Bortezomib Fresenius Kabi - proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Lek przeciwnowotworowy, wybiórczy, odwracalny inhibitor proteasomu

Preparat zawiera substancję bortezomib

Lek wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Bortezomib Fresenius Kabi
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań; 1 mg; 1 fiol.
Fresenius Kabi
b/d
Bortezomib Fresenius Kabi
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań; 2,5 mg; 1 fiol.
Fresenius Kabi
b/d
Bortezomib Fresenius Kabi
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań; 3,5 mg; 1 fiol.
Fresenius Kabi
b/d

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 marca 2023 r.

Co zawiera i jak działa Bortezomib Fresenius Kabi - proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań?

Monoterapia lub leczenie skojarzone z pegylowaną liposomalną doksorubicyną dorosłych pacjentów z progresją szpiczaka plazmocytowego (szpiczaka mnogiego), którzy otrzymali wcześniej przynajmniej jeden inny program leczenia oraz u których zastosowano już przeszczepienie hematopoetycznych komórek macierzystych albo u osób, które nie kwalifikują się do niego. S.c. lub i.v. 1,3 mg/m2 pc. 2 ×/tydz. przez 2 tyg. w 1., 4., 8. i 11. dniu każdego 3-tyg. cyklu leczenia. Zaleca się, by chorzy, u których wystąpi remisja całkowita, otrzymali jeszcze 2 dodatkowe cykle leczenia; u chorych, którzy reagują na leczenie, ale nie uzyskali remisji całkowitej, zaleca się podanie 8 cykli. W przypadku stosowania w skojarzeniu z pegylowaną liposomalną doksorubicyną podaje się ją w 4. dniu cyklu w dawce 30 mg/m2 pc. we wlewie i.v. trwającym 1 h, po podaniu bortezomibu. Można podać do 8 cykli terapii skojarzonej, jeśli pacjent nie ma progresji choroby i toleruje leczenie; pacjenci uzyskujący pełną odpowiedź mogą kontynuować leczenie przez co najmniej 2 cykle, nawet gdyby wymagało to leczenia dłuższego niż 8 cykli; pacjenci u których po 8 cyklach stężenia paraproteiny nadal się zmniejszają mogą kontynuować leczenie tak długo jak długo występuje odpowiedź i leczenie jest tolerowane.
Leczenie skojarzone z deksametazonem dorosłych pacjentów z progresją szpiczaka plazmocytowego (szpiczaka mnogiego), którzy otrzymali wcześniej przynajmniej jeden inny program leczenia oraz u których zastosowano już przeszczepienie hematopoetycznych komórek macierzystych albo u osób, które nie kwalifikują się do niego. S.c. lub i.v. 1,3 mg/m2 pc. 2 ×/tydz. przez 2 tyg. w 1., 4., 8. i 11. dniu każdego 3-tyg. cyklu leczenia. Deksametazon należy podawać p.o. w dawce 20 mg w 1., 2., 4., 5., 8., 9., 11. i 12. dniu cyklu. Podaje się 4 cykle leczenia; u osób, u których wystąpiła odpowiedź na leczenie lub stabilizacja choroby można podać dodatkowe 4 cykle.
Leczenie skojarzone z melfalanem i prednizonem dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczonym szpiczakiem plazmocytowym (szpiczakiem mnogim), którzy nie kwalifikują się do chemioterapii dużymi dawkami cytostatyków w połączeniu z przeszczepieniem hematopoetycznych komórek macierzystych. S.c. lub i.v. 1,3 mg/m2 pc. Jeden cykl leczenia trwa 6 tyg., stosuje się 9 cykli. W pierwszych 4 cyklach lek podaje się 2 ×/tydz. (w dniach 1., 4., 8., 11., 22., 25., 29. i 32.), w cyklach 5.–9. lek podaje się 1 ×/tydz. (w dniach 1., 8., 22. i 29.). Melfalan i prednizon powinny być podane p.o. w 1. tyg. każdego cyklu, w dniach 1., 2., 3. i 4.
W skojarzeniu z deksametazonem w indukcji leczenia dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczonym szpiczakiem plazmocytowym (szpiczakiem mnogim), którzy kwalifikują się do chemioterapii dużymi dawkami cytostatyków w połączeniu z przeszczepieniem hematopoetycznych komórek macierzystych. S.c. lub i.v. 1,3 mg/m2 pc. 2 ×/tydz. przez 2 tyg. w 1., 4., 8. i 11. dniu każdego 3-tyg. cyklu leczenia. Deksametazon należy podawać p.o. w dawce 40 mg w 1., 2., 3., 4., 8., 9., 10. i 11. dniu cyklu. Podaje się 4 cykle leczenia.
W skojarzeniu z deksametazonem i talidomidem w indukcji leczenia dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczonym szpiczakiem plazmocytowym (szpiczakiem mnogim), którzy kwalifikują się do chemioterapii dużymi dawkami cytostatyków w połączeniu z przeszczepieniem hematopoetycznych komórek macierzystych. S.c. lub i.v. 1,3 mg/m2 pc. 2 ×/tydz. przez 2 tyg. w 1., 4., 8. i 11. dniu każdego 4-tyg. cyklu leczenia. Deksametazon w dawce 40 mg podaje się p.o. w dniach 1., 2., 3., 4., 8., 9., 10. i 11., natomiast w 1.–14. dniu leczenia – p.o. 50 mg talidomidu, w przypadku dobrej tolerancji tej dawki należy ją zwiększyć do 100 mg/d w dniach 15.–28., a następnie od 2. cyklu do 200 mg/d. Podaje się 4 cykle leczenia. Zaleca się by chorzy z co najmniej częściową odpowiedzią otrzymali jeszcze 2 dodatkowe cykle.
Leczenie skojarzone z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyną i prednizonem dorosłych pacjentów z wcześniej nieleczonym chłoniakiem z komórek płaszcza, którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia hematopoetycznych komórek macierzystych. S.c. lub i.v. 1,3 mg/m2 pc. 2 ×/tydz. przez 2 tyg. w 1., 4., 8. i 11. dniu każdego 3-tyg. cyklu leczenia. W 1. dniu każdego cyklu podaje się i.v. rytuksymab w dawce 375 mg/m2 pc., cyklofosfamid w dawce 750 mg/m2 pc. i doksorubicynę w dawce 50 mg/m2 pc. Prednizon podaje się p.o. w dawce 100 mg/m2 pc. w 1., 2., 3., 4. i 5. dniu każdego cyklu. Zaleca się podanie 6 cykli leczenia; pacjentom z potwierdzoną odpowiedzią w 6. cyklu można podać dodatkowo 2 cykle.

Kiedy nie stosować preparatu Bortezomib Fresenius Kabi - proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań?

Nadwrażliwość na bor lub którykolwiek składnik preparatu, ostra rozlana naciekowa choroba płuc i osierdzia, okres karmienia piersią. Nie podawać leku inną drogą niż wymienione sposoby podawania w zarejestrowanych  materiałach producenta.

Dawkowanie preparatu Bortezomib Fresenius Kabi - proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań


Preparat w dawce 1 mg podawać wyłącznie i.v. we wstrzyknięciu trwającym 3–5 s, a w dawce 2,5 mg lub 3,5 mg we wstrzyknięciu i.v. lub s.c. Między kolejnymi dawkami leku należy zachować odstęp co najmniej 72 h. Brak danych świadczących o konieczności dostosowywania dawki u pacjentów >65. rż. ze szpiczakiem mnogim lub z chłoniakiem z komórek płaszcza. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności bortezomibu u dzieci w wieku <18 lat. U osób z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby nie jest wymagane dostosowywanie dawki, u osób z umiarkowanymi i ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby, bortezomib należy początkowo podawać w dawce 0,7 mg/m2 pc. podczas 1. cyklu leczenia, następnie, w zależności od tolerancji, należy rozważyć zwiększenie dawki do 1 mg/m2 pc. lub dalsze zmniejszenie dawki do 0,5 mg/m2 pc. Nie ma potrzeby dostosowywania dawki u osób z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny >20 ml/min/1,73 m2 pc.). U osób poddawanych dializom bortezomib powinien być podawany po zabiegu dializy. Szczegółowe informacje dotyczące dawkowania i jego modyfikacji, również w przypadku wystąpienia działań toksycznych – patrz: zarejestrowane materiały producenta.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające bortezomib

Bortezomib Accord (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) Bortezomib Adamed (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) Bortezomib Aurovitas (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) Bortezomib Glenmark (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) Bortezomib SUN (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) Bortezomib Zentiva (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań) Velcade (proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta