Pomoc doraźna i ratownictwo w 2022 r.

08.05.2023
GUS

W 2022 r. zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia blisko 3,1 mln osób. W izbach przyjęć lub szpitalnych oddziałach ratunkowych z doraźnej pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym skorzystało niemal 3,8 mln pacjentów.

Fot. Adobe Stock / Heroc

  • Z systemem współpracowało 157 izb przyjęć, 17 centrów urazowych oraz 11 centrów urazowych dla dzieci
  • W ramach medycznych czynności ratunkowych wykonano prawie 3,1 mln wyjazdów/wylotów
  • W porównaniu z rokiem poprzednim liczba interwencji zespołów ratownictwa medycznego na miejscu zdarzenia zwiększyła się o 11,8 tys.
  • W skład zespołów ratownictwa medycznego wchodziło blisko 12,9 tys. pracowników. Najliczniejszą grupę – ponad 11 tys. – stanowili ratownicy medyczni

Poniżej prezentujemy treść opracowania GUS:

W ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w 2022 r. funkcjonowały 1592 zespoły ratownictwa medycznego (o 5 więcej niż przed rokiem), z czego 1271 podstawowych i 321 specjalistycznych. Podobnie jak w latach ubiegłych odnotowano spadek liczby zespołów specjalistycznych przy jednoczesnym wzroście liczby zespołów podstawowych.

Doraźnej pomocy medycznej udzielały również lotnicze zespoły ratownictwa medycznego z 21 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także 244 szpitalne oddziały ratunkowe (SOR). Z systemem współpracowało 157 izb przyjęć, 17 centrów urazowych oraz 11 centrów urazowych dla dzieci.

Mapa 1. Jednostki Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne według województw w 2022 r. Stan w dniu 31 grudnia

Zespoły ratownictwa medycznego, lotnicze zespoły ratownictwa medycznego

W ramach medycznych czynności ratunkowych wykonano prawie 3,1 mln wyjazdów/wylotów. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba interwencji zespołów ratownictwa medycznego na miejscu zdarzenia zwiększyła się o 11,8 tys. Najwięcej (78%) akcji zespołów ratownictwa medycznego stanowiły wyjazdy/wyloty do domu pacjenta (o 1,6 p. proc. mniej niż w 2021 r.).

Wykres 1. Struktura wyjazdów/wylotów zespołów ratownictwa medycznego według miejsc zdarzenia w 2022 r.

Liczba osób, którym zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych w miejscach zdarzenia, wyniosła blisko 3,1 mln (o 14,2 tys. więcej niż w roku poprzednim), z czego 6,7% stanowiły dzieci i młodzież do 18 lat, a 48,5% – osoby w wieku 65 lat i więcej (w 2021 r. odpowiednio 4,9% i 48,4%).

Wykres 2. Struktura wieku osób, którym zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych według miejsc zdarzenia w 2022 r.

W omawianym roku na 1 tys. ludności w Polsce zespoły ratownictwa medycznego udzieliły pomocy medycznej 82 osobom (w 2021 r. 80 osobom). Najwięcej pacjentów, którzy skorzystali z pomocy medycznej w miejscu zdarzenia w przeliczeniu na 1 tys. ludności, odnotowano w województwie zachodniopomorskim – 104 osoby, a najmniej w województwie wielkopolskim – 61 osób.

Mapa 2. Zespoły ratownictwa medycznego i osoby, którym udzielono świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia na 1 000 ludności według województw w 2022 r.

Według stanu w dniu 31 grudnia 2022 r. w skład zespołów ratownictwa medycznego wchodziło blisko 12,9 tys. pracowników. Najliczniejszą grupę – ponad 11,0 tys. – stanowili ratownicy medyczni. Ponadto w zespołach pracowało 1,1 tys. pielęgniarek systemu ratownictwa medycznego, ponad 0,3 tys. lekarzy systemu ratownictwa medycznego i 0,4 tys. innych osób. W porównaniu z 2021 r. liczba personelu medycznego wchodzącego w skład zespołów ratownictwa medycznego utrzymywała się na niezmiennym poziomie.

Szpitalne oddziały ratunkowe, izby przyjęć

Szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) zapewniały świadczenia zdrowotne w dwóch trybach: ambulatoryjnym (niezakończonym hospitalizacją) oraz stacjonarnym. W izbach przyjęć i szpitalnych oddziałach ratunkowych najwięcej świadczeń udzielono w trybie ambulatoryjnym.

Wykres 3. Struktura wieku osób, którym udzielono świadczeń zdrowotnych w szpitalnych oddziałach ratunkowych lub izbach przyjęć w 2022 r.

W 2022 r. w izbach przyjęć lub SOR udzielono doraźnej pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym blisko 3,8 mln osób (wzrost o 9,8% w porównaniu z 2021 r.). Liczba leczonych w trybie stacjonarnym wyniosła ponad 1,8 mln osób (wzrost o 16,8% do roku poprzedniego). Dzieci stanowiły 19,4% ogólnej liczby leczonych w izbach przyjęć lub SOR, a osoby w wieku 65 lat i więcej – 27,1% (w 2021 r. odpowiednio 17,2% i 27,7%).

Mapa 3. Osoby, którym udzielono świadczeń zdrowotnych w szpitalnych oddziałach ratunkowych lub izbach przyjęć na 1000 ludności według województw w 2022 r.

W kraju na 1 tys. ludności przypadało 147 osób, którym udzielono świadczeń zdrowotnych w szpitalnych oddziałach ratunkowych lub izbach przyjęć (w roku poprzednim – 130 osób). Najwięcej osób, które skorzystały z pomocy w tego typu miejscach w przeliczeniu na 1 tys. ludności, odnotowano w województwie lubelskim – 178 osób, a najmniej w województwie śląskim – 99 osób.

Zobacz także
  • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w 2021 r.
  • 1581 zespołów ratownictwa medycznego
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Leki

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.