Andepin - kapsułki

Lek o działaniu przeciwdepresyjnym, należący do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny.

Preparat zawiera substancję fluoksetyna

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Andepin
kapsułki; 20 mg; 30 kaps.
Synteza
19,62 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
9,74 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wskazaniach: choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2023 r.

Co zawiera i jak działa Andepin - kapsułki?

Substancją czynną preparatu jest fluoksetyna, należąca do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (można spotkać skrót SSRI dla określenia tej grupy leków, pochodzący od angielskiego selective serotonin reuptake inhibitor). Serotonina jest jednym z neuroprzekaźników, substancji odgrywających istotną rolę w komunikacji pomiędzy neuronami. Miejsce połączenia dwóch neuronów zwane jest synapsą. Komórka przekazująca informację, znajdująca się przed synapsą, uwalnia do szczeliny synaptycznej tak zwany mediator, czyli substancję, która jest wychwytywana i rozpoznawana przez komórkę odbierającą informację, znajdującą się za synapsą. W tym przypadku mediatorem jest serotonina. Niektóre cząsteczki serotoniny zostają wychwycone z powrotem przez receptory neuronu znajdującego się przed synapsą, co nazywamy wychwytem zwrotnym. Działanie fluoksetyny polega na hamowaniu procesu wychwytu zwrotnego serotoniny, a co za tym idzie na wydłużeniu czasu działania serotoniny w synapsie i czasu pobudzenia komórki odbierającej informacje. Impulsy nerwowe wysyłane są częściej. Większa stymulacja zależnych od serotoniny komórek wiązana jest z działaniem przeciwdepresyjnym. Fluoksetyna nie wykazuje działania na wychwyt zwrotny innych mediatorów niż serotonina, jak również nie wykazuje powinowactwa (lub wykazuje bardzo słabe) do innych niż serotoninowe receptorów. Dlatego jej działanie określane jest jako selektywne.

Kiedy stosować Andepin - kapsułki?

Preparat jest wskazany:
• w leczeniu zaburzeń depresyjnych
• w leczeniu zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych
• w leczeniu bulimii.

Kiedy nie stosować preparatu Andepin - kapsułki?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.
Inhibitory MAO (MAO jest skrótem od monoaminooksydaza – jeden z enzymów tkankowych) to leki stosowane między innymi w leczeniu depresji z lękiem i depresji atypowej, a także niedociśnienia tętniczego. Do tej grupy należą między innymi moklobemid i selegilina.
Leczenie fluoksetyną można rozpocząć 14 dni po zakończeniu stosowania nieodwracalnych inhibitorów MAO oraz następnego dnia po zakończeniu stosowania odwracalnych inhibitorów MAO typu A. Inhibitory MAO mogą być wprowadzone do leczenia 5 tygodni po odstawieniu fluoksetyny. W przypadku, gdy fluoksetyna była stosowana przez długi okres i/lub w dużych dawkach, lekarz rozważy zachowanie dłuższej przerwy.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Andepin - kapsułki?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Depresja związana jest ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia myśli samobójczych, okaleczenia i samobójstwa. Utrzymuje się ono aż do czasu pełnego ustąpienia objawów. Efekty stosowania preparatu mogą wystąpić dopiero po kilku tygodniach leczenia, niekiedy ten czas jest dłuższy. Chory powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską aż do momentu poprawy stanu zdrowia. Inne zaburzenia psychiczne, w których przepisywana jest fluoksetyna, również mogą być związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zachowań samobójczych. Ponadto te schorzenia mogą współistnieć z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi. Osoby leczone fluoksetyną z powodu innych niż depresja chorób, a także osoby po próbach samobójczych oraz takie, które przed rozpoczęciem leczenia wykazują znacznego stopnia skłonności samobójcze, powinny być ściśle monitorowane przez lekarza.
Grupą szczególnego ryzyka są osoby poniżej 25. roku życia. Również w czasie zmian dawkowania chory powinien być objęty szczególną opieką lekarską. Chorzy oraz osoby z ich otoczenia powinni zwracać uwagę na każdy objaw klinicznego nasilenia choroby, wystąpienie zachowań lub myśli samobójczych oraz nietypowych zmian w zachowaniu, a w razie ich wystąpienia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Dane dotyczące bezpieczeństwa długotrwałego stosowania fluoksetyny u dzieci młodzieży do 18. roku życia są ograniczone.
W przypadku wystąpienia wysypki albo innych objawów alergicznych, których nie można powiązać z inną przyczyną, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, który w razie potrzeby podejmie decyzję o zaprzestaniu leczenia i zadecyduje o dalszym postępowaniu.
Należy zachować ostrożność w przypadku osób, u których kiedykolwiek wystąpiły drgawki. Wystąpienie drgawek lub zwiększenie częstości ich występowania wymaga zwykle przerwania leczenia (decyzję taką podejmuje lekarz).
Należy unikać stosowania fluoksetyny u osób z nieleczoną lub niepoddającą się leczeniu padaczką. Chorzy z kontrolowaną padaczką powinni być objęci ścisłą obserwacją.
W następujących przypadkach w trakcie leczenia chory powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarza:
• jeśli kiedykolwiek występowały u niego stany maniakalne (w razie wystąpienia fazy maniakalnej lekarz prawdopodobnie przerwie leczenie)
• jeśli występuje choroba serca
• jeśli stosuje leki, które wpływają na czynność płytek krwi lub mogą zwiększać ryzyko krwawienia, jak również jeśli w przeszłości występowały zaburzenia krzepnięcia krwi (podczas stosowania preparatu mogą wystąpić przedłużające się lub nieprawidłowe krwawienia).
Podczas leczenia może dojść do zmniejszenia masy ciała.
W przypadku cukrzycy należy zachować ostrożność. U osób z cukrzycą może być konieczna zmiana dawkowania insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych (decyzję taką podejmuje lekarz).
Stosowanie preparatu może u niektórych osób prowadzić do akatyzji (stan niepokoju, niemożność powstrzymania się od wykonywania ruchów), szczególnie w pierwszych tygodniach leczenia. W takim przypadku lekarz nie będzie prawdopodobnie zwiększał dawki leku.
Nie należy nagle przerywać leczenia, ponieważ mogą wystąpić reakcje odstawienne. Typowe objawy to: zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezje), zaburzenia snu (w tym bezsenność i intensywne marzenia senne), osłabienie (astenia), pobudzenie lub lęk, nudności i/lub wymioty, drżenie i bóle głowy. Jeżeli wymagane jest zaprzestanie stosowania preparatu należy stopniowo zmniejszać dawkę, przestrzegając ściśle zaleceń lekarza.
Zgłaszano występowanie rzadkich przypadków przedłużających się napadów drgawkowych u chorych leczonych fluoksetyną, u których zastosowano elektrowstrząsy. Z tego powodu leczenie powinno odbywać się z zachowaniem wyjątkowych środków ostrożności. Chory powinien poinformować lekarza, jeśli w przeszłości ta metoda leczenia została u niego zastosowana.
Jeśli wystąpią objawy takie jak:
• hipertermia
• sztywność
• drgawki kloniczne mięśni
• zaburzenia autonomicznego układu nerwowego z możliwymi gwałtownymi wahaniami czynności życiowych
• zmiany świadomości ze splątaniem włącznie
• drażliwość
• skrajne pobudzenie prowadzące do delirium i śpiączki
należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, gdyż ich przyczyną może być tak zwany „zespół serotoninowy”, stan będący zagrożeniem życia. Zespół serotoninowy wymaga natychmiastowej pomocy medycznej.
Podczas równoległego stosowania fluoksetyny i preparatów ziołowych zawierających dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum) może wystąpić nasilenie działań niepożądanych, takich jak na przykład zespół serotoninowy.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy nie powinny go stosować;

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Leki psychoaktywne mogą zaburzać zdolność podejmowania decyzji i reakcji w sytuacjach nagłych. Zachowaj ostrożność!

Dawkowanie preparatu Andepin - kapsułki

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli i osoby w podeszłym wieku:
Zaburzenia depresyjne:
Zwykle stosuje się 20 mg na dobę.
Nerwica natręctw:
Zwykle stosuje się 20 mg na dobę. W razie konieczności lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki do maksymalnie 60 mg na dobę. Jeśli po kilku tygodniach stosowania leku nie nastąpi poprawa stanu zdrowia chorego, lekarz prawdopodobnie zwiększy dawkę.
Bulimia:
Zwykle stosuje się 60 mg na dobę.
Nie ma konieczności zmiany dawkowania u osób z zaburzeniem czynności nerek.
U osób z zaburzeniami czynności wątroby zaleca się stosowanie mniejszych dawek lub zachowanie większych odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkami (np. 20 mg co drugi dzień), o zmianie dawkowania zawsze decyduje lekarz.
Preparatu zwykle nie stosuje się u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.
Sposób podawania:
Preparat należy stosować raz (w przypadku dawki 20 mg na dobę) lub dwa razy na dobę (w przypadku dawek większych niż 20 mg na dobę) - rano i w południe; podczas posiłku lub pomiędzy posiłkami, popijając odpowiednią ilością płynu.

Czy można stosować Andepin - kapsułki w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Preparat może być stosowany podczas ciąży, jedynie jeśli lekarz uzna, że korzyści dla matki przeważają nad zagrożeniami dla dziecka.
Jeśli leczenie fluoksetyną jest konieczne należy rozważyć przerwanie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Przeciwwskazane jest równoległe przyjmowanie fluoksetyny z inhibitorami MAO (ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego).
Należy zachować ostrożność stosując preparat w skojarzeniu:
• z lekami działającymi na OUN (fenytoina, karbamazepina, haloperidol, klozapina, diazepam, alprazolam, lit, imipramina, dezypramina), ze względu na zmiany ich stężenia w osoczu krwi i konieczność dostosowania przez lekarza dawki
• z lekami serotoninergicznymi, ponieważ następuje niekorzystne zwiększenie działania na receptory serotoninowe
• z litem i tryptofanem, ze względu na nasilenie działania fluoksetyny
• z lekami metabolizowanymi przez izoenzym CYP2D6 cytochromu P-450 (np. flekainid, enkainid, winblastyna, karbamazepina i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne); lekarz prawdopodobnie zmniejszy dawki tych leków
• z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, ponieważ istnieje możliwość zmiany ich działania (na przykład zwiększone krwawienie) należy kontrolować wskaźniki krzepnięcia krwi, zwłaszcza na początku i końcu leczenia
• z preparatami dziurawca, ponieważ zwiększa się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych fluoksetyny.
Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Andepin - kapsułki?

Jak każdy lek, również Andepin może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z wystąpieniem działań niepożądanych skonsultuj się z lekarzem.
W trakcie trwania leczenia fluoksetyną nasilenie działań niepożądanych może się zmniejszać.
Bardzo często mogą wystąpić: bezsenność (w tym wczesne przebudzenia rano, początkowa bezsenność, bezsenność środkowa), bóle głowy, biegunka, nudności, zmęczenie (w tym astenia).
Często mogą wystąpić: zmniejszenie apetytu (w tym anoreksja), lęk, niepokój, nerwowość, napięcie, obniżone libido (w tym utrata libido), zaburzenia snu, niezwykłe sny (w tym koszmary), zaburzenia uwagi, oszołomienie, zaburzenia smaku, letarg, senność (wzmożona senność, sedacja), drżenie, drgawki, niewyraźne widzenie, kołatanie, napadowe zaczerwienienie skóry twarzy (w tym uderzenia gorąca), ziewanie, wymioty, niestrawność, suchość w ustach, wysypka (w tym rumień, rumień złuszczający, potówka czerwona, osutka, rumień przekrwienny, rumień pęcherzowy, rumień wielopostaciowy, rumień plamisty, rumień plamistogrudkowy, wysypka odropodobna, rumień grudkowy, pępkowy rumień przekrwienny), pokrzywka, świąd, nadmierne pocenie się, bóle stawów, częste oddawanie moczu (w tym częstomocz), krwawienie ginekologiczne (w tym krwotok szyjki macicy, zaburzenia czynności macicy, krwawienie z macicy, krwotok narządów rozrodczych, obfite nieregularne miesiączkowanie, krwotok miesiączkowy, krwotok maciczny, nadmierne częste miesiączkowanie, krwawienie pomenopauzalne, krwotok z macicy, krwotok z pochwy), zaburzenia erekcji, zaburzenia wytrysku (w tym brak wytrysku, zaburzenia wytrysku, przedwczesny wytrysk, wytrysk opóźniony, wytrysk wsteczny), zdenerwowanie, dreszcze, zmniejszenie masy ciała.
Niezbyt często mogą wystąpić: utrata poczucia własnej realności (depersonalizacja), podwyższony nastrój, euforia, zaburzenia myślenia, zaburzenia orgazmu (brak orgazmu), bruksizm, pobudzenie psychoruchowe, dyskineza, ataksja, zaburzenia równowagi, mioklonie,
rozszerzenie źrenic, niedociśnienie, duszność, zaburzenia połykania, łysienie, zwiększona tendencja do powstawania siniaków, zimny pot, drżenie mięśni, trudności w oddawaniu moczu, zaburzenia seksualne, złe samopoczucie, nietypowe samopoczucie, uczucie zimna, uczucie gorąca.
Rzadko mogą wystąpić: reakcje anafilaktyczne, choroba posurowicza, niedobór sodu we krwi (hiponatremia), łagodny stan maniakalny (hipomania), mania, halucynacje, pobudzenie, ataki paniki, konwulsje, akatyzja, zespół policzkowo- językowy, arytmia komorowa w tym wielokształtny częstoskurcz komorowy, przedłużony odcinek QT elektrokardiogramu, zapalenie naczyń, rozszerzenie naczyń krwionośnych, zapalenie gardła, ból w przełyku, obrzęk naczynioruchowy, wybroczyny, nadwrażliwość na światło, plamica, skaza krwotoczna, zatrzymanie moczu, mlekotok, nadmierne wydzielanie prolaktyny.
Bardzo rzadko mogą wystąpić: małopłytkowość, idiosynkratyczne zapalenie wątroby.
Ponadto, z nieznaną częstością mogą wystąpić: nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego zmniejszającego objętość moczu, myśli samobójcze lub chęć samookaleczenia (objawy te mogą być spowodowane chorobą podstawową), zamroczenie, jąkanie się, zespół serotoninowy, zaburzenia pamięci, zawroty głowy, splątanie, szumy uszne, nadwrażliwość na światło, niedociśnienie ortostatyczne, zdarzenia płucne (procesy zapalne o różnej histopatologii i/lub włóknieniu), krwawienie z nosa, krwawienie z przewodu pokarmowego (w tym najczęściej krwawienie z dziąseł, krwawe wymioty, krwawienia z odbytnicy, biegunka krwotoczna, krew w kale, krwotok z wrzodu żołądka), rumień wielopostaciowy (może rozwinąć się zespół Stevensa i Johnsona lub zespół toksycznej nekrolizy naskórka (zespół Lyella), bóle mięśni, zaburzenia oddawania moczu, priapizm (długotrwały, bolesny wzwód bez pobudzenia seksualnego), krwotok błony śluzowej, nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby.
Zgłaszano przypadki myśli i zachowań samobójczych podczas stosowania preparatu, a także w krótkim czasie po jego odstawieniu (częstsze u dzieci i młodzieży niż u dorosłych).

Przeczytaj też artykuły

Depresja

Inne preparaty na rynku polskim zawierające fluoksetyna

Bioxetin (tabletki) Fluoksetyna EGIS (kapsułki twarde) Fluoxetin Polpharma (kapsułki twarde) Fluoxetine Aurovitas (kapsułki twarde) Fluoxetine Vitabalans (tabletki powlekane) Fluxemed (kapsułki twarde) Seronil (kapsułki twarde) Seronil (tabletki powlekane)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta