prof. dr hab. med. FETCS Tomasz Grodzki

Specjalizacja

 • Chirurgia klatki piersiowej
 • Transplantologia kliniczna

Informacje i kontakty

Studia
1977–1983 Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
Przebieg pracy zawodowej
2007– Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie (kierownik Oddziału Klinicznego Chirurgii Klatki Piersiowej PAM – jest to oddział szpitala w Szczecinie Zdunowie podniesiony do rangi oddziału klinicznego na mocy porozumienia Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkows
1998– dyrektor Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie
1995– konsultant wojewódzki ds. chirurgii klatki piersiowej dla województwa zachodniopomorskiego
1993– biegły Sądu Wojewódzkiego z zakresu chirurgii klatki piersiowej
2006–2010 radny Rady Miasta Szczecin
1984–2006 Specjalistyczny Szpital im. prof. Alfreda Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie (od młodszego asystenta do Ordynatora Oddziału Torakochirurgii – od 1995)
1983–1984 Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Szczecinie, stażysta
Dorobek naukowy
Dotychczasowy dorobek naukowy obejmuje 76 publikacji naukowych: 38 z nich ukazało się drukiem przed habilitacją, kolejne 38 po habilitacji. Ponadto prof. Grodzki przedstawiał doniesienia zjazdowe na 37 kongresach i sympozjach (16 zagranicznych i 21 krajowych). 14 prac ukazało się drukiem w czasopismach z Listy Filadelfijskiej (4 przed habilitacją, 10 po habilitacji). Wśród nich należy wymienić Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery (najwyżej oceniane czasopismo kardio-torakochirurgiczne na świecie), European Journal of Cardiothoracic Surgery, Lancet Oncology, Journal of Cardiovascular Surgery, Lung Cancer, Breast Cancer Research and Treatment, Annals of Transplantations, Carcinogenesis.
Łączny Impact Factor (IF) opublikowanych prac wyniósł 42,780, z tego przed habilitacją 6,014 pkt, a po habilitacji 36,766 pkt. W klasyfikacji punktowej KBN po habilitacji uzyskał 309 pkt.
Prof. Grodzki jest członkiem komitetów naukowych Kardiochirurgii i Torakochirurgii Polskiej oraz Pneumonologii Info.

Prof. Grodzki jest promotorem trzech obronionych rozpraw doktorskich:
1. Dr n. med. Dominika Ciosek-Sullik: „Wpływ chirurgicznego leczenia patologicznej otyłości metodą laparoskopowej pionowej plastyki żołądka z przepasaniem na hormonalny mediator kontrolujący przemianę materii – grelinę oraz wydolność układu oddechowego u pacjentów z otyłością patologiczną” Pomorska Akademia Medyczna 2009
2. Dr n. med. Bartosz Kubisa: „1,25-dihydroxycholekalcyferol zmniejsza ostry odrzut w allogenicznym przeszczepie płuca u szczura” Pomorska Akademia Medyczna 2009
3. Dr n. med. Jarosław Pieróg: „Ocena stężenia i dystrybucji wankomycyny w allogenicznym przeszczepie płuca u szczura” Pomorska Akademia Medyczna 2009

Prof. Grodzki recenzował trzy rozprawy doktorskie:
1. Dr. n. med. Tomasz Kaczor: Wyniki odległe leczenia operacyjnego chorych z przerzutami nowotworowymi do płuca” Śląska Akademia Medyczna 2004
2. Dr n. med. Agnieszka Garncarek: „Ocena wpływu przedoperacyjnej chemioterapii na wyniki bezpośrednie i przeżycia odległe u chorych na miejscowo zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca”. Akademia Medyczna we Wrocławiu 2006
3. Dr n. med. Mariusz Łochowski: „Czynniki ryzyka występowania powikłań po wykonaniu zespoleń przełykowo-żołądkowych i przełykowo-jelitowych na szyi po wycięciu raka płaskonabłonkowego przełyku”. Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2008

Prof. Grodzki oceniał całokształt dorobku naukowego oraz rozprawę habilitacyjną trzech Kolegów:
1. Dr hab. med. Marcin Zieliński: „Badania wybranych czynników wpływających na skuteczność leczenia operacyjnego miastenii” Uniwersytet Jagielloński 2005
2. Dr hab. med. Jarosław Kużdżał: „Przydatność rozszerzonej limfadenektomii śródpiersiowej z dostępu szyjnego w ocenie stopnia zaawansowania niedrobnokomórkowego raka płuca” Warszawski Uniwersytet Medyczny 2007
3. Dr hab. med. Damian Czyżewski: „Badania dawców płuc o rozszerzonych kryteriach kwalifikacyjnych Śląski Uniwersytet Medyczny 2009

Ponadto recenzował 25 prac nadesłanych do Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 6 prac dla European Journal of Cardiothoracic Surgery oraz prace dla Kardiochirurgii i Torakochirurgii Polskiej, Polskiego Przeglądu Chirurgicznego oraz Pneumonologii i Alergologii Polskiej.
Za pracę naukową uzyskał trzykrotnie nagrodę JM Rektora PAM oraz jeden raz nagrodę zespołową Ministra Zdrowia. Otrzymał także nagrodę Oddziału Zachodniopomorskiego TChP za prezentację dotyczącą transplantacji płuc.
Od 1995 roku czynnie uczestniczyłem wraz z zespołem we wszystkich zjazdach Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń Towarzystwa Chirurgów Polskich, jak również w zjazdach europejskich towarzystw torakochirurgicznych. W ostatnich latach przewodniczyłem sesjom naukowym podczas zjazdów zarówno w kraju, jak i zagranicą (m.in. 2000 Kraków, 2001 Warszawa, 2001 Sao Paulo, 2001 Lizbona, 2003 Wiedeń, 2004 Lipsk, 2005 Barcelona, 2008 Bukareszt i wiele innych).

I. Wykaz osiągnięć w pracy naukowo – badawczej przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego

1. Grodzki T: Parietal pleurectomy as a method of treatment of recurrent pneumothorax - long term functional results. J Cardiovasc Surg 1997;38:425-427,
2. Pankowski J, Grodzki T, Janowski H, Parafiniuk W, Wójcik J: Carcinosarcoma of the lung. Report of three cases. J Cardiovasc Surg 1998;39:121-125,
3. Grodzki T, Stankiewicz-Borkiel D, Janowski H, Wójcik J, Pankowski J, Kochanowski L, Alchimowicz J, Kubisa B: Marginal or wedge resection of lung cancer- a five years follow up with comparison to the results of a radical surgical treatment. Electr J Pathol and Histol 1998;4.4:984-07i,
4. Kayser K, Eichhorn S, Grodzki T, Stankiewicz-Borkiel D, Janowski H, Wójcik J, Pankowski J, Kochanowski L, Alchimowicz J, Kubisa B: The Heidelberg experiences on lymph node involvement and survival of patients with limited lung cancer stages - data added to a five years follow-up of the Szczecin data on marginal or wedge resection of lung cancer with comparison to the results of a radical surgical treatment. Electr J Pathol and Histol 1999;5.1:991-04i,
5. Grodzki T, Pankowski J, Wójcik J: Intraosseous lipoma of the rib: a case report. Electr J Pathol and Histol 1999;5.1:991-09i,
6. Jassem E, Bigda J, Dziadziuszko R, Schlichtholz B, Le Roux D, Grodzki T, Rzyman W, Konopa K, Pobereżna M, Dobrzańska Z, Skokowski J, Soussi T, Jassem J: Serum p53 antibodies in small cell lung cancer: the lack of prognostic relevance. Lung Cancer 2001;31:17-23,
7. Klepetko W, Aberg TH, Lerut AE, Grodzki T, Velly J, Walker WS, Marta GM et al: Structure of general thoracic surgery in Europe. By the EACTS/ESTS working group on structures in thoracic surgery. Eur J Cardiothorac Surg 2001;20:663-668,
8. Grodzki T, Wójcik J, Alchimowicz J, Kochanowski L, Pieróg J, Kubisa B: Time-saving procedure in the treatment of postpneumonectomy empyema. Cardiovasc Eng 2001;6:51-55,
9. Grodzki T: Przypadek jednoczesnej obustronnej odmy samoistnej (Simultaneous bilateral spontaneous pneumothorax – case report), Pneum Pol 1986;2:73-75,
10. Grodzki T, Buczkowski A, Pański M: Przetoka skórno-brzuszno-oskrzelowa jako powikłanie perforowanego wrzodu żołądka (Cutaneo-abdomino-bronchial fistula as a complication of gastric ulcer perforation – case report). Pol Przegl Chir 1987:59:1056-1058,
11. Grodzki T: Przydatność biopsji Danielsa oraz biopsji błony śluzowej oskrzeli w diagnostyce sarkoidozy w materiale WSFP w Szczecinie – Zdunowie (Efficacy of Daniels` biopsy and bronchial mucosal biopsy in diagnosis of sarcoidosis in the material of Regional Hospital for Lung Disaeses in Szczecin Zdunowo). Pneum Pol 1988;8:349-351,
12. Grodzki T: Ocena wpływu wycięcia opłucnej ściennej na czynność wentylacyjną płuc u chorych leczonych z powodu nawracającej odmy samoistnej. Annales Academiae Medicae Stetinensis 1994;40:237-246,
13. Grodzki T, Wójcik J, Pankowski J: Choroba Takayashu umiejscowiona w tętnicy płucnej (Takayashu disease located in the pulmonary artery). Pol Przegl Chir 1994;66:725-729,
14. Wójcik J, Grodzki T, Pankowski J: Przypadek odpryskowiaka o umiejscowieniu pozapłucnym (Extrapulmonary hamartoma – case report). Pneumonol Alergol Pol 1995;63:312-313,
15. Sipak M, Grodzki T, Sedlaczek A: Ocena penetrujących ran serca z wykorzystaniem echokardiografii (The evaluation of penetrating heart wounds by echocardiography). Pneumonol Alergol Pol 1997;65:822-825,
16. Wójcik J, Grodzki T, Alchimowicz J, Stankiewicz-Borkiel D, Janowski H, Kochanowski L, Kubisa B: Oderwanie oskrzela płata środkowego (Disruption of the middle bronchus) Pneumonol Alergol Pol 1997;65:826-829,
17. Wójcik J, Sedlaczek A, Grodzki T, Urbański S: Przepływ płucny u chorych po dekortykacji płuca z powodu przewlekłego ropniaka opłucnej (Pulmonary flow in patients subjected to lung decortication due to chronic pleural empyema). Pol Przegl Chir 1998;70:29-37,
18. Grodzki T, Wójcik J, Kochanowski L: Resekcja tkanki płucnej i jednoczasowa, przezprzeponowa adrenalektomia w przebiegu niedrobnokomórkowego raka płuca (Lung resection with simultaeous transdiaphragmatic adrenalectomy in non-small cell lung cancer patients). Pol. Przegl Chir. 1998;70:77-80,
19. Krawczyk-Sulisz I, Sedlaczek A, Grodzki T: Radioizotopowa ocena wentylacji i perfuzji po późnej dekortykacji płuca z powodu przewlekłego ropniaka (Radioisotope evaluation of ventilation and perfusion after late lung decortication due to a chronic empyema) Pol Przegl Chir 1998;70:463-467,
20. Gawrońska-Szklarz B, Serwatowski P, Grodzki T, Kędzierski M, Kędzierska K, Kuprianowicz A, Pawlik A, Wójcicki M, Wrześniewska A: Polimorfizm CYP2D6 i GSTM1 u pacjentów z rakiem płuc i u osób zdrowych (Polymorphism of CYP2D6 and GSTM1 genes and susceptibility to lung cancer). Problemy Terapii Monitorowanej 1998;9:158-164,
21. Krawczyk-Sulisz I, Sedlaczek A, Grodzki T: Przypadek tłuszczowego zapalenia płuc (The case of lipoid pneumonia). Pneumonol Alergol Pol 1998;66:101-104,
22. Jassem E, Bigda J, Schlichtholz B, Dziadziuszko R, Le Roux D, Grodzki T, Rzyman W, Konopa K, Soussi T, Jassem J: Występowanie przeciwciał przeciw białku p53 w surowicy chorych na drobnokomórkowego raka płuca (Circulating anti p-53 antibodies in small cell lung kancer patients). Nowotwory 1999;49:167-170,
23. Wójcik J, Sedlaczek AM, Grodzki T, Urbański S: Ruchomość przepony i przepływ płucny po dekortykacji płuca z powodu przewlekłego ropniaka opłucnej (Mobility of the diaphragm and lung perfusion following decortication due to chronic pleural empyema). Pneumonol Alergol Pol 1999;67:362-366,
24. Wójcik J, Grodzki T, Sedlaczek A, Stankiewicz-Borkiel D, Janowski H, Kochanowski L, Alchimowicz J, Urbański S: Zastosowanie scyntygrafii perfuzyjnej płuc w diagnostyce ropniaka opłucnej (Perfusion lung scintigraphy in the diagnostics of pleural empyema). Pneumonol Alergol Pol 1999;67:245-250,
25. Kubisa B, Grodzki T, Sedlaczek AM, Sowiński R: Porównanie wczesnych wyników operacji torakochirurgicznych wykonanych u chorych w podeszłym wieku w latach 1962-72 i 1987-97 (Comparison of the early results of thoracic procedures performed on the elderly in 1962-72 and 1987-97. Pol Przegl Chir 1999;71:1190-1199,
26. Pieróg J, Grodzki T, Gusta A: Olbrzymie guzy ściany klatki piersiowej (Giant tumors of the chest wall). Pol Przegl Chir 2000;72:563-567,
27. Wójcik J, Grodzki T, Alchimowicz J: Resekcja tkanki płucnej z jednoczesną przezprzeponową adrenalektomią w przebiegu niedrobnokomórkowego raka płuca – część II (Lung resection with simultaeous transdiaphragmatic adrenalectomy in non-small cell lung cancer patients – part II). Pol Przegl Chir 2001;73:740-742,
28. Wójcik J, Grodzki T, Kochanowski L: Resekcja tkanki płucnej z jednoczesną przezprzeponową adrenalektomią w przebiegu niedrobnokomórkowego raka płuca – część III (Lung resection with simultaeous transdiaphragmatic adrenalectomy in non-small cell lung cancer patients – part III). Pol Przegl Chir 2001;73:743-745,
29. Wójcik J., Grodzki T., Alchimowicz J.: Metoda Wedera w leczeniu ropniaka opłucnej po pneumonektomii. Pol Przegl Chir 2002, 74, 621-631,
30. Grodzki T: Ocena wybranych parametrów czynności układu oddechowego po operacji wycięcia płata w porównaniu do wycięcia segmentu płucnego z zastosowaniem badań radioizotopowych (Scintographic assessment of respiratory function in lobectomy and segmentectomy patients) Annales Acad Med. Stetinensis 2002, 74, 1-112,

II. Wykaz osiągnięć w pracy naukowo – badawczej po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego

1. Stammberger U, Kubisa B, Gugger M, Ayuni E, Redaelli C, Grodzki T, Schmid RA: Strong additive effect of 1,25-dihydroxycholecalciferol and cyclosporine A but not tacrolimus in rat lung allotransplantation. Eur J Cardiothorac Surg 2003, 24, 196-200,
2. Grodzki T: Future directions of thoracic surgery in Europe (directions of ESTS and EACTS) “From paradise to nowhere and back” ESTS Presidential address. Eur J Cardiothorac Surg 2004, 26, 465-68,
3. The International Adjuvant Lung Cancer Trial Group (incl. Grodzki T): Cisplatin-based Adjuvant Chemotherapy in patients with completely resected non-small cell lung cancer. N Eng J Med. 2004, 350, 351-60
4. Pieróg J, Gazdhar A, Stammberger U, Gugger M, Hyde S, Mathiesen I, Grodzki T, Schmid RA: Synergisitic effect of low dose Cyclosporine A and human interleukine 10 overexpression on acute rejection in rat lung allotransplantation. Eur J Cardiothorac Surg 2005, 27, 1030-35,
5. Lener MR, Oszutowska D, Castaneda J, Kurzawski G, Suchy J, Scott RJ, Grodzki T, Lubinski J i in.: Prevalence of the NOD2 3020insC mutation in aggregations of breast and lung cancer.Breast Cancer Res Treat. 2006;95:141-5,
6. Douillard JY, Rosell R, De Lena M, Carpagnano F, Ramlau R, Grodzki T, Jassem J, Riggi M i in.: Adjuvant vinorelbine plus cisplatin versus observation in patients with completely resected stage IB-IIIA non-small-cell lung cancer (Adjuvant Navelbine International Trialist Association [ANITA]): a randomised controlled trial. Lancet Oncol. 2006;7:719-27. Erratum in: Lancet Oncol. 2006;7:797.
7. Pieróg J, Kubisa B, Grodzki T, Wójcik J, Pankowski J, Ostrowska J, Juzyszyn Z, Droździk M.: Colchicine against ischemia-reperfusion injury in experimental lung transplantation. Ann Transplant 2007;12(4):32-37,
8. Grodzki T, Wójcik J, Pieróg J, Kubisa B.: Long-term survival after resection of giant chondrosarcoma of the chest wall weighing 9.6 kg. Eur J Cardiothorac Surg 2007;32:394-396,
9. Schneiter D, Grodzki T, Lardinois D, Kestenholz PB, Wojcik J, Kubisa B, Pieróg J, Weder W.: Accelerated treatment of postpneumonectomy empyema: a binational long-term study. J Thorac Cardiovasc Surg 2008;136:179-85,
10. Grodzki T, Alchimowicz J, Kozak A, Kubisa B, Pieróg J, Wójcik J, Bielewicz M, Witkowska D.: Additional pulmonary resections after pneumonectomy: actual long-term survival and functional results. Eur J Cardiothorac Surg 2008;34:493-498,
11. Internullo E, Cassivi SD, Van Raemdonck D, Friedel G, Treasure T; Grodzki T et al: ESTS Pulmonary Metastasectomy Working Group. Pulmonary metastasectomy: a survey of current practice amongst members of the European Society of Thoracic Surgeons. J Thorac Oncol 2008;3:1257-1266,
12. Cybulski C, Masojc B, Oszutowska D, Jaworowska E, Grodzki T, Waloszczyk P, Serwatowski P, Pankowski J, Huzarski T, Byrski T, Górski B, Jakubowska A, Debniak T, Wokolorczyk D, Gronwald J, Tarnowska C, Serrano-Fernández P, Lubinski J, Narod SA.: Constitutional CHEK2 mutations are associated with a decreased risk of lung and laryngeal cancers. Carcinogenesis 2008;29:762-765,
13. Grodzki T.: Prospective algorithm to remove chest tubes after pulmonary resection with high output--is it valid everywhere? J Thorac Cardiovasc Surg 2008;136:536, author reply 536-537,
14. Tan EH, Rolski J, Grodzki T, Schneider CP, Gatzemeier U, Zatloukal P, Aitini E, Carteni G, Riska H, Tsai YH, Abratt R.: Global Lung Oncology Branch Trial 3 (Glob 3): final results of a randomized multinational phase III study alternating oral and i.v. vinorelbine plus cisplatin versus docetaxel plus cisplatin as first-line treatment of advanced non-small-cell lung cancer. Ann Oncol 2009;20:1249-56,
15. Pieróg J, Kubisa B, Droździk M, Wójcik J, Bielewicz M, Pankowski J, Safranow K, Grodzki T.: Vancomycin lung concentration in acute and hyperacute rejection models of lung transplantation in rats. Eur J Cardiothorac Surg 2010;38:456-60,
16. Detterbeck FC, Grodzki T, Gleeson F, Robert JH.: Imaging requirements in the practice of pulmonary metastasectomy. J Thorac Oncol 2010;5(suppl 2):s134-9
17. Furmanik F, Sagan D, Górniewski G, Malinowski E, Grodzki T, Jabłonka S, Malinowski W, Zieliński M, Skokowski J, Perdeus J, Dyszkiewicz W, Lambrecht W, Stasiak K, Kądziołka W, Brocki M: Chirurgiczne leczenie grzybniaka kropidlakowego płuc (Surgical treatment of pulmonary aspergilloma). Pol Przegl. Chir 2003, 75, 3, 231-246 (full text in English)
18. Grodzki T, Alchimowicz J, Sedlaczek AM, Stankiewicz-Borkiel D, Janowski H, Pankowski J, Wójcik J: Ocena przydatności biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej w torakochirurgii (The usefulness of fine needle aspiration biopsy for thoracic surgery) Pol Przegl Chir 2003, 75, 3, 276-284 (full text in English) *
19. Kubisa B, Schmid RA, Grodzki T: Model of single left rat lung transplantation. Relation between surgical experience and outcomes. Annales Academiae Medicae Bialostocensis. 2003, 48, 70-73,
20. Alchimowicz J, Kochanowski L, Wójcik J, Kubisa B, Grodzki T, Brykczyński M: Przypadek ciał obcych w sercu. Kardiochir i Torakochir. Polska 2004, 3, 213-216,
21. Grodzki T.: Sprawozdanie z 84 kongresu AATS. Kardiochir i Torakochir. Polska 2004, 3, 258
22. Wójcik J, Grodzki T, Stankiewicz D, Janowski H, Kochanowski L, Alchimowicz J, Kubisa B, Pieróg J, Kozak A.: Mnogie uchyłki szyjnej części przełyku. Kardiochir Torakochir Pol 2005, 2, 74-78,
23. Grodzki T.: Impresje torakochirurga z 85 Kongresu AATS San Francisco 10-13.04.2005. Kardiochir Torakochir Pol 2005, 2, 199-200,
24. Wójcik J, Grodzki T, Kaseja K.: Autoprzeszczepy tkanki śledziony w obrębie jamy opłucnej i płuca – opis przypadku. Pol Przegl Chir 2006, 78, 1014-1018,
25. Witkiewicz I, Mysiorski G, Krawczyk-Sulisz I, Sedlaczek A, Augustynowicz-Kopeć E, Piskuła B, Grodzki T.: Przypadek gruźliczego nacieku w miednicy mniejszej u chorej z ostrą białaczką szpikową. Pneumonologia Info 2006:11: 21-25,
26. Hauer J, Alchimowicz J, Harazda M, Pankowski J, Kużdżał J, Zieliński M, Grodzki T.: Sekwestracja płuca – analiza trudności diagnostycznych i leczniczych. Pol Przegl Chir 2007;79:39-48,
27. Wójcik J, Grodzki T, Kaseja K.: Subtotalna wideotorakoskopowo-laparoskopowa resekcja przełyku. Pol Przegl Chir 2007;79:1207-1216,
28. Grodzki T.: Dylematy transplantologii płuc w Polsce. Pneumonol Alergol Pol 2007;75:251-255,
29. Grodzki T.: 87 Kongres AATS Waszyngton 5-9.05.2007. Impresje torakochirurga. Kardiochir Torakochir Pol 2007, 4, 324-325,
30. Witkowska D, Alchimowicz J, Kubisa B, Pieróg J, Kozak A, Bielewicz M, Wojtyś M, Grodzki T.: Zmiany stężenia białka całkowitego u pacjentów poddanych zabiegowi pneumonektomii z powodu niedrobnokomórkowego raka płuca. Kardiochir Torakochir Pol 2008, 5, 27-30,
31. Wójcik J, Grodzki T.: Sprawozdanie z 88 kongresu AATS w San Diego, 10-14.05.2008. Kardiochir i Torakochir. Polska 2008, 5, 353-355,
32. Kubisa B, Pieróg J, Wójcik J, Alchimowicz J, Kozak A, Bielewicz M, Witkowska D, Wojtyś ME, Pankowski J, Skrzydlewska E, Droździk M, Grodzki T.: Zależność pierwotnej dysfunkcji przeszczepu od czasu niedokrwienia w eksperymentalnym modelu przeszczepu płuca. Kardiochir i Torakochir Pol 2008;5:428-432,
33. Wójcik J, Grodzki T, Kozłowska I, Urbański S, Kubisa B.: Przydatność badań scyntygraficznych w diagnostyce autoprzeszczepów śledzionowych do płuc – opis przypadku. Pneumonol Alergol Pol 2008;76:456-459,
34. Wójcik J, Grodzki T.: Co nowego w chirurgii klatki piersiowej? Pol Przegl Chir.2008;80:182-191,
35. Wójcik J, Grodzki T, Sedlaczek A, Kubisa B, Janowski H, Kochanowski L, Alchimowicz J, Pieróg J, Kozak A, Urbański S.: Izotopowa ocena perfuzji płucnej po pneumonektomii. Pneumologia Info 2008;5:29-35,
36. Bielewicz M, Wojtyś M, Witkowska D, Alchimowicz J, Wójcik J, Grodzki T.: Niedrobnokomórkowy rak płuca u chorego z zespołem całkowitego odwrócenia trzewi. Pneumonol Alergol Pol 2009;77:200-204,
37. Kubisa B, Grodzki T.: Sprawozdanie z 89. Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Torakochirurgicznego (AATS) w Bostonie, 9-13 maja 2009 roku. Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska 2009;6:208-210,
38. Grodzki T, Walecka A, Fabian W, Daniel B, Witkiewicz I, Jarmoliński T, Alchimowicz J, Wójcik J.: Program wczesnego wykrywania nowotworów płuc za pomocą tomografii komputerowej – wstępne doświadczenia Szczecina. Pneumonol Alergol Pol 2009;77:521-527,
39. Pieróg J, Kubisa B, Droździk M, Wójcik J, Bielewicz M, Pankowski J, Safranow K, Grodzki T.: Vancomycin lung concentration in acute and hyperacute rejection models of lung transplantation in rats. Eur J Cardiothorac Surg 2010;38:456-60,
40. Detterbeck FC, Grodzki T, Gleeson F, Robert HJ.: Imaging requirements in the practice of pulmonary metastasectomy. J Thorac Oncol 2010;5(6 suppl 2):134-9

III. Monografie i podręczniki (wszystkie po habilitacji)

1. Grodzki T. red.: Podstawy chirurgii klatki piersiowej. Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Medycznej 2009, stron 182,
2. Dyszkiewicz W, Goździuk K, Grodzki T: rozdz. „Chirurgia opłucnej” w podręczniku „Podstawy Chirurgii” pod red. J. Schmidta, tom II, 2003 (wznowienie 2010), 269-283,
3. Kużdżał J, Grodzki T.: rozdz. „Leczenie operacyjne” w podręczniku „Podstawy chirurgii klatki piersiowej”. Pod red. Tomasza Grodzkiego. Wydawn. PAM 2009, str.50-63
4. Grodzki T.: rozdz. „Odma opłucnowa” w podręczniku „Podstawy chirurgii klatki piersiowej”. Pod red. Tomasza Grodzkiego. Wydaw.. PAM 2009, str 101-110
5. Grodzki T.: podrozdział 8.4 w podręczniku „Rak płuca”. Pod red. Jerzego Kołodzieja i Marka Marciniaka wydaw. Termedia 2010, Poznań

IV. Prace opublikowane w całości w recenzowanych wydawnictwach pozjazdowych

1. Grodzki T, Stankiewicz-Borkiel D, Janowski H, Wójcik J: Resekcje brzeżne lub klinowe raka płuca w materiale własnym. Pamiętnik XXV Zjazdu Chirurgów Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń TChP Łódź, 19-21.09.1994:160-162,
2. Wójcik J, Grodzki T, Stankiewicz-Borkiel. D, Janowski H, Kochanowski L: Znieczulenie nasiękowe ściany klatki piersiowej podczas torakotomii jako forma uzupełnienia analgezji pooperacyjnej. Wybrane zagadnienia z chirurgii pod red. S. Wiechowskiego. Biblioteka Polskiego Przeglądu Chirurgicznego 1995:336-337,
3. Alchimowicz J, Grodzki T, Kochanowski L, Janowski H, Stankiewicz-Borkiel D, Wójcik J: Cefuroksym jako osłona antybiotykowa torakotomii w materiale własnym. Pamiętnik XXVI Zjazdu Chirurgów Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń TChP (Wybrane zagadnienia z chirurgii klatki piersiowej pod red. T. Orłowskiego), Wrocław 1996:45-48,
4. Kochanowski L, Alchimowicz J, Grodzki T, Stankiewicz-Borkiel D, Janowski H, Wójcik J, Jarema A: Odległe wyniki leczenia skojarzonego (radykalna resekcja + radioterapia pooperacyjna) chorych z niedrobnokomórkowym rakiem płuca w stadium N2 w materiale własnym. Pamiętnik XXVI Zjazdu Chirurgów Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń TChP (Wybrane zagadnienia z chirurgii klatki piersiowej pod red. T. Orłowskiego), Wrocław 1996:163-165,

V. Streszczenia w czasopismach indeksowanych

Przed habilitacją
1. Gawrońska-Szklarz B, Wójcicki J, Serwatowski P, Wójcicki M, Grodzki T, Kędzierski M, Pasternak A, Kiernożycka K: CYP2D6 and GSTM1 genotype and susceptibility to lung cancer. European Journal of Clinical Pharmacology (suppl. do tomu 52), abstracts of the 2nd Congress of the European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT) Berlin, 17-20.09.1997,
2. Pankowski J, Blachowski M, Grodzki T.: Nierakowe guzy płuc operowane w Specjalistycznym Szpitalu w Szczecinie Zdunowie w latach 1986-1997. suppl. 2 Pneumonol Alergol Pol 1998, t.66, str. 177
3. Kochanowski L, Alchimowicz J, Grodzki T, Janowski H, Kubisa B, Pieróg J, Stankiewicz-Borkiel D, Wójcik J: Stabilizacja wiotkiej klatki piersiowej sposobem Frycza w aspekcie ekonomicznym. Pamiętnik XXVIII Międzynarodowego Kongresu Kardio-Torako-Angiochirurgów (Chirurgia Polska 2000, suppl. 2, t.2) Kraków 2000,
4. Wójcik J, Grodzki T, Stankiewicz-Borkiel D, Janowski H, Kochanowski L, Alchimowicz J, Kubisa B, Pieróg J: Resekcja płucna i jednoczasowa adrenalektomia w IVo non small cell lung cancer (NSCLC). Pamiętnik XXVIII Międzynarodowego Kongresu Kardio-Torako-Angiochirurgów (Chirurgia Polska 2000, suppl. 2, t.2) Kraków 2000,
5. Alchimowicz J, Grodzki T, Waloszczyk P, Pankowski J, Kochanowski L, Wójcik J, Janowski H, Kubisa B, Pieróg J: Porównanie różnych metod cięcia tkanki płucnej w aspekcie histologicznym i ekonomicznym. Pamiętnik XXVIII Międzynarodowego Kongresu Kardio-Torako-Angiochirurgów (Chirurgia Polska 2000, suppl. 2, t.2) Kraków 2000,
6. Pankowski J, Krawczyk-Sulisz I, Sedlaczek AM, Grodzki T, Alchimowicz J.: Przyczynek do rozpoznawania pylicy krzemowej. Pneumonol Alergol Pol 2001, t. 69, nr 7-8, str. 482,
Po habilitacji
7. Berman B, Dunant A, Tarayre M, Hillerdal G, Papadakis E, Grodzki T, Zaragoulis K, Riviere A, Aasebo U, Grunenwald D: Results of the randomized International Adjuvant Lung Cancer Trial (IALT) Eur J Cancer suppl 2003, 1, S101
8. Grodzki T.: Surgical training and volume affect outcome. 9th Central European Lung Cancer Conference Gdańsk 23-25.09.2004. Lung Cancer Supplements 2004, 45, S23,
9. Grodzki T, Wójcik J, Alchimowicz J, Kubisa B, Pieróg J, Kozak A.: Resekcje większe niż pneumonektomia – wyniki odległe. Pneumonol Alergol Pol 2006,74: suppl 308-309,
10. Wójcik J, Grodzki T, Janowski H, Alchimowicz J, Kochanowski L, Kubisa B, Pieróg J, Kozak A.: Trójpolowa resekcja przełyku wg Sugarbakera. 3 Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Wrocław 2006. Kardiochir Torakochir Pol supplement 2006, 3, S8,
11. Pieróg J, Kubisa B, Grodzki T, Droździk M.: How to establish a microsurgical experimental transplantation lab in Poland – own experience. Brit J Surg 2008; 95 (S6) 104
12. Kubisa B, Pieróg J, Grodzki T, Wójcik J, Pankowski J, Ostrowska J, Juzyszyn Z, Droździk M.: Zależność poreperfuzyjnego obrzęku płuca od czasu zimnego niedokrwienia w eksperymentalnym modelu izogenicznego przeszczepu płuca. Kardiochir Torakochir Pol 2008;5(supl 1):39
13. Wójcik J, Grodzki T, Kaseja K, Kochanowski L, Alchimowicz J, Kubisa B, Pieróg J, Kozak A, Janowski H, Bielewicz M, Witkowska D, Wojtyś M, Żoładkiewicz M.: Zastosowanie techniki małoinwazyjnej w resekcji przełyku. Kardiochir Torakochir Pol 2008;5(supl 1):57,
14. Wójcik J, Grodzki T, Kaseja K, Kochanowski L, Alchimowicz J, Kubisa B, Pieróg J, Kozak A, Janowski H, Bielewicz M, Witkowska D, Wojtyś M, Żoładkiewicz M.: 10 lat doświadczeń w resekcji przełyku. Kardiochir Torakochir Pol 2008;5(supl 1):58,
15. Bielewicz M, Wojtyś M, Witkowska D, Wójcik J, Janowski H, Kochanowski L, Alchimowicz J, Kubisa B, Pieróg J, Kozak A, Żołądkiewicz M, Grodzki T.: Oskrzelopochodny niedrobnokomórkowy rak płuca u chorego z rozpoznanym zespołem całkowitego odwrócenia trzewi. Kardiochir Torakochir Pol 2008;5(supl 1):96,

VI. Referaty wygłoszone na zjazdach i sympozjach, opublikowane w formie streszczeń przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego

1. Wójcik J, Grodzki T, Sedlaczek A: Decortication of chronic empyema - influence on pulmonary perfusion. 4th European Conference on General Thoracic Surgery, Cordoba, 24-26 Oct 1996,
2. Jassem E, Bigda J, Jassem J, Grodzki T, Rzyman W, Słomiński M: Serum p53 antibodies in small cell lung cancer (SCLC) patients (PTS). A preliminary study IASLC Workshop: Biological Basis of Lung Cancer Prevention Nancy, 20-22 Oct 1996,
3. Grodzki T, Stankiewicz-Borkiel D, Alchimowicz J, Janowski H, Kochanowski L, Wojcik J: Critical analysis of thin needle aspiration biopsy used in diagnosis of chest tumors. 5th European Conference on General Thoracic Surgery Wrocław, 24-27 Sept 1997,
4. Jassem E, Bigda J, Jassem J, Schlichtholz B, Le Roux D, Soussi T, Dziadziuszko R, Grodzki T, Rzyman W, Konopa K: Serum p53 antibodies in small cell lung cancer (SCLC) patients. - abstract in Clinical Implications of Molecular Epidemiology of Human Lung Cancer, Oslo, 9-12 Aug 1998,
5. Grodzki T, Sowiński R, Sedlaczek AM: Fine needle biopsy of supraclavicular non palpable lymph nodes under sonography control – own results. 6th European Conference on General Thoracic Surgery Portoroz, Slovenia 22-24 Oct 1998,
6. Kochanowski L, Grodzki T, Kubisa B, Wójcik J, Alchimowicz J: Surgical treatment of metastases to the lungs. 6th European Conference on General Thoracic Surgery Portoroz, Slovenia 22-24 Oct 1998,
7. Grodzki T, Wójcik J, Kochanowski L, Pieróg J, Kubisa B: Time-saving procedure in the treatment of postpneumonectomy empyema. 10th World Congress of the World Society of Cardio-Thoracic Surgeons, Vancouver, Canada 13-16 Aug 2000,
8. Pieróg J, Grodzki T, Wójcik J, Alchimowicz J, Kochanowski L, Kubisa B: Giant tumours of chest wall. The 8th European Conference on General Thoracic Surgery, London, UK, 1-3 Nov 2000,
9. Grodzki T, Wójcik J, Alchimowicz J, Kochanowski L, Kubisa B, Pieróg J: Lung function following lobectomy and segmentectomy. 11th World Congress of the World Society of Cardio-Thoracic Surgeons, Sao Paulo, Brazil, 12-15 Aug 2001,
10. Grodzki T, Stankiewicz D, Wójcik J, Alchimowicz J, Kubisa B, Pieróg J: Does segmentectomy really provide better postoperative lung function than lobectomy? EACTS/ESTS Joint Meeting, Lisbon, Portugal, 16-19 Sept 2001,
11. Grodzki T., Wójcik J., Alchimowicz J., Kochanowski L., Janowski H., Pieróg J., Kubisa B.: Specific surgical approach to chronic postpneumonectomy empyema (CPE) – result of 20 cases. 10th European Conference on General Thoracic Surgery, Istanbul 26-28. 10. 2002
12. Grodzki T: Odma opłucnowa jako pierwszy objaw raka płuca. Pamiętnik XXII Zjazdu Chirurgów Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń TChP, Katowice, 8-10.09.1988,
13. Frycz L, Stankiewicz-Borkiel D, Herman R, Janowski H, Grodzki T: Leczenie wiotkiej klatki piersiowej usztywnieniem żeber. Pamiętnik XXII Zjazdu Chirurgów Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń TChP, Katowice, 8-10.09.1988,
14. Wójcik J, Stankiewicz-Borkiel D, Grodzki T, Janowski H: Ocena ruchomości przepony u chorych poddanych dekortykacji. Pamiętnik XXV Zjazdu Chirurgów Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń TChP Łódź, 19-21.09.1994,
15. Janowski H, Stankiewicz-Borkiel D, Grodzki T, Wójcik J: Odległe wyniki chirurgicznego leczenia przerzutów nowotworowych do płuc. Pamiętnik XXV Zjazdu Chirurgów Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń TChP Łódź, 19-21.09.1994,
16. Pankowski J, Grodzki T, Blachowski M: Comparison of all primary non cancerous lung tumors resected in Thoracic Surgery Department of Regional Hospital for Lung Diseases in Szczecin. Abstracts of the IVth Central European Conference for Lung Cancer Gdańsk, 26-29.09.1996,
17. Jassem E, Bigda J, Jassem J, Grodzki T, Rzyman W, Słomiński JM: Serum p53 antibodies in small cell lung cancer patients. A preliminary study. Abstracts of the IVth Central European Conference for Lung Cancer Gdańsk, 26-29.09.1996,
18. Grodzki T: Przeszczep płata płucnego - opis przypadku. Pamiętnik III Kongresu Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego Zakopane, 22-25.03.1997,
19. Jassem E, Bigda J, Rzyman W, Grodzki T, Skokowski J, Jassem J: Przeciwciała przeciwko białku p53 u chorych na drobnokomórkowego raka płuca. Streszczenia Konferencji Naukowo-Szkoleniowej poświęconej pamięci prof. dr hab. med. Janusza Szymendery pt „Krążące Markery Nowotworowe”, Warszawa, 19-21.06.1997,
20. Grodzki T, Wójcik J, Kochanowski L, Alchimowicz J: Metoda Wedera w leczeniu ropniaków opłucnej po pneumonektomii. Pamiętnik XXVII Zjazdu Chirurgów Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń TChP, Lublin, 16-18.09.1998,
21. Wójcik J, Grodzki T, Kochanowski L, Alchimowicz J: Scyntygrafia perfuzyjna płuc w diagnostyce ropniaka opłucnej. Pamiętnik XXVII Zjazdu Chirurgów Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń TChP, Lublin, 16-18.09.1998,
22. Wójcik J, Sedlaczek A, Grodzki T, Urbański S: Wpływ ruchomości przepony na zachowanie się przepływu płucnego po dekortykacji płuca z powodu przewlekłego ropniaka opłucnej. Pamiętnik XXVII Zjazdu Chirurgów Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń TChP, Lublin, 16-18.09.1998,
23. Grodzki T, Wójcik J, Alchimowicz J, Kochanowski L: Nóż harmoniczny w torakochirurgii – ocena wstępna. Pamiętnik XXVII Zjazdu Chirurgów Klatki Piersiowej, Serca i Naczyń TChP, Lublin, 16-18.09.1998,
24. Ramlau R, Dyszkiewicz W, Grodzki T, Mądrzak J, Krawczyk K, Nowak E, Bryl M, Szczęsna A, Rozmiarek A: Chemioterapia adjuwantowa po radykalnym leczeniu chirurgicznym niedrobnokomórkowego raka płuca – prospektywne międzynarodowe badanie randomizowane ANITA. Streszczenia International Conference on non small cell lung cancer: standards and new trends in diagnosis and therapy. Białystok, 5-7.10.2001.
25. Wójcik J., Grodzki T., Sedlaczek AM., Stankiewicz – Borkiel D., Janowski H., Kochanowski L., Alchimowicz J., Pieróg J., Urbański S., Tront T.: Scyntygraficzna ocena przepływu płucnego u chorych po pneumonektomii. I Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów. Szczecin 26-28. 04. 2002
26. Alchimowicz J., Grodzki T., Sedlaczek AM., Krawczyk – Sulisz I.: Leczenie operacyjne gruźlicy płuc w materiale Specjalistycznego im. Prof. A. Sokołowskiego w Szczecinie Zdunowie. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTKT, Trójmiasto 11-13. 10. 2002,

VII. Referaty wygłoszone na zjazdach i sympozjach, opublikowane w formie streszczeń po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego

1. Brodkiewicz A, Peregud-Pogorzelski J, Jarmoliński T, Szychot E, Grodzki T.: Hodgkin lymphoma – the extremely rare cause of steroid nephrotic syndrome in 17 year old child – a case report. Pediatr Nephrol 2004, vol. 19, nr 9 s. C95, 13th Congress of the International Pediatric Nephrology Association, Adelaide 29.08 – 2.09.2004
2. Rosell R, de Lena M, Carpagnano F, Ramlau R, Gonzalez-Larriba J, Grodzki T et al.: ANITA: Phase III adjuvant vinorelbine and cisplatin vs observation in completely resected (stage I-III) NSCLC patients. World Lung Cancer Conference 2005.07.05
3. Grodzki T, Wójcik J, Naprawa G, Kowalewski Z.: Esophageal motility after pneumonectomy – a pilot study. 10th World Congress of the International Society for Diseases of the Esophagus, Adelaide 22-25.02.2006
4. Pieróg J, Kubisa B, Droździk M, Wójcik J, Wojtyś M, Bielewicz M, Witkowska D, Pankowski J, Safronow K, Grodzki T.: Vancomycin lung concentration in acute and hyperacute rejection models of lung transplantation in rats. 17th ESTS European Conference on General Thoracic Surgery, Kraków 31.05 – 3.06.2009,
5. Wójcik J, Grodzki T, Janowski H, Alchimowicz J, Kochanowski L, Kubisa B, Pieróg J, Kozak A, Bielewicz M, Wojtyś M, Witkowska D.: Repeated pleural debridement – long term results of the new approach to postpneumonectomy empyema. 19th World Congress of the World Society of Cardio-Thoracic Surgeons, Buenos Aires 4-6.11.2009
6. Wójcik J, Grodzki T, Stankiewicz D, Janowski H, Alchimowicz J, Kochanowski L, Kubisa B, Pieróg J.: Metoda Wedera w leczeniu ropniaka opłucnej po pneumonektomii (ROPP)- zalety i wady, wskazania i przeciwwskazania. Streszczenia II Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Katowice 13-15.05.2004, abstr. 054,
7. Kozłowski M, Laudański J, Nikliński J, Orłowski T, Grodzki T, Płużańska A, Dzięgielewski P, Łapuć G.: Wyniki adjuwantowej chemioterapii w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca (NSCLC) na podstawie wieloośrodkowego randomizowanego badania klinicznego- IALT. Streszczenia II Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów Katowice 13-15.05.2004, abstr. 071,
8. Lener MR, Oszutowska D, Castaneda J, Kurzawski G, Grodzki T i in.: Prevalence of the NOD2 3020insC mutations in aggregations of breast and lung cancer, Konferencja „Nowotwory dziedziczne – profilaktyka, diagnostyka, leczenie” Szczecin 2005.12.8-9,
9. NDRP IIIo zaawansowania – radiochemioterapia. Pro: D. Kowalski, Contra: T. Grodzki. Sesja wspólna PTKT, PTOK, PTChP, PolGRP podczas IV Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiotorakochirurgów Warszawa 12.06.2008
10. Wójcik J, Grodzki T, Kaseja K, Kochanowski L, Alchimowicz J, Kubisa B, Pieróg J, Kozak A, Janowski H, Bielewicz M, Witkowska D, Wojtyś M, Żołądkiewicz M.: 10 lat doświadczeń w resekcji przełyku. IV Kongres Polskiego Towarzystwa Kardio-torakochirurgów, Warszawa 12-14.06.2008,
11. Pieróg J, Kubisa B, Droździk M, Wójcik J, Wojtyś M, Bielewicz M, Witkowska D, Pankowski J, Safronow K, Grodzki T.: Vancomycin lung concentration in acute and hyperacute rejection model sof lung transplantation in rats. 17th European Conference on General Thoracic Surgery, Kraków 30.05 – 3.06. 2009, abstrakt 041-F,
12. Wójcik J, Grodzki T, Kaseja K, Kochanowski L, Alchimowicz J, Kubisa B, Pieróg J, Kozak A, Janowski H, Bielewicz M, Wojtyś M, Witkowska D.: Małoinwazyjna resekcja przełyku – doświadczenia własne. 64 Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich, Wrocław 2009.
13. Grodzki T.: Modified approach to the postpneumonectomy empyema treatment – long term results. VII Congress of the Romanian Society of Thoracic Surgeons, Brasov 29-31.10.2009
14. Grodzki T, Wójcik J, Janowski H, Alchimowicz J, Kochanowski L, Kubisa B, Pieróg J, Kozak A, Bielewicz M, Wojtyś M, Witkowska M.: Repeated pleural debridement – long term results of the new approach to postpneumonectomy empyema. 19th World Congress of the World Society of Cardiothoracic Surgeons, Buenos Aires 4-6.11.2009, abstrakt book, 111,
15. Grodzki T, Wójcik J.: Replacement of the diaphragm by the latissimus dorsi muscle flap during mesothelioma resection. 10th International Conference of the International Mesothelioma Interest Group. Kyoto, Japonia 31.08 ­ 3.09.2010

Członkostwo komitetów redakcyjnych czasopism naukowych
Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska
Pneumonologia Info
Medycyna Praktyczna - Chirurgia

Współpraca naukowa
1. Klinika Torakochirurgii, Szpital Uniwersytecki w Zurychu (kierownik kliniki prof. Walter Weder)
2. Klinika Torakochirurgii, Szpital Uniwersytecki w Bernie (kierownik kliniki prof. Ralph Schmid)
3. Klinika Torakochirurgii, Szpital Uniwersytetu Yale w New Haven, USA (kierownik kliniki prof. Frank Detterbeck)
4. Zakład Patologii Rorbach Klinikum w Heidelbergu (w latach 1997-99: kierownik prof. Klaus Kayser)
5. Klinika Torakochirurgii, Szpital Uniwersytecki w Wiedniu (kierownik kliniki prof. Walter Klepetko)
6. Klinika Onkologii, Institute Gustave Roussy w Paryżu (kierownik prof. Thierry Le Chevalier)
7. Klinika Radioterapii Akademii Medycznej w Gdańsku (kierownik prof. Jacek Jassem)
8. Klinika Pneumonologii Akademii Medycznej w Gdańsku (kierownik prof. Ewa Jassem)
9. Klinika Torakochirurgii Akademii Medycznej w Lublinie (kierownik prof. Stanisław Jabłonka)
10. Oddział Torakochirurgii Szpitala Specjalistycznego w Zakopanem (ordynator dr hab. med. Marcin Zieliński)
11. Katedra Pneumonologii PAM (kierownik prof. Andrzej M. Siedlaczek)
12. Katedra Farmakologii PAM (kierownik prof. Marek Droździk)
13. Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej PAM (kierownik prof. Anna Walecka)
14. Zakład Radioizotopów szpitala wojskowego w Szczecinie (kierownik dr med. Stanisław Urbański)
15. Zakład Genetyki i Patomorfologii PAM (kierownik prof. Jan Lubiński)
16. Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii PAM (kierownik prof. Andrzej Bohatyrewicz)
17. Oddział Pulmonologii Specjalistycznego Szpitala im. prof. A. Sokołowskiego w szczecinie Zdunowie (ordynator lek. med. Iwona Witkiewicz)
18. Oddział Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie (ordynator dr. med. Marek Umiński)

Współpraca naukowa opiera się na wspólnym prowadzeniu badań i publikowaniu wyników. Na bazie doświadczalnego laboratorium zwierzęcego opartego na modelu szczurzym, zlokalizowanego na bazie Katedry Farmakologii PAM realizowano grant badawczy KBN nr 2 P05C 031 30.
Dorobek zawodowy
1987r. - specjalizacja 1st z chirurgii ogólnej z oceną bardzo dobrą
1991r. - specjalizacja 2st z chirurgii klatki piersiowej z oceną bardzo dobrą
1991r. - obrona pracy doktorskiej pt. "Ocena wpływu całkowitego wycięcia opłucnej ściennej na czynność wentylacyjną płuc u chorych leczonych z powodu nawrotowej odmy samoistnej” przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. med Andrzeja Sedlaczka
2007r. - specjalizacja 2st z transplantologii klinicznej
23.12.2010r - uzyskanie tytułu profesora nauk medycznych
Staże z zakresu chirurgii klatki piersiowej w Barnes Hospital w St. Louis, szpitalach uniwersyteckich w Zurychu, Turynie, Hanowerze, New Haven (Uniwersytet Yale), w Sloan Ketterning Cancer Center w Nowym Jorku, Brigham&Women Hospital w Bostonie, Mayo Clinic w Rochester
Wielokrotnie kursy doskonalące z chirurgii klatki piersiowej w kraju i zagranicą
Zainteresowania zawodowe
Chirurgia klatki piersiowej
Rak płuca
Chirurgiczne schorzenia przełyku i opłucnej
Transplantacje płuc
Guzy śródpiersia
Przynależność do towarzystw i organizacji
European Society of Thoracic Surgeons (członek zarządu w latach 2001-2003, prezydent Towarzystwa w kadencji 2003 - 2004)
European Association for Cardiothoracic Surgery (członek Komitetu Torakochirurgicznego w latach 2001 – 2005, Komitetu Nowych Technologii 2003 – 2007, sekretarz European Cardiothoracic Institute for Accreditation 2005 – 2009)
American Association for Thoracic Surgery (przyjęty jako pierwszy Polak)
Towarzystwo Chirurgów Polskich (skarbnik Oddziału Zachodniopomorskiego przez 3 kadencje, v-ce przewodniczący Zarządu Oddziału przez 1 kadencję)
Polskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów (członek założyciel, członek Zarządu Głównego od 2002 – ex officio jako Prezes Klubu Torakochirurgów Polskich)
Polskie Towarzystwo Chorób Płuc
Inne informacje
Nagrody i wyróżnienia
Nagroda JM Rektora PAM – trzykrotnie 2009
Nagroda Zespołowa Ministra Zdrowia 2007
Złota odznaka za działalność w organach Izby Lekarskiej
Tytuł honorowy „Ambasador Szczecina” za promowanie miasta w kraju i zagranicą 2002
Złoty Krzyż Zasługi RP – 2009.

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.

Uwaga: po zaakceptowaniu przez moderatora, treść Twoich podziękowań będzie widoczna publicznie w profilu lekarza.

  • Jarek z Szczecina
   Pan Profesor mimo tak Wielkiego Dorobku Naukowego jest wspaniałym Człowiekiem i Lekarzem , który zawsze pomaga pacjentom w ich bardzo trudnych sytuacjach życiowych
  • Kępska Krystyna
   Pan Profesor Tomasz Grodzki wraz ze swoim Zespołem Transplantacyjnym to wspaniali ,pełni pasji ludzie i mistrzowie w swojej pracy.Oprócz wiedzy medycznej mają doskonałe podejście do pacjenta.Pierwsza wizyta w Szpitalu w Zdunowie i rozmowa z dr Marią Piotrowską utwierdziła mnie w przekonaniu ,że tam powinnam poddać się operacji przeszczepu płuc.Teraz jestem już 3 m-ce po zabiegu i wszystko się powiodło ,opieka doskonała lekarska i pielęgniarska ,miesiąc w szpitalu minął bardzo szybko.Ponieważ dziś jest Wielka Sobota chciałam złożyć Panu Profesorowi I Całemu Zespołowi życzenia zdrowia i pomyślności ,przywracacie życie podobnie jak stało się to w TO Święto.Dziękuję
  • MONIKA WROCŁAWSKA
   bardzo chciałabym podziękować profesorowi TOMASZOWI GRODZKIEMU za przywrócenie mi normalnego trybu życia i za przeprowadzoną operacje 15 kwietnia (rozległa rozedma płuca prawego) i za podejście do pacjenta jest PAN naprawdę lekarzem chirurgiem z powołania i z sercem niektórzy z PANA personelu powinni się uczyć pokory od pana naprawdę nigdy nie spotkałam takiego lekarza na swojej drodze i na zawsze pana zapamiętam przywrócił mi pan wiarę w lekarzy że nie każdy lekarz CHIRURG musi być bezduszny jeszcze raz z całego serca dziękuje i pozdrawiam serdecznie. Chciałabym też serdecznie pozdrowić panią doktor MARIĘ PIOTROWSKĄ za opiekę i za to że powierzyła mnie w pana ręce DZIĘKUJE