Avamys - aerozol do nosa, zawiesina

Aerozol do nosa zawierający kortykosteroid. Preparat o miejscowym działaniu przeciwzapalnym i przeciwalergicznym.

Preparat zawiera substancję flutykazon (furoinian flutykazonu)

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Avamys
aerozol do nosa, zawiesina; 27,5 µg/dawkę; 120 dawek
GlaxoSmithKline – Wielka Brytania
46,93 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2023 r.

Co zawiera i jak działa Avamys - aerozol do nosa, zawiesina?

Substancją czynną preparatu jest flutykazon. Flutykazon jest syntetycznym kortykosteroidem o silnym działaniu przeciwzapalnym i przeciwalergicznym. Stosowany miejscowo do nosa hamuje proces zapalny, zmniejsza obrzęk i podrażnienie. Łagodzi objawy alergiczne takie jak: kichanie, wyciek z nosa, obrzęk i świąd błon śluzowych nosa, uczucie zatkanego nosa, a także świąd, pieczenie, łzawienie oraz zaczerwienienie oczu. Główny mechanizm działania flutykazonu w komórce docelowej polega na hamowaniu lub pobudzaniu ekspresji genów, których produkty białkowe wpływają na proces zapalny. Kortykosteroidy mogą też działać w inny sposób, nie wpływając na ekspresję genów. Jednak mechanizm takiego ich działania jest ciągle mało poznany. Początek działania preparatu występuje po około 8 godzinach od zastosowania, a dalsza poprawa obserwowana jest w ciągu kolejnych kilku dni. Skuteczność działania utrzymuje się w ciągu 24 godzin pomiędzy kolejnymi podaniami leku. Donosowe przyjmowanie zalecanej dawki 110 µg raz na dobę zwykle nie powoduje wystąpienia znaczących działań ogólnoustrojowych, a stężenie flutykazonu we krwi u większości chorych jest nieoznaczalne (mniejsze niż próg mierzalności).

Kiedy stosować Avamys - aerozol do nosa, zawiesina?

Preparat jest wskazany u dorosłych, młodzieży i dzieci po 6. roku życia w leczeniu objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Kiedy nie stosować preparatu Avamys - aerozol do nosa, zawiesina?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.
Nie stosować u dzieci do 6. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Avamys - aerozol do nosa, zawiesina?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Preparat jest przeznaczony tylko do stosowania do nosa (aerozol rozpylany do nosa). Należy chronić oczy przed kontaktem z preparatem. Jeżeli preparat przypadkowo przedostanie się do oczu, należy je obficie przemyć wodą.
Donosowe stosowanie kortykosteroidów może spowodować wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych, szczególnie w przypadku stosowania długotrwałego i/lub w dużych dawkach. Ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych po donosowym podaniu kortykosteroidów jest jednak znacznie mniejsze niż w przypadku doustnego stosowania tych leków. Ogólnoustrojowe działania niepożądane kortykosteroidów mogą obejmować zahamowanie naturalnego wytwarzania hormonów sterydowych przez korę nadnerczy (zmniejszenie stężenia kortyzolu we krwi), wystąpienie objawów zespołu Cushinga, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, zaćmę, jaskrę oraz zaburzenia psychiczne, takie jak wzmożona aktywność psychoruchowa, zaburzenia snu, niepokój, depresję lub agresję (szczególnie u dzieci).
Lekarz zaleci stosowanie najmniejszej skutecznej dawki, zapewniającej kontrolę objawów zapalenia błony śluzowej nosa. Zaleca się aby podczas długotrwałego leczenia donosowo podawanym kortykosteroidem regularnie kontrolować wzrost u dzieci. W przypadku wystąpienia spowolnienia wzrostu lekarz zweryfikuje leczenie i zaleci odpowiednie zmniejszenie stosowanej dawki.
Stosowanie dawek większych niż zalecane może spowodować znaczące klinicznie zahamowanie czynności kory nadnerczy. Jeżeli stosujesz duże dawki sterydów a jesteś szczególnie narażony na stres lub planujesz zabieg chirurgiczny poinformuj o tym lekarza, który może ocenić stopień niewydolności kory nadnerczy i zalecić Ci dodatkowo doustne kortykosteroidy.
Jeżeli równolegle stosowane są inne preparaty zawierające kortykosteroidy (w tym np. aerozole, inhalatory, tabletki, maści, kremy) należy skonsultować się z lekarzem, który odpowiednio dostosuje ich dawkowanie.
Jeżeli stosowałeś dotychczas steroidy/sterydy doustnie (działające ogólnoustrojowo) i zastępujesz je sterydami donosowymi (flutykazon) skonsultuj się z lekarzem i wyjaśnij jakie środki ostrożności powinieneś zachować. Istnieje bowiem ryzyko wystąpienia objawów niewydolności kory nadnerczy.
Kortykosteroidy podawane donosowo lub wziewnie mogą powodować rozwój jaskry i/lub zaćmy. Osoby z zaburzeniami widzenia, ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrzgałkowym lub podejrzeniem jaskry lub zaćmy (także w przeszłości) powinny pozostawać pod szczególnym nadzorem lekarza.
Należy unikać jednoczesnego stosowania preparatu z rytonawirem.
Należy zachować ostrożność u chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby; w tej grupie chorych możliwe jest zwiększenie ekspozycji na flutykazon i wystąpienie ogólnoustrojowych działań niepożądanych.
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
· preparat zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienia błony śluzowej nosa; jeżeli występuje podrażnienie/dyskomfort podczas stosowania preparatu, należy skonsultować się z lekarzem.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Nie stwierdzono wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów ani obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Avamys - aerozol do nosa, zawiesina

Preparat ma postać aerozolu do nosa. 1 dawka (1 naciśnięcie) zawiera 27,5 µg substancji czynnej. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
W celu uzyskania skutecznego działania leczniczego preparat należy stosować regularnie, zgodnie ze schematem dawkowania. Początek działania występuje po około 8 godzinach po podaniu preparatu. Pełne działanie występuje zwykle po kilku dniach regularnego stosowania preparatu. Czas trwania leczenia powinien być ograniczony do okresu ekspozycji na alergen.
Pojemnik należy wstrząsnąć przed każdym użyciem. Przed pierwszym użyciem dozownika należy, trzymając pojemnik pionowo, nacisnąć przycisk na boku pojemnika co najmniej 6 razy, aż widoczna będzie jednolita mgiełka. Ponowne przygotowanie dozownika poprzez 6-krotne naciśnięcie przycisku konieczne będzie wyłącznie w przypadku, gdy przez 5 dni dozownik nie był zabezpieczony nasadką lub gdy aerozol do nosa nie był używany przez 30 dni lub dłużej. Po każdym zastosowaniu należy oczyścić dozownik i założyć na niego nasadkę.
Dorośli i dzieci po 12. roku życia:
Początkowo 2 dawki do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę (całkowita dawka dobowa 110 µg). Po opanowaniu objawów, w leczeniu podtrzymującym można stosować 1 dawkę do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę (całkowita dawka dobowa 55 µg).
Zawsze należy dążyć do stosowania najmniejszej dawki zapewniającą skuteczną kontrolę objawów. Jeżeli uzyska się dobrą kontrolę objawów lekarz może zalecić zmniejszenie dawki.
Dzieci 6.–11. roku życia:
Początkowo 1 dawkę do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę (całkowita dawka dobowa 55 µg). Jeżeli ta dawka nie pozwoli na kontrolę objawów lekarz może zalecić 2 dawki do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę (całkowita dawka dobowa 110 µg). Po opanowaniu objawów zaleca się zmniejszenie do 1 dawki do każdego otworu nosowego 1 raz na dobę (całkowita dawka dobowa 55 µg).
Dzieci do 6. roku życia:
Nie określono bezpieczeństwa stosowania preparatu w tej grupie wiekowej.
Nie ma konieczności dostosowywania dawkowania u osób w podeszłym wieku oraz u osób z zaburzeniami czynności nerek lub lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby. Należy zachować ostrożność u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów.

Czy można stosować Avamys - aerozol do nosa, zawiesina w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu u kobiet w ciąży. U kobiet w ciąży stosowanie preparatu jest ograniczone jedynie do przypadków, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne i gdy w ocenie lekarza oczekiwane korzyści wyraźnie przeważają nad możliwym ryzykiem. Tylko lekarz może ocenić stosunek korzyści do ryzyka w Twoim przypadku!
Nie wiadomo czy po podaniu donosowym substancja czynna preparatu przenika do mleka kobiecego. Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz uzna to za absolutnie konieczne.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności poinformuj lekarza jeżeli stosujesz:
· rytonawir (lek stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV)
· ketokonazol, itrakonazol (leki przeciwgrzybicze)
· kortykosteroidy doustne lub we wstrzyknięciach lub inne postaci kortykosteroidów (preparaty wziewne stosowane w leczeniu astmy, maści, kremy).
Rytonawir i inne silne inhibitory izoenzymu 3A4 cytochromu P 450 (ketokonazol) mogą znacząco zwiększać stężenie flutykazonu w osoczu. Zwiększone stężenie flutykazonu wiąże się z ryzykiem wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych kortykosteroidów (zespołu Cushinga, zahamowania czynności kory nadnerczy). Nie należy stosować preparatu równolegle z rytonawirem. Unikać równoległego stosowania z innymi lekami hamującymi aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Avamys - aerozol do nosa, zawiesina?

Jak każdy lek, również Avamys może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Mogą wystąpić: podrażnienie błon śluzowych nosa (pieczenie, tkliwość, uczucie dyskomfortu), krwawienia z nosa, owrzodzenie błony śluzowej nosa, ból nosa, suchość błony śluzowej nosa, bóle głowy, przemijające zmiany oczne, spowolnienie tempa wzrostu dzieci. Rzadko możliwe reakcje nadwrażliwości (wysypka, świąd, pokrzywka) oraz obrzęk naczynioruchowy i reakcje anafilaktyczne (reakcje te mogą mieć ciężki przebieg i mogą stanowić zagrożenie życia; może wystąpić obrzęk naczynioruchowy języka, gardła, krtani mogący utrudniać oddychanie, skurcz oskrzeli, obniżenie ciśnienia tętniczego, wstrząs). Mogą wystąpić ogólnoustrojowe działania niepożądane kortykosteroidów (w tym zahamowanie czynności kory nadnerczy, zespół Cushinga, księżycowata twarz, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie gęstości kości, zaćma, jaskra) zwłaszcza jeżeli preparat stosowany jest w dużych dawkach i/lub długotrwale.

Przeczytaj też artykuły

Nieżyt nosa Ostre i przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych u dzieci

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta