medycyna praktyczna dla lekarzy

Regulamin

Regulamin zawierania Umów z Medycyną Praktyczną i Medycyną Praktyczną – Szkolenia

Niniejszy Regulamin został przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422 ze zm.) („u.ś.u.d.e.”). Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią przed zawarciem Umowy. Regulamin udostępniany jest także dodatkowo w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Regulamin zawierania umów

1. Postanowienia ogólne

1.1. Definicje

1.1.1. „Medycyna Praktyczna” – firma "Medycyna Praktyczna" Wojciech Bodzoń, Piotr Gajewski, Jarosław Kużdżał, Wiesław Latuszek-Łukasiewicz, Bernard Wirkijowski Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Rejtana 2, 30-510 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000896685, nr NIP 679-004-46-89, nr Regon 350023040, prowadząca wydawnictwo i księgarnię internetową działającą pod adresem http://www.mp.pl/ksiegarnia.

1.1.2. „Medycyna Praktyczna – Szkolenia” – Wojciech Bodzoń, Małgorzata Gajewska, Jarosław Kużdżał, Wiesław Latuszek-Łukasiewicz, wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą Medycyna Praktyczna – Szkolenia s.c. z siedzibą w Krakowie pod adresem: ul. Rejtana 2, 30-510 Kraków, nr NIP 676-17-73-121, nr REGON 351224905, działająca pod adresem http://szkolenia.mp.pl.

1.1.3. „Klient” - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca umowę z Medycyną Praktyczną lub z Medycyną Praktyczną – Szkolenia, w tym także Konsument.

1.1.4. „Konsument” - Klient będący osobą fizyczną, zawierający umowę z Medycyną Praktyczną lub z Medycyną Praktyczną – Szkolenia w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 roku, poz. 121 ze zm., „k.c.”)).

1.1.5. "Prenumerata" - oznacza zamówienie i opłacenie kolejnych numerów czasopism wydawanych przez Medycynę Praktyczną w wersji drukowanej lub elektronicznej w okresie minimum 12 (dwunastu) miesięcy (np. 6 (sześć) numerów dwumiesięcznika, 12 (dwanaście) numerów miesięcznika).

1.1.6. "Prenumerator" - Klient, który złożył zamówienie na Prenumeratę i jest odbiorcą zamówionych czasopism. Status Prenumeratora zostaje przyznany w momencie złożenia zamówienia na Prenumeratę oraz jej opłacenia. Status Prenumeratora wygasa w momencie, gdy Medycyna Praktyczna zrealizowała wysyłkę wszystkich zamówionych numerów czasopism.

1.1.7. „Licencje” - nieodpłatne lub odpłatne licencje na korzystanie z treści publikacji w wersji elektronicznej oraz licencje na korzystanie z programów komputerowych i ich modułów, udzielane Klientom przez Medycynę Praktyczną na czas oznaczony.

1.1.8. „Treści Cyfrowe” - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

1.1.9. „Szkolenia” - kursy, konferencje, szkolenia, warsztaty, sympozja i inne przedsięwzięcia o podobnym charakterze organizowane lub współorganizowane przez Medycynę Praktyczną – Szkolenia, obejmujące w szczególności rejestrację uczestników, prowadzenie korespondencji, przygotowanie materiałów szkoleniowych, realizację przekazu treści merytorycznych, zapewnienie miejsca zgodnego z wymaganiami, oraz inne elementy określone na stronie http://www.szkolenia.mp.pl oraz w informatorze uczestnika.

1.1.10. „Dni Robocze” - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.2. Zakres regulacji

Regulamin określa rodzaje, zakres i zasady świadczenia przez Medycyną Praktyczną i Medycynę Praktyczną – Szkolenia usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności warunki umów sprzedaży rzeczy ruchomych („Produkty”), umów o świadczenie usług („Usługi”) oraz umów, których przedmiotem są inne świadczenia („Inne Świadczenia”), zawieranych pomiędzy Klientami a Medycyną Praktyczną lub Medycyną Praktyczną – Szkolenia („Umowy”), a w szczególności Umów, których przedmiotem jest:

a) sprzedaż Produktów (w tym publikacji, czasopism, książek, Treści Cyfrowych zapisanych na nośniku materialnym);
b) świadczenie Usług produkcji druków zindywidualizowanych (np. recept);
c) świadczenie Usług w zakresie organizacji Szkoleń;
d) udzielanie Licencji;
e) dostarczanie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

Umowy, których przedmiotem jest świadczenie Usług w zakresie organizacji Szkoleń są zawierane przez Klientów wyłącznie z Medycyną Praktyczną - Szkolenia i w tym zakresie postanowienia Regulaminu odnoszą się do Medycyny Praktycznej - Szkolenia.

1.3. Sposób porozumiewania się z Medycyną Praktyczną oraz z Medycyną Praktyczną – Szkolenia, w tym w szczególności w celu składania zamówień dotyczących:

a) Produktów, Usług i Innych Świadczeń, w zastrzeżeniem pkt 1.3. lit. b) – lit. d):

 • e-mailem pod adresem: zamowienia@mp.pl;
 • telefonicznie pod numerami: 12 293 40 80 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora Klienta), 800 888 000 (bezpłatna infolinia dla telefonów stacjonarnych);
 • osobiście w punkcie sprzedaży pod adresem:
  - Cholerzyn 445, 32-060 Liszki, Pn.-Pt. w godz. 8-18;
b) Usług produkcji druków zindywidualizowanych: c) Usług w zakresie organizacji Szkoleń:
 • e-mailem pod adresem: szkolenia@mp.pl;
 • telefonicznie pod numerem: 12 293 40 04 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora Klienta);
d) Usług w zakresie organizacji Szkoleń dotyczących ratownictwa medycznego:
 • e-mailem pod adresem: ratownictwo@mp.pl;
 • telefonicznie pod numerem: 12 293 40 40 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora Klienta).

2. Składanie zamówień

2.1. Umowy z Medycyną Praktyczną i Medycyną Praktyczną – Szkolenia mogą być zawierane poprzez składanie przez Klientów zamówień:

a) przez Internet (szczegółowe informacje na temat Produktów, Usług i Innych Świadczeń, w tym ich cena, są dostępne na odpowiednich podstronach http://www.mp.pl/ksiegarnia, http://szkolenia.mp.pldotyczących poszczególnych Produktów, Usług i Innych Świadczeń („Strony Ofertowe”);

b) telefonicznie (szczegółowe informacje na temat Produktów, Usług i Innych Świadczeń,

w tym ich cena, są przekazywane telefonicznie Klientowi przed złożeniem zamówienia przez upoważnionego pracownika Medycyny Praktycznej lub Medycyny Praktycznej – Szkolenia);

c) telefonicznie (szczegółowe informacje na temat Produktów, Usług i Innych Świadczeń, w tym ich cena, są przekazywane telefonicznie Klientowi przed złożeniem zamówienia przez upoważnionego pracownika Medycyny Praktycznej lub Medycyny Praktycznej – Szkolenia, a po złożeniu zamówienia – warunki zamówienia zostają potwierdzone Klientowi przez upoważnionego pracownika Medycyny Praktycznej lub Medycyny Praktycznej – Szkolenia za pośrednictwem e-maila na podany przez Klienta adres e-mail);

d) faksem pod numerem telefonu 12 293 40 10

e) bezpośrednio

2.2. Zamówienia przez Internet, telefonicznie lub bezpośrednio są składane pod adresami i numerami określonymi w pkt 1.3 Regulaminu. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Medycynę Praktyczną lub Medycynę Praktyczną – Szkolenia urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Klienta, Medycyna Praktyczna lub Medycyna Praktyczna – Szkolenia może uniemożliwić dostęp do tych danych.

2.3. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem:

a) posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);

b) skorzystania przez Klienta z urządzenia posiadającego system teleinformatyczny z uruchomioną najnowszą wersją jednej z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, posiadającą włączoną obsługę Java Script oraz plików cookies. Medycyna Praktyczna i Medycyna Praktyczna – Szkolenia nie gwarantują możliwości złożenia zamówienia przez Internet z wykorzystaniem starszych wersji lub innych rodzajów przeglądarek internetowych.

2.4. Umowa zostaje zawarta w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

2.5. W zamówieniu Klient:

a) dokonuje wyboru Produktów, Usług lub Innych Świadczeń;

b) wypełnia formularz zapisu – w przypadku Umowy, których przedmiotem jest świadczenie Usług w zakresie organizacji Szkoleń;

c) wskazuje adres dostawy i adres, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy);

d) dokonuje wyboru sposobu płatności.

2.6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.

a) Zmiana danych na fakturze jest możliwa do miesiąca od daty zakończenia konferencji.

3. Zmiany w zamówieniach

3.1. Zmiany w zamówieniu można zgłaszać przez Internet, telefonicznie lub bezpośrednio pod adresami i numerami określonymi w pkt 1.3 Regulaminu do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia.

3.2. Zmiany w zamówieniu będą uwzględniane po zweryfikowaniu Klienta jako osoby zamawiającej.

4. Ceny Produktów, Usług i Innych Świadczeń

4.1. Jeżeli nie podano inaczej, ceny Produktów, Usług i Innych Świadczeń podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. W przypadku Prenumeraty podawana jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy, które to koszty są podawane oddzielnie.

4.2. Cena podana przy każdym Produkcie, Usłudze lub Innym Świadczeniu na danej Stronie Ofertowej jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

4.3. Aktualni Prenumeratorzy czasopism wydawanych przez Medycynę Praktyczną mogą korzystać ze zniżek i rabatów na zakup określonych Produktów, Usług i Innych Świadczeń. Zniżki i rabaty są podane każdorazowo na danych Stronach Ofertowych.

4.4. Każda Prenumerata upoważnia do zakupu jednego egzemplarza określonego Produktu, Usługi lub Innego Świadczenia w cenie preferencyjnej.

4.5. Oferta dla studentów dotyczy studentów kierunków medycznych.

4.6. Oferta dla stażystów dotyczy lekarzy lub lekarzy dentystów odbywających staż podyplomowy.

4.7. Jeżeli ustanie przyczyna, na podstawie której Klient otrzymał prawo do zakupu Produktów, Usług lub Innych Świadczeń w cenie preferencyjnej, Klient jest zobowiązany uregulować należność stanowiącą różnicę pomiędzy ceną Produktu, Usługi lub Innego Świadczenia przed zniżką lub rabatem a ceną preferencyjną.

4.8. Medycyna Praktyczna i Medycyna Praktyczna – Szkolenia zastrzegają sobie prawo do zmiany cen Produktów, Usług i Innych Świadczeń znajdujących się w ich ofercie, wprowadzania nowych Produktów, Usług i Innych Świadczeń do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów, Usług i Innych Świadczeń w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmian.

5. Formy płatności

5.1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty, Usługi i Inne Świadczenia:

a) płatność gotówką przy odbiorze w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej;

b) przelew elektroniczny, przelew bankowy lub karta kredytowa;

c) płatność gotówką w punktach sprzedaży wskazanych w pkt 1.3 lit. a) Regulaminu.

5.2. Medycyna Praktyczna i Medycyna Praktyczna – Szkolenia zastrzegają sobie prawo do wyłączenia formy płatności gotówką przy odbiorze wobec Klienta, który nie odbierze dwóch kolejno wysłanych zamówień płatnych gotówką przy odbiorze. Po wyłączeniu tej formy płatności Klient może korzystać z pozostałych form płatności. Przywrócenie możliwości dokonywania płatności gotówką przy odbiorze dla danego Klienta następuje po złożeniu i odebraniu kolejnego zamówienia, za które płatność została zrealizowana poprzez inną formę płatności.

5.3. Medycyna Praktyczna i Medycyna Praktyczną – Szkolenia nie gwarantują stałego udostępniania wszystkich możliwych form płatności.

5.4. Medycyna Praktyczna i Medycyna Praktyczna – Szkolenia są uprawnione do żądania od Klientów niebędących Konsumentami uiszczenia przedpłaty na wybrane Produkty, Usługi lub Inne Świadczenia.

5.5 Zawierając Umowę sprzedaży z Medycyną Praktyczną, Medycyną Praktyczną – Szkolenia i akceptując postanowienia Regulaminu, Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Sklep w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).

5.6 Niezależenie od wystawiania i udostępniania faktur przez Sklep w formie elektronicznej, na życzenie Klienta, faktura zostanie wystawiona i przesyłana w formie papierowej na adres wskazany przez Klienta.

5.7 Zgoda Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Sklepu do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej.

6. Sposób, termin i miejsce realizacji zamówień

6.1. Medycyna Praktyczna lub Medycyna Praktyczna – Szkolenia przystępuje do realizacji zamówienia niezwłocznie po jego złożeniu, a w przypadku wyboru przez Klienta formy płatności, o której mowa w pkt 5.1 lit. b) Regulaminu – niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta.

6.2. Produkt objęty zamówieniem może być – według wyboru Klienta – odebrany przez Klienta w punktach sprzedaży wskazanych w pkt 1.3 lit. a) Regulaminu lub dostarczony na wskazany przez Klienta adres za pośrednictwem przewoźnika (Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej), z którego usług przewozowych korzysta Medycyna Praktyczna. Ze względu na rodzaj Produktu, Medycyna Praktyczna zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów realizacji zamówienia, o czym Klient będzie poinformowany na danej Stronie Ofertowej przy składaniu zamówienia.

6.3. Termin realizacji zamówienia w przypadku sprzedaży Produktów obejmuje:

a) czas od momentu złożenia zamówienia przez Klienta do momentu przygotowania Produktu do odbioru lub wysyłki do Klienta („Czas Przygotowania Produktu”) oraz

b) czas dostawy Produktu do Klienta – w przypadku wysyłki Produktu do Klienta („Czas Dostawy Produktu”).

6.4. Czas Przygotowania Produktu wynosi maksymalnie 4 (cztery) Dni Robocze, za wyjątkiem Produktu, który ma dopiero zostać wytworzony lub wydany. W takim przypadku Czas Przygotowania Produktu uwzględnia planowaną datę wytworzenia lub wydania tego Produktu.

6.5. Czas Dostawy Produktu jest uzależniony od przewidywanego czasu trwania dostawy realizowanej przez danego przewoźnika i jest każdorazowo podany Klientowi przed złożeniem zamówienia. Czas Dostawy Produktu wynosi maksymalnie 14 (czternaście) Dni Roboczych.

6.6. Zamówienia są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski.

6.7. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika Poczty Polskiej, w tym sporządzenie protokołu szkody, nie jest obowiązkowe, ale ułatwi Medycynie Praktycznej rozpatrzenie reklamacji.

6.8. W przypadku zamówień dotyczących Usług oraz Innych Świadczeń sposób, termin i miejsce ich realizacji będą każdorazowo podane na danej Stronie Ofertowej lub będą wynikać z rodzaju i specyfiki danej Usługi lub Innego Świadczenia. Termin realizacji zamówienia w przypadku Usług produkcji druków zindywidualizowanych wynosi maksymalnie 5 (pięć) Dni Roboczych.

6.9. Medycyna Praktyczna oraz Medycyna Praktyczna – Szkolenia utrwalają i zabezpieczają postanowienia zawieranych Umów oraz przekazują Konsumentom potwierdzenia ich zawarcia (obejmujące informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) („u.pr.kon.”) oraz informację o udzielonej przez Konsumenta zgodzie na dostarczenie Treści Cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy) w formie pisemnej wraz z dostarczonym Produktem, a w przypadku Umów o świadczenie Usług (w tym Usług produkcji druków zindywidualizowanych) lub Umów, których przedmiotem są Inne Świadczenia – przed rozpoczęciem świadczenia Usługi lub Innego Świadczenia, w formie elektronicznej na podany przez Konsumenta adres e-mail.

7. Prawo odstąpienia od Umowy oraz jego wyłączenia

7.1. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje wyłącznie Konsumentowi.

7.2. Konsument może odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:

a) w przypadku Umowy sprzedaży Produktu – od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik, objęła Produkt w posiadanie, a w przypadku Umowy sprzedaży Produktu, która:

 • obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
 • polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (w szczególności w przypadku Prenumeraty) – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów (pierwszego czasopisma w ramach Prenumeraty);
b) w przypadku pozostałych Umów - od dnia zawarcia Umowy.

7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować Medycynę Praktyczną lub Medycynę Praktyczną – Szkolenia o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

7.4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

7.6. W przypadku odstąpienia od Umowy Medycyna Praktyczna lub Medycyna Praktyczna – Szkolenia zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Medycynę Praktyczną lub Medycynę Praktyczną – Szkolenia), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Medycyna Praktyczna lub Medycyna Praktyczna – Szkolenia została poinformowana o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Medycyna Praktyczna lub Medycyna Praktyczna – Szkolenia dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W przypadku Umów, których przedmiotem jest sprzedaż Produktu Medycyna Praktyczna może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.7. W przypadku otrzymania Produktu w związku z Umową Konsument, który korzysta z prawa odstąpienia od Umowy:

a) jest zobowiązany do odesłania lub przekazania Produktu Medycynie Praktycznej na adres: Cholerzyn 445, 32-060 Liszki, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym Medycyna Praktyczna została poinformowana przez Konsumenta o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 (czternastu) dni;

b) ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu;

c) odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.8. Konsument żądający rozpoczęcia świadczenia Usług na podstawie Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy jest zobowiązany do:

a) złożenia Medycynie Praktycznej lub Medycynie Praktycznej – Szkolenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie;

b) w przypadku odstąpienia od Umowy – zapłaty Medycynie Praktycznej lub Medycynie Praktycznej – Szkolenia kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której Konsument poinformował Medycynę Praktyczną lub Medycynę Praktyczną – Szkolenia o odstąpieniu od Umowy.

7.9. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umów:

a) o świadczenie Usług, jeżeli Medycyna Praktyczna lub Medycyna Praktyczna – Szkolenia wykonała w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Medycynę Praktyczną lub Medycynę Praktyczną – Szkolenia utraci prawo odstąpienia od Umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Medycyna Praktyczna lub Medycyna Praktyczna – Szkolenia nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Produktami;

e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe (w szczególności na nośnikach CD i DVD) dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu (w szczególności w zafoliowanych pudełkach), jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem Umowy, której przedmiotem jest Prenumerata; w tym wypadku Konsument odstępujący od Umowy powinien zapłacić za prasę, którą otrzymał do chwili, w której poinformował Medycynę Praktyczną o odstąpieniu od Umowy;

g) o dostarczanie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Medycynę Praktyczną o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

7.10. W przypadku Umów, których przedmiotem jest świadczenie Usług w zakresie organizacji Szkoleń Klienci mogą zrezygnować z udziału w Szkoleniu bez ponoszenia kosztów, o ile oświadczenie o rezygnacji zostanie przekazane Medycynie Praktycznej – Szkolenia nie później niż miesiąc przed terminem rozpoczęcia Szkolenia.

8. Reklamacje

8.1. Medycyna Praktyczna jest zobowiązana do dostarczania Produktów bez wad i ponosi odpowiedzialność za ich wady fizyczne i prawne (rękojmia) na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 roku, poz. 121 ze zm.) („k.c.”), w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563 k.c. Medycyna Praktyczna odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Produktu Klientowi.

8.2. Na zasadach określonych w k.c. oraz z zastrzeżeniem wynikających z postanowień Regulaminu ograniczeń dotyczących uprawnień Klientów nie będących Konsumentami, Klient może żądać naprawy Produktu, wymiany Produktu na wolny od wad, obniżenia ceny Produktu, a Konsument może także odstąpić od Umowy.

8.3. Klient może złożyć reklamację przez Internet, telefonicznie lub bezpośrednio pod adresami i numerami określonymi w pkt 1.3 Regulaminu. Składając reklamację Klient powinien odesłać Produkt na koszt Medycyny Praktycznej przesyłką pocztową ekonomiczną pod adres:

Medycyna Praktyczna – Dział Prenumeraty
Cholerzyn 445
32-060 Liszki

8.4. Do odsyłanego Produktu należy dołączyć kopię dowodu zakupu Produktu oraz numer konta, na który Medycyna Praktyczna ma zwrócić – w przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji oraz uprawnienia do żądania zwrotu ceny – zapłaconą przez Klienta cenę Produktu.

8.5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez Medycynę Praktyczną Produktu podlegającego reklamacji. O konieczności uzupełnienia reklamacji Medycyna Praktyczna poinformuje niezwłocznie Klienta.

8.6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Medycyna Praktyczna niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo – w przypadku Konsumenta – o odstąpieniu od Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Produktu lub usunięcia wady Produktu Medycyna Praktyczna zwróci niezwłocznie Klientowi cenę Produktu oraz poniesione przez Klienta koszty dostawy Produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.7. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami odpowiedzialność Medycyny Praktycznej z tytułu rękojmi za wady jest ograniczona do wysokości ceny nabytego Produktu.

8.8. Podstawy reklamacji oraz odpowiedzialności Medycyny Praktycznej z tytułu rękojmi za wady nie stanowią błędy w nadrukach na drukach zindywidualizowanych, a dotyczące danych podanych przez Klienta, w szczególności przy składaniu – przez Internet lub telefonicznie – zamówienia na realizację Usług i produkcji druków zindywidualizowanych.

8.9. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, o czym Klient będzie poinformowany na stronie Medycyny Praktycznej http://www.mp.pl/ksiegarnia przy składaniu zamówienia. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

8.10. W przypadku Umów, których przedmiotem jest świadczenie Usług w zakresie organizacji Szkoleń, Klienci mogą składać reklamacje dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi w zakresie organizacji Szkolenia w formie pisemnej na adres Medycyny Praktycznej – Szkolenia Cholerzyn 445, 32-060 Liszki lub przez Internet na adres szkolenia@mp.pl. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta oraz Szkolenia, którego dotyczy, a także opis okoliczności uzasadniających reklamację. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania.

9. Umowy zawierane na czas oznaczony, nieoznaczony i ulegające automatycznemu przedłużeniu

9.1. Umowy, których przedmiotem są świadczenia o charakterze ciągłym, w tym w szczególności Umowy, których przedmiotem jest Prenumerata, sprzedaż Produktów ukazujących się periodycznie, świadczenie Usług oraz udzielenie Licencji zawierane są na czas oznaczony, wskazany każdorazowo na danej Stronie Ofertowej lub podany telefonicznie przez pracownika Medycyny Praktycznej przy składaniu zamówienie na daną Prenumeratę, Produkt, Usługę lub Licencję, nie krótszy niż 1 (jeden) rok („Okres Obowiązywania”), chyba, że w danym przypadku został określony krótszy czas obowiązywania takiej Umowy. Przed upływem Okresu Obowiązywania Klient nie jest uprawniony do wypowiedzenia tych Umów, chyba, że takie uprawnienie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

9.2. Umowy, o których mowa w pkt 9.1 Regulaminu ulegają automatycznemu przedłużeniu o kolejny Okres Obowiązywania, chyba, że Klient najpóźniej na 1 (jeden) miesiąc przed upływem Okresu Obowiązywania złoży na adresy lub numery określone w pkt 1.3 Regulaminu oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy.

9.3. Umowy zawierane na czas nieoznaczony mogą być wypowiedziane poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy z zachowaniem 1 (jedno)-miesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od pierwszego dnia miesiąca następującego po tym miesiącu, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy zostało doręczone drugiej stronie, a upływającego w ostatnim dniu tego miesiąca.

10. Dane osobowe

10.1. Dane osobowe Klienta podane przy składaniu zamówienia będą przetwarzane przez Medycynę Praktyczną, a w przypadku Umów, których przedmiotem jest świadczenie Usług w zakresie organizacji Szkoleń – przez Medycynę Praktyczną – Szkolenia, będące administratorami danych osobowych („Administrator Danych”) w rozumieniu oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 roku, poz. 1182 ze zm.) oraz u.ś.u.d.e. w celu:

a) realizacji Umowy, w tym w celu świadczenia usług drogą elektroniczną;

b) wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Administratora Danych, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz dochodzenia roszczeń z tytułu działalności gospodarczej.

10.2. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji Umowy.

10.3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

11. Funkcjonalności i interoperacyjności Treści Cyfrowych

Wszystkie informacje na temat funkcjonalności i interoperacyjności Treści Cyfrowych znajdują się na Stronach Ofertowych i odnoszą się do poszczególnych Produktów, Usług i Innych Świadczeń. Treści Cyfrowe (w tym w szczególności oprogramowanie komputerowe) oferowane przez Medycynę Praktyczną posiadają autorski typ zabezpieczeń, który uniemożliwia wyświetlanie Treści Cyfrowych osobom nieuprawnionym.

12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

12.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

12.2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 roku, poz. 148 ze zm. ("u.I.H."), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz. U. z 2001 roku, Nr 113, poz. 1214).

b) Konsument jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 u.I.H. z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Medycyną Praktyczną lub Medycyną Praktyczną – Szkolenia. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Medycyną Praktyczną lub Medycyną Praktyczną – Szkolenia korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów (na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, tekst jedn.: Dz. U. z 2015 roku, poz. 184 ze zm.) lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są m.in. pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

13. Postanowienia końcowe

13.1. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.

13.2. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Medycyna Praktyczna i Medycyna Praktyczna – Szkolenia nie ponoszą odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu używanym przez Klienta.

13.3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie i w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy k.c., u.pr.kon. oraz u.ś.u.d.e.

13.4. Ewentualne spory powstałe między Medycyną Praktyczną lub Medycyną Praktyczną – Szkolenia a Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postepowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 roku, poz. 101 ze zm.).

13.5. Ewentualne spory powstałe między Medycyną Praktyczną lub Medycyną Praktyczną – Szkolenia a Klientem niebędącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Medycyny Praktycznej lub Medycyny Praktycznej – Szkolenia.

Załącznik nr 1:
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
Regulamin zawierania umów kupna-sprzedaży z Medycyną Praktyczną ważny do 24.12.2014 r.