MZ o kształceniu ustawicznym ratowników

08.05.2023
RCL

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych. Jego celem jest wypełnienie upoważnienia zawartego w art. 116 ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych (Dz. U. poz. 2705), zwanej dalej „ustawą”, przez wprowadzenie rozwiązań systemowych dotyczących sposobu dopełniania przez ratownika medycznego obowiązku ustawicznego rozwoju zawodowego.

Dotychczas ratownicy medyczni uczestniczyli w formach doskonalenia zawodowego, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. poz. 2464), które to rozporządzenie obowiązuje do czasu wejścia w życie ustawy, tj. do dnia 22 czerwca 2023 r.

Projekt rozporządzenia określa formy samokształcenia, w ramach ustawiczego rozwoju zawodowego, liczbę punktów edukacyjnych za poszczególne formy ustawicznego rozwoju zawodowego oraz dokumenty potwierdzające ich realizację, sposób i tryb odbywania doskonalenia zawodowego przez ratowników medycznych, zakres doskonalenia zawodowego ratowników medycznych oraz sposób potwierdzania zrealizowania przez ratownika medycznego poszczególnych form ustawicznego rozwoju zawodowego oraz potwierdzenia przez Krajową Radę Ratowników Medycznych dopełnienia obowiązku ustawicznego rozwoju zawodowego przez ratownika medycznego. Ponadto w rozporządzeniu określony został wzór wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego oraz wzór wniosku o aktualizację wpisu, a także wzór karty ustawicznego rozwoju zawodowego.

Samokształcenie będzie realizowane, podobnie jak to ma miejsce obecnie, w następujących formach:
1) udział w seminarium,
2) udział w trwającym nie krócej niż 4 godziny dydaktyczne kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym, przy czym 1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut,
3) udział w posiedzeniu szkoleniowym stowarzyszenia będącego, zgodnie z postanowieniami jego statutu, towarzystwem naukowym lub stowarzyszeniem zawodowym o zasięgu krajowym zrzeszającym ratowników medycznych,
4) przygotowanie i wygłoszenie referatu na trwającym nie krócej niż 4 godziny dydaktyczne, przy czym 1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut, kongresie, zjeździe, konferencji, sympozjum naukowym lub posiedzeniu szkoleniowym towarzystwa naukowego albo stowarzyszenia zawodowego, będącego, zgodnie z postanowieniami jego statutu, towarzystwem naukowym albo stowarzyszeniem zawodowym o zasięgu krajowym zrzeszającym ratowników medycznych,
5) udział w warsztacie szkoleniowym,
6) udział w szkoleniach prowadzonych przez pracodawcę albo zleconych przez pracodawcę, z którym ratownik medyczny ma podpisaną umowę o pracę, umowę cywilno-prawną lub umowę zlecenie, albo prowadzonych przez wojewodę albo zleconych przez wojewodę,
7) udział w trwającym nie krócej niż 4 godziny dydaktyczne, przy czym 1 godzina dydaktyczna trwa 45 minut, kursie realizowanym za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonym testem,
8) opublikowanie jako autor albo współautor:
a) książki naukowej,
b) książki popularnonaukowej,
c) artykułu naukowego,
d) rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej,
e) artykułu popularnonaukowego,
f) programu multimedialnego,
9) opublikowanie tłumaczenia:
a) książki naukowej lub popularnonaukowej,
b) rozdziału w książce naukowej lub popularnonaukowej,
c) artykułu naukowego lub popularnonaukowego,
d) programu multimedialnego,
10) udział w kursie samoobrony
- z zakresu wiedzy i umiejętności, o których mowa w § 7, mając na uwadze pogłębienie i aktualizację wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji zadań ratownika medycznego;
11) uzyskanie tytułu zawodowego magistra po ukończeniu studiów na kierunku przygotowującym do wykonywania zawodu ratownika medycznego;
12) uzyskanie stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
13) udział w mistrzostwach lub zawodach ratownictwa medycznego, organizowanych pod patronatem konsultanta krajowego lub konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej albo zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca na mistrzostwach lub zawodach ratownictwa medycznego organizowanych pod patronatem konsultanta krajowego lub konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej;
14) udział w kursie doskonalącym umiejętności w zakresie prowadzenia pojazdu uprzywilejowanego w ruchu drogowym;
15) przygotowanie do właściwej realizacji zadań w ramach prowadzenia szkoleń dla ratowników medycznych lub ratowników, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720, z późn. zm.), lub świadczenie pracy związanej z wykonywaniem obowiązków określonych dla nauczycieli akademickich w uczelniach prowadzących kształcenie na kierunku ratownictwo medyczne, jednostkach prowadzących szkolenie specjalizacyjne lub podmiotach prowadzących kursy kwalifikacyjne;
16) wolontariat odbywany się w jednostce systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, w komórkach lub oddziałach szpitalnych, przez ratownika medycznego wykonującego zadania zawodowe w podmiotach, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy dysponentem jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne a ratownikiem medycznym.

Nowym rozwiązaniem, w stosunku do dotychczasowych regulacji, jest możliwość uczestniczenia, w ramach ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych, w szkoleniu specjalizacyjnym oraz w kursach kwalifikacynch. Za wszystkie formy ustawiczenego rozowju zawodowego ratownika medycznego przysługują punkty edukacyjne, które określone zostały w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Dodatkowo w załączniku nr 1, w związku ze wskazaniem dokumentów potwierdzających realizację ustawicznego rozwoju zawodowego dla każdej z ich form, określono również kto potwierdza realizację danej formy ustawicznego kształcenia. Jest to niezbędne dla zachowania jednolitości dokumentowania w 

przewidzianych formach ustawicznego rozwoju. Projekt określa, tak jak dotychczas, sposób i tryb odbywania seminarium oraz warsztatów szkoleniowych. Dodatkowo w rozporządzeniu określono sposób i tryb odbywania szkoleń organizowanych przez pracodawcę albo zleconych przez pracodawcę, albo prowadzonych przez wojewodę albo zleconych przez wojewodę.

Natomiast dokoreślanie sposobów i trybu pozostałych form doskonalenia zawodowego doprowadziłoby do ich nadmiernego sformalizowania, co w konsekwenicj znacząco utrudniłoby realizację ustawicznego rozoju zawodowego przez ratoników medycznych.

Ponadto nie dla wszystkich form możliwe jest okreslenie sposobu i trybu ich realizacji. W ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych realizowany będzie kurs doskonalący, o którym mowa w art. 94 ustawy. Kurs ten, tak jak dotychczas, będzie mógł być realizowany przez podmioty uprawnione do prowadzenia kursu doskonalącego wpisane na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego prowadzoną przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Projekt rozporządzenia określa w załączniku nr 2 wzór wniosku o wpis na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego oraz w załączniku nr 3 wzór wniosku o aktualizację wpisu na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia kursu doskonalącego.

Za zrealizowanie określonej formy kształcenia przysługują punkty edukacyjne. Zaliczenie ustawicznego rozwoju zawodowego polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym co najmniej 200 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach ustawiczengo rozwoju zawodowego, przy czym 120 punktów edukacyjnych musi być uzyskane za udział w kursie doskonalącym zakończonym egzaminem.

Ustawiczny rozwój zawodowy realizowany będzie, tak jak miało to miejsce dotychczas, w pięcioletnich okresach rozliczeniowych zwanych okresami edukacyjnymi. Okres edukacyjny rozpoczyna się z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym ratownik medyczny uzyskał uparwnienia do wykonywania zawodu.

Przebieg ustawicznego rozwoju zawodowego będzie dokumentowany w karcie ustawicznego rozwoju zawodowego ratownika medycznego, której wzór określa załącznik nr 4 do rozporządzenia. Dodatkowo elementem składowym karty ustawicznego rozowju zawodowego jest część dotycząca informacja o dopełnieniu obowiązku ustawicznego rozwoju zawodowego, która wypełniana jest przez Krajową Rade Ratowników Medycznych. Z uwagi na fakt, iż karta ustawicznego rozowju zawodowego stanowi podstawę do wprowadzenia danych do rejestru ratowniów medycznych, o którym mowa w art. 140 ustawy, część dotycząca informacji o dopełnieniu obowiązku ustawicznego rozwoju zawodowego została tak skonstruowana, aby Krajowa Rada Ratowników Medycznych mogła potwierdzić dopełnienie przez ratownika medycznego obowiązku ustawicznego rozwoju zawodowego lub stwierdzić niedopełnienie tego obowiązku.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2023 r. tj. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych.

PROJEKT

Z uwagi na brak elektronicznego rejestru ratowników medycznych nie ma możliwości precyzyjnego ustalenia liczby osób uprawnionych do wykonywania tego zawodu. Zgodnie z danymi Narodowego Funduszu Zdrowia (wg stanu na dzień 28.02.2023 r.) w Polsce jest 20 511 ratowników.

Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Leki

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.