Aciclovir Jelfa - proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Lek przeciwwirusowy do stosowania ogólnego.

Preparat zawiera substancję acyklowir

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Aciclovir Jelfa
proszek do sporządzania roztworu do infuzji; 250 mg; 5 fiol.
Bausch Health
b/d

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Aciclovir Jelfa - proszek do sporządzania roztworu do infuzji?

Substancją czynną preparatu jest acyklowir, lek syntetyczny o działaniu przeciwwirusowym. Skuteczny wobec wirusa opryszczki pospolitej typu 1 i 2 oraz wirusa ospy wietrznej i półpaśca. W komórkach zakażonych wirusem, z udziałem enzymów wirusowych, acyklowir jest przekształcany do cząsteczki będącej analogiem nukleotydu, związku chemicznego niezbędnego do syntezy kwasu nukleinowego. Podobieństwo chemiczne sprawia, że tak zmodyfikowany acyklowir zastępuje właściwy nukleotyd wirusa, zaburzając syntezę wirusowego DNA. W konsekwencji namnażanie się wirusów ulega zahamowaniu. Po podaniu dożylnym okres biologicznego półtrwania acyklowiru wynosi około 3 godziny u dorosłych i wydłuża się do około 19 godzin u chorych z przewlekłymi zaburzeniami czynności nerek. Acyklowir przenika do narządów, osiągając znaczne stężenie w wątrobie, nerkach, mięśniach, płucach. Stężenie acyklowiru w płynie mózgowo-rdzeniowym osiąga do 50% stężenia w osoczu. Acyklowir przenika do pokarmu kobiecego.

Kiedy stosować Aciclovir Jelfa - proszek do sporządzania roztworu do infuzji?

Preparat jest wskazany:
· w leczeniu zakażeń skóry i błon śluzowych wywołanych przez wirusa opryszczki pospolitej oraz ich nawrotów u chorych z upośledzoną odpornością
· w leczeniu zakażeń wywołanych przez wirus ospy wietrznejpółpaśca u chorych z upośledzoną odpornością
· w leczeniu opryszczkowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u chorych po 6. miesiącu życia
· w leczeniu początkowej fazy opryszczkowego zakażenia narządów płciowych o ciężkim przebiegu klinicznym.

Kiedy nie stosować preparatu Aciclovir Jelfa - proszek do sporządzania roztworu do infuzji?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na walacyklowir.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Aciclovir Jelfa - proszek do sporządzania roztworu do infuzji?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Preparat jest przeznaczony wyłącznie do podawania dożylnego, w powolnym wlewie dożylnym. Nie wolno podawać go w szybkim wstrzyknięciu dożylnym, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie nerek. Nie wolno stosować go doustnie, podskórnie ani domięśniowo. Jeżeli dojdzie do przypadkowego kontaktu preparatu ze skórą lub błonami śluzowymi należy oczyścić ten obszar wodą z mydłem. W przypadku przedostania się preparatu do oczu należy szybko przemyć je dużą ilością wody.
U osób z niewydolnością nerek oraz u osób w podeszłym wieku należy zachować ostrożność. W tych grupach chorych istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących układu nerwowego. U osób z niewydolnością nerek konieczne jest odpowiednie dostosowanie dawkowania przez lekarza. U osób w podeszłym wieku często występują zaburzenia czynności nerek, dlatego także w tej grupie chorych, w razie konieczności lekarz zaleci odpowiednie zmniejszenie dawkowania.
Szczególną ostrożność należy zwłaszcza zachować jeżeli stosowane są duże dawki preparatu, chory jest odwodniony lub przyjmuje równolegle inne leki mogące uszkodzić nerki. Należy zadbać o odpowiednią podaż płynów i odpowiedni stan nawodnienia organizmu. Pozwoli to zmniejszyć ryzyko uszkodzenia nerek. W okresie leczenia chorzy Ci powinni być starannie monitorowani.
Zachowania szczególnej ostrożności wymaga stosowanie preparatu u osób, u których wcześniejsze podawanie leku związane było z wystąpieniem zaburzeń neurologicznych. Zwiększone ryzyko tych zaburzeń istnieje także u chorych z niewydolnością nerek, wątroby, z zaburzeniami elektrolitowymi, chorych niedotlenionych lub równolegle leczonych dokanałowo metotreksatem lub interferonem.
U chorych po przeszczepach szpiku lub u chorych ze znacznymi niedoborami immunologicznymi skuteczność preparatu może być zmniejszona.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
W okresie leczenia mogą wystąpić liczne zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego, w tym drgawki, pobudzenie, zaburzenia świadomości. Objawy takie zaburzają sprawność psychofizyczną i uniemożliwiają prowadzenie pojazdów i obsługiwanie urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Aciclovir Jelfa - proszek do sporządzania roztworu do infuzji

Preparat ma postać proszku do przygotowania roztworu do infuzji. Przeznaczony jest wyłącznie do stosowania dożylnego. Nie wolno stosować go doustnie. Lekarz dobierze odpowiednie dawkowanie i określi czas trwania leczenia w zależności od ciężkości i rodzaju zakażenia. Leczenie powinno być rozpoczynane możliwie jak najszybciej po rozpoznaniu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania. Preparat może być stosowany wyłącznie w czasie leczenia zamkniętego (leczenia na oddziałach szpitalnych).
Dorośli:
Zakażenia skóry i błon śluzowych wywołane przez wirus opryszczki pospolitej u chorych z upośledzoną odpornością oraz opryszczkowe zakażenia narządów płciowych o ciężkim przebiegu klinicznym: 5 mg/kg masy ciała co 8 godzin.
Chorym z upośledzoną odpornością zakażonym przez wirus ospy wietrznej i półpaśca oraz chorym na opryszczkowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych podaje się 10 mg/kg masy ciała co 8 godzin.
Dzieci od 6. miesiąca życia–12. roku życia:
Zakażenia skóry i błon śluzowych wywołane przez wirus opryszczki pospolitej u chorych z upośledzoną odpornością oraz opryszczkowe zakażenia narządów płciowych o ciężkim przebiegu klinicznym: 250 mg/m2 powierzchni ciała co 8 godzin.
Dzieciom z upośledzoną odpornością, zakażonym przez wirus ospy wietrznej i półpaśca oraz dzieciom chorym na opryszczkowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych podaje się 500 mg/m2 powierzchni ciała co 8 godzin.
Szczególne grupy chorych:
U osób z zaburzeniami czynności nerek konieczne jest zachowanie ostrożności (niezbędna jest stała kontrola klirensu kreatyniny lub jej stężenia w surowicy) i utrzymywanie stanu właściwego nawodnienia organizmu. Lekarz odpowiednio zmniejszy dawkowanie w zależności od klirensu kreatyniny.
Jeżeli chory poddawany jest hemodializom konieczne jest podanie odpowiednio dobranej dawki po każdej dializie.
U osób w podeszłym wieku lekarz weźmie pod uwagę możliwość występowania zaburzeń czynności nerek i w razie potrzeby odpowiednio dostosuje dawkę. Należy utrzymywać stan właściwego nawodnienia organizmu.
Czas trwania leczenia określi lekarz (zwykle 5–10 dni).
Sposób podawania:
Preparat może być podawany wyłącznie w postaci wlewu dożylnego. Wymagana dawka podawana jest w powolnym wlewie dożylnym trwającym co najmniej 60 minut.

Czy można stosować Aciclovir Jelfa - proszek do sporządzania roztworu do infuzji w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Należy unikać stosowania preparatu w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za absolutnie konieczne, oraz w jego ocenie oczekiwane korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Tylko lekarz może ocenić stosunek ryzyka do korzyści w Twoim przypadku.
Acyklowir przenika do mleka kobiety karmiącej. Jeżeli konieczne będzie stosowanie preparatu w okresie karmienia piersią zalecane jest przerwanie karmienia.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty. W szczególności należy poinformować lekarza, w przypadku stosowania:
· probenecydu (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej)
· cymetydyny (lek stosowany w chorobie wrzodowej żołądka)
· takrolimusu, cyklosporyny, mykofenolanu mofetylu (leki stosowane u osób po przeszczepach).
Należy zachować ostrożność jeżeli preparat podawany jest we wlewach dożylnych razem z lekami, które współzawodniczą z nim w tym samym mechanizmie wydalania; istnieje ryzyko zwiększenia stężenia tych leków we krwi.
Należy zachować ostrożność (konieczne monitorowanie czynności nerek) jeżeli preparat podawany jest dożylnie równolegle z lekami wpływającymi na czynność nerek (np. cyklosporyna, takrolimus).
Nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji preparatu z innymi lekami.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Aciclovir Jelfa - proszek do sporządzania roztworu do infuzji?

Jak każdy lek, również Aciclovir Jelfa może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Najczęściej występują: nudności, wymioty, przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zapalenie żył, wysypka, nadwrażliwość na światło, świąd, pokrzywka, zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi. Niezbyt często zaburzenia hematologiczne (niedokrwistość, małopłytkowość, zmniejszenie liczby krwinek białych). Bardzo rzadko występują: bóle i zawroty głowy, senność, stany splątania, stany pobudzenia, psychozy, drżenia, niezborność ruchów, zaburzenia mowy, omamy, śpiączka, encefalopatia, duszność, biegunka, bóle brzucha, zapalenie wątroby, żółtaczka, zwiększenie stężenia bilirubiny, ostra niewydolność nerek, zaburzenia czynności nerek (zwykle odwracalne po odstawieniu leku i nawodnieniu chorego), zmęczenie, gorączka, miejscowe reakcje zapalne, reakcje nadwrażliwości i anafilaktyczne: obrzęk naczynioruchowy i wstrząs anafilaktyczny.

Przeczytaj też artykuły

Ospa wietrzna Ospa wietrzna u dorosłych Półpasiec Zakażenie wirusem opryszczki zwykłej u dorosłych

Inne preparaty na rynku polskim zawierające acyklowir

Aciclovir Aurovitas (tabletki) Aciclovir Ziaja (krem) Acix 500 (proszek do sporządzania roztworu do infuzji) Axoviral (krem) Hascovir (tabletki) Hascovir (zawiesina doustna) Hascovir Control (tabletki) Hascovir Control Max (tabletki) Hascovir Lipożel (żel) Hascovir pro (krem) Herpex (krem) Hevipoint (tabletki) HEVIPOINT (sztyft na skórę) Heviran (tabletki powlekane) Heviran Comfort (krem) Heviran Comfort (tabletki) Heviran Comfort MAX (tabletki) inVirum (tabletki) Viru-POS (maść do oczu) Zovirax Intensive (krem)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta