Cilostazol (opis profesjonalny)

Działanie - Cilostazol

Mechanizm działania
Cilostazol jest inhibitorem fosfodiesterazy typu 3 (PDE3). Hamowanie aktywności PDE3 prowadzi do zwiększenia stężenia cAMP w płytkach krwi i mięśniach gładkich naczyń krwionośnych, co z kolei jest przyczyną hamowania agregacji płytek krwi oraz rozszerzania naczyń krwionośnych. Cilostazol jest odwracalnym inhibitorem agregacji płytek krwi, wywołanej działaniem różnych czynników, np. trombiny, ADP, kolagenu, kwasu arachidonowego, adrenaliny i naprężenia ścinającego. Zahamowanie aktywności płytek krwi utrzymuje się do 12 h, a po przerwaniu podawania leku przywrócenie agregacji następuje w ciągu 48–96 h, bez nadmiernej skłonności do agregacji „z odbicia”. Mechanizm działania u osób z chromaniem przestankowym nie jest w pełni poznany. In vitro hamuje proliferację komórek mięsni gładkich oraz uwalnianie płytkopochodnego czynnika wzrostu i czynnika płytkowego PF-4, z płytek krwi. W badaniach po 12 tyg. stosowania cilostazolu doszło do zmniejszenia stężenia triglicerydów o 15% oraz do zwiększenia stężenia HDL o 10%. Wydaje się, że u osób z cukrzycą lek w mniejszym stopniu wydłuża dystans marszu. Lek stosowany w dawce 150 mg 2 ×/d przez 5 dni nie wydłuża czasu krwawienia.

Farmakokinetyka
Lek wchłania sie po podaniu p.o. Całkowita dostępność biologiczna leku nie jest znana. Pokarm zwiększa cmax leku, co może zwiększać częstość działań niepożądanych. Wraz ze zwiększaniem dawek cmax cilostazolu i jego głównych metabolitów zwiększa się w mniejszym stopniu niż proporcjonalnie, natomiast ich AUC zwiększa się w przybliżeniu proporcjonalnie do dawki. Stan stacjonarny jest osiągany w ciągu 4 dni stosowania. Lek wiąże się w 95–98% z białkami, głównie z albuminami. Pozorny t1/2 w fazie eliminacji wynosi 10,5 h. Cilostazol jest metabolizowany głównie przez CYP3A4, w mniejszym stopniu przez CYP2C19 oraz CYP1A2. Lek posiada dwa aktywne metabolity: dehydrocilostazol oraz 4’-trans-hydroksycilostazol. Działanie przeciwagregacyjne dehydrometabolitu jest 4–7-krotnie większe niż związku macierzystego, natomiast aktywność 4’-trans-hydroksymetabolitu stanowi 1/5 aktywności cilostazolu. Stężenia dehydrometabolitu i 4’-trans-hydroksymetabolitu w osoczu (mierzone na podstawie AUC) wynoszą odpowiednio ok. 41% i ok. 12% stężenia cylostazolu. Dehydrometabolit i 4’-trans-hydroksymetabolit wiążą się z białkami osocza odpowiednio w 97,4% i 66%. Cilostazol (wraz z metabolitami) jest wydalany głównie z moczem (74%); pozostała ilość leku ulega wydaleniu z kałem. Lek w postaci niezmienionej ulega wydaleniu z moczem w nieoznaczalnej ilości; <2% dawki jest wydalane tą drogą jako dehydrocilostazol, natomiast 30% – jako 4’-trans-hydroksycilostazol. Lek nie indukuje wątrobowych enzymów mikrosomalnych. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek wolna frakcja cilostazolu jest o 27% większa, a wartości cmax i AUC odpowiednio o 29% i 39% mniejsze niż u osób z prawidłową czynnością nerek. Wartości cmax i AUC dehydrometabolitu są odpowiednio o 41% i 47% mniejsze u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek w porównaniu z osobami z prawidłową czynnością nerek. Wartości cmax i AUC 4’-trans-hydroksycilostazolu są odpowiednio o 173% i 209% większe u pacjentów ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Wskazania do stosowania - Cilostazol

Chromanie przestankowe
Wydłużanie dystansu marszu bez bólu u pacjentów z chromaniem przestankowym (II okres wg klasyfikacji Fontaine'a), u których modyfikacja stylu życia (w tym zaprzestanie palenia tytoniu i ćwiczenia fizyczne) oraz inne odpowiednie metody leczenia nie złagodziły objawów chromania przestankowego w wystarczającym stopniu.

Przeciwwskazania stosowania - Cilostazol

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny ≤25 ml/min), umiarkowane lub ciężkie zaburzenia czynności wątroby, zastoinowa niewydolność serca, ciąża, stwierdzona skłonność do krwawień (np. czynna choroba wrzodowa, udar krwotoczny przebyty w ciągu ostatnich 6 mies., proliferacyjna retinopatia cukrzycowa, niedostatecznie kontrolowane nadciśnienie tętnicze), częstoskurcz komorowy, migotanie komór lub wieloogniskowa ekstrasystolia komorowa w wywiadzie, wydłużony odstęp QTc, ciężka tachyarytmia w wywiadzie, jednoczesne stosowanie ≥2 dodatkowych leków przeciwpłytkowych lub przeciwzakrzepowych (kwas acetylosalicylowy, klopidogrel, heparyna, warfaryna, acenokumarol, dabigatran, rywaroksaban lub apiksaban), niestabilna dławica piersiowa, zawał serca w ciągu ostatnich 6 mies. lub interwencja w obrębie naczyń wieńcowych w ciągu ostatnich 6 mies.

Dzieci
Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci.

Inne metody leczenia
Należy starannie rozważyć zasadność leczenia cilostazolem w porównaniu z innymi metodami leczenia, takimi jak rewaskularyzacja.

Kardiologiczne działania niepożądane
Ze względu na mechanizm działania, cilostazol może wywołać częstoskurcz, kołatania serca, tachyarytmię i/lub niedociśnienie tętnicze. Przyspieszenie rytmu serca podczas leczenia wynosi około 5–7 uderzeń/min, co u pacjentów z grupy ryzyka może być przyczyną wystąpienia dławicy piersiowej. Podczas leczenia należy ściśle kontrolować stan pacjentów z grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia ciężkich działań niepożądanych ze strony serca spowodowanych przyspieszeniem rytmu serca, np. osób ze stabilną chorobą niedokrwienną serca. Należy zachować ostrożność podczas przepisywania leku pacjentom z dodatkowymi skurczami pochodzenia przedsionkowego lub komorowego i pacjentom z migotaniem lub trzepotaniem przedsionków.

Zaburzenia hematologiczne
Pacjentów należy poinformować o konieczności zgłaszania każdego epizodu krwawienia lub łatwego powstawania siniaków podczas leczenia, jak również wszelkich innych objawów, które mogłyby również wskazywać na wczesny etap zaburzeń hematologicznych, takich jak gorączkaból gardła. W razie podejrzenia zakażenia lub obecności jakiegokolwiek innego dowodu klinicznego nieprawidłowości krwi, należy wykonać pełną jej morfologię. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości hematologicznych, stosowanie cilostazolu należy niezwłocznie przerwać.

Krwawienie do siatkówki
Jeśli wystąpi krwawienie do siatkówki, stosowanie cilostazolu należy przerwać.

Zabiegi chirurgiczne
Podczas leczenia możliwe jest zwiększenie ryzyka krwawienia podczas zabiegu chirurgicznego (w tym niewielkich zabiegów inwazyjnych, takich jak ekstrakcja zęba). Jeśli pacjent ma zostać poddany planowanemu zabiegowi chirurgicznemu, a działanie przeciwpłytkowe nie jest konieczne, cilostazol należy odstawić 5 dni przed zabiegiem.

Silne inhibitory CYP3A4 i CYP2C19
U pacjentów otrzymujących silne inhibitory CYP3A4 i CYP2C19 zaleca się podawanie cilostazolu w dawce 50 mg 2 ×/d.

Leki hipotensyjne, leki hamujące agregację płytek krwi
Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania z jakimkolwiek lekiem mogącym zmniejszać ciśnienie tętnicze krwi ze względu na możliwość addycyjnego działania hipotensyjnego z odruchowym częstoskurczem, jak również z innymi lekami hamującymi agregację płytek.

Interakcje - Cilostazol

Leki przeciwzakrzepowe
Krótkotrwałe (≤4 dni) jednoczesne podawanie kwasu acetylosalicylowego wskazuje na zwiększenie o 23–25% hamowania agregacji płytek, wywołanej przez ADP, ex vivo w porównaniu ze stosowaniem samego kwasu acetylosalicylowego; w związku z tym nie stwierdzono wyraźnych przesłanek w kierunku zwiększenia częstości krwotocznych zdarzeń niepożądanych.
Jednoczesne stosowanie cilostazolu z klopidogrelem nie ma wpływu na liczbę płytek krwi, czas protrombinowy ani czas częściowej tromboplastyny po aktywacji; dodanie do leczenia klopidogrelem cilostazolu nie wpływa dodatkowo w znaczący sposób na czas krwawienia.
Zaleca się zachowanie ostrożności podczas jednoczesnego stosowania cilostazolu z jakimkolwiek inhibitorem agregacji płytek lub innym lekiem przeciwzakrzepowym (np. warfaryną). W zależności od rodzaju jednocześnie stosowanego leku kontrolować z odpowiednią częstotliwością wskaźniki krzepliwości. Obserwowano częstsze występowanie krwotoków podczas jednoczesnego stosowania klopidogrelu, kwasu acetylosalicylowego i cilostazolu.
Stosowanie cilostazolu jest przeciwwskazane u pacjentów otrzymujących co najmniej dwa dodatkowe leki przeciwpłytkowe lub przeciwzakrzepowe.

Inhibitory CYP3A4, inhibitory CYP2C19
Inhibitory CYP3A4 (np. niektóre makrolidy, azolowe leki przeciwgrzybicze, inhibitory proteaz) lub CYP2C19 (tj. inhibitory pompy protonowej) zwiększają całkowitą aktywność farmakologiczną i mogą nasilać działania niepożądane cilostazolu; dlatego u pacjentów otrzymujących jednocześnie silne inhibitory CYP3A4 lub CYP2C19 zaleca zmniejszenie dawki do 50 mg 2 ×/d.
Podczas jednoczesnego stosowania z erytromycyną, ketokonazolem lub omeprazolem całkowita aktywność farmakologiczna cilostazolu zwiększa się odpowiednio o 34%, 35% i 47%, dlatego w takiej sytuacji zaleca się zmniejszenie dawki cilostazolu do 50 mg 2 ×/d.
Podczas jednoczesnego stosowania z diltiazemem (słaby inhibitor CYP3A4) całkowita aktywność farmakologiczna cilostazolu zwiększa się o 19%; modyfikacja dawki nie jest konieczna.

Sok grejpfrutowy
Podanie 240 ml soku grejpfrutowego (inhibitor izoenzymu jelitowego CYP3A4) z pojedynczą dawką 100 mg cilostazolu nie wywiera znaczącego wpływu na farmakokinetykę cilostazolu; w takim przypadku modyfikacja dawki nie jest konieczna. Istnieje jednak możliwość klinicznie istotnego wpływu większych ilości soku grejpfrutowego na farmakokinetykę cilostazolu.

Statyny
Cilostazol zwiększa wartość AUC lowastatyny (substrat CYP3A4); zaleca się ostrożność podczas jednoczesnego stosowania statyn metabolizowanych przez CYP3A4, np. simwastatyny, atorwastatyny i lowastatyny.

Substraty CYP3A4 o małym indeksie terapeutycznym
Zaleca się ostrożność podczas jednoczesnego podawania z substratami CYP3A4 o małym indeksie terapeutycznym (tj. cisapryd, halofantryna, pimozyd, pochodne alkaloidów sporyszu).

Induktory CYP3A4, induktory CYP2C19
Nie oceniano wpływu induktorów CYP3A4 i CYP2C19 (np. karbamazepina, fenytoina, ryfampicyna i ziele dziurawca) na farmakokinetykę cilostazolu. Teoretycznie, jednoczesne stosowanie cilostazolu i induktorów CYP3A4 i CYP2C19 może zmienić działanie przeciwpłytkowe, dlatego podczas skojarzonego leczenia należy je uważnie monitorować.

Palenie tytoniu
Palenie tytoniu powodujące indukcję izoenzymu CYP1A2 zmniejsza o 18% stężenie cilostazolu w osoczu krwi.

Leki hipotensyjne
Zachować ostrożność podczas stosowania z jakimkolwiek innym lekiem mogącym zmniejszyć ciśnienie tętnicze, ze względu na ryzyko addycyjnego działania hipotensyjnego z odruchową tachykardią.

Działania niepożądane - Cilostazol

Bardzo często: ból głowy, biegunka, nieprawidłowe stolce.

Często: wybroczyny, obrzęk (obwodowy, twarzy), jadłowstręt, zawroty głowy, kołatanie serca. częstoskurcz, dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, dodatkowe skurcze komorowe, zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie gardła, nudności, wymioty, niestrawność, wzdęcia, ból brzucha, wysypka, świąd, ból w klatce piersiowej, astenia.

Niezbyt często: niedokrwistość, reakcja alergiczna, hiperglikemia, cukrzyca, niepokój, bezsenność, koszmary senne, zawał serca, migotanie przedsionków, zastoinowa niewydolność serca, częstoskurcz nadkomorowy, częstoskurcz komorowy, omdlenie, krwawienie do oka, krwawienie z nosa, krwawienie z przewodu pokarmowego, krwawienie o nieznanej etiologii, niedociśnienie ortostatyczne, duszność, zapalenie płuc, kaszel, zapalenie błony śluzowej żołądka, ból mięśni, dreszcze, złe samopoczucie.

Rzadko: wydłużony czas krwawienia, nadpłytkowość, zaburzenia czynności nerek (w tym niewydolność nerek).

Częstość nieznana: skłonność do krwawień, małopłytkowość, granulocytopenia, agranulocytoza, leukopenia, pancytopenia, niedokrwistość aplastyczna, niedowład, niedoczulica, zapalenie spojówek, szumy uszne, uderzenia gorąca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze, krwotok mózgowy, płucny, do mięśni, podskórny, krwotok w obrębie układu oddechowego, śródmiąższowe zapalenie płuc, zapalenie wątroby, zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka, wyprysk, wykwity skórne, zespół Stevensa i Johnsona, zespół Lyella, pokrzywka, obecność krwi w moczu, częstomocz, gorączka, ból, zwiększenie stężenia kwasu moczowego, mocznika i kreatyniny we krwi.

Przedawkowanie
Dane dotyczące przedawkowania leku są ograniczone. Można spodziewać się takich objawów, jak silne bóle głowy, biegunka, częstoskurcz i zaburzenia rytmu serca. Należy obserwować stan pacjentów i zastosować leczenie podtrzymujące. Należy opróżnić żołądek, wywołując wymioty lub wykonując płukanie żołądka, odpowiednio do sytuacji.

Ciąża i laktacja - Cilostazol

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania leku u kobiet w ciąży. Cilostazolu nie wolno stosować w okresie ciąży.

Nie wiadomo czy lek przenika do pokarmu kobiecego. Ze względu na możliwość szkodliwego działania na noworodka, nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Dawkowanie - Cilostazol

Dorośli. P.o., 30 min przed śniadaniem i kolacją. 100 mg 2 ×/d. Ocenić stan pacjenta po 3 mies. leczenia. Podczas leczenia pacjenci powinni kontynuować modyfikację stylu życia (przerwanie palenia tytoniu, ćwiczenia fizyczne) oraz leczenie farmakologiczne (leczenie zmniejszające stężenie lipidów i leczenie przeciwpłytkowe).

Silne inhibitory CYP3A4
U osób stosujących silne inhibitory CYP3A4 (np. niektóre makrolidy, leki przeciwgrzybicze z grupy azoli, inhibitory proteazy) lub silne inhibitory CYP2C19 (np. omeprazol) zaleca się zmniejszenie dawki do 50 mg 2 ×/d.

Zaburzenia czynności nerek i/lub wątroby
U osób z klirensem kreatyniny >25 ml/min oraz pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby modyfikacja dawki nie jest konieczna.

Uwagi dla Cilostazol

Ze względu na możliwość wystąpienia zawrotów głowy podczas stosowania leku, pacjenci powinni zachować ostrożność przed podjęciem decyzji o prowadzeniu pojazdu lub obsługiwaniu maszyn.

Przeczytaj też artykuły

Preparaty na rynku polskim zawierające cilostazol

Cilostazol LEK-AM (tabletki) Cilostop (tabletki) Cilozek (tabletki) Decilosal (tabletki) Noclaud (tabletki) Stepcil (tabletki)
Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta