Aprepitant (opis profesjonalny)

Działanie - Aprepitant

Mechanizm działania
Wybiórczy antagonista o dużym powinowactwie do ludzkich receptorów neurokininowych 1 (NK1) substancji P. Lek charakteryzuje się nieliniową farmakokinetyką, klirens i bezwzględna dostępność biologiczna zmniejszają się wraz ze zwiększaniem dawki.

Farmakokinetyka
Po podaniu p.o. średnia bezwzględna dostępność biologiczna wynosi 67% dla kapsułek 80 mg i 59% – dla 125 mg. Podanie leku ze śniadaniem zwiększa jego AUC o maks. 40%, co uznano za nieznamienne klinicznie. tmax wynosi ok. 4 h. Z białkami osocza wiąże się w 97%. Lek jest w znacznym stopniu metabolizowany, z udziałem głównie izoenzymu CYP3A4, a w mniejszym stopniu CYP1A2 i CYP2C19, przede wszystkim w mechanizmie oksydacji pierścienia morfolinowego i jego łańcuchów bocznych do słabo aktywnych metabolitów. Zidentyfikowano 12 metabolitów w osoczu. Metabolity wydalane są z moczem (w 57%) i kałem (w 45%). t1/2 wynosi 9–13 h. Aprepitant przenika do mózgu, łączy się z receptorami NK1 w sposób zależny od dawki i stężenia leku w osoczu. Po 3 dniach leczenia zajętych jest >95% receptorów w mózgu. U osób w podeszłym wieku w 1. dobie stosowania obserwuje się zwiększenie AUC o 21%, a cmax o 10%, a w 5. dobie zwiększenie tych wartości odpowiednio o 36% i 24%. Uznano, że wartości te nie są znamienne klinicznie. U kobiet cmax jest o 16% większe niż u mężczyzn, a t1/2 o 25% mniejsze. Uznano, że wartości te nie są znamienne klinicznie. Łagodne zaburzenia czynności wątroby nie wpływają na parametry farmakokinetyczne aprepitantu w stopniu istotnym klinicznie. Brak wystarczających danych na temat wpływu umiarkowanych zaburzeń czynności wątroby na farmakokinetykę leku, brak danych dotyczących ciężkich zaburzeń czynności wątroby. W ciężkiej i schyłkowej niewydolności nerek zaobserwowano zmniejszenie AUC odpowiednio o 21% i 42%, a cmax o 32%. Ze względu na umiarkowane zmniejszenie wiązania leku z białkami u chorych z zaburzeniami czynności nerek, AUC leku niezwiązanego, czynnego farmakodynamicznie nie było znamiennie różne od tego u osób zdrowych. Nie jest wymagane dostosowanie dawki u osób w wieku podeszłym, kobiet, chorych z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby oraz ciężkimi i krańcowymi zaburzeniami czynności nerek.

Wskazania do stosowania - Aprepitant

Nudności i wymioty związane z chemioterapią
Zapobieganie nudnościom i wymiotom związanym z chemioterapią przeciwnowotworową o dużym i umiarkowanym ryzyku wymiotów u dorosłych i młodzieży po 12. rż.

Przeciwwskazania stosowania - Aprepitant

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Pimozyd, terfenadyna, astemizol, cisapryd
Nie stosować równocześnie z pimozydem, terfenadyną, astemizolem lub cisaprydem.

Zaburzenia czynności wątroby
Ostrożnie stosować u chorych z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Dodatkowe składniki preparatu
Nie należy stosować u osób z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy lub niedoborem sacharazy i izomaltazy.

