Azacitidine STADA - proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

Lek przeciwnowotworowy stosowany w chemioterapii nowotworów.

Preparat zawiera substancję azacytydyna

Lek wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Azacitidine STADA
proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań; 100 mg; 1 fiol.
Stada
b/d

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Azacitidine STADA - proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań?

Substancją czynną preparatu jest azacytydyna, związek organiczny podobny strukturalnie do biologicznie czynnej pirymidyny niezbędnej do syntezy kwasów nukleinowych. Podobieństwo chemiczne powoduje, że azacytydyna zastępuje biologicznie czynny metabolit w reakcjach biochemicznych. Ze względu na taki sposób działania należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych antymetabolitami (jest antymetabolitem pirymidynowym). Azacytydyna przekształcana jest w komórce do aktywnego metabolitu, który zaburza syntezę kwasów nukleinowych DNA i RNA oraz hamuje syntezę białek. Uniemożliwia to podziały komórkowe i prowadzi do śmierci komórki. Działanie azacytydyny dotyczy szczególnie komórek szybko dzielących się, jakimi są komórki nowotworowe.

Kiedy stosować Azacitidine STADA - proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań?

Preparat jest wskazany w leczeniu dorosłych, którzy nie kwalifikują się do przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych:

• z zespołami mielodysplastycznymi o pośrednim-2 i dużym ryzyku, zgodnie z IPSS

• z przewlekłą białaczką mielomonocytową z 10–29% blastów w szpiku kostnym, bez choroby mieloproliferacyjnej

• z ostrą białaczką szpikową z 20–30% blastów i z wieloliniową dysplazją, zgodnie z klasyfikacją WHO

• z ostrą białaczką szpikową z więcej niż 30% blastów w szpiku kostnym, zgodnie z klasyfikacją WHO.

Kiedy nie stosować preparatu Azacitidine STADA - proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Nie stosować w przypadku występowania zaawansowanego nowotworu złośliwego wątroby.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży i u kobiet w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Azacitidine STADA - proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzenie określonych badań kontrolnych.

Leczenie może być prowadzane wyłącznie pod nadzorem lekarza onkologa posiadającego doświadczenie w stosowaniu chemioterapii przeciwnowotworowej.

Stosowanie azacytydyny wiąże się z ryzykiem zahamowania czynności szpiku kostnego i wystąpienia niedokrwistości, neutropenii (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych [neutrofilów]) i/lub małopłytkowości (zmniejszenie liczby płytek krwi [trombocytów]). Konieczna jest regularna kontrola pełnej morfologii krwi, nie rzadziej niż przed każdym cyklem leczenia. Nieprawidłowe wartości liczby neutrofilów czy płytek krwi mogą być wskazaniem do zmniejszenia dawki lub opóźnienia jej podania do momentu uzyskania poprawy parametrów hematologicznych. Wszelkie epizody krwawienia lub wystąpienia gorączki należy niezwłocznie skonsultować z lekarzem.

W okresie stosowania azacytydyny u chorych z rozległymi przerzutami nowotworowymi może wystąpić postępująca śpiączka wątrobowa, która może prowadzić do zgonu. Azacytydyna jest przeciwwskazana u chorych z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi wątroby.

Przed każdym cyklem leczenia należy wykonać testy czynnościowe wątroby oraz oznaczyć stężenie kreatyninywodorowęglanów we krwi.

Chorzy z zaburzeniami czynności nerek powinni pozostawać pod obserwacją, czy nie występują u nich objawy toksyczności, ponieważ azacytydyna i jej metabolity są wydalane głównie przez nerki. W okresie leczenia należy regularnie kontrolować czynność nerek oraz stężenie wodorowęglanów i potasu we krwi; w razie potrzeby lekarz zaleci zmniejszenie dawki lub opóźnienie jej podania. Istnieje ryzyko wystąpienia niewydolności nerek, w tym ciężkiej prowadzącej do zgonu, a także nerkowej kwasicy cewkowej. Należy natychmiast zgłosić lekarzowi, jeżeli wystąpi skąpomocz lub bezmocz.

U osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego lub płuc, w okresie stosowania azacytydyny znacząco częściej występują zdarzenia niepożądane dotyczące serca; należy zachować ostrożność w tej grupie chorych.

Stosowanie azacytydyny może być związane z wystąpieniem martwiczego zapalenia powięzi, które może prowadzić do zgonu. W razie jego wystąpienia konieczne będzie specjalistyczne leczenie, a stosowanie preparatu zostanie przerwane.

W okresie leczenia może wystąpić zespół rozpadu guza, któremu towarzyszy zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi (hiperurykemia) skutkiem rozpadu komórek nowotworowych. Zwiększone ryzyko dotyczy szczególnie chorych z guzem dużych rozmiarów. Lekarz zaleci regularną kontrolę stężenia kwasu moczowego we krwi. W zależności od wyników badań i sytuacji klinicznej, może zalecić stosowanie leków zapobiegających hiperurykemii.

W trakcie leczenia azacytydyną może wystąpić zespół różnicowania (tzw. zespół kwasu retinowego), który może prowadzić do zgonu. Objawy mogą obejmować: niewydolność oddechową, nacieki w płucach, gorączkę, wysypkę, obrzęk płuc, obrzęk obwodowy, szybki przyrost masy ciała, wysięk do opłucnej, wysięk do osierdzia, niedociśnienie tętnicze i zaburzenia czynności nerek. W razie wystąpienia objawów zespołu różnicowania, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. W razie potrzeby leczenie może zostać czasowo przerwane.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Azacytydyna może wywierać niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/ maszyn; może powodować zmęczenie. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Azacitidine STADA - proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań

Preparat ma postać proszku do przygotowania zawiesiny do wstrzykiwań (do podań podskórnych). Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Lekarz dostosuje schemat dawkowania indywidualnie w zależności od wskazania, oczekiwanego rezultatu, sytuacji klinicznej oraz od tego, czy preparat stosowany będzie w monoterapii czy jako składnik chemioterapii wielolekowej.

Dawka początkowa: 75 mg/m2 powierzchni ciała na dobę, we wstrzyknięciu podskórnym, przez 7 dni, po czym następuje 21 dni przerwy (28-dniowy cykl leczenia). Zwykle co najmniej 6 cykli. Leczenie kontynuowane jest dopóki chory odnosi korzyści lub do progresji choroby.

W trakcie leczenia lekarz będzie dostosowywał dawkowanie w zależności od odpowiedzi na leczenie i tolerancji leczenia (nasilenie toksyczności hematologicznej i toksyczności dla nerek).

Preparatu nie należy stosować zamiennie z azacytydyną podawaną doustnie (inne wskazania i inne schematy dawkowania).

Szczególne grupy chorych:

U osób w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowania dawkowania.

U osób z zaburzeniami czynności nerek nie ma konieczności dostosowania dawki początkowej. W kolejnym cyklu lekarz dostosuje dawkowanie w zależności od stężenia wodorowęglanów we krwi i stężenia kreatyniny oraz azotu mocznikowego; może także opóźnić podanie kolejnego cyklu.

U chorych z zaburzeniami czynności wątroby nie ma konieczności dostosowania dawki początkowej. Chorzy z ciężką niewydolnością wątroby powinni pozostawać pod szczególną obserwacją pod kątem wystąpienia działań niepożądanych. W razie potrzeby lekarz dostosuje dawkowanie. Azacytydyna jest przeciwwskazana u chorych z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi wątroby.

Nie ma danych dotyczących bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania preparatu u dzieci i młodzieży do 17 lat i nie należy stosować preparatu w tej grupie wiekowej.

Sposób podawania:

Po odpowiednim przygotowaniu (sporządzenie zawiesiny) preparat podawany jest podskórnie w ramię, udo lub brzuch. Miejsca wstrzyknięć należy zmieniać.

W razie przypadkowego kontaktu preparatu ze skórą lub błonami śluzowymi, należy je dokładnie przemyć wodą z mydłem i przepłukać wodą.

Czy można stosować Azacitidine STADA - proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Preparat jest przeciwwskazany zarówno w okresie ciąży jak i w okresie karmienia piersią.

Azacytydyna może działać toksycznie na płód. Osoby w wieku rozrodczym (mężczyźni i kobiety) powinny skonsultować się z lekarzem w sprawie stosowania skutecznej metody zapobiegania ciąży w okresie leczenia oraz przez 6 miesięcy w przypadku kobiet i przez 3 miesiące w przypadku mężczyzn po przyjęciu ostatniej dawki azacytydyny.

Azacytydyna może powodować zaburzenia płodności. Mężczyźni, którzy w przyszłości zamierzają zostać ojcami, powinni skonsultować się z lekarzem w sprawie możliwości zebrania i przechowywania nasienia pobranego przed rozpoczęciem leczenia.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Nie przeprowadzono badań interakcji preparatu z innymi lekami. Istotny wpływ azacytydyny na aktywność izoenzymów cytochromu P450 jest mało prawdopodobny.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Azacitidine STADA - proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań?

Jak każdy lek, również Azacitidine STADA może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Bardzo często: zakażenia (zapalenie płuc bakteryjne, wirusowe i grzybicze, zapalenie nosogardzieli), neutropenia (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych [neutrofilów]), leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych [leukocytów]), niedokrwistość, małopłytkowość, gorączka neutropeniczna, zmniejszenie łaknienia, zmniejszenie stężenia potasu we krwi (hipokaliemia), bezsenność, bóle głowy, zawroty głowy, duszność, krwawienie z nosa, ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka, zaparcia, wybroczyny, świąd (w tym uogólniony), wysypka, podskórne wylewy, bóle stawów, bóle mięśniowo-szkieletowe, gorączka, zmęczenie, osłabienie, bóle w klatce piersiowej, zmniejszenie masy ciała, odczyn, rumień i ból w miejscu podania.

Często: posocznica, posocznica neutropeniczna, zakażenia górnych dróg oddechowych, zakażenia oskrzeli, zakażenia dróg moczowych, zapalenie tkanki łącznej, zapalenie uchyłków, grzybica jamy ustnej, zapalenie zatok, gardła, błony śluzowej nosa, opryszczka, zapalenie skóry, pancytopenia, zahamowanie czynności szpiku kostnego, odwodnienie, stany splątania, lęk, omdlenie, senność, letarg, krwotok wewnątrzczaszkowy, krwotok oczny, krwotok spojówkowy, wysięk osierdziowy, niedociśnienie (w tym ortostatyczne) lub nadciśnienie tętnicze, krwiaki, wysięk opłucnowy, duszność wysiłkowa, krwotok żołądkowo-jelitowy), krwotok hemoroidalny, krwawienie z dziąseł, plamica, łysienie, pokrzywka, rumień, wysypka, skurcze i bóle mięśni, niewydolność nerek, krwiomocz, zwiększone stężenie kreatyniny we krwi, siniaki i krwiaki w miejscu podania, stan zapalny, odbarwienie, guzki i krwotok w miejscu podania, dreszcze, złe samopoczucie.

Niezbyt często: rekcje nadwrażliwości (w tym ciężkie reakcje nadwrażliwości i reakcje rzekomoanafilaktyczne), zapalenie osierdzia, niewydolność wątroby, postępująca śpiączka wątrobowa, ostra dermatoza neutrofilowa, ropne zgorzelinowe zapalenie skóry, nerkowa kwasica kanalikowa.

Rzadko: zespół rozpadu guza, śródmiąższowa choroba płuc, martwica w miejscu wstrzyknięcia.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające azacytydyna

Azacitidine Accord (proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań) Azacitidine Betapharm (proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań) Azacitidine Mylan (proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań) Azacitidine Pharmascience (proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań) Azacitidine Sandoz (proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań) Gerodaza (proszek do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań) Onureg (tabletki powlekane)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta