Aldan 5 - tabletki

Lek blokujący kanały wapniowe. Działa głównie na naczynia krwionośne powodując zmniejszenie napięcia mięśni gładkich ścian naczyń i rozszerzenie naczyń. Obniża ciśnienie tętnicze i zmniejsza obwodowy opór naczyniowy.

Preparat zawiera substancję amlodypina

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Aldan 5
tabletki; 5 mg; 30 tabl.
Polfarmex
7,84 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
2,80 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: objaw Raynauda związany z twardziną układową - leczenie pierwszoliniowe

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2022 r.

Co zawiera i jak działa Aldan 5 - tabletki?

Substancją czynną preparatu jest amlodypina, pochodna dihydropirydyny, należąca do grupy leków zwanych antagonistami wapnia (lub blokerami kanału wapniowego). Działanie antagonistów wapnia polega na blokowaniu kanałów wapniowych, struktur umożliwiających przepływ jonów wapnia przez błonę komórkową. Amlodypina blokuje napływ jonów wapnia z przestrzeni zewnątrzkomórkowej do wnętrza komórek mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych i w mniejszym stopniu do komórek mięśnia sercowego. Zwiększenie wewnątrzkomórkowego stężenia wapnia jest niezbędne do skurczu komórek mięśniowych. Amlodypina działa głównie na obwodowe naczynia krwionośne. Zablokowanie kanałów wapniowych powoduje zmniejszenie napięcia ścian naczyń i rozszerzenie naczyń. Bezpośrednim skutkiem takiego działania amlodypiny jest obniżenie ciśnienia tętniczego. Rozszerzenie tętniczek obwodowych zmniejsza obwodowy opór naczyniowy, co odciąża serce (zmniejsza się zużycie energii przez mięsień sercowy i jego zapotrzebowanie na tlen). Prawdopodobnie rozszerzają się także tętnice wieńcowe, co zwiększa transport tlenu do mięśnia sercowego, także u chorych z dławicą naczynioskurczową (Prinzmetala). W rezultacie, u chorych z dławicą piersiową, zwiększa się tolerancja wysiłku fizycznego (wydłuża się czas do pojawienia się bólu dławicowego podczas wysiłku) oraz zmniejsza się częstość występowania i nasilenia bólów dławicowych. Stan kliniczny chorych z dławicą piersiową poprawia się, a zużycie nitrogliceryny maleje.
Preparaty z tej grupy stosowane są jako leki obniżające ciśnienie tętnicze oraz w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej. U chorych z nadciśnieniem tętniczym przyjmowanie preparatu 1 raz na dobę zapewnia klinicznie istotne obniżenie ciśnienia tętniczego, zarówno w pozycji stojącej jak i leżącej, przez 24 godziny. Efekt działania amlodypiny pojawia się stopniowo, dzięki czemu nie powoduje ona wystąpienia nagłego niedociśnienia tętniczego. Uzyskanie stacjonarnego stężenia amlodypiny we krwi wymaga 7.–8. dni codziennego stosowania preparatu.

Kiedy stosować Aldan 5 - tabletki?

Preparat jest wskazany w leczeniu:
· nadciśnienia tętniczego
· stabilnej dławicy piersiowej
· dławicy naczynioskurczowej (Prinzmetala).

Kiedy nie stosować preparatu Aldan 5 - tabletki?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na pochodne dihydropirydyny.
Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występują u Ciebie:
· niedociśnienie tętnicze
· wstrząs kardiogenny
· klinicznie istotne zwężenie aorty
· niestabilna dławica piersiowa z wyjątkiem postaci naczynioskurczowej (Prinzmetala).
Preparatu nie wolno stosować w ciąży, o ile w ocenie lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne. Preparat jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Aldan 5 - tabletki?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Podczas rozpoczynania leczenia oraz podczas zwiększania dawki u osób ze znacznymi zmianami organicznymi (znaczne zwężenie) w tętnicach wieńcowych, może wystąpić zaostrzenie przebiegu choroby wieńcowej lub zawał serca (związek przyczynowy ze stosowaniem preparatu nie został potwierdzony). Należy zachować ostrożność.
Należy zachować ostrożność u chorych z niewydolnością serca, zwłaszcza ciężką (III i IV stopień wg NYHA); w tej grupie chorych, w okresie stosowania preparatu, istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia obrzęku płuc.
Należy zachować ostrożność u chorych ze zwężeniem aorty i przyjmujących inne leki przeciwnadciśnieniowe ze względu na ryzyko wystąpienia nadmiernego obniżenia ciśnienia tętniczego.
U osób z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ działanie preparatu może ulec nasileniu. Konieczne jest dostosowanie dawkowania przez lekarza (zalecane jest zmniejszenie stosowanej dawki).
Nie ma konieczności dostosowywania dawki u chorych z zaburzeniami czynności nerek. Amlodypina nie jest usuwana podczas dializy.
U chorych w podeszłym wieku zalecane jest rozpoczynanie leczenia od możliwie najmniejszej dawki i stopniowe jej zwiększanie.
Stosowanie preparatu u osób z ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA) wymaga zachowania ostrożności.
Preparatu nie należy popijać sokiem grejpfrutowym, ponieważ zwiększa on biodostępność amlodypiny.
Nie ma danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Reakcje na preparat są indywidualnie zróżnicowane. Preparat może, zwłaszcza w początkowym okresie leczenia, powodować bóle i zawroty głowy, zmęczenie, omdlenia, senność lub inne objawy, które mogą upośledzać sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Aldan 5 - tabletki

Preparat ma postać tabletek. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli:
Nadciśnienie tętnicze: zwykle zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg 1 raz na dobę. Dawka maksymalna wynosi 10 mg na dobę. Lekarz indywidualnie ustali dawkowanie w zależności od odpowiedzi na leczenie. U chorych w podeszłym wieku oraz u chorych z niewydolnością wątroby lekarz rozpocznie leczenie od mniejszej dawki (zwykle 2,5 mg 1 raz na dobę). W razie potrzeby stopniowo, w odstępach 1.–2. tygodniowych, będzie zwiększał dawkę. W przypadku nieskuteczności monoterapii lekarz może dołączyć inne leki przeciwnadciśnieniowe (beta-blokery, inhibitory konwertazy angiotensyny lub tiazydowe leki moczopędne).
Stabilna dławica piersiowa, dławica naczynioskurczowa (Prinzmetala): zwykle zalecana dawka wynosi 5–10 mg 1 raz na dobę. U chorych w podeszłym wieku oraz u chorych z niewydolnością wątroby zaleca się rozpoczynanie leczenia od dawki 5 mg na dobę. Preparat, o ile tak zaleci lekarz, może być stosowany równolegle z tiazydowymi lekami moczopędnymi, beta-blokerami, inhibitorami konwertazy angiotensyny, azotanami o przedłużonym działaniu, nitrogliceryną podawaną podjęzykowo.
Nie ma konieczności dostosowywania dawki u chorych z zaburzeniami czynności nerek. Amlodypina nie jest usuwana podczas dializy.
Nie ma danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci.

Czy można stosować Aldan 5 - tabletki w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Stosowanie preparatu w ciąży jest dopuszczone wyłącznie w sytuacji, gdy lekarz uzna to za absolutnie konieczne i nie można zastosować bezpieczniejszego leku alternatywnego oraz gdy w ocenie lekarza korzyści związane z leczeniem wyraźnie przeważają nad ryzykiem związanym ze stosowaniem preparatu.
Stosowanie preparatu w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Preparat, o ile tak zaleci lekarz, może być stosowany równolegle z tiazydowymi lekami moczopędnymi, beta-blokerami, inhibitorami konwertazy angiotensyny, azotanami o przedłużonym działaniu, nitrogliceryną podawaną podjęzykowo, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, antybiotykami, doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi, digoksyną, warfaryną, estrogenami, preparatami litu, sympatykomimetykami.
Cymetydyna, leki zobojętniające sok żołądkowy zawierające glin lub magnez oraz sildenafil nie wpływają na farmakokinetykę amlodypiny.
Amlodypina nie wpływa na farmakokinetykę atorwastatyny, digoksyny, warfaryny lub cyklosporyny.
Równoległe spożywanie soku grejpfrutowego nie jest wskazane, ponieważ sok grejpfrutowy może wpływać na nasilenie działania amlodypiny i u niektórych osób nasilać obniżenie ciśnienia tętniczego.
Preparaty zmniejszające aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450, takie jak np. diltiazem, werapamil, azolowe leki przeciwgrzybicze (ketokonazol, itrakonazol), inhibitory proteazy (rytonawir), antybiotyki makrolidowe (erytromycyna, klarytromycyna) mogą hamować metabolizm amlodypiny i powodować zwiększenie jej stężenia we krwi oraz nasilenie jej działania. Należy zachować ostrożność, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku.
Preparaty zwiększające aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (takie jak np. ryfampicyna, ziele dziurawca, fenobarbital, fenytoina i karbamazepina) mogą powodować zmniejszenie stężenia amlodypiny we krwi i osłabiać jej działanie. Należy zachować ostrożność.
Ze względu na sumowanie się działania przeciwnadciśnieniowego różnych preparatów amlodypina może nasilać działanie równolegle stosowanych leków przeciwnadciśnieniowych (takich jak np. beta-blokery, inhibitory konwertazy angiotensyny, alfa-blokery, leki moczopędne).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Aldan 5 - tabletki?

Jak każdy lek, również Aldan 5, -10, może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Do często występujących działań niepożądanych należą: obrzęki, bóle i zawroty głowy, senność, zmęczenie, osłabienie, uczucie kołatania serca, zaczerwienienie twarzy i uderzenia gorąca, nudności, ból brzucha. Niezbyt często możliwe: tachykardia/bradykardia (zwiększenie/zmniejszenie częstotliwości rytmu serca), ból w klatce piersiowej, migotanie/trzepotanie przedsionków, niedociśnienie tętnicze, uczucie mrowienia lub drętwienia (parestezje), neuropatia obwodowa, drgawki, zaparcia, niestrawność, wymioty, biegunka, zapalenie trzustki, rozrost dziąseł, bóle i kurcze mięśni, bóle stawów, zaburzenia funkcji seksualnych, depresja, nerwowość, zaburzenia snu, zaburzenia oddawania moczu, drżenia ust, ogólne osłabienie, bóle pleców, uderzenia gorąca, złe samopoczucie. Bardzo rzadko: zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, żółtaczka, wysypki skórne.

Przeczytaj też artykuły

Inne preparaty na rynku polskim zawierające amlodypina

Adipine (tabletki) Agen 5 (tabletki) Agen 10 (tabletki) Aldan 10 (tabletki) Alneta (tabletki) Amlodipine Bluefish (tabletki) Amlodipine Orion (tabletki) Amlodipine Vitabalans (tabletki) Amlomyl (tabletki) Amlonor (tabletki) Amlopin 5 (tabletki) Amlopin 10 (tabletki) Amlozek (tabletki) ApoAmlo (tabletki) Cardilopin (tabletki) Normodipine (tabletki) Norvasc (tabletki) Tenox (tabletki) Vilpin (tabletki)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta