Zespół opracuje standard kształcenia ratownika

27.09.2022
MZ

Minister zdrowia powołał Zespół do spraw opracowania standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu ratownika medycznego.

W skład Zespołu wchodzą:

 • Przewodniczący – Edyta Gadomska, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia
 • Zastępca Przewodniczącego – dr Agnieszka Tuderek-Kuleta, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Zdrowia
 • przedstawiciel Departamentu Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Edukacji i Nauki
 • konsultant krajowy w dziedzinie medycyny ratunkowej
 • przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Ratowników Medycznych
 • przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych
 • przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 • przedstawiciel Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
 • Sekretarz – Tobiasz Janus, główny specjalista w Wydziale Kształcenia w Zawodach Medycznych Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.

Do zadań Zespołu należy opracowanie propozycji nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 755 oraz z 2022 r. poz. 157 i 1742) w zakresie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu ratownika medycznego, w szczególności:

 • przegląd oraz przedstawienie propozycji zmian zestawu efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności pod kątem dostosowania ich do aktualnych potrzeb rynku pracy
 • przedstawienie propozycji efektów kształcenia w zakresie wiedzy i umiejętności na studiach drugiego stopnia
 • określenie kompetencji zawodowych absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia
 • wypracowanie propozycji zmian w poszczególnych grupach zajęć ukierunkowanych na zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne, w tym zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

Za udział w posiedzeniach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży. Pierwsze posiedzenie Zespołu jest zwoływane przez Przewodniczącego, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia. Zespół zakończy swoją działalność z dniem przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia przez Przewodniczącego propozycji nowelizacji rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego w zakresie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu ratownika medycznego, nie później jednak niż do dnia 31 stycznia 2023 r.