Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Nowe przepisy dot. doskonalenia zawodowego ratowników

18.10.2019
RCL

Zasady doskonalenia zawodowego ratowników medycznych ureguluje rozporządzenie, którego projekt trafił właśnie do konsultacji. Nową formą samokształcenia będzie udział w kursie samoobrony, udział w kursie doskonalącym umiejętności w zakresie prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym oraz praca w charakterze nauczyciela akademickiego w uczelniach prowadzących kształcenie na kierunku studiów ratownictwo medyczne, a także wolontariat odbywany w jednostce systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne

Dotychczas ratownicy medyczni uczestniczyli w formach doskonalenia zawodowego, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. poz. 1884). To rozporządzenie zachowuje moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 12e ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590), w brzmieniu nadanym ustawą zmieniajacą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1115, z późn. zm.), jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Projekt rozporządzenia określa formy samokształcenia, sposób, tryb odbywania doskonalenia zawodowego przez ratowników medycznych oraz zakres doskonalenia zawodowego ratowników medycznych. Samokształcenie będzie realizowane, podobnie jak to ma miejsce obecnie, w następujących formach: seminarium; udział w kongresie, zjeździe, konferencji, sympozjum naukowym; udział w posiedzeniu szkoleniowym stowarzyszenia będącego zgodnie z postanowieniami jego statutu towarzystwem naukowym o zasięgu krajowym zrzeszającym ratowników medycznych; przygotowanie i wygłoszenie referatu na kongresie, zjeździe, konferencji, sympozjum naukowym, posiedzeniu szkoleniowym lub stowarzyszenia zawodowego lub przedstawienie prezentacji naukowej w formie plakatu lub doniesienia zjazdowego; udział w warsztatach szkoleniowych; udział w kursach realizowanych za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem zakończonych testem; opublikowanie jako autor lub współautor: książki naukowej, książki popularnonaukowej, artykułu naukowego oryginalnego, artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej, artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych; tłumaczenia książki lub artykułu naukowego lub popularnonaukowego, programu multimedialnego; udział w mistrzostwach lub zawodach ratownictwa medycznego; uzyskanie tytułu zawodowego magistra, stopnia naukowego doktora lub doktora habilitowanego lub tytułu profesora; udział w szkoleniach z samoobrony; samokształcenia przygotowującego do właściwej realizacji zadań w ramach prowadzenia szkoleń dla ratowników medycznych.

Nową, w stosunku do obecnie realizowanych, formą samokształcenia będzie udział w kursie samoobrony, udział w kursie doskonalącym umiejętności w zakresie prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym oraz praca w charakterze nauczyciela akademickiego w uczelniach prowadzących kształcenie na kierunku studiów ratownictwo medyczne, a także wolontariat odbywany w jednostce systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w jednostkach, o których mowa w art. 11 ust 3 pkt 1 i 6 ustawy, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy dysponentem jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, a ratownikiem medycznym.

Wszystkie powyższe formy samokształcenia powinny być realizowane z zakresu wiedzy i umiejętności określonych w § 4 projektu rozporządzenia. Za wyżej wymienione formy samokształcenia przysługują punkty edukacyjne, które określone zostały w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

W ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych realizowany będzie kurs doskonalący, o którym mowa w art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy. Kurs ten, tak jak dotychczas, będzie mógł być realizowany przez podmioty uprawnione do prowadzenia kursu doskonalącego wpisane na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego prowadzoną przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Projekt rozporządzenia określa w załączniku nr 2 wzór wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego.

Za zrealizowanie określonej wyżej formy kształcenia przysługują punkty edukacyjne. Zaliczenie doskonalenia zawodowego polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach doskonalenia zawodowego, przy czym 120 punktów edukacyjnych musi być uzyskane za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem.

Doskonalenie zawodowe realizowane będzie w pięcioletnich okresach rozliczeniowych zwanych okresami edukacyjnymi. Pierwszy okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym uzyskano dyplom uprawniający do wykonywania zawodu ratownika medycznego.

Przebieg doskonalenia zawodowego będzie dokumentowany w karcie doskonalenia zawodowego ratownika medycznego, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia zawiera przepisy przejściowe, które pozwolą na dostosowanie dotychczas stosowanych procedur realizowanych w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych do projektowanych przepisów, w tym, umożliwią kontynuację rozpoczętego, przed dniem wejścia w życie przepisów projektowanego rozporządzenia, doskonalenia zawodowego.

Zakłada się, że projletowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

PROJEKT