Dutasteryd (opis profesjonalny)

Działanie - Dutasteryd

Mechanizm działania
Inhibitor 5-α-reduktaz testosteronu, enzymu przekształcającego testosteron do wykazującego dużo silniejsze działanie 5-α-dihydrotestosteronu (DHT). Hamując kompetycyjnie oba izoenzymy (1 i 2) 5-α-reduktazy, zmniejsza stężenie dihydrotestosteronu (DHT) w surowicy. Jednocześnie następuje ok. 19% zwiększenie stężenia testosteronu w surowicy. Zahamowanie wytwarzania DHT prowadzi do zmniejszenia objętości gruczołu krokowego, co skutkuje złagodzeniem objawów i zmniejszeniem ryzyka wystąpienia ostrego zatrzymania moczu oraz konieczności leczenia zabiegowego. Dutasteryd powoduje również zwiększenie maksymalnego przepływu cewkowego.

Farmakokinetyka
Po podaniu p.o. dostępność biologiczna wynosi ok. 60%, spożycie posiłku nie ma na nią wpływu; tmax wynosi 1–3 h. Stężenie w stanie stacjonarnym osiągane jest po 6 mies. stosowania. Dutasteryd w 99,5% wiąże się z białkami osocza, jest metabolizowany przez izoenzymy CYP3A4 i 3A5. Wydalanie dutasterydu zależy od dawki i przebiega równolegle dwiema drogami metabolicznymi. Jedna droga ulega nasyceniu w stężeniach klinicznie istotnych, druga nie ulega nasyceniu. W przypadku małych stężeń w surowicy dutasteryd jest szybko eliminowany poprzez obie drogi metaboliczne; pojedyncze dawki do 5 mg ulegają szybkiej eliminacji z t1/2 3–9 dni. W przypadku wielokrotnego podawania dawki 0,5 mg/d, przeważa powolna liniowa droga eliminacji z t1/2 3–5 tygodni. Dutasteryd wydalany jest głównie z kałem, w postaci metabolitów, w mniejszym stopniu w postaci niezmienionej; śladowe ilości (ok. 0,1%) wydalane są z moczem. Stężenie dutasterydu w nasieniu stanowi ok. 11,5% stężenia w surowicy krwi.
Osoby w podeszłym wieku
Nie obserwowano znamiennego wpływu wieku na metabolizm dutasterydu, jednak t1/2 był krótszy u mężczyzn w wieku <50 lat. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic t1/2 w grupie wiekowej 50–69 lat w porównaniu z pacjentami w wieku >70 lat.
Zaburzenia czynności nerek
Nie badano wpływu zaburzeń czynności nerek na farmakokinetykę dutasterydu, jednak, ponieważ jedynie śladowe ilości leku wydalane są z moczem, nie przewiduje się zwiększenia stężenia dutasterydu w osoczu u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.
Zaburzenia czynności wątroby
Nie badano wpływu zaburzeń czynności wątroby na farmakokinetykę dutasterydu. Ponieważ lek wydalany jest głównie w postaci metabolitów, w przypadku zaburzeń czynności wątroby można oczekiwać zwiększenia jego stężenia w osoczu i wydłużenia t1/2.

Wskazania do stosowania - Dutasteryd

Rozrost gruczołu krokowego
Leczenie umiarkowanych i ciężkich objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (BPH). Zmniejszenie ryzyka ostrego zatrzymania moczu i konieczności leczenia zabiegowego u pacjentów z umiarkowanymi i ciężkimi objawami łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. Lek można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z tamsulozyną.

Przeciwwskazania stosowania - Dutasteryd

Nadwrażliwość na dutasteryd, inne inhibitory 5-α-reduktazy lub którykolwiek składnik preparatu, ciężka niewydolność wątroby. Nie stosować u kobiet, dzieci i młodzieży; osoby te powinny również unikać kontaktu z uszkodzonymi kapsułkami.

Zaburzenia czynności wątroby
Nie stosować u osób z ciężką niewydolnością wątroby. Stosować ostrożnie u osób z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby.

Rak gruczołu krokowego
Związek pomiędzy przyjmowaniem dutasterydu i występowaniem raka gruczołu krokowego, w stopniu 8–10 punktów w skali Gleasona, jest niejasny. Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać badania w kierunku raka gruczołu krokowego; badania te należy powtarzać okresowo podczas leczenia.

Stężenie PSA w surowicy
Dutasteryd zmniejsza stężenie PSA w surowicy o ok. 50% po 6 mies. leczenia, nawet przy współistniejącym nowotworze gruczołu krokowego. Należy wykonać oznaczenie stężenie PSA w surowicy na początku leczenia i kontrolować je w trakcie terapii, pamiętając o wpływie leku. Jakiekolwiek potwierdzone zwiększenie stężenia antygenu w trakcie leczenia dutasterydem w stosunku do najmniejszego jego stężenia, może świadczyć o wystąpieniu raka gruczołu krokowego lub o niestosowaniu się pacjenta do zaleceń dotyczących leczenia; należy dokładnie ocenić dany przypadek. Lek nie wpływa na stosunek stężeń wolnego do całkowitego PSA. Po upływie 6 mies. od odstawienia leku stężenie PSA w surowicy wraca do poziomu wyjściowego.

Działania niepożądane związane z układem sercowo-naczyniowym
W dwóch badaniach klinicznych częstość występowania niewydolności serca była nieznacznie większa wśród pacjentów przyjmujących w skojarzeniu dutasteryd i leki o działaniu α1-adrenergicznym, głównie tamsulosynę, niż wśród pacjentów, u których nie stosowano leczenia skojarzonego. Zarazem jednak częstość występowania niewydolności serca była mniejsza we wszystkich aktywnie leczonych grupach w porównaniu z grupą stosującą placebo. Ponadto, inne dostępne dane dotyczące stosowania dutasterydu lub antagonistów receptora α1-adrenergicznego, nie potwierdzają twierdzenia o zwiększonym ryzyku dla układu sercowo-naczyniowego.

Nowotwory sutka
W trakcie badań klinicznych i po wprowadzeniu leku do obrotu twierdzono rzadkie przypadki wystąpienia nowotworów sutka u mężczyzn stosujących dutasteryd. Należy poinstruować pacjenta, aby niezwłocznie zgłaszał wszelkie zmiany zauważone w tkance sutka, takie jak pojawienie się guzków czy wydzielina z brodawki sutkowej.

Uszkodzone kapsułki
Dutasteryd wchłania się przez skórę, dlatego kobiety oraz dzieci i młodzież muszą unikać kontaktu z uszkodzonymi kapsułkami. W przypadku kontaktu z uszkodzonymi kapsułkami, skórę należy natychmiast przemyć wodą z mydłem.

Interakcje - Dutasteryd

Werapamil, diltiazem
U pacjentów przyjmujących jednocześnie werapamil lub diltiazem rzadko dochodzi do zwiększenia stężenia dutasterydu w surowicy (1,6–1,8 razy).

Inhibitory CYP3A4
Długotrwałe stosowanie dutasterydu wraz z silnymi inhibitorami CYP3A4 przyjmowanymi p.o. (np. rytonawir, indynawir, nefazodon, ketokonazol, itrakonazol) może powodować zwiększenie stężenia dutasterydu w surowicy. Zwiększona ekspozycja na dutasteryd prawdopodobnie nie powoduje nasilenia blokady 5-α-reduktazy, należy jednak rozważyć zmniejszenie częstości podawania dutasterydu w przypadku wystąpienia działań niepożądanych. Zahamowanie CYP3A4 powoduje wydłużenie t1/2 dutasterydu, w wyniku czego uzyskanie stanu stacjonarnego może trwać dłużej niż 6 miesięcy.

Cholestyramina
Przyjęcie 12 g cholestyraminy godzinę po podaniu pojedynczej dawki 5 mg dutasterydu nie wpływa na farmakokinetykę dutasterydu.

Inne leki
Dutasteryd nie hamuje ani nie aktywuje CYP2C9 ani glikoproteiny P. W badaniach in vitro wykazano, że lek nie hamuje enzymów CYP1A2, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4.
Dutasteryd nie wpływa na farmakokinetykę warfaryny, digoksyny, tamsulozyny i terazosyny.

Działania niepożądane - Dutasteryd

Często: impotencja, osłabienie libido, zaburzenia wytrysku nasienia (w tym zmniejszenie ilości nasienia), zaburzenia piersi (w tym tkliwość lub powiększenie piersi).
Niezbyt często: łysienie (głównie utrata owłosienia ciała), nadmierne owłosienie.
Z nieznaną częstością: reakcje alergiczne (w tym wysypka, świąd, pokrzywka, miejscowy obrzęk, obrzęk naczynioruchowy), depresja, bolesność i obrzęk jąder.
Po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano przypadki nowotworów sutka u mężczyzn.

Przedawkowanie
W badaniach na ochotnikach podawanie dutasterydu w dawce do 40 mg/d przez 7 dni nie wywołało istotnych działań niepożądanych. W badaniach klinicznych dawka 5 mg/d stosowana przez 6 mies. nie powodowała innych zdarzeń niepożądanych niż obserwowane w grupie przyjmującej lek w dawce 0,5 mg/d. Brak specyficznego antidotum, w przypadku przedawkowania zaleca się leczenie objawowe.

Ciąża i laktacja - Dutasteryd

Lek nie jest stosowany u kobiet. Dutasteryd hamuje przekształcanie testosteronu do dihydrotestosteronu, przez co, podawany kobietom w ciąży, może potencjalnie hamować rozwój zewnętrznych narządów płciowych u płodu płci męskiej. Kobiety w ciąży lub w wieku rozrodczym nie powinny dotykać uszkodzonych kapsułek zawierających dutasteryd. Niewielkie stężenia dutasterydu stwierdzono w nasieniu pacjentów przyjmujących dutasteryd. Nie wiadomo czy w przypadku kontaktu ciężarnej z nasieniem mężczyzny leczonego dutasterydem wystąpi niekorzystny wpływ na płód płci męskiej (największe ryzyko w pierwszych 16 tyg. ciąży), dlatego, tak jak w przypadku stosowania wszystkich inhibitorów 5-α- reduktazy, zaleca się unikanie kontaktu z nasieniem, np. przez stosowanie prezerwatywy przez mężczyznę, którego partnerka jest lub może być w ciąży.

Nie wiadomo, czy lek przenika do pokarmu kobiecego.

Zgłaszano przypadki wpływu dutasterydu na cechy nasienia (zmniejszenie liczebności plemników, objętości nasienia i ruchliwości plemników) u zdrowych mężczyzn; nie można zatem wykluczyć obniżenia płodności u mężczyzn leczonych dutasterydem.

Dawkowanie - Dutasteryd

P.o. 0,5 mg 1 ×/d, niezależnie od posiłku. Kapsułki należy przyjmować w całości, nie otwierać, nie rozgryzać. Pierwsza odpowiedź terapeutyczna może wystąpić we wczesnym okresie stosowania, jednak niekiedy w celu jej osiągnięcia trzeba kontynuować leczenie przez 6 mies.

Osoby w podeszłym wieku, zaburzenia czynności wątroby i/lub nerek
Nie ma konieczności modyfikacji dawki u osób w podeszłym wieku ani u pacjentów z niewydolnością nerek. U pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby należy zachować ostrożność.

Preparaty na rynku polskim zawierające dutasteryd

Adadut (kapsułki miękkie) Avodart (kapsułki elastyczne) Davoster (kapsułki miękkie) Dutafin (kapsułki miękkie) Dutazyr (kapsułki miękkie) Findarts (kapsułki miękkie)
Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta