Pomoc doraźna i ratownictwo w 2020 r.

06.05.2021
GUS

W 2020 r. zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia dla blisko 2,8 mln osób. W izbach przyjęć lub szpitalnych oddziałach ratunkowych z doraźnej pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym skorzystało ponad 3,2 mln pacjentów. W szpitalnych oddziałach ratunkowych w trybie stacjonarnym leczonych było blisko 1,4 mln osób.

Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta

Jednostki Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM)

W ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w 2020 r. funkcjonowało 1581 zespołów ratownictwa medycznego (o 4 więcej niż przed rokiem), z czego 1238 podstawowych i 343 specjalistycznych. Podobnie jak w latach ubiegłych utrzymuje się spadek liczby zespołów specjalistycznych przy jednoczesnym wzroście liczby zespołów podstawowych. Doraźnej pomocy medycznej udzielały również lotnicze zespoły ratownictwa medycznego z 21 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także 239 szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR). Z systemem współpracowały 154 izby przyjęć, 17 centrów urazowych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z mnogimi wielonarządowymi obrażeniami ciała oraz 11 centrów urazowych dla dzieci.

Zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych dla blisko 2,8 mln osób (o 356,5 tys. mniej niż w roku poprzednim), z czego 4,5% stanowiły dzieci i młodzież do 18 lat, a 48,5% – osoby w wieku 65 lat i więcej (w 2019 r. odsetki te wyniosły odpowiednio 6,0% i 45,4%).

W Polsce na 1 tys. ludności przypadały 72 osoby, którym zespoły ratownictwa medycznego udzieliły pomocy medycznej (w roku poprzednim wskaźnik ten wynosił ponad 81 osób). Najwięcej osób, które skorzystały z pomocy medycznej w miejscu zdarzenia w przeliczeniu na 1 tys. ludności, odnotowano w województwie zachodniopomorskim – 95 osób, a najmniej w województwie wielkopolskim – 50 osób.

Według stanu w dniu 31 grudnia 2020 r. w skład zespołów ratownictwa medycznego wchodziło 13,0 tys. pracowników (wzrost o 0,2 tys. osób w porównaniu z 2019 r.). Najliczniejszą grupę – prawie 11,0 tys. – stanowili ratownicy medyczni. Ponadto w zespołach pracowało ponad 1,1 tys. pielęgniarek systemu, blisko 0,5 tys. lekarzy systemu i 0,4 tys. innych osób. W porównaniu z 2019 r. odnotowano wzrost liczby ratowników medycznych o 0,6 tys.

Szpitalne oddziały ratunkowe, izby przyjęć

Szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) zapewniały świadczenia zdrowotne w dwóch trybach: ambulatoryjnym (niezakończonym hospitalizacją) oraz stacjonarnym. W izbach przyjęć i szpitalnych oddziałach ratunkowych najwięcej świadczeń udzielono w trybie ambulatoryjnym.

W 2020 r. w izbach przyjęć lub SOR udzielono doraźnej pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym ponad 3,2 mln osób (spadek o 29,0% w porównaniu z 2019 r.). Liczba leczonych w trybie stacjonarnym wyniosła prawie 1,4 mln osób (mniej o 12,2% niż w roku poprzednim). Dzieci stanowiły 15,6% ogólnej liczby leczonych w izbie przyjęć lub SOR, a osoby w wieku 65 lat i więcej – 27,8% (w 2019 r. odsetki te stanowiły odpowiednio 18,4% i 25,4%).

W skali kraju na 1 tys. ludności przypadało 120 osób, którym udzielono świadczeń zdrowotnych w szpitalnych oddziałach ratunkowych lub izbach przyjęć (w roku poprzednim – 160 osób). Najwięcej osób, które skorzystały z pomocy w tego typu miejscach w przeliczeniu na 1 tys. ludności, odnotowano w województwie lubelskim – 143 osoby, a najmniej w województwie śląskim – 85 osób.