Ratownik wykona USG? PNRL przeciw

08.03.2024
NIL

Wątpliwości budzi przyznanie ratownikom medycznym, którzy ukończyli kurs kwalifikacyjny, uprawnienia do wykonywania badań USG u pacjenta w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego – czytamy w stanowisku PNRL.

Poniżej zamieszczamy treść stanowiska:

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla ratowników medycznych, przekazanym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia pani Urszuli Demkow z dnia 14 lutego 2024 r. (znak: RKM.0210.3.2023.TJ), negatywnie opiniuje projekt w zakresie wprowadzanych w § 2 pkt 3 kursów kwalifikacyjnych dla ratowników medycznych obejmujących problematykę wykonania badania USG u pacjenta w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wątpliwości budzi przyznanie ratownikom medycznym, którzy ukończyli kurs kwalifikacyjny, uprawnienia do wykonywania badań USG u pacjenta w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Jest to uprawnienie nawet dalej idące niż w przedstawionym dnia 1 grudnia 2023 r. do konsultacji publicznych projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego, gdzie w wykazie medycznych czynności ratunkowych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego samodzielnie, planowano dodać wykonywanie badania USG według protokołów FAST, FEER, BLUE, RADIUS. Obecnie opiniowany projekt rozporządzenia poszerza uprawnienia ratowników medycznych do udziału w kursie kwalifikacyjnym z problematyki wykonania USG, nie wskazuje bowiem, że chodzi o USG według ww. protokołów ratunkowych.

Rozwiązania proponowane w projekcie opiniowanego rozporządzenia są zbyt daleko idące, szczególnie biorąc pod uwagę, że przepisy prawa stawiają wyższe wymogi wobec lekarzy, którzy mają realizować diagnostykę ultrasonograficzną.

Dla nabycia umiejętności diagnostyki USG konieczne powinno być odbycie co najmniej kilkutygodniowego stażu w pracowni USG i odpowiedni nadzór specjalistyczny w ramach wykonywania tych badań. Odbycie szkolenia w ramach kursu kwalifikacyjnego organizowanego w CMKP lub uczelni kształcącej na kierunku ratownictwo medyczne jest niewystarczające. Rodzi to istotne obawy o jakość opieki i bezpieczeństwo pacjenta, szczególnie jeśli uwzględni się, że warunki wykonywania badań USG poza szpitalem czy poza poradnią są nawet trudniejsze z uwagi na wiele czynników takich jak hałas, natężenie światła, obecność innych ludzi. Na lekarzy nakłada to dodatkowy obowiązek ponadstandardowej „czujności” w zakresie opierania dalszych działań medycznych na wynikach badań USG przeprowadzonych uprzednio przez ratownika medycznego.

Leki

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.