×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Dr n. med. Agnieszka Łagowska-Batyra

Specjalizacja

 • Choroby wewnętrzne
 • Balneologia i medycyna fizykalna
 • Endokrynologia

Informacje i kontakty

Studia
1999–2005 Akademia Medyczna im. Prof. F. Skubiszewskiego, Lublin Wydział: Lekarski – studia ukończone z oceną bardzo dobrą
Przebieg pracy zawodowej
2013– Sanatorium Uzdrowiskowe „Ciche Wąwozy” Federacji Związków Zawodowych Pracowników Gospodarki Komunalnej i Terenowej w Polsce, Nałęczów, ul. Głowackiego 12
2007–2013 Klinika Endokrynologii UM – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, Lublin, ul. K. Jaczewskiego 8
2005–2006 Staż podyplomowy w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4, Lublin, ul. K. Jaczewskiego 8
Dorobek naukowy
Autorka i współautorka 36 publikacji naukowych o łącznej punktacji KBN 153,00 i łącznym IF 0,353.

Biological signs of aging in the elderly.(Biologiczne oznaki starzenia się u osób w podeszłym wieku.). [AUT.] AGATA STACHURA*, PATRYCJA GIERSZON, MAGDALENA PAZIEWSKA, AGNIESZKA ŁAGOWSKA-BATYRA. Acta Balneol. 2020 t. 62 nr 3 s. 166-170, bibliogr. poz. 29, streszcz. DOI: 10.36740/ABAL202003106

Peloidy w zabiegach medycznych i kosmetycznych.(Peloids in medical and cosmetic procedures.). [AUT.] MARLENA MATYSEK-NAWROCKA, MARIA BERNAT, AGNIESZKA ŁAGOWSKA-BATYRA, AGATA STACHURA. Zesz. Nauk. WSNS 2019 vol. 7 nr 1 s. 137-149, bibliogr. poz. 24, sum.

Przewlekłe powikłania cukrzycy - etiopatogeneza, rokowanie, leczenie.(Chronic complications of diabetes - etiopathogenesis, prognosis, treatment.). [AUT.] AGNIESZKA ŁAGOWSKA-BATYRA, AGATA STACHURA, MARLENA MATYSEK-NAWROCKA, MARIA BERNAT. Zesz. Nauk. WSNS 2019 vol. 7 nr 1 s. 151-165, bibliogr. poz. 33, sum.

The impact of comprehensive sanatorium rehabilitation on diabetes control for patients on 21-day treatment resort. Own observations.(Wpływ kompleksowej rehabilitacji sanatoryjnej na wyrównanie cukrzycy u pacjentów przebywających na 21-dniowych turnusach sanatoryjnych. Obserwacje własne.). [AUT.] AGATA STACHURA*, AGNIESZKA ŁAGOWSKA-BATYRA, PATRYCJA GIERSZON, AGATA SMOLEŃ. Acta Balneol. 2019 t. 61 nr 4 s. 236-242, bibliogr. poz. 21, streszcz.

Analysis of risk factors and probability of brain stroke. [AUT.] KATARZYNA BOJARCZUK, AGNIESZKA ŁAGOWSKA-BATYRA, MARCIN LEWICKI, AGATA STACHURA, AGATA SMOLEŃ. W: 21st Century Medicine-International Medical Congress for Students and Young Doctors. Lublin, 7th April 2018. Abstr s. 35.

Effectiveness of spa treatment in patients with type 2 diabetes. [AUT.] AGATA STACHURA, AGNIESZKA ŁAGOWSKA-BATYRA, MARCIN LEWICKI, KATARZYNA SIARA, AGATA SMOLEŃ. W: 21st Century Medicine-International Medical Congress for Students and Young Doctors. Lublin, 7th April 2018. Abstr s. 70.

Evaluation of the effectiveness of spa treatment in patients with degenerative joint changes of the L - S spine. [AUT.] AGATA STACHURA, AGNIESZKA ŁAGOWSKA-BATYRA, MARCIN LEWICKI, KATARZYNA BOJARCZUK, AGATA SMOLEŃ. W: 21st Century Medicine-International Medical Congress for Students and Young Doctors. Lublin, 7th April 2018. Abstr s. 77.

The influence of physical activity on health. [AUT.] KATARZYNA BOJARCZUK, AGNIESZKA ŁAGOWSKA-BATYRA, MARCIN LEWICKI, AGATA STACHURA, AGATA SMOLEŃ. W: 21st Century Medicine-International Medical Congress for Students and Young Doctors. Lublin, 7th April 2018. Abstr s. 179.

The quality of life assessment in patients after cerebral stroke.(Ocena jakości życia osób po przebytym udarze mózgu.). [AUT.] KATARZYNA BOJARCZUK*, AGNIESZKA ŁAGOWSKA-BATYRA, AGATA STACHURA, AGATA SMOLEŃ. Acta Balneol. 2018 t. 60 nr 3 s. 160-168, bibliogr. streszcz.

The role of a support person during labour. [AUT.] KATARZYNA BOJARCZUK, AGNIESZKA ŁAGOWSKA-BATYRA, MACIEJ KOCHMAN, MAGDALENA MICHALCZAK, AGATA SMOLEŃ. J. Educ. Health Sport [online] 2018 vol. 8 nr 6 s. 372-390, bibliogr. poz. 24, [przeglądany 29 sierpnia 2018]. Dostępny w: http://www.ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/5833/pdf. DOI: 10.6084/m9.figshare.6982283

Efektywność leczenia uzdrowiskowego u pacjentów po 65 roku z nadciśnieniem tętniczym. [AUT.] A[GNIESZKA] ŁAGOWSKA-BATYRA, M[ARCIN] LEWICKI, A[GATA] STACHURA, A[GATA] SMOLEŃ. W: Gromads'ke zdorov'â ta reabìlìtacìâ. (Zdrowie publiczne a rehabilitacja). [Truskawiec, 17-23.09.2017. Abstr.] s. 41-42.

Insulinoterapia w podróży. Zasady przygotowania pacjenta z cukrzycą do podróży - opis przypadku. [AUT.] M[ARCIN] LEWICKI, G[RZEGORZ] PIECHOTA, A[GNIESZKA] ŁAGOWSKA-BATYRA, A[GATA] SMOLEŃ. W: Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa : Zagadnienia wielodyscyplinarne medycyny podróży. Choroby tropikalne i pasożytnicze a zdrowie międzynarodowe. Poznań, 15-16 września 2017. Streszcz s. 65-66.

Ocena skuteczności leczenia uzdrowiskowego u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi odcinka L-S kręgosłupa. [AUT.] A[GNIESZKA] ŁAGOWSKA-BATYRA, M. LEWICKI, A. STACHURA, A[GATA] SMOLEŃ. W: Gromads'ke zdorov'â ta reabìlìtacìâ. (Zdrowie publiczne a rehabilitacja). [Truskawiec, 17-23.09.2017. Abstr.] s. 82-83.

Ocena wpływu postępowania fizjoterapeutycznego na poprawę stanu zdrowia pacjentów po przebytym udarze OUN.(Evaluation of effectiveness of physiotherapy treatment on health improvement in patients after stroke.). [AUT.] MAGDALENA MICHALCZAK, MARCIN LEWICKI, AGNIESZKA ŁAGOWSKA-BATYRA, KATARZYNA BOJARCZUK, AGATA SMOLEŃ. J. Educ. Health Sport [online] 2017 vol. 7 nr 8 s. 1047-1061, bibliogr. poz. 26, sum, [przeglądany 2 października 2017]. Dostępny w: http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/4921/pdf. DOI: 10.5281/zenodo.1000455

The evaluation of knowledge about atherosclerosis risk factors among patients staying at ”Silent Valleys” Health Resort in Nałęczów - a survey study.(Analiza stanu wiedzy na temat czynników ryzyka miażdżycy wśród pacjentów kardiologicznych przebywających w Sanatorium Uzdrowiskowym ”Ciche Wąwozy” w Nałęczowie - badanie ankietowe.). [AUT.] AGNIESZKA ŁAGOWSKA-BATYRA*, AGATA STACHURA, MARCIN LEWICKI, GRZEGORZ PIECHOTA, AGATA SMOLEŃ. Acta Balneol. 2017 t. 59 nr 4 s. 290-296, bibliogr. poz. 31, streszcz.

Effects of health resort treatment on arterial pressure.(Ocena wpływu leczenia uzdrowiskowego na zmianę parametrów ciśnienia tętniczego kuracjuszy.). [AUT.] AGNIESZKA ŁAGOWSKA-BATYRA, AGATA STACHURA, BEATA MATYJASZEK-MATUSZEK. Acta Balneol. 2016 t. 58 nr 1 s. 13-19, bibliogr. poz. 22, streszcz.

Effects of health resort treatment on the metabolic syndrome.(Wpływ leczenia uzdrowiskowego na zespół metaboliczny.). [AUT.] AGNIESZKA ŁAGOWSKA-BATYRA*, BEATA MATYJASZEK-MATUSZEK, AGATA STACHURA. Acta Balneol. 2016 t. 58 nr 3 s. 170-177, bibliogr. poz. 26. streszcz.

Ocena wpływu leczenia uzdrowiskowego na wybrane parametry zespołu metabolicznego w populacji mężczyzn i kobiet podczas 21-dniowego leczenia kardiologicznego.(Assessment of the effects of thermal treatment on selected parameters of metabolic syndrome in men and women during 21-day cardiological treatment.). [AUT.] AGNIESZKA ŁAGOWSKA-BATYRA, AGATA STACHURA, BEATA MATYJASZEK-MATUSZEK. Acta Balneol. 2015 t. 57 nr 3 s. 219, XXV (XXIX) Zjazd Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Polańczyk, 10-13.09. 2015. Streszcz.

Ocena wpływu leczenia uzdrowiskowego na zmianę ciśnienia tętniczego krwi u chorych kardiologicznie.(Assessment of the effect of thermal treatment on the change in blood pressure in cardiological patients.). [AUT.] AGNIESZKA ŁAGOWSKA-BATYRA, AGATA STACHURA, BEATA MATYJASZEK-MATUSZEK. Acta Balneol. 2015 t. 57 nr 3 s. 220, XXV (XXIX) Zjazd Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej. Polańczyk, 10-13.09. 2015. Streszcz.

Analiza spełnienia kryteriów wyrównania metabolicznego cukrzycy typu 2 w populacji pacjentów hospitalizowanych w Klinice Endokrynologii w latach 2006-2011.(Analysis of fulfilling criteria for metabolic control in type 2 diabetic patients treated in the Endocrinology Clinic at the Medical University of Lublin in the years 2006-2011.). [AUT.] AGNIESZKA ŁAGOWSKA-BATYRA, GRZEGORZ RUDZKI, BEATA MATYJASZEK-MATUSZEK, AGATA SMOLEŃ, MARIUSZ JASIK, ANDRZEJ NOWAKOWSKI. Diabetol. Klin. 2014 t. 3 nr 6 s. 246-255, bibliogr. poz. 40. sum.

Assesement of changes in arterial hypertension and body weight in patients undergoing health resort therapy in „Ciche Wąwozy” in Nałęczów.(Ocena zachowania się ciśnienia tętniczego i masy ciała podczas leczenia uzdrowiskowego w Sanatorium Uzdrowiskowym „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie.). [AUT.] AGNIESZKA ŁAGOWSKA-BATYRA, AGATA STACHURA. Acta Balneol. 2014 t. 56 nr 4 s. 173-180, bibliogr. streszcz.

Analiza spełnienia kryteriów wyrównania metabolicznego cukrzycy typu 2 skojarzonej z otyłością u pacjentów diabetologicznych makroregionu lubelskiego. [AUT.] AGNIESZKA ŁAGOWSKA-BATYRA, BEATA MATYJASZEK-MATUSZEK, ANDRZEJ NOWAKOWSKI. Endokrynol. Otyłość Zaburzenia Przemiany Materii 2013 t. 9 nr 3 s. 122, IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. 12-14 września 2013. [Streszcz.].

Expression of adiponectin gene and adiponectin receptors in placental and adipose tissue in women with gestational diabetes mellitus. [AUT.] BEATA MATYJASZEK-MATUSZEK, MARIUSZ KOWALCZYK, AGNIESZKA ŁAGOWSKA-BATYRA, WOJCIECH GERNAND, ANDRZEJ NOWAKOWSKI, BOŻENA LESZCZYŃSKA-GORZELAK, JANUSZ KOCKI. Endocr. Abstr. 2013 vol. 32 [b. pag.] P349, 15th European Congress of Endocrinology. Copenhagen, 27 April-1 May 2013. Abstr.

Analiza ekspresji genu adiponektyny i jej receptorów w łożysku i tkance tłuszczowej u kobiet z cukrzycą ciążową.(Analysis of expression of adiponectin gene and adionectin receptors found in placental and adipose tissue in women with gestational diabetes mellitus.). [AUT.] B[EATA] MATUSZEK, M[ARIUSZ] KOWALCZYK, A[GNIESZKA] ŁAGOWSKA-BATYRA, W. GERNAND, A[NDRZEJ] NOWAKOWSKI, B[OŻENA] LESZCZYŃSKA-GORZELAK, J[ANUSZ] KOCKI. Endokrynol. Pol. 2012 vol. 63 supl. A s. 99, XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Poznań, 27-29 września 2012 r. Streszcz. [Tekst równol. w jęz. ang.].

Nieprzytomny pacjent w SOR. Jak analiza moczu może być kluczem do rozpoznania. [AUT.] GRZEGORZ PIECHOTA, MARCIN WIECZORSKI, JERZY RUBAJ, AGNIESZKA ZWOLAK, AGNIESZKA ŁAGOWSKA, HUBERT KISIELEWSKI, NICOLAS CHRISIDIS, ANDRZEJ NOWAKOWSKI. W: 20 lat zimowych spotkań medycyny ratunkowej w Karpaczu. Red. nauk. Juliusz Jakubaszko s. 67-71, bibliogr. Wrocław 2011, Polskie Towarzystwo Medycyny Ratunkowej, 978-83-925263-7-7.

Comparison of the course of type 2 diabetes in village and town inhabitants in the Lublin region.(Porównanie przebiegu cukrzycy typu 2 u mieszkańców wsi i miast regionu lubelskiego.). [AUT.] AGNIESZKA ŁAGOWSKA-BATYRA, BEATA MATUSZEK, MONIKA LENART-LIPIŃSKA, KATARZYNA STRAWA-ZAKOŚCIELNA, ANDRZEJ NOWAKOWSKI. Ann. UMCS Sect. DDD 2010 vol. 23 nr 3 s. 69-77, bibliogr. streszcz.

Porównanie przebiegu cukrzycy typu 2 u mieszkańców wsi i miast regionu lubelskiego.(Comparison of the course of diabetes type 2 in village and town inhabitants in the Lublin region.). [AUT.] AGNIESZKA ŁAGOWSKA-BATYRA, BEATA MATUSZEK, MONIKA LENART-LIPIŃSKA, KATARZYNA STRAWA-ZAKOŚCIELNA, ANDRZEJ NOWAKOWSKI. W: Międzynarodowe Forum Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Metabolicznych. Kraków, 25-27 listopada 2010. [Streszcz.] s. 81-82, [Tekst równol. w jęz. ang.].

Analysis of the factors influencing tobacco smoking by Polish trade schools pupils.(Analiza czynników wpływających na palenie tytoniu przez uczniów polskich szkół zawodowych.). [AUT.] AGATA SMOLEŃ, TOMASZ DAROCHA, PIOTR SKOCZYLAS, AGNIESZKA ŁAGOWSKA, JUSTYNA EMERYK, KAZIMIERZ GOŹDZIUK. W: Międzynarodowe Nałęczowskie Sympozjum Naukowe: Środowiskowe źródła zagrożeń zdrowotnych. Nałęczów, 25-27 maja 2006. [Streszcz.] s. 502.

Analysis of the factors promoting tobacco smoking in Polish trade schools pupils. [AUT.] A[GATA] SMOLEŃ, T[OMASZ] DAROCHA, P[IOTR] SKOCZYLAS, A[GNIESZKA] ŁAGOWSKA, J[USTYNA] EMERYK, A. WIENCEK-WEISS, J. STROJEK, K[AZIMIERZ] GOŹDZIUK. Pol. J. Environ. Stud. 2006 vol. 15 nr 2B p. 5 s. 1562-1566, bibliogr, International Nałęczów Scientific Symposium "Environmental sources of health hazards". Nałęczów, 25-27 May 2006.

Subjective health ailments in young smokers aged 16-19. [AUT.] AGATA SMOLEŃ, TOMASZ DAROCHA, AGNIESZKA ŁAGOWSKA, PIOTR SKOCZYLAS, KAZIMIERZ GOŹDZIUK. W: Current health problems in empirical studies. Ed. by N. Gozdek, J. Kotarski, M. Polz-Dacewicz Lublin 2005, Werset, s. 139-143, bibliogr.

Aktywne i bierne palenie wśród uczniów polskich szkół średnich.(Active and passive smoking among students of Polish high schools.). [AUT.] AGATA SMOLEŃ, TOMASZ DAROCHA, AGNIESZKA ŁAGOWSKA, PIOTR SKOCZYLAS, KAZIMIERZ GOŹDZIUK. Prz. Lek. 2004 t. 61 nr 10 s. 1164-1166, bibliogr. sum, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Tytoń a zdrowie - aktywne i bierne palenie. 18-19.11.2004. Poznań.

Rola metaloproteaz macierzowych w transformacji nowotworowej. [AUT.] JOANNA JUSZCZYŃSKA, AGNIESZKA ŁAGOWSKA. Alma Mater 2004 R. 14 nr 2 s. 148-151.

Rola systemu ubikwityna/proteasom w metabolizmie komórki. [AUT.] JOANNA JUSZCZYŃSKA, AGNIESZKA ŁAGOWSKA. Alma Mater 2004 R. 14 nr 4 s. 254-257, bibliogr.

Rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród stalowowolskich gimnazjalistów.(Smoking among students of secondary school in Stalowa Wola.). [AUT.] TOMASZ DAROCHA, AGNIESZKA ŁAGOWSKA, PIOTR SKOCZYLAS, AGATA SMOLEŃ, ZYGMUNT DAROCHA, KAZIMIERZ GOŹDZIUK. Wiad. Lek. 2004 t. 57 supl. 1 s. 66-69, bibliogr. sum, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Profilaktyka w medycynie". Katowice, 24-25 września 2004.

Rozpowszechnienie palenia tytoniu wśród stalowowolskich licealistów.(Prevalence of tobacco smoking among Stalowa Wola's high school students.). [AUT.] AGATA SMOLEŃ, TOMASZ DAROCHA, PIOTR SKOCZYLAS, AGNIESZKA ŁAGOWSKA, KAZIMIERZ GOŹDZIUK. Ann. UMCS Sect. D 2004 vol. 59 supl. 14 [cz.] 5 s. 80-84, bibliogr. sum, Promocja zdrowia rodziny.

Subiektywne odczucia zdrowotne u młodych palaczy tytoniu w wieku 16-19 lat.(Subjective health ailments in young smokers in age 16-19.). [AUT.] AGATA SMOLEŃ, TOMASZ DAROCHA, PIOTR SKOCZYLAS, AGNIESZKA ŁAGOWSKA, KAZIMIERZ GOŹDZIUK. W: I Międzynarodowe Forum Promocji Zdrowia (edukacja zdrowotna, profilaktyka, lokalna polityka zdrowotna). Lublin, 8-12 grudnia 2004. Streszcz s. 347-348, [Tekst równol. w jęz. ang.].
Dorobek zawodowy
Uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych z wyróżnieniem w zakresie medycyny, 2013, temat pracy:

Analiza spełnienia kryteriów wyrównania metabolicznego cukrzycy typu 2 w populacji miejskiej i wiejskiej pacjentów hospitalizowanych w Klinice Endokrynologii w latach 2006 – 2011

Dobra znajomość języka angielskiego potwierdzoną certyfikatem First Certificate of English.
Zainteresowania zawodowe
Choroby wewnętrzne
Endokrynologia
Balneologia i medycyna fizykalna
Edukacja medyczna
Chemia i kierunki przyrodnicze
Przynależność do towarzystw i organizacji
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny (European Medical Students’ Association, EMSA)
Polskie Towarzystwo Biochemiczne
Towarzystwo Internistów Polskich
Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne
Inne informacje
DOŚWIADCZENIE DYDAKTYCZNE:

01.10.2018 – …. Stanowisko wykładowcy w Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

02.11.2016 – 01.11.2018 Stanowisko asystenta dr - Katedra i Zakład Epidemiologii i Metodologii Badań Klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

01.10.2016 – 30.09.2018 Stanowisko adiunkta w Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie

01.10.2015 – ….. Promotor prac licencjackich w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie, ul. Zamojska 47, Lublin – kierunek: ratownictwo medyczne

01.10.2015 – ….. Prowadzenie zajęć i wykładów ze studentami w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie, ul. Zamojska 47, Lublin – kierunek: ratownictwo medyczne, dietetyka – zajęcia z chorób wewnętrznych, medycyny katastrof, medycyny sądowej, anestezjologii i intensywnej terapii, edukacji medycznej, anatomii człowieka, klinicznego zarysu chorób

02.12.2013 – ….. Edukacja premedyczna i prozdrowotna osób prywatnych – EDU–MED Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Dr n. med. Agnieszka Łagowska–Batyra

2013 – 2014 Zajęcia dydaktyczne ze studentami Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Katedra Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego

10.2013 Przeprowadzenie spotkania informacyjno – edukacyjnego „Profilaktyka pro – zdrowotna” celem aktywizacji lokalnego środowiska Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Filia Nr 3, Lublin

2007 – 2013 Aktywne uczestnictwo w badaniach naukowych realizowanych w Klinice Endokrynologii – prezentacja wyników na zjazdach krajowych (plakat, prezentacja multimedialna) oraz publikacje w czasopismach krajowych i zagranicznych.

14.02.2007 – 14.03.2007 Kurs dydaktyczno – pedagogiczny

2006 – 2007 Prowadzenie zajęć z biochemii ze studentami II roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Podziękowania dla lekarza

Podziękuj lekarzowi i poleć go innym!

Jeżeli lekarz pomógł Ci wrócić do zdrowia, warto wpisać słowa podziękowania lub pozytywną opinię, aby polecić go w ten sposób innym pacjentom.

Formularz nie służy do kontaktu z lekarzem i rejestracji na wizyty.

Uwaga: po zaakceptowaniu przez moderatora, treść Twoich podziękowań będzie widoczna publicznie w profilu lekarza.

  • Hanna Tomaszewska
   Trzeba mieć wiele szczęścia, żeby we współczesnym zabieganym i zapracowanym świecie znaleźć medyka z pasją, który zechce wspomóc zdrowotnie człowieka słabego, bezradnego. Jestem przykładem szczęściary, gdyż w sanatorium "Ciche Wąwozy" spotkałam Panią dr A. Łagowską-Batyrę. To wyjątkowa osoba: sympatyczna, kulturalna, kompetentna (mimo młodego wieku), tryska uśmiechem i hipnotyzuje życzliwością. Każdego kuracjusza traktuje indywidualnie nie szczędząc czasu, nie okazując zniecierpliwienia. Nie ignoruje pytań, obaw lub spostrzeżeń dotyczących zdrowia podopiecznych. Życzliwość, empatia, profesjonalizm i zrozumienie dla problemów zdrowotnych każdego pacjenta są godne dostrzeżenia i pochwały. Dziękuję za odpowiedzialną i wrażliwą codzienną opiekę lekarską. Życzę satysfakcji z wykonywanej pracy, wytrwałości w trudnych chwilach oraz powodzenia w zgłębianiu wiedzy i zdobywaniu następnych specjalizacji lekarskich. Życzę także, aby ciepło okazywane przez P. Doktor wróciło do Pani ze zdwojoną siłą. Z wyrazami szacunku: Hanna Tomaszewska
  • Z.Lewandowska
   Doceniając profesjonalizm i zaangażowanie Dr n.med. Pani Agnieszki Łagowskiej-Batyry pragnę podziękować za bardzo troskliwą opiekę podczas mojego pobytu w sanatorium. Z wyrazami szacunku i uznania.
  • Benedykt Majer
   Witam Panią Doktor. Na swojej drodze miałem zaszczyt Panią spotkać będąc na początku stycznia 2018r. w Sanatorium Uzdrowiskowym „Ciche Wąwozy” w Nałęczowie. Po powrocie do rodzinnego miasta Tarnowskie Góry na Śląsku, chciałem się dowiedzieć kim jest niezwykle zdolna, miła, emanująca szczęściem, elegancją i urodą młoda lekarka, która mnie przyjęła do sanatorium. Wprowadziłem dane do przeglądarki Google i trafiłem na stronę mp.pl. Nie przypuszczałem, że przebieg wykształcenia, służby i dorobek naukowy Pani Doktor jest tak imponujący, chociaż po profesjonalnym kontakcie i decyzjach lekarskich Pani Doktor, mogłem się tego spodziewać. Posiada Pani zasób wiedzy i doświadczenia, którymi dla dobra pacjentów, kuracjuszy znakomicie zarządza. Wspaniałe jest też to, że taki dorobek nie zahamował w Pani ludzkich dobrych uczuć i relacji ze zwykłym człowiekiem, że na Pani twarzy zawsze gości uśmiech, emanuje Pani szczęściem i nadzieją na ludzi, z którymi ma styczność. Największą satysfakcją jest wspierać szczęście i nadzieję bliźnich, stać się im niezbędnym i potrzebnym, a Pani to osiągnęła. Dziękuję, że swoją osobowością przelała Pani na mnie szczęście i dała nadzieję na szybkie uporanie się z męczącą mnie dolegliwością, która spowodowała, że odsunąłem się od szczęśliwego życia. Życzę Pani Doktor dalszych sukcesów w życiu osobistym, naukowym oraz zawodowym. Żywię nadzieję, że za kilka lat znowu wrócę pod Pani opiekę do Sanatorium Uzdrowiskowego „Ciche Wąwozy” i podziękuję osobiście. Pozdrawiam. Benedykt Majer.
  • Robert 997
   Dr n.med. Pani Agnieszka Łagowska-Batyra to lekarz,po którym trzeba się spodziewać najlepszego,doskonała znajomość psychiki ludzkiej ( nie ma możliwości zasymulowania czegokolwiek,a w żadnym wypadku jakiejkolwiek choroby cywilizacyjnej ) PANI dr n.med. Agnieszka Łagowska-Batyra jest LEKARZEM i doskonale zna się na tym co robi. Dziękuję Panu Bogu,że postawił mi w Nałęczowie podczas pobytu w sanatorium Ciche Wąwozy takiego LEKARZA. Opieka PANI dr n. med.Agnieszki Łagowskiej-Batyry i konsultacja kardiologiczna z PANEM prof. M.Markiewiczem pokazała mi nowe drogi jak żyć. Życzę PANI dr n. med. wiele serdeczności,cierpliwości, wdzięczności pacjentów,kuracjuszy i studentów .Wszystkiego najpiękniejszego na drodze zawodowej i osobistej życzy z całego serca Robert. Dzięki PANI dr wiele ludzi zostało uzdrowionych mimo różnego metabolizmu ich organizmów bo przecież każdy z nas jest inny,a PANI dr n. med. Agnieszka Łagowska -Batyra jest jedna szanujmy takich ludzi. Dziękuję PANI .
  • Małgorzata Morawetz-Gordon z Zakopanego
   Serdeczne podziękowanie składam pani dr Agnieszce Łagowskiej za troskliwą, życzliwą i profesjonalną opiekę medyczną. Pani dr zadecydowała o odstawieniu mi jednego leku na ciśnienie, i moje ciśnienie jest książkowe. Czuję się znakomicie. Cieszę się, że tam dostałam skierowanie sanatoryjne. Dziękuję bardzo , pozdrawiam Małgorzata Morawetz-Gordon z Zakopanego
  • Mariola K
   Rewelacyjny lekarz - przemiły, oddany, dba o pacjenta. Poza tym ogrom jej wiedzy to ogromny oręż w walce przeciwko schorzeniom. Zdecydowanie polecam
  • Ewa Starzyńska
   Wysoce kompetentna, merytoryczna, decyzyjna, wspaniały lekarz z ogromną wiedzą. Od 30 lat nie rozpoznanej u mnie choroby Pani dr postawiła słuszną diagnozę, dodatkowo podjęła sie konsultacji profesorskiej. Czuję sie znakomicie. Polecam dodatkowo Pani dr ma znakomitą relację z pacjentem. Niespotykane w czasach komercji. polecam szczególnie