księgarnia          26.09.2018, [ zaloguj ]
Szukaj w księgarni:  

 


Bezpieczne zakupy  

Honorujemy karty płatnicze Strona główna  »  Księgarnia  »  Czasopisma


Medycyna Praktyczna 2002/04

Rok wydania: 2002 r. , Wydawca: Medycyna Praktyczna
Nr katalogowy: 3194

Zamów prenumeratę »
Spis treści numeru:

Zasady prowadzenia treningu fizycznego
Stanowisko American Heart Association

wg Exercise standards for testing and training
A statement for healthcare professionals from the American Heart Association

G.F. Fletcher, G.J. Balady, E.A. Amsterdam, B. Chaitman, R. Eckel, J. Fleg, V.F. Froelicher, A.S. Leon, I.L. PiĹa, R. Rodney, D.G. Simons-Morton, M.A. Williams, T. Bazzarre
Circulation, 2001; 104: 1694-1740
tłumaczenie: Magdalena Celińska, Tomasz Löwenhoff
konsultacja: Barbara Dąbrowska
str. 21-29

Elektrokardiografia praktyczna
Zaburzenia rytmu w zapisie holterowskim

Barbara Dąbrowska
str. 31

Standardy opieki medycznej nad chorymi na cukrzycę
Aktualne (2002) stanowisko American Diabetes Association

Standards of medical care for patients with diabetes mellitus
American Diabetes Association
Diabetes Care, 2002; 25 (suppl. 1): S33-S49
komentarz: Jacek Sieradzki
str. 47-91
Artykuł zawiera zalecenia Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego na rok 2002 dotyczące: 1) klasyfikacji, rozpoznawania i badań przesiewowych w kierunku cukrzycy, w tym diagnostyki cukrzycy ciężarnych; 2) wstępnej oceny chorych, planu leczenia, kontroli glikemii, leczenia dietetycznego i aktywności fizycznej; 3) profilaktyki, wykrywania i leczenia powikłań cukrzycy - choroby niedokrwiennej serca (w tym zwalczania czynników ryzyka, takich jak nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, palenia tytoniu), nefropatii, retinopatii, zespołu stopy cukrzycowej; oraz 4) postępowania u kobiet chorych na cukrzycę przed zajściem w ciążę, szczepień ochronnych, opieki nad chorymi na cukrzycę w podeszłym wieku oraz cukrzycy u dzieci i młodzieży.

Postępowanie w chorobie Crohna u dorosłych
Aktualne (2001) Wytyczne American College of Gastroenterology

Management of Crohn's disease in adults
Stephen B. Hanauer, William Sandborn, and The Practice Parameters Committee of the American College of Gastroenterology
The American Journal of Gastroenterology, 2001; 96: 635-643
komentarz: Witold Bartnik
str. 92-104
Artykuł zawiera aktualne wytyczne Amerykańskiego Kolegium Gastroenterologii dotyczące rozpoznawania i leczenia choroby Crohna u dorosłych.
Omówiono w nim: obraz kliniczny choroby, zasady jej rozpoznawania, czynniki zaostrzające, ocenę aktywności choroby oraz leczenie różnych jej postaci i wskazania do leczenia operacyjnego.

Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów
Aktualne (2002) wytyczne American College of Rheumatology

Guidelines for the management of rheumatoid arthritis. 2002 update
American College of Rheumatology Subcommittee on Rheumatoid Arthritis Guidelines
Arthritis & Rheumatism, 2002; 46: 328-346
tłumaczenie: Mariusz Puszczewicz
komentarz: Irena Zimmermann-Górska
str. 113-145
Artykuł zawiera aktualne wytyczne Amerykańskiego Kolegium Reumatologii dotyczące leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów.
Przedstawiono w nim: cele leczenia, zasady wstępnej oceny choroby i oceny jej aktywności, leczenie niefarmakologiczne, farmakologiczne i operacyjne, zakresy kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i reumatologa, a także koszty opieki.

Problemy kliniczne okresu okołomenopauzalnego
Wytyczne The North American Menopause Society

Clinical challenges of perimenopause: consensus opinion of The North American Menopause Society
Menopause, 2000; 1: 5-13
komentarz: Piotr Skałba
str. 146
Artykuł zawiera aktualne stanowisko Północnoamerykańskiego Towarzystwa Menopauzy dotyczące problemów klinicznych okresu okołomenopauzalnego. Przedstawiono w nim: definicję tego okresu w życiu kobiet, metody jego rozpoznawania, związane z nim objawy naczynioruchowe, zaburzenia snu, zmiany w układzie moczowo-płciowym, zaburzenia seksualne i problemy psychologiczne oraz metody leczenia, a także zalecenia dotyczące ogólnej oceny stanu zdrowia kobiet w tym okresie.

Alergeny
Odcinek 74: pomidor

prof. dr hab. med. Edward Rudzki
Klinika Dermatologiczna AM w Warszawie
str. 157-161

Techniki znieczulenia miejscowego - cz. XVIII
Intercostal nerve
Marc B. Hahn
in: M.B. Hahn, P.M. McQuillan, G.J. Sheplock, eds: Regional anesthesia: an atlas of anatomy and techniques. 1st ed., St Louis, Mosby, 1996: 241-246
tłumaczenie: Jarosław Kużdżał
konsultacja: Marian Kuś
str. 167-170

Podstawy statystyki dla prowadzących badania naukowe
Odcinek 34: Analiza kanoniczna

mgr Andrzej Stanisz
z Zakładu Biostatystyki i Informatyki Medycznej Collegium Medicum UJ w Krakowie
str. 171-176

Lingua Latina medicinalis
Marcin Piekarz
str. 177

 STRESZCZENIA I OMÓWIENIA BADAŃ NAUKOWYCH 

Metoprolol w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu w leczeniu chorych z ciężką niewydolnością serca - analiza w podgrupie badania MERIT-HF
Metoprolol contolled release/extended release in patients with severe heart failure
S. Goldstein, B. Fagerberg, A. Hjalmarson, J. Kjekshus, F. Waagstein, H. Wedel, J. Wikstrand, for the MERIT-HF Study Group
Journal of the American College of Cardiology, 2001; 38: 932-938
konsultacje: Barbara Dąbrowska
str. 32-34
U chorych ze stabilną przewlekłą niewydolnością serca w III lub IV klasie NYHA i frakcją wyrzutową lewej komory <25% metoprolol w postaci tabletek o przedłużonym uwalnianiu, dołączony do optymalnego leczenia standardowego obejmującego diuretyki i inhibitor ACE, zmniejszył ryzyko zgonu lub hospitalizacji z dowolnej przyczyny.

Walsartan w leczeniu przewlekłej niewydolności serca - badanie Val-HeFT
A randomized trial of the angiotensin-receptor blocker valsartan in chronic heart failure
J.N. Cohn, G. Tognoni, for the Valsartan Heart Failure Trial Investigators
The New England Journal of Medicine, 2001; 345: 1667-1675
komentarz: Piotr Ponikowski
str. 37
Dołączenie walsartanu do standardowego leczenia przewlekłej niewydolności serca w II-IV klasie NYHA znamiennie zmniejszyło ryzyko wystąpienia złożonego punktu końcowego (zgon, zatrzymanie krążenia z resuscytacją, hospitalizacja z powodu niewydolności serca i potrzeba stosowania dożylnych leków o dodatnim działaniu inotropowym lub rozszerzającym naczynia krwionośne przez <=4 h bez hospitalizacji), ryzyko hospitalizacji z powodu niewydolności serca oraz objawy kliniczne.

Przedłużone stosowanie heparyny drobnocząsteczkowej po wypisaniu ze szpitala w profilaktyce zakrzepicy żył głębokich u osób po planowej alloplastyce stawu biodrowego - przegląd systematyczny
Extended out-of-hospital low-molecular-weight heparin prophylaxis against deep venous thrombosis in patients after elective hip arthroplasty: a systematic review
R.D. Hull, G.F. Pineo, P.D. Stein, A.F. Mah, S.M. MacIsaac, O.E. Dahl, M. Butcher, R.F. Brant, W.A. Ghali, D. Bergqvist, G.E. Raskob
Annals of Internal Medicine, 2001; 135: 858-869
komentarz: James D. Douketis
str. 42-45

Endoskopowe podwiązywanie żylaków w porównaniu ze stosowaniem nadololu i monoazotanu izosorbidu w profilaktyce nawrotowych krwawień z żylaków przełyku
Endoscopic ligation compared with combined treatment with nadolol and isosorbide mononitrate to prevent recurrent variceal bleeding
C. Villanueva, J. MiĹana, J. Ortiz, A. Gallego, G. Soriano, X. Torras, S. Sáinz, J. Boadas, X. Cussó, C. Guarner, J. Balanzó
The New England Journal of Medicine, 2001; 345: 647-655
komentarz: Marek Krawczyk
str. 106-107

Eradykacja H. pylori a ryzyko wrzodów trawiennych u osób rozpoczynających długotrwałe leczenie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
Eradication of Helicobacter pylori and risk of peptic ulcers in patients starting long-term treatment with non-steroidal anti-inflammatory drugs: a randomised trial
F.K.L. Chan, K.F. To, J.C.Y. Wu, M.Y. Yung, W.K. Leung, T. Kwok, Y. Hui, H.L.Y. Chan, C.S.Y. Chan, E. Hui, J. Woo, J.J.Y. Sung
The Lancet, 2002; 359: 9-13
komentarz: Witold Bartnik
str. 108

Przewaga kortykosteroidu stosowanego donosowo nad doustnym lekiem przeciwhistaminowym w doraźnym leczeniu sezonowego alergicznego nieżytu nosa
Superiority of intranasal corticosteroid compared with an oral antihistamine in the as-needed treatment of seasonal allergic rhinitis
S.M. Kaszuba, F.M. Baroody, M. deTineo, L. Haney, C. Blair, R.M. Naclerio
Archives of Internal Medicine, 2001; 161: 2581-2587
komentarz: Bożena Tarchalska-Kryńska
str. 163-165

 PRZEGLĄD AKTUALNEGO PIŚMIENNICTWA 

Leczenie tenekteplazą w połączeniu z enoksaparyną albo abciksymabem i heparyną niefrakcjonowaną było skuteczniejsze od leczenia tenekteplazą w połączeniu z samą heparyną niefrakcjonowaną u chorych ze świeżym zawałem serca - badanie ASSENT-3
The Assessment of the Safety and Efficacy of a New Thrombolytic Regimen (ASSENT)-3 Investigators
Lancet, 2001; 358: 605-613
str. 181

U chorych ze zwężeniem tętnic wieńcowych o średnicy <3 mm PCI z wszczepieniem stentu, w porównaniu z PTCA, zmniejszyła ryzyko restenozy i powtórnej rewaskularyzacji w okresie 6 miesięcy - badanie BESMART
R. Koning i wsp.
Circulation, 2001; 104: 1604-1608
str. 181

Monoazotan izosorbidu nie zmniejszył ryzyka pierwszego krwawienia z żylaków przełyku i zgonu u chorych na marskość wątroby, u których nie można było zastosować beta-blokerów
J.C. García-Pagán i wsp.
Gastroenterology, 2001; 121: 908-914
str. 182

TIPS skuteczniej niż leczenie zachowawcze zapobiegało nawrotowi krwawienia z żylaków przełyku, ale zwiększało ryzyko encefalopatii wątrobowej
A. Escorsell i wsp.
Hepatology, 2002; 35: 385-392
str. 183

U chorych z posocznicą bakteryjną lub we wstrząsie septycznym stosowanie immunoglobulin poliklonalnych dożylnie zmniejszyło ryzyko zgonu
Alejandria M.M. i wsp.
The Cochrane Library, Issue 1, 2002. Oxford: Update Software (ostatnia aktualizacja 11.11.2001)
str. 183

Trudności w pracy zawodowej i rozpad małżeństwa wiązały się ze zwiększeniem ryzyka zgonu wśród mężczyzn
K.A. Matthews i wsp.
Archives of Internal Medicine, 2002; 162: 309-315
str. 184

Leczenie bólu neuropatycznego bupropionem było skuteczne i dobrze znoszone
M.R. Semenchuk i wsp.
Neurology, 2001; 57: 1583-1588
str. 185

U kobiet chorych na raka szyjki macicy bez przerzutów odległych jednoczesne stosowanie chemio- i radioterapii zmniejsza ryzyko zgonu i przedłuża czas przeżycia bez objawów choroby
J.A. Green i wsp.
Lancet, 2001; 358: 781-786
str. 185

Słownik EBM
str. 178

Podręczny przewodnik leczenia uzależnienia od tytoniu dla lekarzy i pielęgniarek
Dokument GOLD (2000)

Treating tobacco use and dependence. Clinical practice guideline.
Fiore M.C. i wsp.
Rockville, MD, U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Service, June 2000; http://www.surgeongeneral.gov/tobacco/treating_tobacco_use.pdf
Suplement do nr 04/2002 Medycyny Praktycznej


Medycyna Praktyczna 2002/04

Zakupy  
 12 zł 
 11 zł  dla prenumeratorów
nakład wyczerpany

Zobacz także:
Zamów prenumeratę
Numery archiwalne
Wydania specjalne

Opis czasopisma
Rada Naukowa
Redakcja
Kontakt z redakcją


Wersja do druku
Wersja do druku   Poleć znajomemu
Poleć znajomemu Dodaj do ulubionych
Dodaj do ulubionych Ustaw jako startową
Ustaw jako startową

  |  O nas   |  Polityka prywatności   |  PAP   |  Kontakt   |  
Bezpłatna infolinia: zamów wydawnictwa i prenumeratę MP!
Medycyna Praktyczna
 Copyright © 1996 - 2014 Medycyna Praktyczna