Almotryptan (opis profesjonalny)

Działanie - Almotryptan

Mechanizm działania
Almotryptan jest selektywnym agonistą receptorów 5-HT1B i 5-HT1D, pośredniczących w skurczu niektórych naczyń czaszkowych. Lek działa również na układ trójdzielno-naczyniowy, hamując ucieczkę białek osocza poza naczynia opony twardej po stymulacji zwoju trójdzielnego, co stanowi cechę zapalenia neuronów, które, jak się wydaje, jest związane z patofizjologią migreny. Almotryptan nie ma znaczącego wpływu na inne podtypy receptora 5-HT i nie ma znaczącego powinowactwa do miejsc wiązania adrenaliny, adenozyny, angiotensyny, dopaminy, endoteliny czy tachykininy. Poza działaniem przeciwbólowym, almotryptan łagodzi nudności, fotofobię i fonofobię związane z napadami migreny.

Farmakokinetyka
Lek dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, dostępność biologiczna po podaniu p.o. wynosi 70%. tmax wynosi 1,5–3 h. Jednoczesne spożycie posiłku nie ma wpływu na szybkość i wielkość wchłaniania. Farmakokinetyka leku jest liniowa. t1/2 wynosi ok. 3,5 h. Ponad 75% podanej dawki jest wydalane z moczem, a pozostała część z kałem. Ok. 50% ilości wydalanej z moczem i kałem stanowi niezmieniony almotryptan. Głównym szlakiem metabolizmu jest deaminacja oksydacyjna za pośrednictwem monoaminooksydazy (MAO-A) do indolooctanu, ponadto lek jest metabolizowany z udziałem izoenzymów 3A4 i 2D6 cytochromu P-450 i monooksygenazy flawinowej. Żaden z metabolitów nie ma znaczącego działania farmakologicznego.

Wskazania do stosowania - Almotryptan

Migrena
Doraźne leczenie bólu głowy w napadach migreny z aurą lub bez niej.

Przeciwwskazania stosowania - Almotryptan

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu, występująca obecnie lub w wywiadzie choroba niedokrwienna serca (zawał serca, dławica piersiowa, udokumentowane nieme niedokrwienie serca, dławica Prinzmetala), występujące obecnie lub w wywiadzie ciężkie nadciśnienie tętnicze lub niekontrolowane łagodne albo umiarkowane nadciśnienie tętnicze, przebyty epizod naczyniowo-mózgowy lub przemijający napad niedokrwienny mózgu, choroba naczyń obwodowych, ciężkie zaburzenia czynności wątroby, równoległe stosowanie ergotaminy, pochodnych ergotaminy (w tym metysergidu) oraz innych agonistów receptorów 5-HT1B/1D.

Migrena podstawna, hemiplegiczna lub oftalmoplegiczna
Almotryptanu nie należy stosować w profilaktyce migreny, jak również w leczeniu migreny podstawnej, hemiplegicznej lub oftalmoplegicznej.

Zaburzenia neurologiczne
Przed rozpoczęciem leczenia bólu głowy u pacjentów bez rozpoznanej wcześniej migreny lub u pacjentów z rozpoznaną migreną, ale z nietypowymi objawami, należy wykluczyć inne, potencjalnie ciężkie zaburzenia neurologiczne.

Nierozpoznane zaburzenia w obrębie naczyń wieńcowych
Ze względu na zgłaszane przypadki wystąpienia skurczu naczyń wieńcowych i zawału serca podczas stosowania agonistów receptorów 5-HT1B/1D, przed podaniem almotryptanu osobom, które mogą mieć nierozpoznane zaburzenia w obrębie naczyń wieńcowych (np. kobiety po menopauzie, mężczyźni >40. rż., pacjenci z innymi czynnikami ryzyka choroby wieńcowej, takimi jak: niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia, otyłość, cukrzyca, palenie tytoniu oraz dodatni wywiad rodzinny w kierunku choroby sercowo-naczyniowej) należy przeprowadzić odpowiednią diagnostykę w kierunku możliwej choroby sercowo-naczyniowej.

Choroba niedokrwienna serca
W przypadku wystąpienia objawów wskazujących na chorobę niedokrwienną serca (np. ból i uczucie ściskania w klatce piersiowej) nie należy podawać kolejnej dawki leku i należy przeprowadzić odpowiednie postępowanie diagnostyczne.

Zwiększenie ciśnienia tętniczego
Podobnie jak inni agoniści receptorów 5-HT1B/1D, almotryptan może spowodować łagodne, przejściowe zwiększenie ciśnienia tętniczego, które może być wyraźniejsze u pacjentów w podeszłym wieku.

Zaburzenia czynności wątroby
Zaleca się ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z łagodnymi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, natomiast osobom z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby almotryptanu nie należy podawać.

Ból głowy związany z nadużywaniem leków
U osób przyjmujących regularnie leki przeciwko bólom głowy, w przypadku występowania częstych lub codziennych bólów głowy należy podejrzewać ból głowy związany z nadużywaniem leków i przeprowadzić odpowiednie postępowanie.

Interakcje - Almotryptan

Osoby z nadwrażliwością na sulfonamidy
Należy zachować ostrożność stosując almotryptan u osób ze stwierdzoną nadwrażliwością na sulfonamidy.

Zespół serotoninowy
Podczas równoległego stosowania tryptanów i selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) lub inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) obserwowano potencjalnie groźny zespół serotoninowy; jeśli jednoczesne stosowanie almotryptanu i leku z grupy SSRI lub SNRI jest uzasadnione klinicznie, zaleca się odpowiednią obserwację pacjenta, szczególnie podczas rozpoczynania leczenia i zwiększania dawek lub w przypadku dodania do leczenia innego leku serotoninergicznego. Nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia zespołu serotoninergicznego w przypadku równoległego stosowania tryptanów z inhibitorami MAO.

Ergotamina
Ze względu na potencjalne addytywne działanie kurczące naczynia, zaleca się zachowanie co najmniej 6 h odstępu po podaniu almotryptanu przed podaniem ergotaminy, zaś almotryptan można podać najwcześniej po 24 h od podania ergotaminy.

Ziele dziurawca
W przypadku jednoczesnego stosowania tryptanów i preparatów zawierających ziele dziurawca działania niepożądane mogą występować częściej.

Werapamil, propranolol
Wielokrotne podawanie almotryptanu z werapamilem, substratem CYP3A4, powodowało zwiększenie cmax i AUC almotryptanu o 20%; interakcję tę uznano za nieistotna klinicznie. Nie zaobserwowano również klinicznie znaczących interakcji podczas wielokrotnego podawania almotryptanu z propranololem.

Inne leki
Z badań in vitro wynika, że nie należy oczekiwać, aby almotryptan zmieniał metabolizm leków metabolizowanych przez enzymy cytochromu P-450, MAO-A lub MAO-B.

Działania niepożądane - Almotryptan

Często: zawroty głowy, senność, nudności, wymioty, zmęczenie.

Niezbyt często: parestezje, ból głowy, dzwonienie w uszach, kołatanie serca, uczucie ucisku w gardle, biegunka, niestrawność, uczucie suchości w jamie ustnej, bóle mięśni, bóle kości, ból w klatce piersiowej, astenia.

Bardzo rzadko: skurcz naczyń wieńcowych, zawał serca, częstoskurcz.

Z nieznaną częstotliwością: reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk naczynioruchowy), reakcje anafilaktyczne, napady padaczkowe, zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, niedokrwienie jelit.

Najczęstszym działaniem niepożądanym obserwowanym u osób otrzymujących 150 mg almotryptanu (największa dawka podawana pacjentom) była senność.

Przedawkowanie
Leczenie przedawkowania jest objawowe i podtrzymujące; ponieważ t1/2 wynosi ok. 3,5 h, należy obserwować pacjenta przez co najmniej 12 h lub do ustąpienia objawów przedmiotowych i podmiotowych.

Ciąża i laktacja - Almotryptan

Ze względu na ograniczone dane należy zachować ostrożność, stosując almotryptan u kobiet w ciąży.

Lek przenika do mleka samic szczurów, brak jest danych dotyczących przenikania almotryptanu do pokarmu kobiecego; należy zachować ostrożność w przypadku stosowania almotryptanu u kobiet karmiących piersią; ekspozycję niemowlęcia na almotryptan można zminimalizować nie karmiąc piersią przez 24 h po przyjęciu leku.

Dawkowanie - Almotryptan

P.o., niezależnie od posiłku; podawać jak najwcześniej po wystąpieniu bólu migrenowego.

Dorośli (18–65 lat). Dawka zalecana wynosi 12,5 mg. Drugą dawkę można przyjąć w razie ponownego wystąpienia objawów w ciągu 24 h, pod warunkiem, że od przyjęcia poprzedniej dawki upłynęły co najmniej 2 h. W przypadku nieskuteczności pierwszej dawki nie stosować następnej podczas tego samego napadu. Dawka maks. 25 mg/d.

Zaburzenia czynności nerek
Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania w przypadku łagodnych lub umiarkowanych zaburzeń czynności nerek. U osób z ciężką niewydolnością nerek dawka maks. 12,5 mg/d.

Osoby w podeszłym wieku
Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u osób w podeszłym wieku. Nie oceniano w sposób systematyczny skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u pacjentów w wieku >65 lat.

Uwagi dla Almotryptan

Nie przeprowadzono badań oceniających wpływ almotryptanu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Podczas napadu migreny może wystąpić senność. Była ona również obserwowana jako działanie niepożądane almotryptanu. Należy zachować ostrożność.

Preparaty na rynku polskim zawierające almotryptan

Almozen (tabletki powlekane) Dezamigren (tabletki powlekane) Nomigren (tabletki powlekane)
Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta