medycyna praktyczna dla lekarzy

Tabela 18.8-3. Skala niewydolności narządów związanej z sepsą (SOFA)a

Narząd lub układ

Wynik

0

1

2

3

4

układ oddechowy

PaO2/FiO2, mm Hg (kPa)

≥400 (53,3)

<400 (53,3)

<300 (40)

<200 (26,7)b

<100 (13,3)b

krzepnięcie krwi

liczba płytek, × 103/μl

≥150

<150

<100

<50

<20

wątroba

bilirubinemia, μmol/l (mg/dl)

<20 (1,2)

20–32 (1,2–1,9)

33–101 (2,0–5,9)

102–204 (6,0–11,9)

>204 (12)

układ krążenia

MAP ≥70 mm Hg

MAP <70 mm Hg

dobutamina (jakakolwiek dawka) lub dopamina <5c

noradrenalina ≤0,1 lub adrenalina ≤0,1, lub dopamina 5,1–15c

noradrenalina >0,1 lub adrenalina >0,1, lub dopamina >15c

układ nerwowy

skala śpiączki Glasgowd

15

13–14

10–12

6–9

<6

nerki

kreatyninemia, μmol/l (mg/dl)

<110 (1,2)

110–170 (1,2–1,9)

171–299 (2,0–3,4)

300–440 (3,5–4,9)

>440 (5,0)

lub diureza, ml/d       lub <500 lub <200

a kalkulator w języku polskim – https://www.mp.pl/kalkulatory/179844,skala-sofa

b podczas mechanicznego wspomagania wentylacji

c dawki katecholamin wyrażone w μg/kg/min i podawane przez ≥1 h

dtab. 1.33-2

FiO2 – zawartość tlenu w mieszaninie wdechowej wyrażona w postaci ułamka dziesiętnego, MAP – średnie ciśnienie tętnicze, PaO2 – ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej

na podstawie: Intensive Care Med. 1996; 22: 707–710