ApoZolpin - tabletki powlekane

Lek nasenny i uspokajający.

Preparat zawiera substancję zolpidem (winian zolpidemu)

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
ApoZolpin
tabletki powlekane; 10 mg; 20 tabl.
Aurovitas Pharma
11,10 zł
ApoZolpin
tabletki powlekane; 10 mg; 30 tabl.
Aurovitas Pharma
15,40 zł
ApoZolpin
tabletki powlekane; 10 mg; 50 tabl.
Aurovitas Pharma
25,95 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2023 r.

Co zawiera i jak działa ApoZolpin - tabletki powlekane?

Substancją czynną preparatu jest zolpidem, lek o działaniu nasennym i uspokajającym. Działanie zolpidemu jest podobne do działania benzodiazepin. Zolpidem, podobnie jak pochodne benzodiazepiny, wiąże się z receptorem benzodiazepinowym, wchodzącym w skład kompleksu receptora GABA-A. Zolpidem względnie wybiórczo aktywuje receptor benzodiazepinowy typu 1, w przeciwieństwie do pochodnych benzodiazepiny, aktywujących niewybiórczo wszystkie podtypy receptora benzodiazepinowego. Aktywacja receptora otwiera kanał chlorkowy, co w konsekwencji prowadzi do zahamowania pobudliwości neuronu. Zolpidem wykazuje szybkie działanie nasenne: ułatwia zasypianie, wydłuża całkowity czas trwania snu, poprawia jego jakość, zmniejsza liczbę i czas trwania przebudzeń nocnych.

Po podaniu doustnym szybko wchłania się z przewodu pokarmowego; stężenie maksymalne uzyskiwane jest w ciągu 2 godzin od przyjęcia preparatu. Działanie nasenne występuje po 10–30 minutach od przyjęcia leku i utrzymuje się do 6 godzin. Zolpidem jest metabolizowany w wątrobie i wydalany w postaci nieaktywnych metabolitów, głównie z moczem (około 60%) i kałem (około 40%).

Kiedy stosować ApoZolpin - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu bezsenności u dorosłych.

Preparat jest wskazany wyłącznie w przypadku, gdy zaburzenie snu jest ciężkie, uniemożliwiające normalne funkcjonowanie lub prowadzące do stanu skrajnego wyczerpania.

Kiedy nie stosować preparatu ApoZolpin - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest również:

• ciężka niewydolność wątroby

• zespół obturacyjnego bezdechu podczas snu

miastenia (myasthenia gravis) – choroba charakteryzująca się nużliwością mięśni

• ciężka niewydolność oddechowa.

Nie stosować u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.

Nie stosować u kobiet w ciąży ani u kobiet karmiących piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując ApoZolpin - tabletki powlekane?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Przed rozpoczęciem stosowania leków nasennych lekarz będzie dążył do określenia przyczyny bezsenności i wyeliminowania wywołujących ją czynników. Utrzymywanie się bezsenności po 7–14 dniach leczenia, może wskazywać na istnienie pierwotnych zaburzeń psychicznych lub fizycznych, które wymagają dalszego rozpoznania.

W przypadku stosowania leków nasennych dłużej niż kilka tygodni, może wystąpić zmniejszenie skuteczności działania nasennego (zjawisko tolerancji).

Stosowanie leków uspokajających i nasennych o działaniu podobnym do benzodiazepin może prowadzić do rozwoju uzależnienia. Ryzyko wystąpienia uzależnienia zwiększa się wraz z wielkością stosowanej dawki oraz czasem trwania leczenia; jest również większe u osób z uzależnieniem od alkoholu, używek lub leków w wywiadzie oraz u chorych z zaburzeniami osobowości lub z zaburzeniami psychicznymi. Chorzy z tej grupy powinni pozostawać pod szczególną obserwacją lekarską.

W przypadkach, w których doszło do rozwoju uzależnienia fizycznego, nagłemu przerwaniu leczenia towarzyszyć będą objawy zespołu odstawienia. Mogą wystąpić: bóle głowy i mięśni, nasilony lęk i napięcie psychiczne, niepokój, splątanie, drażliwość i bezsenność, a w ciężkich przypadkach także objawy takie jak: odrealnienie, depersonalizacja, nadwrażliwość na bodźce dźwiękowe, światło i dotyk, drętwienie i mrowienie kończyn, omamy i napady drgawkowe.

W niektórych przypadkach zespół odstawienny może występować w przerwach pomiędzy kolejnymi dawkami, zwłaszcza gdy stosowane są duże dawki.

Po zakończeniu leczenia może wystąpić przemijający stan, polegający na nasileniu objawów, które wcześniej skłoniły lekarza do zastosowania preparatu (tzw. bezsenność z odbicia). Nasileniu bezsenności mogą towarzyszyć inne objawy, takie jak zmiany nastroju, niepokój i nasilony lęk. Ryzyko wystąpienia tych objawów jest większe po nagłym przerwaniu stosowania preparatu i dlatego zaleca się najpierw stopniowe zmniejszanie dawki.

Zolpidem może powodować wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG; chorzy z zespołem wydłużonego QT powinni zachować szczególną ostrożność i skonsultować się z lekarzem.

Czas trwania leczenia należy ograniczyć do minimum; wraz z okresem odstawiania nie powinien on przekroczyć 4 tygodni. W niektórych przypadkach, np. u chorych z przewlekłą bezsennością, lekarz może wydłużyć okres stosowania preparatu, ale wymaga to regularnego monitorowania i oceny stanu pacjenta. Ryzyko rozwoju uzależnienia rośnie wraz z wydłużającym się okresem stosowania preparatu.

Stosowanie preparatu wiąże się z ryzykiem wystąpienia zaburzeń psychoruchowych dnia następnego, w tym zaburzeń zdolności prowadzenia pojazdów. Ryzyko to zwiększa się, jeżeli:

• zastosowano dawkę większą niż zalecana

• od przyjęcia preparatu minęło mniej niż 8 godzin

• stosowano równolegle inne leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy lub leki powodujące zwiększenie stężenia zolpidemu we krwi

• spożywano alkohol lub inne używki.

Preparat należy przyjmować bezpośrednio przed snem i nie wolno przyjmować kolejnej dawki tej samej nocy.

Leki uspokajające i nasenne o działaniu podobnym do benzodiazepin mogą powodować niepamięć następczą. Występuje ona najczęściej po kilku godzinach od przyjęcia leku. Aby zmniejszyć ryzyko jej wystąpienia, należy zapewnić możliwość nieprzerwanego snu trwającego co najmniej 8 godzin.

Podczas stosowania leków nasennych, szczególnie u osób w podeszłym wieku, mogą wystąpić reakcje takie, jak: niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresja, urojenia, napady wściekłości, koszmary senne, omamy, psychozy, zachowania niepożądane i inne zaburzenia zachowania. W przypadku ich zauważenia należy skonsultować się z lekarzem. W razie potrzeby lekarz zaleci zaprzestanie stosowania preparatu.

Po przyjęciu preparatu, u osób które nie obudziły się całkowicie, mogą wystąpić następujące zaburzenia: chodzenie we śnie i podobne zaburzenia zachowania, takie jak prowadzenie pojazdu we śnie, przygotowywanie i spożywanie posiłków, rozmowy telefoniczne lub stosunki seksualne we śnie z niepamięcią wykonywanych czynności. Równoległe spożywanie alkoholu, przyjmowanie innych leków hamujących aktywność ośrodkowego układu nerwowego oraz stosowanie dawek większych niż zalecane zwiększa ryzyko występowania takich zachowań. Jeżeli wystąpią zachowania tego typu, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. U pacjentów zgłaszających takie zachowania, zaleca się przerwanie stosowania preparatu, ze względu na stwarzanie zagrożenia dla siebie i otoczenia.

U osób w podeszłym wieku zwiększa się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, dlatego zalecane jest zmniejszenie dawki.

Ze względu na działanie rozluźniające mięśnie istnieje ryzyko przewrócenia się, obrażeń i złamań kości (w tym ryzyko uszkodzenia stawu biodrowego), szczególnie u osób w podeszłym wieku, które wstają w nocy.

Należy zachować szczególną ostrożność u chorych z niewydolnością nerek.

Nie stosować u chorych z ciężką niewydolnością wątroby (ryzyko encefalopatii).

Należy zachować ostrożność i zmniejszyć dawkę u osób z przewlekłą niewydolnością oddechową, ponieważ leki nasenne o działaniu podobnym do benzodiazepin mogą hamować czynność ośrodka oddechowego. Należy także wziąć pod uwagę, że lęk i/lub pobudzenie mogą być objawami niewyrównanej niewydolności oddechowej.

Nie zaleca się stosowania leków o działaniu podobnym do benzodiazepin, takich jak zolpidem, w leczeniu podstawowym osób z chorobami psychicznymi.

U chorych na depresję oraz w leczeniu psychoz preparat nie powinien być stosowany w monoterapii lecz w skojarzeniu z lekami odpowiednimi w leczeniu choroby podstawowej. Należy zachować ostrożność u osób z objawami depresji. W tej grupie chorych mogą występować skłonności samobójcze. Stosowanie leków o działaniu podobnym do benzodiazepin, w tym preparatu, może zwiększać ryzyko prób samobójczych i samobójstw u chorych z depresją. Preparatu nie należy stosować bez równoległego leczenia depresji i lęku związanego z depresją.

W okresie leczenia może ujawnić się wcześniej niezdiagnozowana depresja.

Istnieją przesłanki, że w grupie chorych przyjmujących benzodiazepiny lub leki nasenne, z depresją lub bez niej, istnieje zwiększone ryzyko prób samobójczych; nie potwierdzono związku przyczynowego.

Stosowanie preparatu równolegle z opioidami może wywołać uspokojenie polekowe, zaburzenia oddechowe, śpiączkę i zgon. Nie należy stosować preparatu równolegle z opiodami, chyba że lekarz uzna takie leczenie skojarzone za bezwzględnie konieczne. Należy wówczas stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez możliwie najkrótszy czas i zachować zalecone środki ostrożności. Należy obserwować chorego czy nie występują u niego objawy zaburzeń oddechowych i/lub uspokojenia polekowego.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Preparat wywiera znaczący wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn oraz znacząco upośledza sprawność psychoruchową.

Następnego dnia po przyjęciu preparatu zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn może być upośledzona i może wystąpić senność, wydłużenie czasu reakcji, zawroty głowy, sedacja, ospałość, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, zmniejszenie czujności, zaburzenia koncentracji oraz zaśnięcia za kierownicą.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wymienionych powyżej zdarzeń, zaleca się co najmniej 8 godzinny odpoczynek pomiędzy przyjęciem preparatu a prowadzeniem pojazdu, obsługiwaniem maszyn czy wykonywaniem innych czynności wymagających sprawności psychoruchowej.

W okresie stosowania preparatu nie należy spożywać alkoholu, przyjmować substancji psychoaktywnych ani innych leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, ponieważ zwiększają one ryzyko wystąpienia wymienionych powyżej zaburzeń.

Dawkowanie preparatu ApoZolpin - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli: 10 mg 1 raz na dobę, bezpośrednio przed snem.

Nie wolno przyjmować kolejnej dawki tej samej nocy. Dawka maksymalna wynosi 10 mg na dobę.

Czas trwania leczenia określi lekarz.

Leczenie powinno trwać możliwie krótko, zwykle kilka dni do 2 tygodni; wraz z okresem stopniowego zmniejszania dawki nie powinno przekroczyć 4 tygodni. W niektórych przypadkach, np. u chorych z przewlekłą bezsennością, lekarz może wydłużyć okres stosowania preparatu, ale wymaga to regularnego monitorowania i oceny stanu pacjenta.

Szczególne grupy chorych:

U osób w podeszłym wieku (po 65. roku życia) lub osłabionych zalecana dawka wynosi 5 mg na dobę.

U osób z zaburzeniami czynności wątroby leczenie należy rozpoczynać od dawki 5 mg na dobę, zachowując szczególną ostrożność u chorych w podeszłym wieku. W przypadku niewystarczającej skuteczności, u osób do 65. roku życia i w dobrym stanie ogólnym, lekarz może zwiększyć dawkę do 10 mg na dobę. W przypadku ciężkich zaburzeń czynności wątroby stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.

U osób z przewlekłą niewydolnością oddechową leczenie należy rozpoczynać od dawki 5 mg na dobę.

Zmniejszenie dawki może być konieczne w przypadku jednoczesnego stosowania z lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy.

Stosowanie preparatu u dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia jest przeciwwskazane.

Czy można stosować ApoZolpin - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek preparatu w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego preparatu. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży ani u kobiet, które planują ciążę. W przypadku podejrzenia zajścia w ciążę podczas leczenia, należy przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem, ponieważ zalecana jest jak najszybsza zmiana sposobu leczenia.

Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

W okresie przyjmowania preparatu nie należy spożywać alkoholu. Alkohol może nasilać uspokajające i nasenne działanie preparatu.

Należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli równolegle stosowane są inne leki działające hamująco na ośrodkowy układ nerwowy, takie jak np. leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki), inne leki nasenne, leki przeciwlękowe i uspokajające, leki zwiotczające mięśnie, leki przeciwdepresyjne, opioidowe leki przeciwbólowe, leki przeciwpadaczkowe, leki stosowane do znieczulenia ogólnego lub leki przeciwhistaminowe. Równoległe stosowanie innych leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy może powodować nasilenie działania uspokajającego preparatu, nasilenie senności oraz zaburzeń psychoruchowych i zdolności prowadzenia pojazdów następnego dnia po przyjęciu preparatu. Jeżeli równolegle przyjmowane są leki przeciwdepresyjne, sporadycznie mogą wystąpić omamy wzrokowe.

Nie należy stosować preparatu równolegle z fluwoksaminą, ponieważ może to powodować zwiększenie stężenia zolpidemu we krwi.

Opioidowe leki przeciwbólowe mogą powodować nasilenie euforii, co może sprzyjać rozwojowi uzależnienia.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu z lekami wpływającymi na aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450. Leki hamujące aktywność tego izoenzymu (np. ketokonazol, itrakonazol, rytonawir, antybiotyki makrolidowe: erytromycyna, klarytromycyna a także sok grejpfrutowy) mogą wpływać na zwiększenie stężenia zolpidemu we krwi i nasilenie jego działania. Konieczne może być zmniejszenie dawki zolpidemu.

Leki zwiększające aktywność CYP3A4. (np. ryfampicyna, karbamazepina, fenobarbital, fenytoina i ziele dziurawca) mogą powodować zmniejszenie stężenia zolpidemu we krwi i zmniejszenie jego skuteczności.

Nie zaleca się równoległego stosowania cyprofloksacyny i zolpidemu; cyprofloksacyna może powodować zwiększenie stężenia zolpidemu we krwi.

Stosowanie preparatu z opioidami może zwiększać ryzyko wystąpienia uspokojenia polekowego, zaburzeń oddychania, śpiączki i zgonu (nasilenie działania hamującego czynność ośrodkowego układu nerwowego). Należy unikać równoległego stosowania, chyba że lekarz zaleci inaczej (stosowanie najmniejszych dawek przez możliwie najkrótszy czas).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu ApoZolpin - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również ApoZolpin może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Działania niepożądane występują najczęściej u osób w podeszłym wieku.

Często: omamy, pobudzenie, koszmary senne, pogarszająca się bezsenność, ból głowy, zawroty głowy, niepamięć następcza (niepamięć może być związana z nieprawidłowym zachowaniem), senność następnego dnia po przyjęciu preparatu, zmniejszona czujność, biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha, ból pleców, zmęczenie, zakażenie dróg oddechowych.

Niezbyt często: zaburzenia odżywiania, stany splątania, niepokój, drażliwość, nastrój euforyczny, parestezje, drżenie, podwójne widzenie, niewyraźne widzenie, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, bóle stawów, bóle mięśni, skurcze mięśni, ból szyi, osłabienie mięśni.

Rzadko: uszkodzenia wątroby (wątrobowo-komórkowe, cholestatyczne lub mieszane), reakcje paradoksalne, zaburzenia libido. Bardzo rzadko: ograniczone widzenie.

Z nieznaną częstością mogą wystąpić: reakcje paradoksalne, takie jak niepokój, agresja, wybuchy gniewu, psychoza, somnambulizm (możliwe chodzenie we śnie i podobne zaburzenia zachowania, takie jak prowadzenie pojazdu we śnie, przygotowywanie i spożywanie posiłków, rozmowy telefoniczne lub stosunki seksualne we śnie z niepamięcią wykonywanych czynności), uzależnienie (objawy odstawienia lub efekty z odbicia mogą wystąpić po przerwaniu leczenia), depresja (może ujawnić się wcześniej istniejąca depresja), ataksja, zaburzenia uwagi, zaburzenia mowy, depresja oddechowa, zjawisko tolerancji, osłabienie mięśni, zaburzenia chodu i koordynacji ruchowej, możliwość przewrócenia się, obrażeń i złamań (głównie u pacjentów w wieku podeszłym oraz w przypadkach, kiedy preparat nie był przyjmowany zgodnie z zaleceniami), wysypka, świąd, pokrzywka, nadmierna potliwość, obrzęk naczynioruchowy.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające zolpidem (winian zolpidemu)

Hypnogen (tabletki powlekane) Nasen (tabletki powlekane) Noxizol (tabletki powlekane) Onirex (tabletki powlekane) Polsen (tabletki powlekane) Sanval (tabletki powlekane) Stilnox (tabletki powlekane) Zolpic (tabletki powlekane) Zolpidem Genoptim (tabletki powlekane) Zolpidem Vitabalans (tabletki powlekane) ZolpiGen (tabletki powlekane) Zolsana (tabletki powlekane)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta