Cynakalcet (opis profesjonalny)

Działanie - Cynakalcet

Mechanizm działania
Lek kalcymimetyczny bezpośrednio zmniejszający stężenie parathormonu (PTH) poprzez zwiększenie wrażliwości receptora wapniowego na wapń pozakomórkowy. Zmniejszenie stężenia PTH powoduje zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy. Działanie leku pojawia się szybko po podaniu, działanie maks. występuje po 2–6 h, zmniejszenie stężenia PTH utrzymuje się przez 24 h.

Farmakokinetyka
Po podaniu p.o. dostępność biologiczna wynosi 20–25%, pokarm zwiększa ją o 50–80%; tmax wynosi 2–6 h, lek wiąże się z białkami osocza w 97%. Stan stacjonarny pojawia się po 7 dniach. Metabolizm zachodzi głównie w wątrobie (CYP3A4 i CYP1A2) w wyniku oksydacji i sprzęgania, metabolity nie wykazują aktywności farmakologicznej. Cynakalcet jest silnym inhibitorem CYP2D6, w dawkach stosowanych klinicznie nie wpływa na aktywność CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4; nie jest induktorem CYP1A2, CYP2C19 ani CYP3A4. t1/2α wynosi 6 h, t1/2β – 30–40 h. Wydalanie następuje głównie z moczem (ok. 80%), w mniejszym stopniu z kałem (ok. 15%). Farmakokinetyka leku jest liniowa w zakresie dawek 30–180 mg 1 ×/d. U osób z niewydolnością nerek lub w podeszłym wieku farmakokinetyka cynakalcetu nie ulega zmianie. U osób z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby zwiększa się AUC i średni t1/2 leku, jednak ze względu na indywidualne dostosowywanie dawkowania, nie ma konieczności dodatkowych zmian dawkowania.Klirens leku u kobiet może być mniejszy niż u mężczyzn, , jednak ze względu na indywidualne dostosowywanie dawkowania, nie ma konieczności dodatkowych zmian dawkowania. Brak wystarczających danych dotyczących stosowania lek u dzieci. Klirens cynakalcetu u osób palących tytoń jest większy niż u niepalących, prawdopodobnie na skutek indukcji izoenzymu CYP1A2; w przypadku rozpoczynania lub rzucania palenia konieczne może być dostosowanie dawki.

Wskazania do stosowania - Cynakalcet

Wtórna nadczynność przytarczyc
Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u chorych z krańcową niewydolnością nerek leczonych długotrwale dializą. Cynakalcet może być stosowany jako element terapii, z zastosowaniem wit. D i/lub preparatów wiążących fosforany, o ile jest to konieczne.

Pierwotna nadczynność przytarczyc
Zmniejszanie hiperkalcemii u pacjentów z rakiem przytarczyc oraz u osób z pierwotną nadczynnością przytarczyc, u których mimo wskazań nie można przeprowadzić paratyroidektomii.

Przeciwwskazania stosowania - Cynakalcet

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu.

Stężenie wapnia we krwi
Nie należy rozpoczynać leczenia u osób z hipokalcemią. Podczas leczenia należy odpowiednio monitorować stężenie wapnia we krwi. W razie wystąpienia hipokalcemii można stosować leki wiążące fosforany, wit. D i/lub zmienić stężenie wapnia w płynie dializacyjnym. W przypadku utrzymywania się hipokalcemii należy zmniejszyć dawkę lub odstawić lek.

Próg drgawkowy
Cynakalcet może obniżać próg drgawkowy ze względu na znaczne obniżenie stężenia wapnia we krwi.

Ciśnienie krwi, niewydolność serca
U osób z chorobami serca może obniżać ciśnienie tętnicze oraz nasilać objawy niewydolności serca.

Stężenie PTH
W przypadku zmniejszenia się stężenia PTH poniżej stężenia zalecanego dla osób leczonych cynakalcetem należy zmniejszyć jego dawkę lub zaprzestać leczenia.

Niewydolność wątroby
Należy odpowiednio ściśle obserwować osoby z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby leczone cynakalcetem.

Osoby do 18. rż.
Nie określono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u osób do 18. rż. 

Silne induktory i inhibitory CYP3A4 i CYP1A2
Ostrożnie w przypadku stosowania równolegle z silnymi inhibitorami lub induktorami CYP3A4 (inhibitory – m.in. ketokonazol, itrakonazol, telitromycyna, worykonazol, rytonawir; induktory – ryfampicyna) i CYP1A2; konieczna może być modyfikacja dawki cynakalcetu.

Leki o małym indeksie terapeutycznym metabolizowane przez CYP2D6
Ostrożnie podczas równoległego stosowania z lekami o małym indeksie terapeutycznym metabolizowanymi przez CYP2D6; konieczna może być modyfikacja ich dawkowania.

Palenie tytoniu
W przypadku rozpoczęcia lub zaprzestania palenia tytoniu przez osobę leczoną cynakalcetem konieczne może być dostosowanie dawki.

Interakcje - Cynakalcet

Cynkalcet jest częściowo metabolizowany przez izoenzymy CYP3A4 i CYP1A2.

Silne induktory i inhibitory CYP3A4 i CYP1A2
Ketokonazol (silny inhibitor CYP3A4) zwiększa ok. 2-krotnie stężenie cynakalcetu we krwi. Konieczne może być dostosowanie dawki cynakalcetu w przypadku rozpoczynania lub przerywania równoległego stosowania silnego inhibitora CYP 3A4 (np. ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, telitromycyna, rytonawir) lub induktora tego enzymu (np. ryfampicyna). Nie wiadomo, czy na stężenie leku wpływają inhibitory CYP1A2 (np. fluwoksamina, cyprofloksacyna).

Palenie tytoniu
Palenie tytoniu zwiększa klirens cynakalcetu o ok. 36–38%. U chorych rozpoczynających lub rzucających palenie, rozpoczynających leczenie silnymi inhibitorami CYP1A2 lub przerywających ich stosowanie może być konieczne dostosowanie dawki.

Węglan wapnia, sewelamer, pantoprazol
Równoczesne podawanie węglanu wapnia, sewelameru, pantoprazolu nie wpływa na farmakokinetykę cynakalcetu.

Leki o małym indeksie terapeutycznym metabolizowane przez CYP2D6
Ponieważ cynakalcet jest silnym inhibitorem CYP2D6 może wpływać na stężenia substratów tego izoenzymu o małym indeksie terapeutycznym (m.in. flekainid, propafenon, metoprolol podawany w niewydolności serca, dezypramina, nortryptylina, klomipramina). Cynakalcet znacząco (ok. 3,6-krotnie) zwiększa AUC dezypraminy u osób szybko metabolizujących leki z udziałem CYP2D6.

Warfaryna
Lek nie wpływa na działanie warfaryny.

Inne leki
Cynakalcet nie jest inhibitorem CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4, nie wpływa na farmakokinetykę leków metabolizowanych przez izoenzymy CYP3A4, i CYP3A5, ani nie jest induktorem CYP1A2, CYP2C19 i CYP3A4 u ludzi.

Działania niepożądane - Cynakalcet

Najczęściej nudności i wymioty.

Często jadłowstręt, zawroty głowy, parestezje, wysypka, bóle mięśniowe, osłabienie, hipokalcemia, zmniejszenie stężenia testosteronu.

Niezbyt często drgawki, niestrawność, biegunka, reakcje nadwrażliwości.

Po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano pojedyncze przypadki obniżenia ciśnienia tętniczego lub nasilenia niewydolności serca u osób z zaburzeniami czynności mięśnia sercowego; ponadto zgłaszano reakcje alergiczne (w tym obrzęk naczynioruchowy i pokrzywkę) oraz wydłużenie odstępu QT i komorowe zaburzenia rytmu serca w wyniku hipokalcemii.

Przedawkowanie
W przypadku przedawkowania należy się spodziewać wystąpienia hipokalcemii; leczenie objawowe i podtrzymujące, hemodializa nie usuwa skutecznie leku z organizmu.

Ciąża i laktacja - Cynakalcet

Ze względu na brak odpowiednich badań stosować u kobiet w ciąży wyłącznie, gdy oczekiwane korzyści przeważają nad możliwym zagrożeniem dla płodu.

Nie ma informacji na temat przenikania do pokarmu kobiecego. Po starannym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka należy zdecydować o przerwaniu albo karmienia, albo podawania cynakalcetu.

Dawkowanie - Cynakalcet

P.o. w czasie posiłku lub tuż po nim.

Wtórna nadczynność przytarczyc.
Dorośli. Początkowo 30 mg 1 ×/d. Dawkę należy zwiększać co 2–4 tyg. w celu osiągnięcia odpowiedniego stężenia parathormonu (150–300 pg/ml [15,9–31,8 pmol/l]) w teście intact PTH lub bio-intact PTH (stężenie PTH należy oznaczać min. 12 h po podaniu leku); dawka maks. 180 mg 1 ×/d. Stężenie PTH należy oznaczać przez 1–4 tyg. po rozpoczęciu leczenia lub zmianie dawki oraz co 1–3 mies. podczas leczenia podtrzymującego. Należy często kontrolować stężenie wapnia w surowicy w okresie dobierania dawki, w ciągu pierwszego tygodnia po rozpoczęciu leczenia oraz po zmianie dawki; podczas leczenia podtrzymującego należy je kontrolować co miesiąc. Należy odpowiednio dostosować dawki podawanych jednocześnie leków wiążących fosforany lub wit. D.

Rak przytarczyc i pierwotna nadczynność przytarczyc.
Dorośli. Początkowo 30 mg 2 ×/d, w zależności od potrzeby dawkę zwiększać stopniowo co 2–4 tyg. (60 mg 2 ×/d, 90 mg 2 ×/d, 90 mg 3–4 ×/d) w celu zmniejszenia stężenia wapnia w surowicy do górnej granicy normy lub poniżej niej. Dawka maks. 90 mg 4 ×/d. Stężenie wapnia w surowicy należy określić po tygodniu od rozpoczęcia leczenia lub ustalenia dawki; po ustaleniu wielkości dawek podtrzymujących stężenie wapnia należy oznaczać co 2–3 mies. Jeśli nie udaje się utrzymanie klinicznie istotnego zmniejszenia stężenia wapnia w surowicy, należy rozważyć odstawienie leku.

Osoby w podeszłym wieku
Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u osób w podeszłym wieku.

Niewydolność wątroby
U osób z niewydolnością wątroby nie ma konieczności modyfikacji dawkowania; chorych tych należy ściśle monitorować.

Uwagi dla Cynakalcet

Niektóre działania niepożądane, mogące wystąpić podczas stosowania cynakalcetu mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych.

Przeczytaj też artykuły

Preparaty na rynku polskim zawierające cynakalcet

Cinacalcet Accord (tabletki powlekane) Cinacalcet Accordpharma (tabletki powlekane) Cinacalcet Aurovitas (tabletki powlekane) Mimpara (tabletki powlekane)
Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta