MZ o programie „Karetka w każdej gminie”

16.03.2023
BRPO

Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że system ratownictwa medycznego w Polsce nadal powinien opierać się na podmiotach leczniczych będących dysponentami jednostek systemu PRM – czytamy w odpowiedzi resortu zdrowia w sprawie uwagi RPO do przepisów wprowadzających program „karetka w każdej gminie”.

Jak przypomina RPO, przygotowany przez MSWiA projekt zmian w ustawie o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej zakłada, że przy każdej jednostce straży pożarnej miałaby stacjonować karetka pogotowia. Komisja Ekspertów ds. Zdrowia działająca przy RPO zwróciła uwagę, że to zupełnie inne podejście do organizacji pomocy i udzielania świadczeń niż obecne ratownictwo medyczne.

Jak zaznaczono, obecny system ratownictwa oparty jest na natychmiastowym wdrożeniu medycznych czynności ratunkowych (co do zasady już na miejscu zdarzenia). Oznacza to, że niezwłocznie po przybyciu Zespół Ratownictwa Medycznego podejmuje zabezpieczenie pacjenta i wdraża leczenie. Projekt oznaczałby tymczasem powrót medycyny ratunkowej do udzielania pierwszej pomocy. Zdaniem członków Komisji Ekspertów realne jest tu naruszenie praw obywatelskich. Pojawia się obawa, że taka organizacja zdublowanego systemu może istotnie zagrażać życiu i zdrowiu obywateli.

Zastępca RPO Valeri Vachev zwrócił się do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego z prośbą o podjęcie stosownych działań w celu doprecyzowania projektu w zakresie budzącym wątpliwości i poinformowanie o prowadzonych w tym zakresie pracach.

– Ministerstwo Zdrowia wielokrotnie zgłaszało uwagi do ww. projektu ustawy. Podkreślenia wymaga fakt, że w myśl art. 19 ust. 1 ustawy o PRM nadzór nad systemem PRM na terenie kraju sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że system ratownictwa medycznego w Polsce w dalszym ciągu powinien być oparty o podmioty lecznicze, będące dysponentami jednostek systemu PRM, czyli zespołów ratownictwa medycznego, w tym zespołów lotniczych oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych – czytamy w odpowiedzi Macieja Miłkowskiego, podsekretarza stanu w MZ.

Jak dodał Miłkowski, jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej nie są powołane do udzielania świadczeń zdrowotnych. – Ich zadaniem jest m.in. udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Taki model funkcjonuje już od ponad 15 lat i wydaje się, że w pełni zaspokaja potrzeby zdrowotne obywateli w ramach podejmowania działań w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego – stwierdził.