Adacel - zaw. do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, zawierająca bezkomórkowe antygeny krztuśca.

Preparat zawiera substancję toksoid błoniczy + szczepionka przeciw krztuścowi (bezkomórkowa) + toksoid tężcowy

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Adacel
zaw. do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce; 1 dawka (0,5 ml) zawiera: nie mniej niż 2 j.m. toksoidu błoniczego, nie mniej niż 20 j.m. toksoidu tężcowego, antygeny krztuśca (2,5 µg toksoidu krztuścowego, 5 µg hemaglutyniny włókienkowej, 3 µg pertaktyny, 5 µg fimbrii typu 2 i 3); 1 ampułkostrzykawka 0,5 ml
Sanofi Pasteur
120,00 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2023 r.

Co zawiera i jak działa Adacel - zaw. do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce?

Szczepionka skojarzona przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, zawierająca bezkomórkową postać antygenów krztuśca (ang. acellular – bezkomórkowy). Szczepionka zawiera toksoid tężcowy, toksoid błoniczy w zmniejszonej dawce oraz zmniejszoną dawkę bezkomórkowych antygenów krztuśca. Szczepionka zawiera 4 rodzaje antygenów krztuśca: toksoid krztuścowy, hemaglutyninę włókienkową, pertaktynę oraz fimbrie typu 2 i 3. Toksoid jest toksyną bakteryjną, która w procesie przygotowywania szczepionki została pozbawiona właściwości toksycznych, lecz nadal zdolna jest do wywołania odpowiedzi immunologicznej. Toksoidy zostały adsorbowane (skoncentrowane i unieruchomione) na fosforanie glinu. Związki glinu dodatkowo wzmacniają odpowiedź immunologiczną.

Podanie szczepionki powoduje wystąpienie odpowiedzi immunologicznej, którą jest zwiększenie miana swoistych przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom zawartym w szczepionce. Szczepionka stosowana jest wyłącznie do szczepienia przypominającego i nie powinna być stosowana w szczepieniu podstawowym. Szczepienia przypominające powinny być podawane w odstępach określonych w oficjalnych zaleceniach.

Czas trwania spodziewanej ochrony przeciwko błonicy i tężcowi wynosi 10 lat lub dłużej. Stopień ochrony przeciw krztuścowi uzyskany po podaniu szczepionki przypominającej zależy od kilku czynników, w tym od stężenia przeciwciał przed szczepieniem.

Kiedy stosować Adacel - zaw. do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce?

Preparat jest wskazany do szczepienia przypominającego przeciwko błonicy, tężcowikrztuścowi osób po 4. roku życia po szczepieniu podstawowym, zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych i oficjalnymi zaleceniami.

Szczepionka jest także wskazana w celu zapewnienia biernej ochrony przed krztuścem we wczesnym okresie niemowlęcym, po zaszczepieniu matki w czasie trwania ciąży.

Kiedy nie stosować preparatu Adacel - zaw. do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu, w tym na formaldehyd lub aldehyd glutarowy, które mogą być obecne w śladowych ilościach, jako pozostałość z procesu wytwarzania szczepionki.

Przeciwwskazaniem czasowym do podania szczepionki jest ostra lub ciężka choroba przebiegająca z gorączką (łagodne zakażenia nie są przeciwwskazaniem do podania szczepionki).

Przeciwwskazaniem bezwzględnym do podania szczepionki jest:

• nadwrażliwość po wcześniejszym podaniu szczepionek przeciwko błonicy, tężcowi lub krztuścowi

• encefalopatia o nieznanej etiologii, która wystąpiła w ciągu 7 dni po podaniu szczepionki zawierającej antygeny krztuśca.

Nie podawać szczepionki dożylnie ani śródskórnie.

Nie stosować do szczepienia podstawowego.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Adacel - zaw. do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzenie określonych badań kontrolnych.

Szczepienia przypominające należy wykonywać w odstępach czasowych określonych w obowiązującym Programie Szczepień Ochronnych i innych oficjalnych zaleceniach.

Szczepienie należy poprzedzić badaniem lekarskim. Należy poinformować lekarza, jeżeli kiedykolwiek wcześniej po szczepieniu wystąpiły działania niepożądane.

Jeżeli w ciągu 48 godzin po poprzednim podaniu szczepionki zawierającej antygeny błonicy, tężca lub krztuśca wystąpiły poważne bądź ciężkie działania niepożądane, lekarz po starannym rozważeniu oczekiwanych korzyści i możliwego ryzyka podejmie decyzję czy właściwe jest podanie szczepionki.

Szczepionka podawana jest przez kwalifikowany personel medyczny. Podobnie jak w przypadku innych szczepionek podawanych we wstrzyknięciach, konieczne jest zapewnienie możliwości natychmiastowej pomocy medycznej na wypadek wystąpienia reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki. Ciężkie reakcje anafilaktyczne występują rzadko, lecz mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie życia. W przypadku ich wystąpienia konieczne jest natychmiastowe podjęcie odpowiedniego leczenia.

Bardzo rzadko podanie szczepionek zawierających toksoid tężcowy może powodować wystąpienie działań niepożądanych ze strony układu nerwowego, takich jak zapalenie splotu barkowego lub zespół Guillaina i Barrégo. Jeżeli kiedykolwiek wcześniej po szczepieniu wystąpiły wymienione działania niepożądane, lekarz przed podjęciem decyzji o szczepieniu rozważy czy oczekiwane korzyści są większe niż możliwe ryzyko.

Nie należy podawać szczepionki chorym z postępującymi zaburzeniami neurologicznymi, źle kontrolowaną padaczką lub postępującą encefalopatią do czasu ustalenia leczenia i ustabilizowania choroby.

U osób poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu oraz u osób z upośledzeniem odporności odpowiedź immunologiczna na szczepienie może nie być wystarczająca. Zaleca się, o ile to możliwe, przeprowadzenie szczepienia po zakończeniu terapii immunosupresyjnej. Jednakże zakażenie wirusem HIV nie stanowi przeciwwskazania do szczepienia, nawet jeśli odpowiedź na szczepienie będzie osłabiona.

Szczepionka podawana jest domięśniowo i u osób przyjmujących leki przeciwzakrzepowe lub z zaburzeniami krzepnięcia krwi może spowodować krwawienie. Należy zachować ostrożność. W takich przypadkach lekarz może zalecić podanie szczepionki głęboko podskórnie; podanie podskórne może spowodować nasilenie miejscowych działań niepożądanych.

U osób wrażliwych po szczepieniu, a nawet przed nim, może wystąpić reakcja psychogenna w odpowiedzi na ukłucie igłą, która przejawia się omdleniem. Omdleniu mogą towarzyszyć przemijające zaburzenia widzenia, zaburzenia czuciowe (parestezje). Jeżeli podejrzewasz możliwość wystąpienia takiej reakcji, poinformuj o tym personel medyczny, aby mógł zapobiec potencjalnym urazom związanym z nagłym omdleniem.

Nasadka ampułko-strzykawki zawiera pochodną naturalnej gumy zawierającej lateks, który może spowodować reakcje alergiczne u osób z nadwrażliwością na lateks.

Podobnie jak inne szczepionki stosowane w profilaktyce zachorowań, preparat może nie zapewnić skutecznej ochrony przed zachorowaniem wszystkim zaszczepionym.

Podanie szczepionek adsorbowanych może spowodować powstanie trwałego guzka w miejscu wstrzyknięcia, zwłaszcza gdy podanie nastąpiło do warstwy powierzchniowej tkanki podskórnej.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat może zawierać śladowe ilości formaldehydu lub aldehydu glutarowego i nie może być stosowany przez osoby z nadwrażliwością na te związki chemiczne;

• nasadka ampułko-strzykawki zawiera pochodną lateksu.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Uważa się, że szczepionka nie wywiera istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Adacel - zaw. do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce

Preparat ma postać zawiesiny do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce. Przeznaczony jest do podań domięśniowych. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Osoby po 4. roku życia: 1 dawka szczepionki (0,5 ml).

Dawki przypominające powinny być podawane zgodnie z obowiązującym Programem Szczepień Ochronnych i oficjalnymi zaleceniami.

Szczepionki nie należy stosować u osób, które nie otrzymały szczepienia podstawowego przeciwko błonicy i tężcowi lub otrzymały tylko niepełny cykl szczepień.

Dopuszczone jest stosowanie szczepionki u osób z nieukończonym cyklem szczepień przeciwko krztuścowi lub jego całkowitym brakiem. Jednakże, odpowiedź po podaniu dawki przypominającej wystąpi tylko u tych osób, które przebyły naturalne zakażenie krztuścem lub były poprzednio szczepione.

Szczepionka może być stosowana w ramach postępowania z ranami niosącymi ryzyko zachorowania na tężec, z lub bez jednoczesnego podania immunoglobuliny przeciwtężcowej, zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

Szczepionka może być podawana kobietom w II i III trymestrze ciąży, zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

Sposób podawania leku:

Preparat powinien być podawany głęboko domięśniowo, najlepiej w mięsień naramienny. Nie należy podawać szczepionki w mięsień pośladkowy. Nie wolno podawać preparatu donaczyniowo ani śródskórnie. W wyjątkowych przypadkach lekarz może zalecić podanie podskórne.

Czy można stosować Adacel - zaw. do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Szczepionka może być podawana kobietom w II i III trymestrze ciąży, zgodnie z oficjalnymi zaleceniami.

Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania preparatu w okresie karmienia piersią. W przypadku wskazań do podania szczepionki należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Szczepionka może być podawana jednocześnie:

• z inaktywowaną szczepionką przeciwko grypie

• ze szczepionką przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B)

• z inaktywowaną lub doustną szczepionka przeciw poliomyelitis

• z inaktywowaną szczepionką przeciw wirusowi ludzkiego brodawczaka.

W przypadku jednoczesnego podania innych szczepionek lub immunoglobulin, wstrzyknięcia powinny zostać wykonane w inne kończyny, przy użyciu osobnych strzykawek i igieł. Należy przy tym przestrzegać oficjalnych zaleceń dotyczących szczepień.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Adacel - zaw. do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce?

Jak każdy lek, również Adacel może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania szczepionki są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

W grupie dzieci i młodzieży 4.–17. roku życia bardzo często lub często możliwe: bóle głowy, biegunka, nudności, wymioty, brak apetytu, wysypka, uogólniony ból, osłabienie mięśniowe, bóle stawów, obrzęk stawów, zmęczenie, osłabienie, gorączka, dreszcze, powiększenie węzłów pachowych, reakcje w miejscu podania, takie jak zaczerwienienie, obrzęk i ból.

W grupie osób 18.–64. roku życia bardzo często lub często możliwe: bóle głowy, nudności, biegunka, wymioty, wysypka, uogólniony ból, osłabienie mięśniowe, bóle stawów, obrzęk stawów, zmęczenie, osłabienie, złe samopoczucie, gorączka, dreszcze, powiększenie węzłów pachowych, reakcje w miejscu podania, takie jak zaczerwienienie, obrzęk i ból.

Ponadto, w obu grupach wiekowych mogą wystąpić poniższe działania niepożądane, dla których nie określono częstości ich występowania: działania niepożądane ze strony układu nerwowego, takie jak: parestezje, niedoczulica, zespół Guillaina i Barrégo, zapalenie splotu barkowego, porażenie nerwu twarzowego, drgawki, omdlenia, zapalenie rdzenia; zapalenie mięśnia sercowego, świąd, pokrzywka, zapalenie mięśni, siniak lub jałowy ropień w miejscu wstrzyknięcia, reakcje alergiczne i anafilaktyczne, w tym pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, niedociśnienie tętnicze i stanowiący bezpośrednie zagrożenie życia wstrząs anafilaktyczny.

Przeczytaj też artykuły

Krztusiec Tężec

Inne preparaty na rynku polskim zawierające toksoid błoniczy + szczepionka przeciw krztuścowi (bezkomórkowa) + toksoid tężcowy

Boostrix (zawiesina do wstrzykiwań) Tdap Szczepionka (zawiesina do wstrzykiwań)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta