Wellbutrin XR - tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu

Lek o działaniu przeciwdepresyjnym.

Preparat zawiera substancję bupropion

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Wellbutrin XR
tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu; 150 mg; 30 tabl.
GlaxoSmithKline – Wielka Brytania
178,64 zł
Wellbutrin XR
tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu; 300 mg; 30 tabl.
GlaxoSmithKline – Wielka Brytania
258,14 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 maja 2022 r.

Co zawiera i jak działa Wellbutrin XR - tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu?

Substancją czynną preparatu jest bupropion. Stosowany jest on w leczeniu depresji oraz ww odzwyczajaniu od palenia papierosów. Hamuje wychwyt zwrotny noradrenaliny i dopaminy przez komórkę nerwową znajdującą się przed synapsą (połączenie dwóch neuronów). Wykazuje minimalny wpływ na zwrotny wychwyt indoloamin (serotoniny), nie hamuje aktywności monoaminooksydazxy. Zmniejsza objawy zespołu abstynencji po zaprzestaniu palenia. Stosowany przez 7–9 tygodni skutecznie zapobiega nawrotom palenia tytoniu. Mechanizm działania w odzwyczajaniu od palenia tytoniu i leczeniu depresji pozostaje nieznany; przypuszcza się, że lek działa za pośrednictwem mechanizmów noradrenergicznego i/lub dopaminergicznego.

Kiedy stosować Wellbutrin XR - tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu?

Preparat jest wskazany do leczenia dużych epizodów depresyjnych.

Kiedy nie stosować preparatu Wellbutrin XR - tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Innymi przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są:
· stosowanie innych preparatów zawierających bupropion
· napady drgawkowe (także w wywiadzie)
· nowotwory ośrodkowego układu nerwowego
· ciężka marskość wątroby
· rozpoznana aktualnie albo w przeszłości bulimia lub jadłowstręt psychiczny
· równoległe leczenie inhibitorami MAO (monoaminooksydazy, leki stosowane m.in. w leczeniu depresji, takie jak selegilina, moklobemid) oraz okres po ich odstawieniu (14 dni po zakończeniu leczenia nieodwracalnymi inhibitorami MAO, a 24 h po odstawieniu odwracalnych inhibitorów MAO)
· okres karmienia piersią.

Nie należy stosować preparatu u chorych odstawiających nagle alkohol lub niektóre leki (pochodne benzodiazepiny albo leki uspokajające) ze względu na ryzyko wywołania napadu drgawkowego.

Nie stosować u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Wellbutrin XR - tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Nie należy stosować dawek większych niż zalecane, ponieważ wiąże się to z możliwością wystąpienia napadu drgawek.

Ze względu na większe ryzyko wystąpienia napadów padaczkowych stosować ostrożnie u osób z czynnikami predysponującymi do obniżenia progu pobudliwości drgawkowej:
· uraz głowy w wywiadzie
· równoległe stosowanie leków obniżających próg pobudliwości drgawkowej
· cukrzyca leczona doustnymi lekami hipoglikemizującymi lub insuliną
· uzależnienie od alkoholu
· stosowanie leków stymulujących lub zmniejszających apetyt.

Jeśli podczas leczenia wystąpi:
· napad padaczkowy
· objawy nadwrażliwości lub reakcji anafilaktycznej
· klinicznie istotne podwyższenie ciśnienia tętniczego
należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, który prawdopodobnie zaleci przerwanie stosowania preparatu i poinformuje o dalszym postępowaniu.

Chorych powinni pozostawać pod ścisłą obserwacją lekarską pod kątem wystąpienia myśli samobójczych, dopóki nie wystąpi wyraźna remisja choroby. Wszelkie zauważone przez chorego lub osoby z jego otoczenia zmiany zachowania powinny zostać zgłoszone lekarzowi. Prawdopodobnie zaleci on przerwanie leczenia, jeżeli dojdzie do nasilenia myśli i/lub zachowań samobójczych, zwłaszcza jeżeli objawy występują po raz pierwszy lub nagle; przed rozpoczęciem leczenia należy określić ryzyko wystąpienia zaburzeń afektywnych dwubiegunowych.

Preparat należy stosować ostrożnie u chorych z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby lub zaburzeniami czynności nerek. Osoby z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby należy obserwować pod kątem wystąpienia działań niepożądanych, które mogą świadczyć o dużym stężeniu leku lub jego metabolitów.

Podczas leczenia skojarzonego z nikotynową terapią zastępczą należy kontrolować ciśnienie tętnicze. Podczas leczenia depresji zachować ostrożność u osób z chorobami sercowo-naczyniowymi.

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności, nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Badania na zwierzętach wskazują na możliwość wystąpienia uzależnienia od bupropionu, jednak doświadczenie kliniczne wskazuje na mały potencjał uzależniający leku.

Podczas stosowania elektrowstrząsów u osób leczonych bupropionem należy zachować ostrożność.

Lek może dawać fałszywie dodatnie wyniki szybkich badań na obecność niektórych substancji, np. amfetaminy.
Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Lek może negatywnie wpływać na sprawność psychofizyczną; zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Dawkowanie preparatu Wellbutrin XR - tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu

Preparat ma postać tabletek powlekanych o zmodyfikowanym uwalnianiu. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli. Doustnie, niezależnie od posiłków, tabletki należy przyjmować w całości.
Zwykle stosuje się 150 mg 1 ×/dobę co 24 godziny. W przypadku braku poprawy po 4 tygodniach lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 300 mg 1 ×/dobę.
Leczenie powinno trwać przez co najmniej przez 6 miesięcy. Lek należy odstawiać stopniowo. U chorych z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby lub zaburzeniami czynności nerek dawka zalecana wynosi 150 mg 1 ×/dobę.

Czy można stosować Wellbutrin XR - tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku.
Ze względu na brak odpowiednich badań u ludzi zaleca się stosowanie u kobiet w ciąży jedynie w przypadku ciężkich epizodów depresji, gdy korzyść z leczenia przewyższa potencjalne zagrożenie dla płodu. Bupropion przenika do pokarmu kobiecego; nie zaleca się karmić piersią podczas jego stosowania.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Nie należy stosować preparatu równolegle z inhibitorami MAO równolegle ani w ciągu 14 dni po zakończeniu stosowania nieodwracalnych inhibitorów MAO lub 24 godziny po zakończeniu stosowania odwracalnych inhibitorów MAO, ze względu na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
Należy zachować ostrożność stosując równolegle:
· dezypraminę
· b-adrenolityki, leki przeciwarytmiczne klasy Ic, wybiórcze inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki (lekarz prawdopodobnie zaleci stosowanie ich w jak najmniejszych dawkach)
· citalopram, może zachodzić konieczność zmniejszenia jego dawki
· leki wpływające na aktywność izoenzymu CYP2B6 (orfenadyna, cyklofosfamid, ifosfamid, tiklopidyna, klopidogrel)
· leki indukujące metabolizm (karbamazepina, fenytoina) lub hamującymi go (walproinian)
· rytonawir, rytonawir z lopinawirem oraz efawirenz mogą zmniejszać stężenie bupropionu; konieczne może być zwiększenie dawki przez lekarza
· lewodopę (większa częstość występowania działań niepożądanych.
Brak wystarczających danych dotyczących stosowania bupropionu równolegle z lekami przeciwdepresyjnymi, innymi niż dezypramina i citalopram, z pochodnymi benzodiazepiny, innymi niż diazepam (w tym przypadku obserwowano osłabienie działania uspokajającego), neuroleptykami oraz zielem dziurawca.
Jednoczesne stosowanie z przezskórnymi systemami terapeutycznymi zawierającymi nikotynę może powodować wzrost ciśnienia tętniczego.
Nie obserwowano interakcji z alkoholem, nie zaleca się jednak jego spożywania podczas leczenia bupropionem.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Wellbutrin XR - tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu?

Jak każdy lek, również Wellbutrin XR może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Bardzo często mogą wystąpić: bezsenność (aby zmniejszyć częstość występowania bezsenności, należy unikać podawania leku wieczorem), ból głowy, suchość w jamie ustnej, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, w tym nudności i wymioty.
Często mogą wystąpić: reakcje nadwrażliwości (pokrzywka), utrata apetytu, pobudzenie, drażliwość, drżenia, zawroty głowy, zaburzenia smaku, zaburzenia widzenia, szum w uszach, wzrost ciśnienia tętniczego (w niektórych przypadkach znaczny), zaczerwienienie skóry, ból brzucha, zaparcia, wysypka, świąd, pocenie się, gorączka, ból w klatce piersiowej, osłabienie.
Niezbyt często mogą wystąpić: zmniejszenie masy ciała, depresja, splątanie, zaburzenia koncentracji, tachykardia.
Rzadko: napady padaczkowe (częstość występowania drgawek wynosi 0,1%; najczęściej są to drgawki toniczno-kloniczne, które w niektórych przypadkach mogą powodować splątanie poudarowe lub zaburzenia pamięci).
Bardzo rzadko mogą wystąpić: bardziej nasilone objawy nadwrażliwości (w tym obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli i duszność, wstrząs anafilaktyczny), bóle stawów, mięśni, gorączka w połączeniu z wysypką i innymi objawami wskazującymi na wystąpienie nadwrażliwości o charakterze opóźnionym (objawy przypominające chorobę posurowiczą), zaburzenia stężenia glukozy we krwi, agresja, wrogość, rozdrażnienie, niepokój, omamy, nieprawidłowe sny, włącznie z koszmarami nocnymi, depersonalizacja, urojenia, myśli paranoidalne, dystonia, ataksja, parkinsonizm, brak koordynacji, zaburzenia pamięci, parestezje, omdlenia, kołatanie serca, rozszerzenie naczyń, niedociśnienie ortostatyczne, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, żółtaczka, zapalenie wątroby, rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa i Johnsona, zaostrzenie łuszczycy, drżenie mięśni, zaburzenia oddawania moczu (zwiększenie częstości oddawania i/lub zatrzymanie moczu).
Donoszono o przypadkach myśli i/lub zachowań samobójczych w trakcie leczenia bupropionem lub w krótkim czasie po przerwaniu stosowania leku.
U niektórych chorych, głównie z chorobą psychiczną w wywiadzie, obserwowano objawy psychotyczne i maniakalne.

Przeczytaj też artykuły

Inne preparaty na rynku polskim zawierające bupropion

Bupropion Neuraxpharm (tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu) Welbox (tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu) Zyban (tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu)

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta
 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.