Deksketoprofen (opis profesjonalny)

Działanie - Deksketoprofen

Mechanizm działania
Niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ). Pochodna kwasu propionowego o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Działanie leku polega głównie na hamowaniu cyklooksygenaz: (1) konstytutywnej (COX-1) odpowiedzialnej za syntezę prostaglandyn spełniających funkcje fizjologiczne; (2) indukowalnej (COX-2) odpowiedzialnej za syntezę prostaglandyn prozapalnych w miejscu zapalenia.

Farmakokinetyka
Działanie przeciwbólowe deksketoprofenu zaczyna się ok. 30 min po podaniu i utrzymuje się przez 4–6 h. tmax – 30 min. W ok. 99% wiąże się z białkami osocza. t1/2 w fazie eliminacji – 1,65 h. Po sprzężeniu z kwasem glukuronowym deksketoprofen wydalany jest głównie przez nerki. W moczu wykrywany jest wyłącznie S-(+) enancjomer, co świadczy o braku konwersji deksketoprofenu do R-(-) enancjomeru. Lek nie kumuluje się w organizmie. Jednoczesne spożywanie posiłku powoduje wydłużenie tmax i zmniejszenie cmax, nie powoduje jednak zmiany AUC.

Wskazania do stosowania - Deksketoprofen

Leczenie bólu
Objawowe leczenie bólu o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu (np. bóle mięśniowo-kostne, ból zębów, bolesne miesiączkowanie).

I.v., i.m.
leczenie ostrego bólu o natężeniu umiarkowanym do ciężkiego, gdy doustne podawanie nie jest właściwe (np. leczenie bólu pooperacyjnego, ból w przebiegu kolki nerkowej i ból nerwowo-mięśniowy).

Przeciwwskazania stosowania - Deksketoprofen

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu lub inne NLPZ, napady astmy, skurcz oskrzeli, ostry nieżyt nosa, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, polipy nosa w wywiadzie po przyjęciu innych NLPZ, czynna choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy, także w przypadku jej podejrzenia oraz występowania w wywiadzie, krwawienia z przewodu pokarmowego, inne czynne krwawienia, zaburzenia krzepnięcia, choroba Leśniowskiego i Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, ciężka niewydolność serca, umiarkowana lub ciężka niewydolność nerek, ciężka niewydolność wątroby, skaza krwotoczna, leczenie doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, astma oskrzelowa w wywiadzie.

Osoby w podeszłym wieku
Należy zachować ostrożność u chorych w podeszłym wieku.

Dzieci
Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania deksketoprofenu u dzieci.

Alergia
Należy zachować ostrożność u chorych na alergie.

Zaburzenia czynności układu pokarmowego
Należy zachować ostrożność i obserwować chorych z objawami żołądkowo-jelitowymi lub chorobami żołądka i jelit w wywiadzie. U osób otrzymujących NLPZ poważne działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego (krwawienia, owrzodzenia i perforacja żołądka i jelit) mogą wystąpić w każdym momencie podczas leczenia i mogą nie być poprzedzone żadnymi objawami; ryzyko wystąpienia krwawienia zwiększa się wraz z wydłużaniem czasu leczenia.

Stężenie mocznika i kreatyniny w surowicy krwi, aktywność ALT/AST
Deksketoprofen, podobnie jak inne NLPZ, może spowodować zwiększenie stężenia mocznikakreatyniny w surowicy oraz aktywności AST i/lub ALT.

Zaburzenia hematopoezy, toczeń trzewny układowy, mieszne choroby tkanki łącznej
Należy zachować ostrożność u chorych z zaburzeniami hematopoezy, chorych na toczeń trzewny układowy lub mieszane choroby tkanki łącznej.

Zaburzenia czynności wątroby, nerek lub serca, zatrzymanie płynów w organizmie
Należy zachować szczególną ostrożność i monitorować chorych z zaburzeniami czynności wątroby, nerek, serca oraz ze zwiększonym ryzykiem zatrzymywania płynów w organizmie.

Leki moczopędne
Należy również kontrolować chorych leczonych lekami moczopędnymi, u których występują stany hipowolemii.

Incydenty zakrzepowe, zawał lub udar mózgu
Część ekspertów przyjmuje, że NLPZ mogą zwiększać ryzyko wystąpienia incydentów zakrzepowych, zawału serca lub udaru mózgu, które mogą prowadzić do zgonu; ryzyko to może zwiększać się podczas długotrwałego stosowania i u osób z chorobą serca; krótkotrwałe stosowanie w leczeniu ostrego bólu prawdopodobnie nie zwiększa ryzyka wystąpienia działań niepożądanych ze strony układu sercowo-naczyniowego, zwłaszcza jeżeli lek jest stosowany w małej dawce; nie zaleca się jednak ich stosowania w leczeniu bólu pooperacyjnego u chorych po operacji pomostowania tętnic aortalno-wieńcowych.

Wpływ na płodność
NLPZ mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet; działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

Interakcje - Deksketoprofen

Inne NLPZ
Jednoczesne stosowanie z innymi NLPZ (w tym z dużymi dawkami ≥3 g/d salicylanów) zwiększa ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego.

Doustne leki przeciwzakrzepowe, heparyna, tiklopidyna
Ze względu na zwiększone ryzyko krwawienia nie zaleca się jednoczesnego stosowania z doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi, heparyną podawaną parenteralnie i tiklopidyną.

Sole litu
Nie zaleca się jednoczesnego stosowania z solami litu, ponieważ niektóre NLPZ mogą zwiększać jego stężenie do wartości toksycznych (konieczne monitorowanie stężenia litu).

Hydantoina, sulfonamidy
Deksketoprofen może nasilać toksyczne działanie hydantoiny i sulfonamidów, dlatego nie zaleca się jednoczesnego stosowania tych leków.

Metotreksat
W przypadku jednoczesnego stosowania z metotreksatem w dawkach ≥15 mg/tydz. nasila się mielotoksyczność metotreksatu spowodowana zmniejszeniem jego klirensu nerkowego. Z tego powodu nie zaleca się jednoczesnego stosowania leków.
W przypadku stosowania metotreksatu w dawkach <15 mg/tydz. przez kilka pierwszych tygodni należy co tydzień kontrolować morfologię krwi obwodowej, zachowując szczególną ostrożność u chorych z niewydolnością nerek oraz u osób w podeszłym wieku.

Inhibitory ACE
Ze względu na ryzyko ostrej niewydolności nerek u chorych odwodnionych, stosując lek z inhibitorami ACE, należy zachować ostrożność.

Leki moczopędne
NLPZ mogą osłabiać działanie leków moczopędnych. U chorych przyjmujących jednocześnie leki moczopędne należy upewnić się o odpowiednim stanie nawodnienia chorego i na początku leczenia monitorować czynność nerek.

Zydowudyna
W przypadku jednoczesnego stosowania z zydowudyną istnieje ryzyko zwiększonej toksyczności wobec erytrocytów, dlatego 1–2 tyg. po rozpoczęciu stosowania NLPZ konieczna jest kontrola morfologii krwi obwodowej.

Pentoksyfilina
Równoległe stosowanie deksketoprofenu z pentoksyfiliną może zwiększać ryzyko krwawienia.

Pochodne sulfonylomocznikaNLPZ, wypierając pochodne sulfonylomocznika z połączeń z białkami osocza, mogą nasilać ich działanie hipoglikemizujące.

β-adrenolityki
NLPZ mogą osłabić działanie zmniejszające ciśnienie tętnicze β-adrenolityków.

Cyklosporyna, takrolimus
NLPZ mogą nasilać nefrotoksyczne działanie cyklosporyny i takrolimusu.

Leki trombolityczne
W przypadku jednoczesnego stosowania z lekami trombolitycznymi zwiększa się ryzyko krwawienia.

Probenecyd
Probenecyd może zwiększać stężenie deksketoprofenu w surowicy.

Glikozydy nasercowe
Deksketoprofen może zwiększać stężenie glikozydów nasercowych w osoczu.

Mifepryston
Ponieważ deksketoprofen może zmieniać skuteczność mifeprystonu, nie powinno się stosować go przez 8–12 dni od podania mifeprystonu.

Chinolony
Jednoczesne podawanie leku z chinolonami może zwiększać ryzyko wystąpienia drgawek.

Działania niepożądane - Deksketoprofen

Często: nudności, wymioty, ból brzucha, niestrawność, biegunka, po podaniu i.v. ból w miejscu wstrzyknięcia.

Niezbyt często: zaburzenia snu, niepokój, bóle i zawroty głowy, kołatanie serca, zapalenie błony śluzowej żołądka, wymioty z krwią, suchość błony śluzowej jamy ustnej, zaparcia, wzdęcia, osutka, zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia czynności gruczołu krokowego, zmęczenie, uderzenia gorąca, osłabienie, sztywność mięśni, złe samopoczucie, po podaniu i.v. niedociśnienie tętnicze, zaczerwienienie twarzy, objawy w miejscu wstrzyknięcia (zapalenie, krwiak, krwotok), niedokrwistość.

Rzadko: parestezje, nadciśnienie tętnicze, obrzęki obwodowe, zmniejszenie częstotliwości oddychania, wrzód trawienny, krwawienie i/lub perforacja wrzodu, anoreksja, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, pokrzywka, trądzik, zwiększona potliwość, wielomocz, ból pleców, po podaniu i.v.: hiperglikemia, hipoglikemia, hipertriglicerydemia, żółtaczka, ból w okolicy nerek, ketonuria, białkomocz, sztywność mięśni i stawów.

Bardzo rzadko: neutropenia, małopłytkowość, zaburzenia widzenia, tachykardia, niedociśnienie, szumy w uszach, uszkodzenie trzustki, zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna rozpływna naskórka, obrzęk naczynioruchowy, uszkodzenia nerek, obrzęk twarzy, anafilaksja.

Przedawkowanie
W przypadku przedawkowania należy przeprowadzić płukanie żołądka i zastosować leczenie objawowe. Deksketoprofen można usunąć z surowicy za pomocą dializy.

Ciąża i laktacja - Deksketoprofen

Ze względu na brak badań nie należy stosować leku w ciąży.

Nie wiadomo, czy lek przenika do pokarmu kobiecego. Nie stosować w okresie karmienia piersią.

Dawkowanie - Deksketoprofen

P.o. Dorośli. 25 mg co 8 h.  Zaleca się podawanie leku 30 min przed posiłkiem. Nie należy stosować dawki większej niż 75 mg/d. Lek nie jest przeznaczony do długotrwałego stosowania. U osób w podeszłym wieku leczenie należy zacząć od 50 mg/d. W przypadku dobrej tolerancji leku dawkę można zwiększyć. U chorych z łagodną i umiarkowaną niewydolnością wątroby oraz z łagodną niewydolnością nerek początkowo 50 mg/d.

I.v. we wlewie (10–30 min) lub wstrzyknięciu (nie krócej niż 15 s) bądź i.m. we wstrzyknięciu.Dorośli 50 mg co 8–12 h (w uzasadnionych przypadkach co 6 h), maks. 150 mg/d (u osób z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby 50 mg/d). Leczenie parenteralne powinno trwać nie dłużej niż 2 dni, po ustąpieniu ostrego bólu należy jak najszybciej przejść na leczenie p.o.

Uwagi dla Deksketoprofen

Deksketoprofen, powodując zawroty głowy lub senność, w niewielkim lub umiarkowanym stopniu może upośledzać zdolność kierowania pojazdami i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Warunki przechowywania
Lek należy chronić przed światłem.

Przeczytaj też artykuły

Preparaty na rynku polskim zawierające deksketoprofen

Auxilen (roztwór do wstrzykiwań lub infuzji) Dekenor (tabletki powlekane) Dektac (tabletki powlekane) Dexak 25 (tabletki powlekane) Dexak 50 (roztwór do wstrzykiwań lub infuzji) Dexak SL (gran. do sporz. roztworu doustnego) Dexketoprofen Adamed (roztwór do wstrzykiwań lub infuzji) Dextin (roztwór doustny w saszetce) Dextin (tabletki powlekane) Kerdex (tabletki powlekane) Metafen Dexketoprofen (tabletki powlekane)

Zobacz substancje złożone zawierające deksketoprofen

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta