Alkeran - tabletki powlekane

Lek o działaniu przeciwnowotworowym i immunomodulacyjnym.

Preparat zawiera substancję melfalan

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Alkeran
tabletki powlekane; 2 mg; 25 tabl.
Aspen Pharma
119,94 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie do wysokości limitu: we wskazaniach: nowotwory złośliwe

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Alkeran - tabletki powlekane?

Substancją czynną preparatu jest melfalan, lek przeciwnowotworowy o działaniu alkilującym. Alkilacja jest reakcją chemiczną, podczas której grupa alkilowa zostaje przeniesiona z jednej cząsteczki na inną. Alkilacja makrocząsteczek biologicznych, w szczególności DNA, prowadzi do ich chemicznej modyfikacji. Powoduje powstawanie nieprawidłowych wiązań chemicznych w cząsteczce DNA, które blokują proces replikacji oraz transkrypcji (syntezy DNA i RNA). W konsekwencji podziały komórek zostają zahamowane i następuje śmierć komórki. Działanie preparatu dotyczy szczególnie komórek szybko dzielących się (w których mechanizmy naprawy DNA są niewystarczające). Melfalan jest stosowany doustnie przede wszystkim w chemioterapii nowotworów układu krwiotwórczego.

Kiedy stosować Alkeran - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany w leczeniu szpiczaka mnogiego.

Kiedy nie stosować preparatu Alkeran - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

O ile to możliwe, należy unikać stosowania preparatu w ciąży, szczególnie w I trymestrze. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Alkeran - tabletki powlekane?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzenie określonych badań kontrolnych.

Preparat jest lekiem cytotoksycznym. Leczenie może być prowadzane wyłącznie pod nadzorem lekarza posiadającego doświadczenie w stosowaniu chemioterapii przeciwnowotworowej.

Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania leków cytotoksycznych. Kontakt skóry z tabletkami nie stwarza zagrożenia, o ile nie została naruszona zewnętrzna warstwa powlekająca. Tabletek nie należy dzielić.

Nie zaleca się stosowania szczepionek zawierających żywe drobnoustroje z powodu ryzyka wystąpienia uogólnionej choroby poszczepiennej, mogącej spowodować zgon.

W okresie leczenia może wystąpić zahamowanie czynności szpiku kostnego i związana z tym leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych [leukocytów]), neutropenia (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych [neutrofilów]) oraz małopłytkowośćniedokrwistość. W okresie leczenia konieczna jest częsta kontrola morfologii krwi, aby zapobiec wystąpieniu nieodwracalnego zahamowania czynności szpiku (aplazji szpiku kostnego). Parametry hematologiczne mogą wskazywać na konieczność przerwania stosowania preparatu. Należy wziąć pod uwagę, że liczba krwinek białych zmniejsza się jeszcze przez pewien czas po zaprzestaniu leczenia.

Należy zachować ostrożność u chorych poddanych w ostatnim czasie radioterapii lub chemioterapii z zastosowaniem innych leków cytotoksycznych, ze względu na możliwe nasilone działanie toksyczne preparatu na szpik kostny.

Chorzy z zaburzeniami czynności nerek powinni pozostawać pod ścisłą obserwacją ze względu na ryzyko nasilenia toksycznego działania melfalanu; może wystąpić konieczność zmniejszenia dawki. Ponadto, w tej grupie chorych w przypadku mocznicy może wystąpić zaburzenie czynności szpiku kostnego.

Melfalan wykazuje działanie mutagenne. Stosowanie preparatu wiąże się z ryzykiem wystąpienia wtórnych nowotworów (zwłaszcza białaczek, w tym ostrej białaczki szpikowej, zespołów mielodysplastycznych oraz nowotworów litych), szczególnie w przypadku leczenia długotrwałego i/lub chorych w podeszłym wieku. Ryzyko może być dodatkowo zwiększone w przypadku stosowania melfalanu w skojarzeniu z talidomidem lub lenalidomidem i prednizonem. Przed zaleceniem stosowania preparatu, lekarz rozważy stosunek ryzyka działania rakotwórczego do oczekiwanych korzyści.

U chorych poddawanych leczeniu skojarzonemu z zastosowaniem melfalanu z talidomidem lub lenalidomidem i prednizonem (lub deksametazonem) zwiększa się ryzyko rozwoju żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Konieczne jest stosowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej co najmniej przez 5 miesięcy od rozpoczęcia leczenia, szczególnie u chorych z dodatkowymi czynnikami ryzyka rozwoju zakrzepicy.

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek zdarzenia zakrzepowo-zatorowe, konieczne jest przerwanie stosowania preparatu i wdrożenie leczenia przeciwzakrzepowego. Po ustabilizowaniu stanu chorego i zakończeniu leczenia ewentualnych powikłań, lekarz może podjąć decyzję o ponownym zastosowaniu melfalanu w skojarzeniu z ww. lekami, po indywidualnej ocenie korzyści i ryzyka. W takiej sytuacji należy kontynuować leczenie przeciwzakrzepowe.

W związku ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych poddawanych leczeniu skojarzonemu z zastosowaniem melfalanu z talidomidem lub lenalidomidem i prednizonem (lub deksametazonem) nie należy stosować doustnych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych. Po zaprzestaniu stosowania doustnych złożonych hormonalnych środków antykoncepcyjnych zwiększone ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej utrzymuje się jeszcze przez 4–6 tygodni.

Kobiety w wieku rozrodczym nie powinny zachodzić w ciążę, a mężczyźni w wieku rozrodczym nie powinni starać się o poczęcie dziecka. Osoby w wieku rozrodczym (kobiety i mężczyźni) powinny skonsultować się z lekarzem w sprawie stosowania skutecznej metody zapobiegania ciąży w okresie leczenia i przez pewien czas po jego zakończeniu.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Nie ma danych dotyczących wpływu preparatu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn/urządzeń.

Dawkowanie preparatu Alkeran - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Leczenie może być prowadzane wyłącznie pod nadzorem lekarza posiadającego doświadczenie w stosowaniu leków cytotoksycznych. Lekarz indywidualnie ustali dawkowanie, w zależności od wskazania i sytuacji klinicznej.

Dorośli: istnieje wiele różnych schematów dawkowania, zazwyczaj stosuje się leczenie skojarzone z prednizonem, które jest skuteczniejsze niż monoterapia; standardowo stosuje się 0,15 mg/kg masy ciała na dobę w dawkach podzielonych przez 4 dni, cykl powtarza się co 6 tygodni.

Dzieci: preparat jest bardzo rzadko wskazany do stosowania u dzieci i nie ma szczegółowych wytycznych dotyczących dawkowania leku u dzieci.

Szczególne grupy chorych:

U osób w podeszłym wieku zwykle stosuje się standardowe dawkowanie; nie ma szczególnych zaleceń dotyczących dawkowania w tej grupie wiekowej.

W przypadku występowania zaburzeń czynności nerek lekarz rozważy rozpoczęcie leczenia z zastosowaniem zmniejszonych dawek.

Sposób podawania:

Tabletki należy przyjmować przed posiłkiem, popijając wodą. Tabletki należy połykać w całości; nie należy dzielić tabletek.

Czy można stosować Alkeran - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Jeżeli jest to tylko możliwe, należy unikać stosowania preparatu w ciąży, szczególnie w I trymestrze. Lekarz rozważy potencjalne zagrożenie dla płodu i oczekiwane korzyści dla matki. Melfalan jest potencjalnie teratogenny.

Kobiety w wieku rozrodczym nie powinny zachodzić w ciążę, a mężczyźni w wieku rozrodczym nie powinni starać się o poczęcie dziecka. Osoby w wieku rozrodczym (kobiety i mężczyźni) powinny skonsultować się z lekarzem w sprawie stosowania skutecznej metody zapobiegania ciąży w okresie leczenia i przez pewien okres po jego zakończeniu (co najmniej 6 miesięcy w przypadku mężczyzn; w przypadku kobiet okres ten należy ustalić z lekarzem).

Leczenie może spowodować bezpłodność i zaburzenia płodności (u obu płci), w tym zahamowanie czynności jajników, zanik miesiączki i zaburzenia spermatogenezy. Bezpłodność może być nieodwracalna. Mężczyźni, którzy w przyszłości zamierzają zostać ojcami, powinni skonsultować się z lekarzem w sprawie możliwości zebrania i przechowywania nasienia pobranego przed rozpoczęciem leczenia.

Preparat jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

U chorych z upośledzoną odpornością nie należy stosować szczepionek zawierających żywe drobnoustroje z powodu ryzyka wystąpienia uogólnionej choroby poszczepiennej mogącej spowodować zgon.

Kwas nalidyksowy (antybiotyk z grupy chinolonów) stosowany równolegle z dużymi dawkami podawanego dożylnie melfalanu może spowodować śmierć dzieci i młodzieży z powodu krwotocznego zapalenia jelit.

U dzieci i młodzieży leczonych z zastosowaniem skojarzenia busulfan i melfalan, podawanie melfalanu wcześniej niż po upływie 24 godzin od ostatniej dawki busulfanu może wpłynąć na wystąpienie objawów toksyczności.

U chorych po przeszczepieniu szpiku kostnego, którzy otrzymywali dożylnie melfalan w dużych dawkach, a następnie otrzymywali cyklosporynę, mogą wystąpić zaburzenia czynności nerek.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Alkeran - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Alkeran może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Nasilenie działań niepożądanych preparatu może być większe, jeżeli jest on podawany w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami.

Bardzo często: zahamowanie czynności szpiku, leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych [leukocytów]), neutropenia (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych [neutrofilów]), małopłytkowość, niedokrwistość, nudności i wymioty, biegunka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (podczas stosowania dużych dawek), łysienie (podczas stosowania dużych dawek), gorączka.

Często: łysienie (podczas stosowania standardowych dawek), przemijające zwiększenie stężenia mocznika we krwi u chorych z zaburzeniami czynności nerek.

Rzadko: niedokrwistość hemolityczna, zaburzenia czynności wątroby (zwiększenie stężenia bilirubiny, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie wątroby, żółtaczka), niedokrwistość hemolityczna, śródmiąższowe zapalenie płuc, włóknienie płuc (niekiedy zakończone zgonem), zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (podczas stosowania standardowych dawek), zaburzenia czynności wątroby (w tym nieprawidłowe parametry czynności wątroby, żółtaczka, zapalenie wątroby), reakcje nadwrażliwości (wysypka grudkowo–plamista, świąd skóry, pokrzywka), obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny, nagłe zatrzymanie krążenia (głównie podczas podawania leku w postaci dożylnej).

Z nieznaną częstością: wtórne nowotwory (w tym ostra białaczka szpikowa, zespoły mielodysplastyczne), zaburzenia płodności (brak miesiączki, zaburzenia spermatogenezy), zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna (podczas skojarzonego stosowania melfalanu z talidomidem lub lenalidomidem i prednizonem lub deksametazonem).

Przeczytaj też artykuły

Szpiczak plazmocytowy

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta