Humira - roztwór do wstrzykiwań

Rekombinowane ludzkie przeciwciało monoklonalne o działaniu immunomodulującym

Preparat zawiera substancję adalimumab

Lek wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Humira
roztwór do wstrzykiwań; 100 mg/ml (40 mg/0,4 ml); 2 ampułkostrzykawki 0,4 ml + 2 gaziki nasączone alkoholem
AbbVie
b/d
Humira
roztwór do wstrzykiwań; 100 mg/ml (40 mg/0,4 ml); 2 wstrzykiwacze 0,4 ml + 2 gaziki
AbbVie
b/d
Humira
roztwór do wstrzykiwań; 50 mg/ml (40 mg/0,8 ml); 2 ampułkostrzykawki 0,8 ml + 2 gaziki
AbbVie
b/d

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2022 r.

Co zawiera i jak działa Humira - roztwór do wstrzykiwań?

RZS, w skojarzeniu z metotreksatem – (1) leczenie czynnego RZS o umiarkowanym i ciężkim nasileniu u dorosłych, gdy odpowiedź na leki modyfikujące przebieg choroby (w tym metotreksat) okazała się niewystarczająca, (2) leczenie ciężkiego, czynnego i postępującego RZS u dorosłych nieleczonych uprzednio metotreksatem. Lek można stosować także w monoterapii, jeśli metotreksat jest źle tolerowany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. 40 mg co 2 tyg. U osób stosujących lek w monoterapii, u których wystąpi zmniejszenie odpowiedzi, niekiedy może być korzystne zwiększenie dawki do 40 mg 1 ×/tydz. lub 80 mg co 2 tyg. Odpowiedź uzyskuje się zwykle w ciągu 12 tyg., w przypadku jej braku rozważyć wskazania do kontynuacji leczenia.
Czynne wielostawowe młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów u pacjentów w wieku od 2 lat w skojarzeniu z metotreksatem, gdy odpowiedź na jeden lub więcej leków modyfikujących przebieg choroby okazała się niewystarczająca; lek można stosować również w monoterapii, jeśli metotreksat jest źle tolerowany lub gdy dalsze leczenie metotreksatem jest niewskazane. W zależności od masy ciała: 10–30 kg mc. 20 mg co 2 tyg., ≥30 kg mc. 40 mg co 2 tyg. Odpowiedź uzyskuje się zwykle w ciągu 12 tyg., w przypadku jej braku rozważyć wskazania do kontynuacji leczenia.
Leczenie czynnej postaci zapalenia stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych u chorych w wieku ≥6 lat, którzy wykazali niewystarczającą odpowiedź na standardowe leczenie lub gdy nie było ono tolerowane. W zależności od masy ciała: 15–30 kg mc. 20 mg co 2 tyg., ≥30 kg mc. 40 mg co 2 tyg.
Ciężkie czynne zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, gdy odpowiedź na tradycyjne leczenie jest niewystarczająca. Leczenie osób dorosłych z ciężką osiową spondyloartropatią bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, ale z obiektywnymi objawami zapalenia wykazanymi badaniem metodą rezonansu magnetycznego lub ze zwiększonym stężeniem białka C-reaktywnego, którzy wykazali niewystarczającą odpowiedź na NLPZ lub ich nie tolerują. Czynne i postępujące łuszczycowe zapalenie stawów u dorosłych, gdy odpowiedź na leki modyfikujące przebieg choroby okazała się niewystarczająca. 40 mg co 2 tyg. We wszystkich wskazaniach odpowiedź uzyskuje się zwykle w ciągu 12 tyg., w przypadku jej braku rozważyć wskazania do kontynuacji leczenia.
Leczenie umiarkowanej i ciężkiej przewlekłej postaci łuszczycy zwykłej (plackowatej) u dorosłych, którzy są kwalifikowani do leczenia systemowego. Dawka początkowa – 80 mg, po 7 dniach 40 mg co 2 tyg. Rozważyć wskazania do kontynuacji leczenia w przypadku braku odpowiedzi w ciągu 16 tyg. U pacjentów, którzy nie wykazali wystarczającej odpowiedzi na leczenie po 16 tyg. stosowania leku, może być korzystne podawanie dawki 40 mg 1 ×/tydz. lub 80 mg co 2 tyg. Jeżeli odpowiedź nadal jest niewystarczająca, należy powtórnie dokładnie rozważyć oczekiwane korzyści i potencjalne ryzyko związane z dalszym stosowaniem leku. Jeśli po zwiększeniu dawki lub częstości dawkowania uzyska się wystarczającą odpowiedź na leczenie, dawkę można zmniejszyć do 40 mg co 2 tyg.
Leczenie ciężkiej przewlekłej postaci łuszczycy zwykłej (plackowatej) u młodzieży i dzieci w wieku od 4 lat, które nie wykazały wystarczającej odpowiedzi na leczenie miejscowe i fototerapię lub nie kwalifikują się do takiego leczenia. W zależności od masy ciała: 15–30 kg mc. dawka początkowa 20 mg, po 7 dniach 20 mg co 2 tyg., ≥30 kg mc. dawka początkowa 40 mg, po 7 dniach 40 mg co 2 tyg. Rozważyć wskazania do kontynuacji leczenia w przypadku braku odpowiedzi w ciągu 16 tyg. W przypadku istnienia wskazań do powtórnego leczenia, postępować jak podano powyżej. Bezpieczeństwo stosowania w badaniach klinicznych oceniano przez ok. 13 mies.
Leczenie czynnego ropnego zapalenia apokrynowych gruczołów potowych (trądzik odwrócony) o nasileniu umiarkowanym i ciężkim u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z niewystarczającą odpowiedzią na konwencjonalne leczenie układowe. Dorośli. 160 mg w 1. dniu lub 80 mg w 1. i 2. dniu, następnie 80 mg w 15. dniu, po 14 dniach (od 29. dnia) 40 mg 1 ×/tydz. lub 80 mg co 2 tyg. Jeśli konieczne jest czasowe przerwanie podawania leku, leczenie można wznowić dawką 40 mg 1 ×/tydz. lub 80 mg co 2 tyg. Młodzież w wieku od 12 lat ≥30 kg mc. 80 mg w tyg. 0., następnie, począwszy od 1. tyg., 40 mg co 2 tyg.; u pacjentów z niewystarczającą odpowiedzią można rozważyć zwiększenie dawki do 40 mg 1 ×/tydz. lub 80 mg co 2 tyg. W razie konieczności kontynuować podawanie antybiotyków. Podczas leczenia zaleca się przemywanie zmian skórnych środkiem antyseptycznym o działaniu miejscowym. Rozważyć wskazania do kontynuacji leczenia w przypadku braku odpowiedzi w ciągu 12 tyg. Należy okresowo oceniać korzyści i ryzyko związane z długotrwałym leczeniem.
Leczenie umiarkowanej i ciężkiej czynnej postaci choroby Leśniowskiego i Crohna u osób dorosłych, u których nie wystąpiła odpowiedź na pełny i odpowiedni cykl leczenia kortykosteroidem i/lub lekiem immunosupresyjnym albo które nie tolerują takiego leczenia bądź jest ono u nich przeciwwskazane. Leczenie umiarkowanej lub ciężkiej, czynnej postaci choroby Leśniowskiego i Crohna u młodzieży i dzieci w wieku od 6 lat, które wykazały niewystarczającą odpowiedź na standardowe leczenie, w tym leczenie żywieniowe jako terapię podstawową, lek z grupy kortykosteroidów i/lub lek immunomodulujący, lub u których występowała nietolerancja lub przeciwwskazania do stosowania takich rodzajów leczenia. Dorośli i dzieci ≥40 kg mc. 80 mg w tyg. 0., następnie 40 mg w 2. tyg., jeśli istnieje konieczność uzyskania szybszej odpowiedzi na leczenie – 160 mg w tyg. 0. (160 mg w 1. dniu lub 80 mg w 1. i 2. dniu), następnie 80 mg w 2. tyg. Dawka podtrzymująca 40 mg co 2 tyg., jeśli nastąpiło zmniejszenie odpowiedzi na leczenie – 40 mg 1 ×/tydz. lub 80 mg co 2 tyg. U dorosłych, którzy nie zareagowali w ciągu 4 tyg. na leczenie, może okazać się korzystne kontynuowanie leczenia do 12 tyg. Dzieci <40 kg mc. 40 mg w tyg. 0, następnie 20 mg w 2. tyg., jeśli istnieje konieczność uzyskania szybszej odpowiedzi na leczenie – 80 mg w tyg. 0, następnie 40 mg w 2. tyg. Dawka podtrzymująca 20 mg co 2 tyg., jeśli nastąpiło zmniejszenie odpowiedzi na leczenie – 20 mg 1 ×/tydz. Ryzyko działań niepożądanych podczas stosowania większych dawek indukcyjnych może być większe. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 12 tyg. rozważyć wskazania do kontynuacji leczenia.
Umiarkowane do ciężkiego czynne wrzodziejące zapalenie jelita grubego u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 6 lat, którzy nie wykazali wystarczającej odpowiedzi na standardowe leczenie, w tym kortykosteroidy i/lub 6-merkaptopurynę lub azatioprynę, lub gdy nie tolerują takiego leczenia albo jest ono przeciwwskazane. Dorośli. 160 mg w tyg. 0. (160 mg w 1. dniu lub 80 mg w 1. i 2. dniu), następnie 80 mg w 2. tyg. Dawka podtrzymująca 40 mg co 2 tyg., jeśli nastąpiło zmniejszenie odpowiedzi na leczenie – 40 mg 1 ×/tydz. lub 80 mg co 2 tyg. Dzieci ≥40 kg mc. 160 mg w tyg. 0. (160 mg w 1. dniu lub 80 mg w 1. i 2. dniu), następnie 80 mg w 2. tyg. Dawka podtrzymująca 80 mg co 2 tyg. Dzieci <40 kg mc. 80 mg w tyg. 0. (80 mg w 1. dniu), następnie 40 mg w 2. tyg. Dawka podtrzymująca 40 mg co 2 tyg. Odpowiedź uzyskuje się zwykle w ciągu 2–8 tyg. leczenia; w razie braku odpowiedzi w tym czasie u dzieci należy dokładnie rozważyć kontynuację leczenia, natomiast u dorosłych nie zaleca się kontynuacji leczenia.
Leczenie nieinfekcyjnego zapalenia błony naczyniowej oka części pośredniej, odcinka tylnego i całej błony naczyniowej u dorosłych pacjentów z niewystarczającą odpowiedzią na leczenie kortykosteroidami oraz u pacjentów, u których konieczne jest zmniejszenie dawki kortykosteroidów lub leczenie kortykosteroidami jest niewłaściwe. Dawka początkowa 80 mg, po 7 dniach 40 mg co 2 tyg. Doświadczenie w rozpoczynaniu leczenia adalimumabem w monoterapii jest ograniczone; leczenie można rozpoczynać w skojarzeniu z kortykosteroidami i/lub innymi niebiologicznymi lekami immunomodulującymi. Po 2 tyg. od rozpoczęcia leczenia dawkę jednocześnie stosowanych kortykosteroidów można stopniowo zmniejszać. Zaleca się coroczną ocenę korzyści i ryzyka związanego z kontynuacją długookresowego leczenia.
Leczenie przewlekłego nieinfekcyjnego zapalenia przedniego odcinka błony naczyniowej oka u młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat, u których nie wystąpiła wystarczająca odpowiedź na konwencjonalne leczenie lub gdy nie jest ono tolerowane, lub u których leczenie konwencjonalne nie jest właściwe. Podawać w skojarzeniu z metotreksatem. W zależności od masy ciała: <30 kg mc. 20 mg co 2. tyg., ≥30 kg mc. 40 mg co 2. tyg. Na początku leczenia adalimumabem, tydzień przed rozpoczęciem leczenia podtrzymującego można podać dawkę nasycającą: 40 mg u dzieci <30 kg mc. lub 80 mg u dzieci ≥30 kg mc. Brak dostępnych danych klinicznych dotyczących stosowania dawki nasycającej u dzieci w wieku <6 lat. Zaleca się coroczną ocenę korzyści i ryzyka związanego z kontynuacją długookresowego leczenia.

Kiedy nie stosować preparatu Humira - roztwór do wstrzykiwań?

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, czynna gruźlica lub inne ciężkie zakażenia (posocznica, zakażenia oportunistyczne), umiarkowana i ciężka niewydolność serca (klasa III/IV wg NYHA).

Dawkowanie preparatu Humira - roztwór do wstrzykiwań


Podawać s.c. Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u osób w podeszłym wieku. Brak badań dotyczących stosowania u chorych z zaburzeniami czynności nerek i/lub wątroby.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające adalimumab

Amgevita (roztwór do wstrzykiwań) Hulio (roztwór do wstrzykiwań) Hyrimoz (roztwór do wstrzykiwań) Idacio (roztwór do wstrzykiwań) Idacio (roztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce) Idacio (roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu) Imraldi (roztwór do wstrzykiwań)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta