Nowy wzór wzór karty indywidualnej ratownika

08.03.2023
RCL

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wzoru karty indywidualnej ratownika medycznego.

Projektowane rozporządzenie jest wykonaniem upoważnienia zawartego w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz. U. poz. 2705). Została ona ogłoszona 21 grunia 2022 r. i wejdzie w życie 22 czerwca 2023 r. Obecnie warunki wykonywania zawodu ratownika medycznego są uregulowane w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowe Ratownictwo Medyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia powiela rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru karty indywidualnej ratownika medycznego (Dz. U. poz. 576), wydanym na podstawie art. 11 ust. 12 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720, z poźn. zm.). Rozporządzenie to straci moc z dniem 22 czerwca 2023 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy i zachodzi potrzeba wydania nowego rozporządzenia.

Wprowadzono zmiany w części II w zakresie „Objawy”, która została uzupełniona o hipotermię oraz porażenie prądem i piorunem. W części IV „Udzielone świadczenia zdrowotne” uwzględniono dodatkowe czynności, które może wykonywać ratownik medyczny poza systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Ponadto niewielkiej zmianie uległa szata graficzna wzoru.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 22 czerwca 2023 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy, na podstawie której jest wydawane.

PROJEKT