Tertens-AM - tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Preparat złożony zawierający antagonistę wapnia z grupy pochodnych dihydropirydyny (amlodypina) oraz lek moczopędny (indapamid).

Preparat zawiera substancję amlodypina + indapamid

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Tertens-AM
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu; 10 mg + 1,5 mg (1 tabl. zawiera: 1,5 mg indapamidu, 10 mg amlodypiny w postaci besylanu amlodypiny); 30 tabl.
Servier
15,32 zł
Tertens-AM
tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu; 5 mg + 1,5 mg (1 tabl. zawiera: 1,5 mg indapamidu, 5 mg amlodypiny w postaci besylanu amlodypiny); 30 tabl.
Servier
14,19 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 września 2023 r.

Co zawiera i jak działa Tertens-AM - tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu?

Preparat złożony, zawiera 2 substancje czynne: amlodypinę i indapamid.

Amlodypina jest antagonistą wapnia (blokerem kanału wapniowego) z grupy pochodnych dihydropirydyny. Działanie antagonistów wapnia polega na blokowaniu kanałów wapniowych, struktur umożliwiających przepływ jonów wapnia przez błonę komórkową. Zwiększenie wewnątrzkomórkowego stężenia wapnia jest niezbędne do skurczu komórek mięśniowych. Amlodypina blokuje napływ jonów wapnia z przestrzeni zewnątrzkomórkowej do wnętrza komórek mięśni gładkich ścian naczyń krwionośnych oraz, w mniejszym stopniu, do komórek mięśnia sercowego. Amlodypina działa głównie na obwodowe naczynia krwionośne. Zablokowanie kanałów wapniowych powoduje zmniejszenie napięcia ścian naczyń i rozszerzenie naczyń. Bezpośrednim skutkiem takiego działania amlodypiny jest obniżenie ciśnienia tętniczego. Rozszerzenie tętniczek obwodowych zmniejsza obwodowy opór naczyniowy, co odciąża serce (zmniejsza się zużycie energii przez mięsień sercowy i jego zapotrzebowanie na tlen). Prawdopodobnie rozszerzają się także tętnice wieńcowe, co zwiększa transport tlenu do mięśnia sercowego. W rezultacie, u chorych z dławicą piersiową zwiększa się tolerancja wysiłku fizycznego (wydłuża się czas do pojawienia się bólu dławicowego podczas wysiłku) oraz zmniejsza się częstość występowania i nasilenia bólów dławicowych. Stan kliniczny chorych z dławicą piersiową poprawia się, a zużycie nitrogliceryny maleje. U chorych z nadciśnieniem tętniczym przyjmowanie amlodypiny 1 raz na dobę zapewnia klinicznie istotne obniżenie ciśnienia tętniczego przez 24 godziny. Efekt działania amlodypiny pojawia się stopniowo, dzięki czemu nie powoduje ona wystąpienia nagłego niedociśnienia tętniczego. Uzyskanie stacjonarnego stężenia amlodypiny we krwi wymaga 7–8 dni codziennego stosowania preparatu.

Drugą substancją czynną preparatu jest indapamid, lek o umiarkowanym działaniu moczopędnym z grupy sulfonamidów, o działaniu podobnym do tiazydowych leków moczopędnych. Podobnie jak diuretyki tiazydowe, powoduje zahamowanie zwrotnego transportu jonów sodu w kanalikach nerkowych, co skutkuje nasileniem wydalania sodu z moczem i zwiększeniem objętości wydalanej wody. Zwiększonemu wydalaniu sodu towarzyszy zwiększone wydalanie chloru i potasu. Natomiast wydalanie wapnia może ulec zmniejszeniu. Działanie indapamidu prowadzi także do rozszerzenia naczyń krwionośnych i zmniejszenia oporu naczyniowego. Lek stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Indapamid w postaci o zmodyfikowanym uwalnianiu pozwala na przyjmowanie mniejszych dawek, zmniejsza ryzyko wystąpienia hipokaliemii i wydłuża czas działania obniżającego ciśnienie tętnicze.

Kiedy stosować Tertens-AM - tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu?

Preparat jest wskazany w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego u osób, które już stosują indapamid i amlodypinę w takich samych dawkach jak w preparacie złożonym, jako leczenie zastępujące przyjmowanie tych substancji czynnych w oddzielnych preparatach.

Kiedy nie stosować preparatu Tertens-AM - tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inny lek z grupy antagonistów wapnia pochodnych dihydropirydyny lub na inne sulfonamidy.

Nie stosować, jeżeli występuje:

• ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min)

• ciężkie zaburzenia czynności wątroby

• encefalopatia wątrobowa

hipokaliemia (zmniejszenie stężenia potasu we krwi)

• ciężkie niedociśnienie tętnicze

• wstrząs, w tym wstrząs kardiogenny

• zwężenie drogi odpływu z lewej komory serca (np. znaczne zwężenie zastawki aortalnej)

• hemodynamicznie niestabilna niewydolność serca po zawale serca.

Nie zaleca się stosowania preparatu w ciąży. Preparat jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Tertens-AM - tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Należy zachować ostrożność w przypadku osób z zaburzeniami czynności wątroby, ponieważ niektóre leki moczopędne, w tym indapamid, mogą przyspieszać rozwój encefalopatii wątrobowej (zaburzenia czynności mózgu na skutek zaburzeń czynności wątroby). Ryzyko jest zwiększone w przypadku występowania zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej. Encefalopatia może prowadzić do śpiączki wątrobowej. Wystąpienie objawów encefalopatii wymaga przerwania stosowania preparatu i natychmiastowej konsultacji z lekarzem.

W okresie stosowania indapamidu może wystąpić reakcja nadwrażliwości na światło; w razie jej wystąpienia konieczna jest konsultacja lekarska i zmiana sposobu leczenia. Jeżeli lek moczopędny będzie w przyszłości ponownie stosowany, należy chronić skórę narażoną na działanie promieni słonecznych lub promieni UVA.

Indapamid, podobnie jak inne leki moczopędne, może zaburzać równowagę wodno-elektrolitową i powodować niedobory sodu, potasu, chloru. W okresie leczenia należy regularnie kontrolować stężenie tych jonów.

Preparat może powodować hiponatremię (zmniejszenie stężenia sodu we krwi). Lekarz zaleci kontrolę stężenia sodu we krwi przed rozpoczęciem stosowania leku i dalsze regularne badania w trakcie leczenia. Hiponatremia może początkowo przebiegać bezobjawowo. Ryzyko hiponatremii jest zwiększone u osób w podeszłym wieku oraz u osób z marskością wątroby; w tych grupach chorych należy częściej kontrolować stężenie sodu. Hiponatremia może prowadzić do odwodnienia i do niedociśnienia ortostatycznego. Możliwa także równoległa utrata jonów chlorkowych.

Stosowanie preparatu jest związane z ryzykiem wystąpienia hipokaliemii (zmniejszenia stężenia potasu we krwi). Szczególnie narażone są osoby w podeszłym wieku, niedożywione, stosujące równolegle wiele leków, z chorobą niedokrwienną serca, z niewydolnością serca, oraz osoby, u których występuje marskość wątroby, wodobrzuszeobrzęki. Hipokaliemia zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu serca (w tym zagrażających życiu zaburzeń typu torsades de pointes) oraz może nasilać toksyczne działania glikozydów naparstnicy na serce. W grupie zwiększonego ryzyka znajdują się zwłaszcza chorzy z wydłużonym odstępem QT w zapisie EKG. Hipokaliemia może także powodować zaburzenia dotyczące mięśni, w tym rabdomiolizę. W okresie stosowania preparatu należy regularnie kontrolować stężenie potasu we krwi (pierwsze badanie należy wykonać w ciągu pierwszego tygodnia leczenia), a w razie wystąpienia niedoborów potasu należy je uzupełnić.

Indapamid może powodować zwiększone wydalanie magnezu z moczem, co może prowadzić do hipomagnezemii.

Preparat może zmniejszać wydalanie wapnia z moczem i powodować nieznaczne zwiększenie stężenia wapnia we krwi (hiperkalcemię). Znaczna hiperkalcemia może być skutkiem nierozpoznanej nadczynności przytarczyc. W takim przypadku należy wykonać badania oceniające czynność przytarczyc. Przed wykonaniem badań czynnościowych przytarczyc należy przerwać stosowanie preparatu (wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem).

W okresie stosowania preparatu chorzy na cukrzycę powinni zachować ostrożność i uważnie monitorować stężenie glukozy. Indapamid może zmniejszyć skuteczność doustnych leków przeciwcukrzycowych oraz insuliny i może być konieczne, aby lekarz dostosował dawkowanie leków przeciwcukrzycowych.

Preparat może powodować zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi i zwiększenie ryzyka napadów dny moczanowej.

Na początku leczenia może wystąpić przemijająca czynnościowa niewydolność nerek (zwiększenie stężenia kreatyninymocznika we krwi). U osób z zaburzoną czynnością nerek może to spowodować dalsze nasilenie już istniejących zaburzeń. U osób z prawidłową czynnością nerek nie powoduje to dalszych konsekwencji.

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania amlodypiny w leczeniu przełomu nadciśnieniowego.

Należy zachować ostrożność u chorych z niewydolnością serca, zwłaszcza ciężką (III i IV stopień wg NYHA); w tej grupie chorych, w okresie stosowania preparatu (ze względu na zawartość amlodypiny w preparacie), istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia obrzęku płuc.

U chorych z zastoinową niewydolnością serca leki z grupy antagonistów wapnia, w tym amlodypina, mogą zwiększać ryzyko występowania incydentów sercowo-naczyniowych oraz zgonu.

Nie ma konieczności dostosowywania dawki amlodypiny u chorych z zaburzeniami czynności nerek. Amlodypina nie jest usuwana podczas dializy.

U osób z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ działanie zawartej w preparacie amlodypiny może ulec nasileniu. Konieczne może być dostosowanie dawkowania przez lekarza. Leczenie powinno być rozpoczynane od najmniejszej dawki. Stosowanie preparatu u chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby jest przeciwwskazane.

W okresie stosowania preparatu może wystąpić wysięk naczyniówkowy z ubytkiem pola widzenia, przemijająca krótkowzroczność i ostra jaskra z zamkniętym kątem przesączania. Objawy obejmują nagłe pogorszenie ostrości wzroku i ból oka. Mogą wystąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia stosowania leku lub w późniejszym czasie. Konieczne może być leczenie farmakologiczne lub chirurgiczne. Czynniki ryzyka rozwoju ostrej jaskry mogą obejmować alergię na sulfonamidy lub penicylinę.

U chorych w podeszłym wieku należy zachować ostrożność; lekarz podejmie decyzję czy właściwe jest stosowanie preparatu złożonego, w zależności od wyników oceny czynności nerek.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:

• preparat zawiera laktozę; osoby z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy–galaktozy, nie powinny stosować tego preparatu;

• informacja dla sportowców: substancja czynna preparatu może powodować pozytywny wynik testu antydopingowego.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Zawarty w preparacie indapamid, może w indywidualnych przypadkach powodować objawy związane z obniżeniem ciśnienia tętniczego (np. zawroty głowy, zaburzenia widzenia) i upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń i maszyn. Wystąpienie tych objawów jest szczególnie prawdopodobne na początku leczenia, a także gdy równolegle stosowane są inne leki przeciwnadciśnieniowe.

Zawarta w preparacie amlodypina może powodować zawroty głowy, bóle głowy, nudności, zmęczenie lub inne objawy, które mogą upośledzać sprawność psychofizyczną i zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza na początku leczenia.

Dawkowanie preparatu Tertens-AM - tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu

Preparat ma postać tabletek o zmodyfikowanym uwalnianiu. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Preparat złożony, o ustalonej zawartości substancji czynnych, nie jest przeznaczony do rozpoczynania leczenia nadciśnienia tętniczego.

Dorośli: 1 tabletka 1 raz na dobę.

Szczególne grupy chorych:

U osób z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek nie ma konieczności dostosowania dawkowania. W przypadku ciężkiej niewydolności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min) stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.

U chorych w podeszłym wieku należy zachować ostrożność; lekarz dostosuje dawkowanie w zależności od czynności nerek.

U osób z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby należy zachować ostrożność, a leczenie powinno być rozpoczynane od najmniejszej dawki. U chorych z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby stosowanie preparatu jest przeciwwskazane.

Dzieci i młodzież:

Nie ma wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania preparatu u dzieci i młodzieży. Z tego powodu nie należy stosować preparatu w tej grupie wiekowej.

Sposób przyjmowania:

Preparat należy przyjmować 1 raz na dobę, najlepiej rano. Tabletkę należy połknąć w całości (nie rozgryzać, nie kruszyć), popijając wodą.

Czy można stosować Tertens-AM - tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży.

Preparat jest przeciwwskazany w okresie karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Preparat (indapamid) może powodować zwiększenie stężenia litu i nasilać jego toksyczne działania. Nie zaleca się równoległego stosowania litu, a w razie konieczności takiego leczenia skojarzonego, należy kontrolować stężenie litu we krwi; w razie potrzeby lekarz dostosuje dawkowanie litu.

Ze stosowaniem preparatu może być związana hipokaliemia (zmniejszenie stężenia potasu we krwi), która zwiększa ryzyko wystąpienia zagrażających życiu zaburzeń rytmu serca typu torsade de pointes. Należy zachować ostrożność, jeżeli preparat jest stosowany równolegle z niżej wymienionymi lekami, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia torsade de pointes:

• leki przeciwarytmiczne klasy Ia i III (jak np. chinidyna, hydrochinidyna, dizopiramid, amiodaron, sotalol, dofetylid, ibutylid, bretylium)

• niektóre leki przeciwpsychotyczne: pochodne fenotiazyny (np. chlorpromazyna, cyjamemazyna, lewomepromazyna, tiorydazyna, trifluoperazyna), benzamidy (np. amisulpiryd, sulpiryd, sultopryd, tiapryd), pochodne butyrofenonu (np. droperydol, haloperydol), inne leki przeciwpsychotyczne (np. pimozyd)

• inne leki, takie jak np.: beprydyl, cisapryd, dyfemanil, erytromycyna (dożylnie), halofantryna, mizolastyna, pentamidyna, sparfloksacyna, moksyfloksacyna, winkamina (dożylnie), metadon, astemizol, terfenadyna).

Jeżeli konieczne jest stosowanie powyższych leków, należy kontrolować stężenie potasu i uzupełniać jego ewentualne niedobory, kontrolować stężenie elektrolitów oraz wykonywać badania EKG. Jeżeli występuje hipokaliemia, należy stosować leki, które nie są związane z ryzykiem wystąpienia torsades de pointes.

Należy zachować ostrożność, jeżeli preparat jest stosowany równolegle z niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (w tym np. kwas acetylosalicylowy w dużych dawkach, ibuprofen, wybiórcze inhibitory COX-2); możliwe zmniejszenie przeciwnadciśnieniowego działania preparatu i ryzyko zaburzenia czynności nerek, w tym ostrej niewydolności nerek; należy kontrolować czynność nerek i zapewnić odpowiednie nawodnienie chorego.

Stosowanie preparatu z inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE) u chorych z utrzymującym się niedoborem sodu (szczególnie u chorych ze zwężeniem tętnicy nerkowej) powoduje ryzyko wystąpienia nagłego niedociśnienia tętniczego i/lub ostrej niewydolności nerek. Leczenie moczopędne (indapamid) może spowodować niedobór sodu.

Jeżeli konieczne jest zastosowanie inhibitorów ACE u chorych z nadciśnieniem tętniczym, lekarz zaleci:

• zaprzestanie stosowania leku moczopędnego na 3 dni przed rozpoczęciem stosowania inhibitorów ACE, a następnie, jeżeli to konieczne, powrót do przyjmowania leku moczopędnego nieoszczędzającego potasu

lub

• rozpoczęcie leczenia inhibitorami ACE od małych dawek, a następnie stopniowe ich zwiększanie.

U chorych z zastoinową niewydolnością serca, lekarz rozpocznie leczenie od bardzo małych dawek inhibitora ACE, jeżeli to możliwe po zmniejszeniu dawki leku moczopędnego nieoszczędzającego potasu.

We wszystkich przypadkach lekarz zaleci monitorowanie czynności nerek (stężenia kreatyniny) przez pierwsze tygodnie leczenia inhibitorami ACE.

Równoległe stosowanie preparatu z lekami powodującymi hipokaliemię (zmniejszenie stężenia potasu we krwi), takimi jak np. kortykosteroidy, tetrakozaktyd, amfoterycyną B, leki przeczyszczające zwiększa ryzyko hipokaliemii. Należy monitorować stężenie potasu we krwi, zwłaszcza podczas równoległego stosowania glikozydów naparstnicy. Nie należy stosować leków przeczyszczających pobudzających perystaltykę.

Preparat może powodować hipokaliemię, która nasila toksyczność glikozydów nasercowych. U chorych stosujących glikozydy nasercowe, należy zachować ostrożność i kontrolować stężenie potasu oraz wykonywać badania EKG.

Baklofen nasila przeciwnadciśnieniowe działanie indapamidu; należy zachować ostrożność i kontrolować czynność nerek oraz zapewnić odpowiednie nawodnienie chorego.

Stosowanie preparatu równolegle z allopurynolem może zwiększyć częstość reakcji nadwrażliwości na allopurynol.

Po rozważeniu korzyści i ryzyka lekarz oceni, czy możliwe jest leczenie skojarzone z wymienionymi niżej lekami:

• leki moczopędne oszczędzające potas (amiloryd, spironolakton, triamteren) – ryzyko hipokaliemii lub hiperkaliemii (szczególnie u chorych na cukrzycę lub z niewydolnością nerek); należy kontrolować stężenie potasu i wykonywać badania EKG

• metformina – ryzyko kwasicy mleczanowej ze względu na ryzyko rozwoju niewydolności nerek związanej ze stosowaniem indapamidu; nie należy stosować metforminy, jeżeli stężenie kreatyniny jest większe niż 12 mg/l u kobiet lub 15 mg/l u mężczyzn

• środki kontrastujące zawierające jod – ryzyko rozwoju ostrej niewydolności nerek; przed zastosowaniem takich środków kontrastujących, należy zapewnić odpowiednie nawodnienie chorego

• trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, neuroleptyki (leki przeciwpsychotyczne) – nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego i zwiększone ryzyko wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego

• sole wapnia – ryzyko hiperkalcemii w związku ze zmniejszeniem wydalania wapnia w moczu

• cyklosporyna, takrolimus– ryzyko zwiększenia stężenia kreatyniny we krwi

• kortykosteroidy, tetrakozaktyd (stosowany ogólnie) – osłabienie działania przeciwnadciśnieniowego indapamidu.

Ze względu na zawartość amlodypiny w preparacie, nie zaleca się równoległego stosowania preparatu:

• z dantrolenem (wlew); zaleca się unikanie podawania antagonistów wapnia takich jak amlodypina równolegle z dantrolenem (w tym u chorych podatnych na hipertermię złośliwą i w leczeniu hipertermii złośliwej), ze względu na ryzyko wystąpienia prowadzących do śmierci zaburzeń rytmu serca

• z grejpfrutem lub sokiem grejpfrutowym; możliwe zwiększenie stężenia amlodypiny i nasilenie jej przeciwnadciśnieniowego działania.

Ze względu na zawartość amlodypiny w preparacie, szczególna ostrożność jest wymagana, jeżeli preparat jest stosowany z którymkolwiek z niżej wymienionych leków:

• preparaty zmniejszające aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (takie, jak np. diltiazem, werapamil, ketokonazol, itrakonazol i inne przeciwgrzybicze związki azolowe, rytonawir i inne inhibitory proteazy, erytromycyna, klarytromycyna i inne antybiotyki makrolidowe) mogą hamować metabolizm amlodypiny i powodować zwiększenie jej stężenia oraz nasilenie działania (ryzyko niedociśnienia tętniczego); należy zachować ostrożność i obserwować stan kliniczny, szczególnie osób w podeszłym wieku; w razie potrzeby lekarz dostosuje dawkowanie;
w okresie równoległego stosowania preparatu i klarytromycyny zalecana jest ścisła obserwacja chorego;

• preparaty zwiększające aktywność izoenzymu 3A4 cytochromu P450 (takie, jak np. ryfampicyna, ziele dziurawca, fenobarbital, prymidon, fosfenytoina, fenytoina i karbamazepina) mogą powodować zmniejszenie stężenia amlodypiny we krwi i osłabienie jej działania; należy kontrolować ciśnienie tętnicze i zachować ostrożność; konieczne może być dostosowanie dawkowania przez lekarza

• inne leki obniżające ciśnienie tętnicze (np. leki moczopędne, leki przeciwnadciśnieniowe, leki przeciwdepresyjne, nitrogliceryna i inne azotany) - możliwe nasilenie działania przeciwnadciśnieniowego

• takrolimus – ryzyko zwiększenia stężenia takrolimusu we krwi; należy monitorować stężenie takrolimusu we krwi i dostosować dawkowanie

• inhibitory mTOR (np. syrolimus, ewerolimus, temsyrolimus) – amlodypina może zwiększać ekspozycję na leki z tej grupy

• cyklosporyna – u chorych po przeszczepie nerki należy monitorować stężenie cyklosporyny i dostosować dawkowanie

• simwastatyna – konieczne zmniejszenie stosowanej dawki simwastatyny (zgodnie z zaleceniami lekarza).

Amlodypina nie wpływa na farmakokinetykę atorwastatyny, digoksyny czy warfaryny.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Tertens-AM - tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu?

Jak każdy lek, również Tertens-AM, może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Stosowanie preparatu może być związane z wystąpieniem działań niepożądanych zgłaszanych wcześniej dla każdej z substancji czynnych (amlodypina i indapamid) stosowanych niezależnie.

Działania niepożądane związane ze stosowaniem amlodypiny:

Często: bóle i zawroty głowy, senność, zmęczenie, zaburzenia widzenia (w tym widzenie podwójne), kołatanie serca, nagłe zaczerwienienie twarzy i uderzenia gorąca, duszność, nudności, niestrawność, ból brzucha, biegunka, zaparcia, kurcze mięśni, obrzęk, obrzęk okolicy kostek, zmęczenie i osłabienie.

Niezbyt często: bezsenność, zmiany nastroju, depresja, uczucie mrowienia lub drętwienia (parestezje), niedoczulica, drżenia, omdlenia, zaburzenia smaku, szumy uszne, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca (bradykardia, tachykardia, migotanie przedsionków), ból w klatce piersiowej, niedociśnienie tętnicze, złe samopoczucie, obrzęk, kaszel, nieżyt błony śluzowej nosa, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wymioty, łysienie, obfite pocenie się, wysypka, świąd, pokrzywka, odbarwienia skóry, plamica, bóle i kurcze mięśni, bóle stawów, ból pleców, zaburzenia oddawania moczu, impotencja, ginekomastia, zwiększenie/zmniejszenie masy ciała.

Rzadko stany splątania/dezorientacja.

Bardzo rzadko: zapalenie naczyń, małopłytkowość, zmniejszenie liczby krwinek białych (leukopenia), zwiększenie stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia), reakcje alergiczne, wzmożone napięcie mięśniowe (hipertonia), neuropatia obwodowa, zawał serca, zapalenie naczyń, zapalenie żołądka, zapalenie trzustki, rozrost dziąseł, zwiększona aktywność enzymów wątrobowych, żółtaczka, zapalenie wątroby, ciężkie reakcje skórne (zespół Stevensa i Johnsona, rumień wielopostaciowy, złuszczające zapalenie skóry, nadwrażliwość na światło), obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, ust, języka, gardła, krtani w sporadycznych przypadkach mogący powodować zwężenie dróg oddechowych, utrudniać oddychanie i zagrażać życiu).

Częstość nieznana: zespół pozapiramidowy, martwica toksyczna rozpływna naskórka.

Działania niepożądane związane ze stosowaniem indapamidu:

Często lub niezbyt często: zmniejszenie stężenia potasu we krwi (hipokaliemia), zmniejszenie stężenia sodu (hiponatremia) i zmniejszenie objętości wewnątrznaczyniowej (odpowiedzialne za odwodnienie i niedociśnienie ortostatyczne), wymioty, reakcje nadwrażliwości w postaci wysypki grudkowo-plamistej, plamica, impotencja.

Rzadko: zawroty i bóle głowy, uczucie zmęczenia, uczucie drętwienia lub mrowienia (parestezje), nudności, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaparcia i zmęczenie, zmniejszenie stężenia chloru (hipochloremia), zmniejszenie stężenia magnezu (hipomagnezemia).

Bardzo rzadko: zaburzenia hematologiczne (niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, zmniejszenie liczby krwinek białych [leukopenia], znaczne zmniejszenie liczby granulocytów [agranulocytoza], zmniejszenie liczby płytek krwi [małopłytkowość]), zaburzenia rytmu serca (bradykardia, tachykardia, migotanie przedsionków), niedociśnienie tętnicze, hiperkalcemia, zapalenie trzustki, zaburzenia czynności wątroby, niewydolność nerek, nadwrażliwość na światło, obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, ust, języka, gardła, krtani w sporadycznych przypadkach mogący powodować zwężenie dróg oddechowych, utrudniać oddychanie i zagrażać życiu), pokrzywka, martwica toksyczna rozpływna naskórka, zespół Stevensa i Johnsona.

Częstość nieznana: omdlenia, encefalopatia wątrobowa, zaburzenia oka (zaburzenia widzenia, krótkowzroczność, ostra jaskra z zamkniętym kątem przesączania, wysięk naczyniówkowy, zamazane widzenie), wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG, zaburzenia rytmu serca typu torsades de pointes stanowiące zagrożenie życia, zapalenie wątroby, bóle i kurcze mięśni, osłabienie mięśni, rabdomioliza, nasilenie objawów współistniejącego tocznia rumieniowatego układowego, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi (napady dny moczanowej; lekarz rozważy czy możliwe jest stosowanie indapamidu u chorych z dną mocznową), hiperglikemia (zwiększenie stężenia glukozy we krwi; lekarz rozważy czy możliwe jest stosowanie indapamidu u chorych na cukrzycę).

Przeczytaj też artykuły

Nadciśnienie tętnicze

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta