Dr n. med. Janusz Meder

Specjalizacja

 • Radioterapia onkologiczna
 • Onkologia kliniczna

Informacje i kontakty

Studia
–1972 Warszawski Uniwersytet Medyczny
Przebieg pracy zawodowej
2010– Kierownik Oddziału Zachowawczego Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego w Centrum Onkologii – Instytucie w Warszawie
2007– wiceprezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej
2000– prezes Polskiej Unii Onkologii
1999– prezes Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków
1984– członek Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie
1972– pracownik Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie(asystent w Klinice Onkologii Ogólnej; starszy asystent i adiunkt w Zakładzie Radioterapii)
1995–2010 Kierownik Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego
2005–2009 członek Rady ds. Zwalczania Chorób Nowotworowych w Ministerstwie Zdrowia
1995–2002 Naczelny Radioterapeuta Centrum Onkologii
1994–1997 Dyrektor Polskiej Szkoły Onkologii
1985–1995 Kierownik Kliniki Radioterapii w Centrum Onkologii
Dorobek naukowy
W latach 1973-1979 jednocześnie z pracą w Klinice prowadził prace eksperymentalne na zwierzętach w Zakładzie Radiobiologii uwieńczone w 1979 r. doktoratem pt. „Stopień depopulacji tkanek krwiotwórczych i nabłonka jelitowego myszy jako miara skutku biologicznego promieniowania X i neutronów prędkich”. W 1976 r. otrzymał I stopień specjalizacji z zakresu onkologii – radioterapii. W 1978 r. odbył 6-cio miesięczne stypendium naukowo-szkoleniowe w laboratoriach i oddziałach klinicznych europejskich ośrodków onkologicznych i hematologicznych w Londynie, Amsterdamie i Brukseli. W 1979 r. otrzymał II stopień specjalizacji w zakresie onkologii – radioterapii. W latach 1980-1981 prowadził pracę naukowo-badawczą i kliniczną w Harward Medical School w Bostonie w zakresie radio- i chemioterapii nowotworów (stypendium National Cancer Institute w USA), natomiast w 1984 r. pracę w oddziałach onkologicznych w Memorial Sloan-Kettering Cancer Center w Nowym Jorku na zaproszenie strony amerykańskiej.

Dr n. med. Janusz Meder jest autorem, lub współautorem ponad 150 prac naukowych opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych, oraz kilkunastu znaczących rozdziałów w podręcznikach onkologicznych.
Główny autor ponad 30 wniosków wdrożeniowych w Centrum Onkologii w Warszawie.
Wykładowca na kilkuset kursach naukowo-szkoleniowych CMKP, Centrum Onkologii, w krajowych ośrodkach onkologicznych oraz w ramach szkoły PTOK i PTHiT.
Dorobek zawodowy
Wprowadzenie i doskonalenie oryginalnych programów:
1. Leczenia skojarzonego radio i chemioterapii nowotworów złośliwych, a w szczególności:
a) radioterapia ziarnicy złośliwej - wprowadzenie w roku 1978 po raz pierwszy w Polsce techniki płaszczowej wielkopolowej jednoczasowego napromieniania wszystkich struktur limfatycznych.
Uzyskanie poprawy wyników leczenia skojarzonego chorych na ziarnicę złośliwą z 30% do 80%-95% stosownie do stopnia zaawansowania choroby.
b) radioterapia chłoniaków nieziarniczych jako integralna część leczenia skojarzonego
c) radioterapia raka odbytnicy.
d) radioterapia gruczołu piersiowego i płuc.
2. Leczenia oszczędzającego (zachowawcza chirurgia plus radio-chemioterapia, celem uniknięcia okaleczających amputacji:
a) raka kanału odbytniczego (wprowadzenie w roku 1985 po raz pierwszy w Polsce metody oszczędzającego leczenia skojarzonego).
b) raka gruczołu piersiowego we wczesnych stadiach zaawansowania
c) mięsaków tkanek miękkich
3. Nowe metody niekonwencjonalnego frakcjonowania dawki w radioterapii guzów:
a) złośliwych glejaków mózgu
b) w czerniaku złośliwym - wprowadzenie metody w roku 1981 po raz pierwszy w Polsce
c) w nowotworach regionu głowy i szyi
4. W roku 1986 wprowadzenie po raz pierwszy w Polsce metody napromieniania na całe ciało przed przeszczepami szpiku kostnego chorych na białaczki i chłoniaki złośliwe (nagroda Polskiego Towarzystwa Onkologicznego).

Czynny udział w kontrolowanych badaniach klinicznych pod egidą EORTC(European Organisation for Research and Treatment of Cancer)

Pomysłodawca, współtwórca i organizator Polskiej Szkoły Onkologii. Dyrektor PSO w latach 1994-1997( ponad 30 edycji).

Współtwórca i organizator Szkoły Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Przewodniczący Rady Programowej Szkoły PTOK- 90 edycji.

Pomysłodawca i współtwórca Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków – 1999 (integracja onkologów i hematologów). Współorganizator i prowadzący ponad 20 konferencji i posiedzeń Grupy.

Pomysłodawca i twórca Polskiej Unii Onkologii (2000r.) – Stowarzyszenia, którego głównym celem było doprowadzenie do uchwalenia ustawy w Sejmie RP gwarantującej realizację Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych (w latach 2006-2015).

Członek Komisji Języka Medycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2007-2010.
Przynależność do towarzystw i organizacji
Polskie Towarzystwo Onkologiczne (PTO)
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (PTOK)
Polskie Towarzystwo Radioterapii Onkologicznej (PTRO)
Polskie Towarzystwo Hematologii i Transfuzjologii (PTH i T)
European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO)
European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC)
American Society of Clinical Oncology (ASCO)
European Society of Medical Oncology (ESMO)
The College of European School of Oncology (ESO)
New York Academy of Sciences
EORTC Lymphoma Cooperative Group
British National Lymphoma Investigation – United Kingdom Lymphoma Group
European Blood end Marrow Transplantation Group
Inne informacje
Członek Komitetów Redakcyjnych czasopism: „Nowotwory”, „Onkologia w praktyce klinicznej”, „Medycyna Paliatywna” i „ Jurnal of clinical oncology (wyd. polskie)”.
Odznaczenia:
29 maja 2002r - odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Maj 2003r - Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża III stopnia
15 czerwca 1988r Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Radę Państwa RP
27 luty 1986r odznaka za zasługi dla województwa płockiego przyznana przez prezydium wojewódzkiej Rady Narodowej w Płocku.

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.

Uwaga: po zaakceptowaniu przez moderatora, treść Twoich podziękowań będzie widoczna publicznie w profilu lekarza.

Zobacz także
 • Nowotwory złośliwe pęcherza moczowego
 • Nowotwory niezłośliwe tkanek miękkich
 • Rak jajnika
 • FNH (ogniskowy rozrost guzkowy) wątroby: przyczyny, objawy i leczenie
 • Rak jądra - objawy, rozpoznanie i leczenie nowotworów złośliwych jądra
 • Rak jelita grubego - przyczyny, objawy, leczenie i rokowania
 • Nowotwory złośliwe dróg żółciowych
 • Nadpłytkowość samoistna
 • Rak sromu
 • Chłoniaki skóry
 • Rak odbytu - wczesne objawy, rozpoznanie i leczenie
 • Tłuszczakomięsak (liposarcoma) – wygląd, badanie, rokowania
 • Czerniak
 • Rak skóry z komórek Merkla
 • Rak tarczycy
 • Guzy zaodbytnicze
 • Guz rzekomy oczodołu
 • Rak pęcherzyka żółciowego
 • Nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST)
 • Naczyniak wątroby: przyczyny, objawy i leczenie