Atossa - tabletki powlekane

Lek stosowany w zapobieganiu nudnościom i wymiotom i w leczeniu nudności i wymiotów związanych z chemioterapią oraz radioterapią nowotworów lub okresem pooperacyjnym.

Preparat zawiera substancję ondansetron

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Atossa
tabletki powlekane; 8 mg; 10 tabl.
EGIS
45,34 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
3,20 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: nowotwory złośliwe

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2023 r.

Co zawiera i jak działa Atossa - tabletki powlekane?

Substancją czynną preparatu jest ondansetron. Ondansetron stosowany jest w zapobieganiu nudnościom i wymiotom oraz w ich objawowym leczeniu. Ondansetron ogranicza działanie serotoniny (inna nazwa serotoniny to 5-hydroksytryptamina, w skrócie 5-HT) naturalnie występującej w układzie pokarmowym, nerwowym oraz w płytkach krwi substancji o wielorakim działaniu, która może powodować odruch wymiotny. Ondansetron wybiórczo blokuje receptory serotoninowe 5-HT3, znajdujące się w komórkach nerwowych ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. W ten sposób uniemożliwia pobudzenie tych receptorów przez serotoninę. Promieniowanie jonizujące (radioterapia) oraz cytostatyki (chemioterapia) mogą powodować uwalnianie serotoniny w jelicie cienkim zapoczątkowując tym samym odruch wymiotny w konsekwencji pobudzenia receptorów serotoninowych 5-HT3 dośrodkowych włókien nerwu błędnego. Pobudzenie nerwu błędnego może także wywołać pobudzenie ośrodkowe prowadzące do wymiotów. Ondansetron hamuje powstawanie odruchu wymiotnego. Po podaniu doustnym ondansetron szybko i całkowicie wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie we krwi występuje po ok. 90 minutach po doustnym podaniu dawki 8 mg. Po podaniu doodbytniczym (czopki) stężenie maksymalne występuje po 6 godzinach, a po podaniu domięśniowym po ok. 10 minutach. Ondansetron metabolizowany jest w wątrobie; u osób z ciężką niewydolnością wątroby okres biologicznego półtrwania leku ulega znacznemu wydłużeniu oraz zwiększa się dostępność biologiczna postaci wchłanianych z przewodu pokarmowego skutkiem zmniejszenia metabolizmu podczas pierwszego przejścia przez wątrobę.

Kiedy stosować Atossa - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany u dorosłych:

• w zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów wywołanych chemioterapią i radioterapią nowotworów

• w zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów okresu pooperacyjnego.

U dzieci po ukończeniu 6. miesiąca życia i młodzieży preparat jest wskazany:

• w zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów wywołanych chemioterapią nowotworów.

Kiedy nie stosować preparatu Atossa - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Stosowanie preparatu z apomorfiną jest przeciwwskazane.

Stosowanie preparatu w I trymestrze ciąży jest przeciwwskazane.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Atossa - tabletki powlekane?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Jeżeli kiedykolwiek stwierdzono u Ciebie lub podejrzewano nadwrażliwość na inne leki o podobnym działaniu (inne leki blokujące receptory serotoninowe 5-HT3, takie jak np. granisetron, dolasetron czy tropisetron) poinformuj o tym lekarza. U osób uczulonych na inne leki z tej grupy preparat może spowodować wystąpienie reakcji nadwrażliwości. Zwiastunem reakcji nadwrażliwości mogą być zaburzenia oddechowe, które wymagają odpowiedniego leczenia objawowego i zachowania szczególnych środków ostrożności.

Preparat może powodować zależne od dawki wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG i komorowe zaburzenia rytmu serca (w tym typu torsade de pointes, stanowiące zagrożenie życia). Należy unikać stosowania preparatu u chorych z wrodzonym wydłużeniem odstępu QT w zapisie EKG. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku osób ze zwiększonym ryzykiem wydłużenia odstępu QT, w tym osób z zaburzeniami równowagi elektrolitowej, z zaburzeniami czynności serca (zastoinowa niewydolność serca, bradyarytmia), stosujących leki przeciwarytmiczne, beta-blokery lub inne leki mogące wydłużać odstęp QT. Jeżeli należysz do którejkolwiek z ww. grup, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek. Przed rozpoczęciem stosowania preparatu należy wyrównać hipokaliemię (zmniejszone stężenie potasu we krwi) i hipomagnezemię (zmniejszone stężenie magnezu we krwi).

Równoległe stosowanie preparatu i innych leków serotoninergicznych (zwiększających aktywność receptorów serotoninowych), w tym leków z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny SSRI lub inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny SNRI może powodować wystąpienia zespołu serotoninowego, stanu zagrażającego życiu. Jeżeli lekarz uzna równoległe stosowanie leków z ww. grup za konieczne, chory powinien pozostawać pod obserwacją. Jeśli wystąpią objawy takie jak: pobudzenie, drżenie, drgawki kloniczne mięśni i podwyższona temperatura, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Zespół serotoninowy wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.

Należy zachować ostrożność jeżeli preparat jest stosowany u chorych z zaburzeniami motoryki przewodu pokarmowego. Preparat może wpływać na wydłużenie czasu pasażu jelitowego. Po przyjęciu preparatu chorzy z objawami podostrej niedrożności powinni pozostawać pod obserwacją.

U chorych po zabiegu usunięcia migdałków stosowanie preparatu może maskować utajone krwawienie. Chorzy z tej grupy powinni pozostawać pod wnikliwą obserwacją po przyjęciu preparatu.

Jeżeli u dzieci lub młodzieży preparat stosowany jest w skojarzeniu z chemioterapią o działaniu toksycznym na wątrobę (o działaniu hepatotoksycznym) chorzy powinni pozostawać pod uważną obserwacją lekarską w celu stwierdzenia czy nie występują zaburzenia czynności wątroby.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu.


Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
W przeprowadzonych testach nie stwierdzono wpływu preparatu na sprawność psychomotoryczną.

Dawkowanie preparatu Atossa - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek powlekanych do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli:

Nudności oraz wymioty wywołane chemioterapią lub radioterapią:

• w przypadku chemioterapii o umiarkowanym działaniu wymiotnym lub radioterapii wywołującej wymioty stosuje się 8 mg 1–2 godziny przed rozpoczęciem chemioterapii, dawkę powtarza się po 12 godzinach; lekarz może również zalecić stosowanie leku w postaci czopków doodbytniczych, w postaci dożylnej lub domięśniowej

• w przypadku chemioterapii o silnym działaniu wymiotnym zwykle stosuje się lek w postaci czopków doodbytniczych lub podania dożylne lub domięśniowe

• w zapobieganiu nudnościom i wymiotom opóźnionym lub przedłużonym związanym ze stosowaniem chemioterapii o umiarkowanym lub silnym działaniu wymiotnym albo radioterapii zaleca się zastosowanie preparatu 24 godziny po rozpoczęciu leczenia i kontynuowanie stosowania do 5 dni w doustnej dawce 8 mg 2 razy na dobę; lekarz może również zalecić podawanie preparatu w postaci czopków doodbytniczych.

Dzieci po ukończeniu 6. miesiąca życia i młodzież:

Tabletki 8 mg nie są odpowiednią postacią leku do stosowania u dzieci; tabletek nie można dzielić. Dzieciom podaje się preparat w postaci syropu lub w postaci do stosowania dożylnego.

Nudności oraz wymioty wywołane chemioterapią nowotworów: lekarz ustali dawkę w zależności od powierzchni ciała lub masy ciała (w przeliczeniu na masę ciała dawki dobowe są większe, niż w przypadku przeliczenia na powierzchnię ciała).

Dawkowanie w przeliczeniu na powierzchnię ciała:

Bezpośrednio przed rozpoczęciem chemioterapii preparat podawany jest dożylnie zgodnie z zaleceniami lekarza, a następnie po 12 godzinach lek podaje się doustnie:

• u dzieci o powierzchni ciała mniejszej niż 0,6 m2 podaje się 2 mg doustnie w postaci syropu, po czym kontynuuje się leczenie przez okres do 5 dni stosując 2 mg 2 razy na dobę (co 12 godzin) w postaci syropu

• u dzieci o powierzchni ciała większej niż 0,6 m2 i mniejszej niż 1,2 m2 podaje się 4 mg doustnie w postaci syropu lub tabletek, po czym kontynuuje się leczenie przez okres do 5 dni stosując 4 mg 2 razy na dobę (co 12 godzin) w postaci syropu lub tabletek

• u dzieci o powierzchni ciała co najmniej 1,2 m2 lub większej podaje się 8 mg doustnie w postaci syropu lub tabletek, po czym kontynuuje się leczenie przez okres do 5 dni stosując 8 mg 2 razy na dobę (co 12 godzin) w postaci syropu lub tabletek.

Całkowita dawka dobowa nie może być większa niż 32 mg.

Dawkowanie w przeliczeniu na masę ciała:

Bezpośrednio przed rozpoczęciem chemioterapii preparat podawany jest dożylnie zgodnie z zaleceniami lekarza, dwie kolejne dawki także mogą zostać podane dożylnie, z zachowaniem 4-godzinnych odstępów czasowych, a następnie po 12 godzinach lek podaje się doustnie i leczenie kontynuuje się przez okres do 5 dni:

• u dzieci o masie ciała mniejszej niż 10 kg lub równej 10 kg podaje się 2 mg 2 razy na dobę (co 12 godzin) doustnie, w postaci syropu

• u dzieci o masie ciała większej niż 10 kg podaje się 4 mg 2 razy na dobę (co 12 godzin) doustnie, w postaci syropu lub tabletek.

Całkowita dawka dobowa nie może być większa niż 32 mg.

 

Nudności i wymioty okresu pooperacyjnego

Dorośli:

Zapobieganie nudnościom i wymiotom okresu pooperacyjnego: 16 mg 1 godzinę przed znieczuleniem.

W leczeniu nudności i wymiotów okresu pooperacyjnego lekarz zaleci stosowanie preparatu w postaci dożylnej lub domięśniowej.

Dzieci:

Nudności i wymioty okresu pooperacyjnego u dzieci po ukończeniu 1. miesiąca życia i młodzieży: zalecane jest dożylne podawanie ondansetronu. Nie ma danych dotyczących stosowania preparatu w leczeniu nudności i wymiotów pooperacyjnych u dzieci do 2. roku życia.

 

Szczególne grupy chorych:

U osób z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby konieczne jest dostosowanie dawkowania przez lekarza; nie należy stosować dawki większej niż 8 mg na dobę u tych chorych.

Czy można stosować Atossa - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Stosowanie preparatu w I trymestrze ciąży jest przeciwwskazane. Preparatu nie należy stosować w okresie ciąży.

Kobiety w wieku rozrodczym stosujące preparat powinny skonsultować się z lekarzem w sprawie stosowania skutecznej antykoncepcji, aby zapobiec ciąży w okresie leczenia.

Nie należy stosować preparatu w okresie karmienia piersią; ondansetron przenika do mleka matki.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Leki mogące wydłużać odstęp QT w zapisie EKG (np. niektóre leki przeciwarytmiczne, pochodne chinolonów, niektóre leki przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne, inne) oraz leki powodujące zaburzenia równowagi elektrolitowej stosowane z preparatem mogą nasilać wydłużenie odstępu QT. Należy zachować szczególną ostrożność.

Równoległe stosowanie preparatu i leków o działaniu toksycznym na serce (np. antracykliny takie jak doksorubicyna, daunorubicyna lub trastuzumab), antybiotykami (np. erytromycyna), pochodnymi imidazolu (takimi jak ketokonazol), lekami przeciwarytmicznymi (takimi jak amiodaron), beka-blokerami (takimi jak atenolol, tymolol) może zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca.

Równoległe stosowanie preparatu i innych leków serotoninergicznych (zwiększających aktywność receptorów serotoninowych), w tym leków z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny SSRI lub inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny SNRI może powodować wystąpienia zespołu serotoninowego, stanu zagrażającego życiu. Jeżeli lekarz uzna równoległe stosowanie leków z ww. grup za konieczne, chory powinien pozostawać pod obserwacją.

Stosowanie preparatu z apomorfiną jest przeciwwskazane ze względu na ryzyko wystąpienia znacznego niedociśnienia tętniczego i utraty przytomności.

Leki silnie zwiększające aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (np. fenytoina, karbamazepina, ryfampicyna) mogą powodować zmniejszenie stężenia ondansetronu we krwi.

Preparat może zmniejszać przeciwbólowe działanie tramadolu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Atossa - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Atossa może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Bardzo często lub często: bóle głowy, zaparcia, uczucie gorąca lub zaczerwienienie. Niezbyt często: drgawki, ruchy mimowolne (w tym objawy ze strony układu pozapiramidowego, takie jak napadowe przymusowe patrzenie w górę i/lub objawy dystoniczne i dyskinezy), zaburzenia rytmu serca, bóle w klatce piersiowej niekiedy z obniżeniem odcinka ST w zapisie EKG, niedociśnienie tętnicze, zmniejszenie częstotliwości rytmu serca (bradykardia), czkawka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych. Rzadko lub bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości, niekiedy o ciężkim przebiegu, w tym reakcje anafilaktyczne (obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny), ciężkie reakcje skórne, w tym martwica toksyczna rozpływna naskórka, przemijające zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie, zanik widzenia) występujące jednak przede wszystkim po dożylnym podaniu preparatu, wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG, ciężkie zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes.

Przeczytaj też artykuły

Nudności i wymioty

Inne preparaty na rynku polskim zawierające ondansetron

Ondansetron Accord 2 mg/ml (roztwór do wstrzykiwań i infuzji) Ondansetron B. Braun 2 mg/ml (roztwór do wstrzykiwań) Ondansetron Bluefish (tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej) Ondansetron Kabi (roztwór do wstrzykiwań) Setronon (tabletki powlekane) Zofran (tabletki powlekane) Zofran Zydis (liofilizat doustny)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta