Atram 6,25 mg - tabletki

Lek blokujący receptory alfa- i beta-adrenergiczne.

Preparat zawiera substancję karwedilol

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Atram 6,25 mg
tabletki; 6,25 mg; 30 tabl.
Zentiva
7,67 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
6,15 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wskazaniach: udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV; dodatkowo: zastoinowa niewydolność serca w przypadkach innych niż określone w ChPL - u dzieci do 18. rż.

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Atram 6,25 mg - tabletki?

Substancją czynną preparatu jest karwedilol. Jest to substancja należąca do grupy leków działających zarówno na receptory alfa- jak i beta-adrenergiczne (inna stosowana nazwa tej grupy leków to alfa- i beta-adrenolityki). Działanie karwedilolu polega na blokowaniu receptorów adrenergicznych typu alfa (alfa-1) i beta (zarówno beta-1 jak i beta-2). Są to receptory pobudzane w warunkach fizjologicznych przez uwalnianą po aktywacji współczulnego układu nerwowego adrenalinę lub noradrenalinę. Farmakologiczne zablokowanie receptorów uniemożliwia ich pobudzenie, a przez to ogranicza skutki działania adrenaliny czy noradrenaliny na tkanki docelowe posiadające receptory alfa lub beta. Działanie karwedilolu prowadzi do rozszerzenia naczyń co wynika głównie z blokowania receptorów alfa1-adrenergicznych. Blokada receptorów beta prowadzi do zmniejszenia aktywności układu renina-angotensyna-aldosteron (zwiększenie wydzielania reniny jest bowiem powodowane przez pobudzenie układu współczulnego). Dochodzi do znacznego zmniejszenia aktywności reninowej osocza i zmniejszenia obwodowego oporu naczyniowego. U chorych z nadciśnieniem tętniczym skutkiem działania preparatu jest obniżenie ciśnienia tętniczego i niewielkie zmniejszenie częstotliwości rytmu serca. U chorych ze stabilną dławicą piersiową karwedilol wykazuje działanie przeciwniedokrwienne i zmniejsza częstość epizodów bólowych. U chorych z zaburzeniami czynności lewej komory lub zastoinową niewydolnością serca korzystnie wpływa na parametry hemodynamiczne, frakcję wyrzutową i wymiary lewej komory. Karwedilol nie wpływa niekorzystnie na profil lipidowy ani na stężenie elektrolitów.
Maksymalne stężenie karwedilolu we krwi osiągane jest w ciągu około 1 godziny po doustnym przyjęciu leku. Pokarm nie wpływa na dostępność biologiczną karwedilolu ale wydłuża czas potrzebny do uzyskania stężenia maksymalnego.

Kiedy stosować Atram 6,25 mg - tabletki?

Preparat jest wskazany w leczeniu:
· nadciśnienia tętniczego samoistnego
· przewlekłej, stabilnej dławicy piersiowej
· wspomagającym umiarkowanej lub ciężkiej stabilnej, przewlekłej niewydolności serca.

Kiedy nie stosować preparatu Atram 6,25 mg - tabletki?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu. Nie możesz także stosować preparatu jeżeli występuje u Ciebie:
· niestabilna/niewyrównana niewydolność serca, klasa IV wg NYHA, wymagająca dożylnego stosowania leków inotropowych
· objawowe zaburzenia czynności wątroby
· stany skurczowe oskrzeli lub astma oskrzelowa
· wstrząs kardiogenny
· blok przedsionkowo-komorowy II lub III stopnia (u chorych bez stymulatora serca)
· ciężka bradykardia (częstotliwość rytmu serca mniejsza niż 50 uderzeń na minutę)
· zespół chorej zatoki (w tym blok zatokowo-przedsionkowy)
· ciężkie niedociśnienie tętnicze (ciśnienie skurczowe niższe niż 85 mm Hg).
Preparatu nie wolno stosować w ciąży o ile w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne. Preparat jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Atram 6,25 mg - tabletki?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.
Należy zachować ostrożność u chorych z przewlekłą niewydolnością serca, leczonych glikozydami naparstnicy, lekami moczopędnymi i/lub inhibitorami konwertazy angiotensyny, ponieważ zarówno karwedilol jak i glikozydy naparstnicy (np. digoksyna) wydłużają czas przewodzenia przedsionkowo-komorowego.
Chorzy z przewlekłą stabilną niewydolnością serca powinni rozpoczynać stosowanie preparatu w szpitalu pod ścisłą kontrolą lekarską. Zastosowanie preparatu jest możliwe dopiero po uzyskaniu stabilnego stanu klinicznego za pomocą standardowego leczenia. Chorzy z ciężką niewydolnością serca, niedoborem elektrolitów, zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową, w podeszłym wieku lub obniżonym ciśnieniem tętniczym powinni pozostawać pod obserwacją lekarza co najmniej 2 godziny po przyjęciu pierwszej dawki oraz każdorazowo po zwiększeniu dawki, ze względu na ryzyko wystąpienia niedociśnienia tętniczego. Lekarz zaleci odpowiednie postępowanie w celu opanowania objawów ewentualnego niedociśnienia tętniczego. Do czasu ustąpienia objawów niedociśnienia tętniczego nie należy zwiększać dawki preparatu.
Lekarz rozpocznie leczenie od etapu indywidualnego dostosowania dawki. U chorych z niewydolnością serca, w okresie dostosowywania dawkowania może wystąpić nasilenie objawów niewydolności serca lub zatrzymanie płynów. W razie potrzeby lekarz zwiększy dawkę leków moczopędnych lub zmniejszy dawkę preparatu. Do czasu ustąpienia objawów nasilenia niewydolności serca nie należy zwiększać dawki preparatu.
W okresie stosowania preparatu, u chorych z przewlekłą niewydolnością serca i niskim ciśnieniem tętniczym, chorobą niedokrwienną serca i rozległymi zmianami naczyniowymi i/lub u chorych z zaburzeniami czynności nerek może wystąpić przejściowe nasilenie zaburzeń czynności nerek. W tych grupach chorych wymagana jest uważna kontrola czynności nerek, zwłaszcza podczas zwiększania dawki karwedilolu. W przypadku wystąpienia zaburzeń czynności nerek lekarz zaleci zmniejszenie dawki lub zaprzestanie stosowania preparatu.
Chorzy z zaburzeniami czynności lewej komory serca po zawale serca powinni rozpoczynać stosowanie preparatu w szpitalu pod ścisłą kontrolą lekarską. Zastosowanie preparatu jest możliwe dopiero po uzyskaniu stabilnego stanu klinicznego (odpowiednio wcześniej musi zostać ustalone dawkowanie inhibitora konwertazy angiotensyny).
Przed rozpoczęciem stosowania preparatu u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP), którzy nie przyjmują leków doustnych ani wziewnych, lekarz rozważy stosunek korzyści do ryzyka i w każdym przypadku indywidualnie podejmie decyzję czy można rozpocząć leczenie karwedilolem.
Osoby ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia skurczu oskrzeli powinny zachować szczególną ostrożność, ponieważ może u nich wystąpić zwiększenie oporu w drogach oddechowych i zespół zaburzeń oddechowych. Leczenie powinno być prowadzone pod ścisłym nadzorem lekarza. W razie potrzeby lekarz zaleci odpowiednie zmniejszenie stosowanej dawki preparatu.
Chorzy na cukrzycę powinni zachować szczególną ostrożność ponieważ preparat może maskować objawy hipoglikemii (zmniejszenia stężenia glukozy we krwi), takie jak uczucie kołatania serca, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia) czy pocenie się. Należy kontrolować stężenie glukozy we krwi, szczególnie w początkowym okresie stosowania preparatu i każdorazowo podczas zwiększania dawki.
Należy zachować szczególną ostrożność stosując preparat w przypadku występowania choroby naczyń obwodowych (w tym objawy zespołu Raynauda, choroba zarostowa tętnic obwodowych) ponieważ może wystąpić nasilenie objawów.
Preparat może także maskować objawy nadczynności tarczycy, w tym zwiększoną częstotliwość rytmu serca (tachykardię).
Jeżeli planujesz jakikolwiek zabieg wymagający znieczulenia koniecznie poinformuj lekarza o stosowaniu karwedilolu. Pomiędzy karwedilolem i lekami stosowanymi w trakcie znieczulenia mogą zachodzić interakcje prowadzące do wystąpienia ciężkich działań niepożądanych.
Preparat może powodować zmniejszenie częstotliwości rytmu serca (bradykardię). Jeżeli częstotliwość rytmu serca w spoczynku wyniesie 55 uderzeń na minutę lub będzie mniejsza należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ może być konieczne zmniejszenie stosowanej dawki.
Preparat może zwiększać wrażliwość na alergeny i nasilać reakcje nadwrażliwości (w tym reakcje anafilaktyczne, włączając wstrząs anafilaktyczny). Należy zachować szczególną ostrożność stosując preparat w trakcie leczenia odczulającego oraz u osób ze skłonnościami do reakcji nadwrażliwości.
Przed rozpoczęciem stosowania preparatu u osób chorych na łuszczycę, lekarz rozważy stosunek korzyści do ryzyka i w każdym przypadku indywidualnie podejmie decyzję czy można rozpocząć leczenie karwedilolem.
W przypadku równoległego stosowania preparatu i antagonistów wapnia, takich jak werapamil czy diltiazem lub innych leków przeciwarytmicznych konieczna jest staranna kontrola wartości ciśnienia tętniczego oraz zapisu EKG. Dożylne przyjmowanie wymienionych leków jest przeciwwskazane.
U chorych z niestabilnym lub wtórnym nadciśnieniem tętniczym należy zachować ostrożność.
U chorych z guzem chromochłonnym nadnerczy przed rozpoczęciem stosowania leku z grupy beta-blokerów oraz w trakcie jego stosowania konieczne jest leczenie mające na celu zablokowanie receptorów alfa-adrenergicznych. Preparat (karwedilol) oprócz blokowania receptorów beta, ma także działanie blokujące receptory alfa, jednakże ze względu na brak doświadczenia klinicznego dotyczącego stosowania preparatu w tej grupie chorych należy zachować ostrożność.
Należy zachować ostrożność u chorych z dławicą naczynio-skurczową (Prinzmetala); nie ma doświadczenia klinicznego dotyczącego stosowania preparatu w tej grupie chorych.
Chorzy noszący soczewki kontaktowe powinni wiedzieć, że preparat może spowodować zmniejszenie wydzielania łez.
Nie należy nagle przerywać stosowania preparatu, zwłaszcza u osób z chorobą niedokrwienną serca. Jeżeli wymagane jest zaprzestanie leczenia należy stopniowo zmniejszać dawkę, zgodnie z zaleceniami lekarza (zwykle w okresie 2. tygodni). Nagłe zaprzestanie leczenia u osób z chorobą niedokrwienną serca może prowadzić do nasilenia objawów choroby.
Stosować ostrożnie u chorych na depresję, miastenię (choroba charakteryzująca się nużliwością mięśni) lub kwasicę metaboliczną.
Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
· preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu
· preparat zawiera sacharozę; osoby z dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy lub niedoborem sacharazy–izomaltazy nie powinny stosować tego preparatu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat, w zależności od indywidualnej reakcji na leczenie, może powodować zawroty głowy, omdlenia, uczucie zmęczenia i inne objawy, które mogą upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Działanie takie może wystąpić zwłaszcza na początku leczenia, podczas zwiększania dawki, w przypadku zmiany preparatu na inny lek oraz jeżeli w okresie leczenia spożywany jest alkohol.

Dawkowanie preparatu Atram 6,25 mg - tabletki

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Tabletki należy przyjmować podczas posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli:
Nadciśnienie tętnicze samoistne: początkowo 12,5 mg 1 raz na dobę przez pierwsze 2 dni, następnie 25 mg 1 raz na dobę. W razie potrzeby lekarz może stopniowo zwiększać dawkę w odstępach co najmniej 2 tygodniowych do maksymalnej dawki 50 mg na dobę, przyjmowanej 1 raz na dobę lub w 2 dawkach podzielonych. Preparat można stosować w monoterapii lub leczeniu skojarzonym. U osób w podeszłym wieku początkowo 12,5 mg 1 raz na dobę (zwiększanie dawki i dawka maksymalna jw.).
Przewlekła, stabilna dławica piersiowa: początkowo 12,5 mg 2 razy na dobę przez pierwsze 2 dni, następnie 25 mg 2 razy na dobę. W razie potrzeby lekarz może stopniowo zwiększać dawkę w odstępach co najmniej 2 tygodniowych do maksymalnej dawki 100 mg na dobę, przyjmowanej w 2 dawkach podzielonych. U osób w podeszłym wieku początkowo 12,5 mg 2 razy na dobę przez 2 dni; lekarz będzie kontynuował leczenie, stosując dawkę 25 mg 2 razy na dobę; jest to maksymalna dawka dobowa w tej grupie chorych.
Stabilna, przewlekła niewydolność serca: preparat stosuje się w skojarzeniu z innymi lekami stosowanymi standardowo w leczeniu przewlekłej niewydolności serca; preparat może również być stosowany u osób, u których nie można stosować inhibitorów konwertazy angiotensyny, bądź u osób nie leczonych glikozydami naparstnicy, hydralazyną lub azotanami. Lekarz rozpocznie leczenie od etapu indywidualnego dostosowania dawki. Zwykle lekarz będzie stopniowo zwiększał dawkę zgodnie z następującym schematem: początkowo 3,125 mg 2 razy na dobę przez 2 tygodnie; w przypadku dobrej tolerancji, lekarz może podwajać dawkę co 2 tygodnie do największej dawki tolerowanej przez pacjenta. Dawka maksymalna wynosi 25 mg 2 razy na dobę u chorych z ciężką zastoinową niewydolnością serca oraz u chorych z łagodną i umiarkowaną zastoinową niewydolnością serca i o masie ciała mniejszej niż 85 kg. U chorych z łagodną i umiarkowaną zastoinową niewydolnością serca i o masie ciała większej niż 85 kg dawka maksymalna wynosi 50 mg 2 razy na dobę. Osoby w podeszłym wieku mogą być bardziej wrażliwe na działanie karwedilolu; zalecana jest ostrożność i staranna obserwacja chorych.
W okresie dostosowywania dawkowania może wystąpić przemijające nasilenie niewydolności serca i zatrzymanie płynów. Niekiedy konieczne jest zwiększenie dawki leków moczopędnych. Do czasu ustąpienia objawów nasilenia niewydolności serca nie należy zwiększać dawki preparatu. Lekarz zaleci odpowiednie postępowanie w celu opanowania objawów. Rozpoczynając leczenie oraz każdorazowo po zwiększeniu dawki chory powinien pozostawać pod ścisłą obserwacją lekarza kardiologa przez co najmniej 2 godziny. Lekarz zaleci obserwację częstotliwości rytmu serca, wartości ciśnienia tętniczego oraz kontrolę czynności nerek i ewentualnych objawów nasilenia niewydolności serca. Nie należy nagle przerywać leczenia. Jeżeli wymagane jest zaprzestanie leczenia należy stopniowo zmniejszać dawkę (zwykle w okresie 7.–10. dni), zgodnie z zaleceniami lekarza. Nagłe zaprzestanie leczenia karwedilolem może prowadzić do nasilenia objawów niewydolności serca.
Jeżeli stosowanie preparatu zostanie przerwane na 2 tygodnie lub dłużej, ponowne leczenie należy rozpoczynać od dawki 3, 125 mg 2 razy na dobę i zwiększać ją stopniowo, zgodnie z wyżej opisanym schematem.
Nie należy stosować preparatu u chorych z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby. U chorych z umiarkowaną niewydolnością wątroby konieczna może być modyfikacja dawkowania.
Dzieci:
Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Czy można stosować Atram 6,25 mg - tabletki w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.
Preparatu nie wolno stosować w ciąży o ile lekarz, po rozważeniu oczekiwanych korzyści i możliwego ryzyka, nie uzna stosowania preparatu za bezwzględnie konieczne. Jeżeli lekarz uzna stosowanie preparatu za bezwzględnie konieczne zaleci zachowanie odpowiednich środków ostrożności i konieczne badania. Leczenie zwykle zostanie przerwane na 2–3 dni przed porodem, zgodnie z zaleceniami lekarza.
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Karwedilol może wpływać na biodostępność leków transportowanych przez glikoproteinę P.
Jeżeli karwedilol jest stosowany równolegle z lekami zwiększającymi lub hamującymi aktywność izoenzymów 2D6 lub 2C9 cytochromu P450 – stężenie karwedilolu może ulec zmianie. Poniżej przedstawiono niektóre przykłady takich interakcji.
Należy zachować ostrożność jeżeli preparat jest stosowany równolegle z:
· glikozydami naparstnicy (digoksyna) – należy kontrolować stężenie digoksyny we krwi na początku leczenia oraz w okresie zwiększania lub zmniejszania dawki karwedilolu; zarówno digoksyna jak i karwedilol zmniejszają szybkość przewodzenia przedsionkowo-komorowego
· ryfampicyną – możliwe zmniejszenie stężenia karwedilolu we krwi i osłabienie jego działania
· cyklosporyną – należy kontrolować stężenie cyklosporyny we krwi; konieczne może być dostosowanie dawkowania cyklosporyny
· amiodaronem – istnieje ryzyko nasilenia blokady receptorów beta-adrenergicznych, skutkiem zwiększenia stężenia jednego z izomerów optycznych karwedilolu
· cymetydyną – możliwe zwiększenie stężenia karwedilolu we krwi i nasilenie jego działania
· insuliną i doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi – działanie hipoglikemizujące może ulec nasileniu; beta-blokery, w tym karwedilol, mogą maskować objawy hipoglikemii; należy regularnie kontrolować stężenie glukozy we krwi
· inhibitorami monoaminooksydazy (inhibitory MAO) oraz lekami przeciwnadciśnieniowymi, takimi jak np. klonidyna, metylodopa, rezerpina, guanetydyna, guanfacyna, ze względu na ryzyko zmniejszenia częstotliwości rytmu serca oraz znacznego niedociśnienia tętniczego; zalecana jest kontrola parametrów podstawowych czynności życiowych chorego
· lekami przeciwarytmicznymi klasy I (np. chinidyna, dizopiramid, lidokaina, fenytoina, flekainid, propafenon) lub amiodaronem – ryzyko nasilenia zburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego oraz osłabienia siły skurczu mięśnia sercowego; zaleca się pozostawanie pod ścisłym nadzorem lekarskim i zachowanie szczególnej ostrożności; dożylne stosowanie wymienionych leków jest przeciwwskazane
· antagonistami wapnia z grupy werapamilu i diltiazemu – ryzyko nasilenia zburzeń przewodzenia przedsionkowo-komorowego; należy zachować szczególną ostrożność, monitorować zapis EKG oraz wartości ciśnienia tętniczego; dożylne stosowanie wymienionych leków jest przeciwwskazane
· antagonistami wapnia z grupy dihydropirydyny (np. nifedypina, amlodypina, felodypina, lacydypina, nikardypina, nimodypina, nitrendypina) – ryzyko ciężkiego niedociśnienia tętniczego i dalszego pogorszenia objawów u chorych z niewydolnością serca; leczenie powinno być prowadzone pod ścisłą kontrolą lekarską
· klonidyną – możliwe nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego i zmniejszenie częstotliwości rytmu serca; nie należy przerywać stosowania klonidyny w okresie stosowania karwedilolu; jeżeli planowane jest przerwanie leczenia skojarzonego, należy najpierw przerwać stosowanie karwedilolu, na kilka dni przed stopniowym zmniejszaniem dawek klonidyny
· lekami przeciwnadciśnieniowymi (np. inhibitory konwertazy angiotensyny, leki moczopędne), lekami rozszerzającymi naczynia krwionośne (np. nitrogliceryna i inne azotany) i innymi lekami mogącymi obniżać ciśnienie tętnicze (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, barbiturany, pochodne fenotiazyny, leki stosowane w znieczuleniu, opioidowe leki przeciwbólowe, leki uspokajające i nasenne, baklofen, amifostyna) – ryzyko nasilenia działania przeciwnadciśnieniowego i niedociśnienia tętniczego
· preparatami stosowanymi do znieczulenia – może dojść do nasilonego osłabienia siły skurczu mięśnia sercowego i znacznego niedociśnienia tętniczego (należy bezwzględnie poinformować lekarza anestezjologa o stosowaniu karwedilolu)
· niesteroidowe leki przeciwzapalne, estrogeny, kortykosteroidy – przeciwnadciśnieniowe działanie karwedilolu może ulec osłabieniu
· beta2 mimetykami o działaniu rozszerzającym oskrzela – zaleca się dokładną obserwację chorego, ponieważ działanie leków rozszerzających oskrzela może ulec osłabieniu
· pochodnymi ergotaminy – możliwe nasilenie zaburzeń krążenia obwodowego, nasilenie działania zwężającego naczynia
· lekami blokującymi przewodnictwo nerwowo-mięśniowe – możliwe nasilenie ich działania.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Atram 6,25 mg - tabletki?

Jak każdy lek, również Atram 6,25 mg, -12,5 mg, -25 mg, może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Ryzyko wystąpienia większości działań niepożądanych jest podobne we wszystkich wskazaniach. Bardzo często możliwe: zawroty głowy, bóle głowy, niedociśnienie tętnicze, niewydolność serca, uczucie zmęczenia/znużenia. Często lub niezbyt często możliwe: zmniejszenie częstotliwości rytmu serca (bradykardia), zatrzymanie płynów, zwiększenie objętości wewnątrznaczyniowej, obrzęki, nasilenie objawów niewydolności serca, zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego (w tym blok przedsionkowo komorowy), dławica piersiowa, zaburzenia krążenia obwodowego (nasilenie chromania przestankowego i objawów zespołu Raynauda, takich jak marznięcie i drętwienie kończyn, choroba naczyń obwodowych), niedociśnienie tętnicze ortostatyczne, niedokrwistość, depresja, obniżenie nastroju, zaburzenia snu, omdlenia, parestezje (zaburzenia czucia, uczucie mrowiennia i drętwienia), zmniejszony wydzielanie łez (jest to szczególnie istotne w przypadku osób noszących soczewki kontaktowe), zaburzenia widzenia, podrażnienie oczu, duszność, obrzęk płuc, astma u osób podatnych, zakażenia górnych dróg oddechowych, zapalenie oskrzeli/płuc, zwiększenie masy ciała, nudności, wymioty biegunka, zaparcia, bóle brzucha, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zwiększenie/zmniejszenie stężenia glukozy we krwi (często u chorych na cukrzycę), zwiększenie stężenia cholesterolu, bóle kończyn, niewydolność nerek, zaburzenia czynności nerek, zaburzenia oddawania moczu, zakażenia dróg moczowych, impotencja, skórne reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, świąd, zmiany podobne do liszaja płaskiego), łysienie. Rzadko lub bardzo rzadko: małopłytkowość, zmniejszenie liczby krwinek białych (leukopenia), przekrwienie błony śluzowej nosa, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (AST, ALT), nietrzymanie moczu u kobiet, ciężkie reakcje skórne, takie jak rumień wielopostaciowy, martwica toksyczna rozpływna naskórka i zespół Stevensa i Johnsona.

Przeczytaj też artykuły

Dławica piersiowa stabilna Nadciśnienie tętnicze Niewydolność serca

Inne preparaty na rynku polskim zawierające karwedilol

Atram 12,5 mg (tabletki) Atram 25 mg (tabletki) Avedol (tabletki powlekane) Carvedilol Orion (tabletki powlekane) Carvedilol-ratiopharm (tabletki) Carvetrend (tabletki) Coryol (tabletki) Dilatrend (tabletki) Vivacor (tabletki)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta