Pleryksafor (opis profesjonalny)

Działanie - Pleryksafor

Mechanizm działania
Pleryksafor jest pochodną bicyklamową, odwracalnym antagonistą receptora chemokinowego CXCR4. Blokuje wiązanie ligandu macierzystego, zrębowego czynnika-1α (SDF-1α, CXCL12). Przyjmuje się, że po podaniu pleryksaforu następuje zerwanie wiązania natywnego ligandu z receptorem chemokinowym CXCR4, co prowadzi do uwolnienia do krwi krążącej komórek dojrzałych i multipotencjalnych, dochodzi do mobilizacji prawidłowych funkcjonalnie komórek CD34+ zdolnych do przejęcia funkcji krwiotwórczej i repopulacji hematopoetycznej; w efekcie następuje zwiększenie leukocytozy i liczby krążących macierzystych komórek progenitorowych. W badaniach farmakodynamicznych maks. mobilizacja komórek CD34+ po podaniu pleryksaforu w monoterapii występowała w ciągu 6–9 h. U zdrowych ochotników po stosowaniu leku w skojarzeniu z G-CSF obserwowano utrzymujące się zwiększenie liczby komórek CD34+ we krwi obwodowej w ciągu 4–18 h po podaniu leku, maks. odpowiedź wystąpiła po 10–14 h.

Farmakokinetyka
Pleryksafor szybko wchłania się po wstrzyknięciu s.c., tmax wynosi ok. 30–60 min. W umiarkowanym stopniu (≤58%) wiąże się z białkami osocza. W warunkach in vitro pleryksafor nie jest metabolizowany przez mikrosomy lub pierwotne hepatocyty ludzkiej wątroby; nie jest inhibitorem głównych enzymów metabolizujących leki w obrębie układu cytochromu P-450 (1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 i 3A4/5). W badaniach ludzkich hepatocytów in vitro wykazano, że pleryksafor nie powoduje indukcji enzymów CYP1A2, CYP2B6 ani CYP3A4. Nie jest substratem ani inhibitorem glikoproteiny P. Wydalany jest głównie z moczem. U zdrowych ochotników z prawidłową czynnością nerek po podaniu leku w dawce 0,24 mg/kg mc. ok. 70% podanej dawki było wydalane z moczem w postaci niezmienionej w ciągu 24 h. t1/2 w fazie eliminacji wynosi ok. 3–5 h.

Wskazania do stosowania - Pleryksafor

Mobilizacja macierzystych komórek krwiotwórczych
W skojarzeniu z czynnikiem wzrostu kolonii granulocytów (G-CSF) w celu zwiększenia mobilizacji macierzystych komórek krwiotwórczych we krwi obwodowej w celu ich pobrania, a następnie autologicznego przeszczepienia dorosłym pacjentom z chłoniakiem lub szpiczakiem plazmocytowym (szpiczakiem mnogim), u których mobilizacja tych komórek nie jest wystarczająca.
W skojarzeniu z czynnikiem wzrostu kolonii granulocytów (G-CSF) w celu zwiększenia mobilizacji macierzystych komórek krwiotwórczych we krwi obwodowej w celu ich pobrania, a następnie autologicznego przeszczepienia dzieciom w wieku od 1 roku do <18 lat z chłoniakiem lub złośliwymi guzami litymi, jak również: (1) zapobiegawczo, gdy przewiduje się, że liczba komórek macierzystych w przewidywanym dniu pobrania, po mobilizacji G-CSF (z chemioterapią lub bez niej) nie będzie wystarczająca; (2) u pacjentów, u których uprzednio nie udało się pobrać wystarczającej liczby macierzystych komórek krwiotwórczych.

Przeciwwskazania stosowania - Pleryksafor

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Mobilizacja komórek nowotworowych u osób z chłoniakiem lub szpiczakiem plazmocytowym
Po zastosowaniu leku w skojarzeniu z G-CSF w celu mobilizacji macierzystych komórek krwiotwórczych u pacjentów z rozpoznaniem chłoniaka lub szpiczaka plazmocytowego (szpiczaka mnogiego) podczas leukaferezy może dojść do pobrania komórek nowotworowych uwolnionych ze szpiku kostnego; w badaniach klinicznych nie obserwowano mobilizacji komórek nowotworowych po stosowaniu pleryksaforu w skojarzeniu z G-CSF w porównaniu do stosowania samego G-CSF.

Mobilizacja komórek nowotworowych u chorych na białaczkę
Podczas mobilizacji komórek krwiotwórczych pleryksafor może powodować mobilizację i przedostawanie się komórek białaczkowych do produktu aferezy; nie zaleca się stosowania pleryksaforu w celu mobilizacji macierzystych komórek krwiotwórczych ani pobierania szpiku kostnego u pacjentów z rozpoznaniem białaczki.

Zaburzenia hematologiczne
Podczas leczenia należy monitorować parametry hematologiczne, ze względu na możliwe zaburzenia, takie jak: leukocytoza, małopłytkowość.

Reakcje alergiczne
Niezbyt częste przypadki reakcji ogólnoustrojowych (np. pokrzywka, obrzęk okołogałkowy, duszność, niedotlenienie) związane ze stosowaniem leku ustępowały samoistnie lub po włączeniu odpowiedniego leczenia (np. leki przeciwhistaminowe, kortykosteroidy, nawodnienie, tlenoterapia). Po wprowadzeniu do obrotu odnotowywano przypadki wystąpienia reakcji anafilaktycznych, w tym wstrząsu anafilaktycznego. Należy zachować ostrożność.

Reakcje po podaniu leku
Po wstrzyknięciach s.c. mogą wystąpić reakcje wazowagalne, niedociśnienie ortostatyczne i/lub omdlenia; należy stosować odpowiednie środki ostrożności.

Zaburzenia czynności śledziony
Ze względu na ryzyko powiększenia śledziony lub jej pęknięcia należy wykonać badanie śledziony, jeśli podczas stosowania leku w skojarzeniu z G-CSF wystąpi ból w lewym nadbrzuszu i/lub okolicy łopatki albo barku.

Interakcje - Pleryksafor

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji.

Cytochrom P-450
W badaniu in vitro nie stwierdzono udziału izoenzymów cytochromu P-450 w metabolizmie pleryksaforu ani ich indukcji lub inhibicji pod wpływem pleryksaforu. Lek nie jest substratem ani inhibitorem glikoproteiny P.

Rytuksumab
W badaniach klinicznych po dodaniu rytuksymabu do schematu leczenia mobilizującego (pleryksafor i G-CSF) pacjentów z chłoniakiem nieziarniczym nie stwierdzono wpływu na bezpieczeństwo pacjentów ani uzysk komórek CD34+.

Działania niepożądane - Pleryksafor

Bardzo często: biegunka, nudności, reakcje w miejscu podania.

Często: bezsenność, zawroty i ból głowy, wymioty, ból brzucha, dolegliwości brzuszne, niestrawność, wzdęcia, zaparcia, bębnica, niedoczulica w obrębie jamy ustnej, suchość w jamie ustnej, nadmierne wydzielanie potu, rumień, bóle stawów, kości i mięśni, przewlekłe zmęczenie, złe samopoczucie.

Niezbyt często: reakcje alergiczne (pokrzywka, obrzęk okołogałkowy, duszność, niedotlenienie), reakcje anafilaktyczne (w tym wstrząs anafilaktyczny), nietypowe sny, koszmary senne.

Z nieznaną częstością: splenomegalia, pęknięcie śledziony.

Reakcje wazowagalne
W badaniach klinicznych wśród pacjentów z chorobą nowotworową lub zdrowych ochotników reakcje wazowagalne (niedociśnienie ortostatyczne i/lub omdlenie) występowały u <1% osób po podaniu s.c. leku w dawce ≤0,24 mg/kg mc.; większość z tych objawów występowała w ciągu pierwszej godziny od podania leku.

Parestezje
Parestezje są często obserwowane u pacjentów z chorobą nowotworową, otrzymujących wielodawkowe schematy leczenia po autologicznym przeszczepieniu komórek. W badaniach III fazy częstość występowania parestezji wynosiła 20,6% w grupie otrzymującej pleryksafor i 21,2% w grupie otrzymującej placebo.

Hiperleukocytoza
W badaniach III fazy w dniu poprzedzającym aferezę lub w jej trakcie u 7% pacjentów otrzymujących lek i u 1% osób otrzymujących placebo obserwowano leukocytozę (≥100 × 109/l). Nie obserwowano powikłań ani objawów klinicznych leukostazy.

Przedawkowanie
Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania. Na podstawie ograniczonych danych wiadomo, że po podaniu dawek przekraczających zalecaną (do 0,48 mg/kg mc.) częściej mogą występować zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, reakcje wazowagalne (niedociśnienie ortostatyczne i/lub omdlenie).

Ciąża i laktacja - Pleryksafor

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania pleryksaforu u kobiet w ciąży; nie stosować leku, jeśli nie jest to niezbędnie konieczne.

Kobiety w wieku rozrodczym muszą stosować w trakcie leczenia skuteczną antykoncepcję.

Podczas leczenia nie należy karmić piersią.

Dawkowanie - Pleryksafor

Podawać we wstrzyknięciu s.c. 6–11 h przed rozpoczęciem każdej aferezy, po 4-dniowym leczeniu G-CSF.

Dorośli
20 mg/d lub 0,24 mg/kg mc./d u osób ≤83 kg mc.; 0,24 mg/kg mc./d u osób >83 kg mc.0,24 mg/kg mc.

Dzieci
0,24 mg/kg mc./d.

W badaniach klinicznych lek podawano zwykle przez 2–4, niekiedy 7 kolejnych dni. Nie stosować dawek >40 mg/d.

Zaburzenia czynności nerek
U osób z klirensem kreatyniny 20–50 ml/min, dawkę należy zmniejszyć o 1/3 do 0,16 mg/kg mc./d; dawka maks. 27 mg/d.

Osoby w podeszłym wieku
Nie ma potrzeby modyfikacji dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek.

Uwagi dla Pleryksafor

Lek może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu; zaleca się ostrożność w przypadku wystąpienia objawów takich jak: zawroty głowy, przewlekłe zmęczenie lub reakcje wazowagalne.

Przeczytaj też artykuły

Preparaty na rynku polskim zawierające pleryksafor

Mozobil (roztwór do wstrzykiwań)
Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta