Tabela 16.1-4. Kryteria klasyfikacyjne RZS wg ACR i EULAR z 2010 r.

Oceniana populacja (u kogo należy przeprowadzić ocenę w kierunku RZS?): pacjenci, u których

1) występuje klinicznie jawne zapalenie błony maziowej ≥1 stawu (obrzęk)

2) zapalenia błony maziowej nie można lepiej wyjaśnić inną chorobąa.

Poniższe kryteria są przeznaczone dla pacjentów ocenianych po raz pierwszy. Ponadto jako chorych na RZS należy klasyfikować pacjentów z nadżerkami typowymi dla RZSb lub z długotrwałą chorobą (także nieaktywną [leczoną albo nieleczoną]), którzy wcześniej spełniali poniższe kryteria (o czym świadczą dane z historii choroby).

Kryteria klasyfikacyjne RZS (dodać liczbę punktów z każdej kategorii [A–D]; wynik ≥6 pkt = pewne rozpoznanie RZS)c

A. zajęcie stawówd

1 duży stawe

0 pkt

2–10 dużych stawówe

1 pkt

1–3 małych stawówf (z zajęciem dużych stawów albo bez)

2 pkt

4–10 małych stawówf (z zajęciem dużych stawów albo bez)

3 pkt

>10 stawówg (w tym ≥1 mały staw)

5 pkt

B. serologia (konieczny jest wynik ≥1 testu)h

RF i ACPA ujemne

0 pkt

RF lub ACPA obecne w niskim mianie

2 pkt

RF lub ACPA obecne w wysokim mianie

3 pkt

C. wskaźniki ostrej fazy (konieczny jest wynik ≥1 testu)

stężenie CRP w normie i OB w normie

0 pkt

stężenie CRP zwiększone lub OB przyspieszone

1 pkt

D. czas trwania objawówi

<6 tyg.

0 pkt

≥6 tyg.

1 pkt

a Rozpoznanie różnicowe może obejmować takie choroby jak toczeń rumieniowaty układowy, łuszczycowe zapalenie stawów i dna.

b nadżerki (zdefiniowane jako przerwanie ciągłości warstwy korowej kości) uwidocznione na RTG stawów rąk i stóp w ≥3 oddzielnych stawach spośród stawów międzypaliczkowych bliższych, śródręczno-paliczkowych, stawów nadgarstka (liczone jako 1 staw) oraz śródstopno-paliczkowych

c Pacjentów z wynikiem <6 pkt nie klasyfikuje się jako chorych na RZS, ale mogą oni spełnić kryteria w późniejszym czasie (niekoniecznie jednocześnie), podczas kolejnej oceny.

d Zajęcie stawu oznacza obrzęk lub tkliwość w trakcie badania; można je potwierdzić, wykazując zapalenie błony maziowej za pomocą badań obrazowych. Nie uwzględnia się stawów międzypaliczkowych dalszych, stawu nadgarstkowo-śródręcznego I i stawu śródstopno-paliczkowego I (są one typowo zajęte w chorobie zwyrodnieniowej stawów).

e stawy: ramienny, łokciowy, biodrowy, kolanowy, skokowy

f stawy: śródręczno-paliczkowe, międzypaliczkowe bliższe, śródstopno-paliczkowe II–V, międzypaliczkowy kciuka i stawy nadgarstka

g Oprócz ≥1 małego stawu mogą być zajęte inne małe stawy, duże stawy lub stawy niewymienione jako małe lub duże (np. skroniowo-żuchwowy, barkowo-obojczykowy, mostkowo-obojczykowy itd.

h Wynik „ujemny” oznacza wartości (wyrażone w jednostkach międzynarodowych [IU]) nieprzekraczające górnej granicy normy (ggn) dla danego testu w danym laboratorium; „niskie miano” = wartości przekraczające ggn ≤3-krotnie; „wysokie miano” = wartości przekraczające ggn >3-krotnie.

i podany przez pacjenta czas trwania podmiotowych lub przedmiotowych objawów zapalenia błony maziowej (np. ból, obrzęk, tkliwość) stawów zajętych klinicznie w chwili oceny pacjenta (niezależnie od tego, czy jest leczony).

ACPA – przeciwciała przeciwko cytrulinowanym peptydom, CRP – białko C-reaktywne, OB – odczyn Biernackiego, RF – czynnik reumatoidalny