Interakcje - Aprepitant

Substraty izoenzymu CYP3A4
Umiarkowane hamowanie izoenzymu CYP3A4 przez aprepitant może powodować znaczne zwiększenie stężeń osoczowych substratów tego enzymu podawanych p.o. (zwiększone 3-krotnie pole pod krzywą AUC), a w mniejszym stopniu podawanych i.v.
Nie wolno stosować aprepitantu równocześnie z pimozydem, terfenadyną, astemizolem lub cisaprydem ze względu na możliwość zwiększenia ich stężenia osoczowego (hamowanie CYP3A4) i wystąpienia powikłań zagrażających życiu.
Należy zachować ostrożność w przypadku równoległego stosowania leków metabolizowanych głównie przez CYP3A4 oraz o małym indeksie terapeutycznym (cyklosporyna, takrolimus, syrolimus, ewerolimus, alfentanyl, ergotamina, fentanyl, chinidyna).
Ostrożnie podawać z chemioterapeutykami stosowanymi p.o., które są metabolizowane głównie lub częściowo przez CYP3A4 (etopozyd, winorelbina) oraz z pochodnymi benzodiazepiny metabolizowanymi przez CYP3A4 (midazolam, alprazolam, triazolam) ze względu na możliwe zwiększenie ich stężeń osoczowych.
Zachować ostrożność podczas równoległego stosowania z inhibitorami CYP3A4 (ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, pozakonazol, klarytromycyna, telitromycyna, nefazodon, inhibitory proteazy) – mogą one powodować zwiększenie stężenia osoczowego aprepitantu, a także z silnymi induktorami CYP3A4 (ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina, fenobarbital, preparaty z ziela dziurawca) – mogą powodować zmniejszenie skuteczności aprepitantu.

Kortykosteroidy
Podczas równoległego stosowania z kortykosteroidami należy zmniejszyć dawkę deksametazonu o ok. 50%, a dawkę metyloprednizolonu o ok. 50% dla postaci p.o. i 25% dla postaci i.v. (hamowanie CYP3A4). W ciągu 2 tyg. po podaniu 1. dawki aprepitantu należy oczekiwać zmniejszenia się stężeń kortykosteroidów (indukcja CYP3A4).

Irynotekan
Szczególną ostrożność należy zachować podczas leczenia skojarzonego z irynotekanem (nasilenie działania toksycznego).

Ifosfamid
Po wprowadzeniu do obrotu odnotowano przypadki objawów neurotoksyczności podczas leczenia skojarzonego z ifosfamidem.

Krzepliwość krwi
U chorych długotrwale stosujących warfarynę należy ściśle monitorować INR podczas leczenia aprepitantem oraz przez 2 tyg. po każdym 3-dniowym cyklu leczenia podczas chemioterapii wywołującej nudności i wymioty.

Substraty izoenzymu CYP2C9
Zachować ostrożność podczas stosowania z warfaryną, acenokumarolem, tolbutamidem, fenytoiną lub innymi lekami metabolizowanymi przez CYP2C9 – aprepitant może zmniejszać ich stężenie osoczowe (indukcja CYP2C9).

Hormonalne środki antykoncepcyjne
Lek może zmniejszać skuteczność hormonalnych środków antykoncepcyjnych – podczas stosowania aprepitantu i przez 2 mies. od przyjęcia ostatniej dawki należy stosować dodatkowe lub alternatywne metody antykoncepcji.

Digoksyna, antagoniści 5-HT3
Nie wykazano interakcji z digoksyną ani klinicznie istotnego wpływu na farmakokinetykę antagonistów 5-HT3 (ondansetron, granisetron, hydrodolasetron).

Działania niepożądane - Aprepitant

Często: ból głowy, zmniejszenie łaknienia, czkawka, zaparcie, niestrawność, uczucie zmęczenia, zwiększenie aktywności ALT.

Niezbyt często: gorączka neutropeniczna, niedokrwistość, niepokój, zawroty głowy, senność, kołatanie serca, uderzenia gorąca, zaczerwienienie twarzy, kwaśne odbijanie, nudności, wymioty, refluks żołądkowo-przełykowy, ból brzucha, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wzdęcia, wysypka, trądzik, trudności w oddawaniu moczu, osłabienie, złe samopoczucie, zwiększenie aktywności AST i fosfatazy zasadowej. 

Rzadko: zakażenia drożdżakowe, zakażenie gronkowcowe, nadmierne pragnienie, dezorientacja, euforia, zaburzenia funkcji poznawczych, letarg, zaburzenia smaku, zapalenie spojówek, szum w uszach, bradykardia, zaburzenia sercowo-naczyniowe, ból jamy ustnej i gardła, kichanie, kaszel, podrażnienie gardła, wydzielina z nosa, perforujący wrzód dwunastnicy, zapalenie jamy ustnej, zaparcia, zapalenie okrężnicy w przebiegu neutropenii, nadwrażliwość na światło, nadmierna potliwość, łojotok, zmiany skórne, swędząca wysypka, zespół Stevensa i Johnsona, osłabienie mięśni, skurcze mięśni, częstomocz, obrzęki, dyskomfort w klatce piersiowej, zaburzenia chodu, mikrohematuria, hiponatremia, zmniejszenie masy ciała, zmniejszenie liczby neutrofili, obecność glukozy w moczu, częstomocz.

Z nieznaną częstością: reakcje nadwrażliwości, świąd, pokrzywka.

Przedawkowanie
W przypadku przedawkowania należy przerwać stosowanie leku i zastosować leczenie podtrzymujące. Wywoływanie wymiotów może nie być skuteczne. Lek nie jest usuwany przez hemodializę.

Ciąża i laktacja - Aprepitant

Nie stosować w okresie ciąży, chyba że jest to zdecydowanie konieczne.

Lek przenika do mleka szczurów; nie wiadomo, czy przenika do mleka ludzkiego. Nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersią.

Dawkowanie - Aprepitant

P.o.; kapsułki połykać w całości, niezależnie od posiłku.

Dorośli.
Chemioterapia o dużym ryzyku wymiotów
125 mg 1 h przed rozpoczęciem chemioterapii (w skojarzeniu z 12 mg deksametazonu p.o. 1/2 h przed chemioterapią oraz ze standardową dawką antagonisty receptora 5-HT3), następnie 80 mg 1 ×/d rano w 2. i 3. dniu po rozpoczęciu chemioterapii (w skojarzeniu z 8 mg deksametazonu podawanym p.o., rano w 2.–4. dniu).

Chemioterapia o umiarkowanym ryzyku wymiotów
125 mg 1 h przed rozpoczęciem chemioterapii (w skojarzeniu z 12 mg deksametazonu p.o. 1/2 h przed chemioterapią oraz ze standardową dawką antagonisty receptora 5-HT3), następnie 80 mg 1 ×/d rano w 2. i 3. dniu po rozpoczęciu chemioterapii. Młodzież po 12. rż. 125 mg 1 h przed rozpoczęciem chemioterapii w 1. dniu oraz 80 mg 1 h przed rozpoczęciem chemioterapii w 2. i 3. dniu; jeśli w 2. i 3. dniu nie stosuje się chemioterapii, lek podaje się rano.

Stosować w skojarzeniu z antagonistą receptora 5-HT3, przyjmowanym przez 3 dni.
Jeśli podawany jest również kortykosteroid (np. deksametazon), jego dawkę należy zmniejszyć o 50%.

Zaburzenia czynności wątroby i/lub nerek, osoby w podeszłym wieku
Nie ma konieczności dostosowania dawki u osób w podeszłym wieku oraz w przypadku zaburzeń czynności nerek lub łagodnych zaburzeń czynności wątroby; u osób z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby należy zachować ostrożność.

Uwagi dla Aprepitant

Lek może wywierać niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przeczytaj też artykuły

Preparaty na rynku polskim zawierające aprepitant

Aprepitant Accord (kapsułki twarde) Aprepitant Mylan (kapsułki twarde) Aprepitant Sandoz (kapsułki twarde) Aprepitant Stada (kapsułki twarde) Aprepitant Teva (kapsułki twarde) Emend (kapsułki twarde)
Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta