Anafranil SR - tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu

Lek o działaniu przeciwdepresyjnym należący do grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych.

Preparat zawiera substancję klomipramina

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Anafranil SR
tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu; 75 mg; 20 tabl.
Teva Pharmaceuticals Polska
24,10 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie do wysokości limitu: we wskazaniach: choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2023 r.

Co zawiera i jak działa Anafranil SR - tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu?

Klomipramina jest lekiem psychotropowym z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Wykazuje wyraźne działanie przeciwdepresyjne, wpływając na wszystkie komponenty zespołu depresyjnego, w tym na spowolnienie psychoruchowe, lęk, obniżenie nastroju; działa słabo uspokajająco. Mechanizm działania polega na hamowaniu zwrotnego wychwytu niektórych neuroprzekaźników (noradrenaliny i serotoniny) przez odpowiednie neuronów. Wychwyt serotoniny jest hamowany w większym stopniu niż po zastosowaniu innych leków przeciwdepresyjnych. Wykazuje działanie antagonistyczne w stosunku do receptorów cholinergicznych typu M (M1, M2), receptorów histaminowych (silniej w stosunku do H1 niż do H2), receptorów adrenergicznych (silniej w stosunku do a1 niż do a2) oraz do receptorów serotoninowych (silniej w stosunku do 5-HT2 niż do 5-HT1).

Kiedy stosować Anafranil SR - tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu?

Preparat jest wskazany w leczeniu:
· stanów depresyjnych o różnym pochodzeniu i objawach (endogenne, reaktywne, nerwicowe, organiczne, maskowane oraz inwolucyjne postacie depresji oraz depresje związane ze schizofrenią oraz zaburzeniami osobowości)
· zespołów depresyjnych związanych z podeszłym wiekiem, w przebiegu przewlekłych stanów bólowych i przewlekłych chorób somatycznych
· zespołów natręctw
· fobii i napadów lęku.
U dzieci i młodzieży po 5. roku życia preparat jest wskazany do leczenia moczenia nocnego (po wykluczeniu przyczyn organicznych).

Kiedy nie stosować preparatu Anafranil SR - tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub inne trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne.

Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również:
· nadwrażliwość krzyżowa na trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne z grupy benzodiazepin
· stosowanie inhibitorów MAO (monoaminooksydazy) równolegle lub w ciągu ostatnich 14 dni; do tej grupy należą między innymi moklobemid i selegilina
· okres bezpośrednio po zawale mięśnia sercowego
· wrodzone wydłużenie odstępu QT w EKG.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Anafranil SR - tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Efekty stosowania preparatu mogą wystąpić dopiero po kilku tygodniach leczenia, niekiedy ten czas jest dłuższy. Chory powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską aż do momentu poprawy stanu zdrowia. Inne zaburzenia psychiczne, w których stosowana jest klomipramina, również mogą być związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zachowań samobójczych. Ponadto te schorzenia mogą współistnieć z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi. Osoby leczone klomipraminą z powodu innych niż depresja chorób, a także osoby po próbach samobójczych oraz takie, które przed rozpoczęciem leczenia wykazują znacznego stopnia skłonności samobójcze, powinny być ściśle monitorowane przez lekarza.
Grupą szczególnego ryzyka są osoby poniżej 25. roku życia. Również w czasie zmian dawkowania chory powinien być objęty szczególną opieką lekarską. Chorzy oraz osoby z ich otoczenia powinni zwracać uwagę na każdy objaw klinicznego nasilenia choroby, wystąpienie zachowań lub myśli samobójczych oraz nietypowych zmian w zachowaniu, a w razie ich wystąpienia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

U niektórych osób cierpiących na napady paniki, nasilone objawy lęku występują na początku leczenia. Nasilenie lęku jest największe w czasie kilku pierwszych dni leczenia i ustępuje zazwyczaj w ciągu dwóch tygodni. U osób ze schizofrenią otrzymujących trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne obserwowano niekiedy uczynnienie psychozy. Donoszono także o epizodach manii lub łagodnych stanów maniakalnych w trakcie fazy depresyjnej u pacjentów z cyklicznymi zaburzeniami afektywnymi, leczonych trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. W razie wystąpienia niepokojących zmian zachowania należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Leki z tej grupy mogą wywoływać, zwłaszcza w nocy, psychozy polekowe (z majaczeniem), szczególnie u osób skłonnych do takich reakcji oraz u pacjentów w podeszłym wieku. Ustępują one w ciągu kilku dni po odstawieniu leku.

Jeśli wystąpią objawy takie jak:
· pobudzenie
· hipertermia
· napady padaczkowe
· drgawki kloniczne mięśni
· majaczenie
· śpiączka
należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, gdyż ich przyczyną może być niebezpieczny dla życia tak zwany „zespół serotoninowy”.

Należy zachować szczególną ostrożność u osób:
· z chorobami układu sercowo-naczyniowego (zwłaszcza z niewydolnością układu krążenia, zaburzeniami przewodzenia lub niemiarowością serca); zaleca się monitorowanie czynności serca i wykonanie badania EKG (czynności te zalecane są również u osób w podeszłym wieku)
· stosujących równolegle leki takie jak: selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, lit, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego
· z padaczką lub innymi czynnikami predysponującymi do wystąpienia drgawek (uszkodzenie mózgu o różnej etiologii, równoległe stosowanie neuroleptyków, stany po odstawieniu alkoholu lub leków o działaniu przeciwdrgawkowym), ponieważ klomipramina powoduje zależne od dawki obniżenie progu drgawkowego
· z podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym w wywiadzie, jaskrą z zamykającym kątem przesączania lub chorobami przebiegającymi z zatrzymaniem moczu (np. choroby gruczołu krokowego), ponieważ klomipramina może nasilać wymienione objawy
· u osób, które używają soczewek kontaktowych, ponieważ zmniejszone wytwarzanie płynu łzowego i gromadzenie śluzowej wydzieliny może spowodować uszkodzenie nabłonka rogówki
· z ciężkimi chorobami wątroby oraz guzami rdzenia nadnerczy, ponieważ klomipramina może u nich wywołać przełom nadciśnieniowy
· z nadczynnością tarczycy oraz przyjmujących produkty tarczycowe, ze względu na możliwość wystąpienia toksycznego działania na serce
· z przewlekłymi zaparciami (szczególnie w podeszłym wieku i pacjentów leżących), ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia porażennej niedrożności jelit.

W razie wystąpienia gorączkibólu gardła należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ może to świadczyć o zmianie liczby białych krwinek.

Nie należy nagle przerywać leczenia, ponieważ prowadzi to do wystąpienia zespołu odstawiennego. Jeśli zachodzi potrzeba zakończenia stosowania preparatu, lekarz określi w jaki sposób stopniowo zmniejszać dawkę.

Jeśli konieczne jest zastosowanie u chorego znieczulenia ogólnego, należy poinformować lekarza o fakcie stosowania klomipraminy.

U osób z chorobami wątroby należy okresowo wykonywać badania aktywności enzymów wątrobowych.
W czasie długotrwałego stosowania preparatu należy pamiętać o okresowej kontroli stomatologicznej, ponieważ zwiększa się ryzyko powstawania próchnicy.

Doświadczenie w leczeniu klomipraminą osób, u których zastosowano elektrowstrząsy jest bardzo niewielkie. Z tego powodu zaleca się ostrożność w tej grupie chorych.

Aby zapobiec wystąpieniu zaburzeń rytmu serca w postaci wydłużenia odstępu QT należy:
· unikać równoległego stosowania leków, które mogą powodować wydłużenie odstępu QT
· unikać równoległego podawania leków, które powodują wzrost stężenia klomipraminy we krwi (np. selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny)
· przed rozpoczęciem leczenia wyrównać ewentualne niedobory potasu.

Przed rozpoczęciem leczenia należy skontrolować ciśnienie tętnicze krwi u chorego, ponieważ u osób z niedociśnieniem ortostatycznym lub z niestabilnym krążeniem preparat może wywołać spadki ciśnienia.

Informacje dodatkowe o pozostałych składnikach preparatu:
Preparat zawiera laktozę; nie powinien być stosowany u osób z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Opioidowe leki przeciwbólowe upośledzają sprawność psychiczną i/lub fizyczną wymaganą do wykonywania zadań potencjalnie niebezpiecznych (np. prowadzenie pojazdów czy obsługiwanie maszyn). Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn podczas stosowania preparatu.

Dawkowanie preparatu Anafranil SR - tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu

Preparat ma postać tabletek powlekanych (dawki 10 mg i 20 mg) i tabletek o przedłużonym uwalnianiu (dawka 75 mg). Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Dawkowanie dla każdego pacjenta indywidualnie dobiera lekarz, w zależności od stanu klinicznego i tolerancji leku.
Odpowiedź kliniczna zwykle występuje po 2–3 tygodniach leczenia.
Dorośli.
Depresja, zespoły natręctw, fobie.
Początkowo 25 mg 2–3 ×/dobę w postaci tabletek powlekanych o standardowym uwalnianiu lub 75 mg 1 ×/dobę (najlepiej wieczorem) w postaci o przedłużonym uwalnianiu. Jeśli dawka początkowa jest niewystarczająca, lekarz może zalecić stopniowe zwiększenie dawki ciągu pierwszego tygodnia do 100–150 mg/dobę (w ciężkich przypadkach do 250 mg/dobę).
Po uzyskaniu poprawy klinicznej lekarz prawdopodobnie zaleci zmniejszenie dawki do do 50–100 mg/dobę (tabletki powlekane o standardowym uwalnianiu) lub 75 mg/dobę (tabletki o przedłużonym uwalnianiu).
Napady lęku, agorafobia.
Początkowo 10 mg/dobę w postaci tabletek powlekanych o standardowym uwalnianiu. W zależności od indywidualnej tolerancji preparatu, lekarz może zalecić zwiększenie dawki aż do uzyskania pożądanej reakcji. Dawka dobowa wynosi zwykle wynosi 25–100 mg, w razie potrzeby do 150 mg/dobę.
Nie zaleca się przerywania leczenia przed upływem 6 miesięcy, w tym czasie należy stopniowo zmniejszać dawkę
U osób w podeszłym w wieku leczenie rozpoczyna się zwykle dawką 10 mg/dobę, następnie zwiększa stopniowo, tak aby dobową dawkę optymalną (30–50 mg) osiągnąć po ok. 10 dniach i utrzymać ją przez cały okres leczenia.

Dzieci po 5. roku życia.
Moczenie nocne.
Preparat należy stosować 1 ×/dobę po wieczornym posiłku w postaci tabl. powl. o standardowym uwalnianiu. W przypadku dzieci moczących się we wczesnych godzinach nocnych część dawki należy podać wcześniej (ok. godziny 16.00).
Dzieci 5.–8. roku życia: początkowo 20–30 mg/dobę.
Dzieci 9.–12. roku życia: początkowo 25–50 mg/dobę.
Dzieci po 12. roku życia: początkowo 25–75 mg/dobę.
Lekarz prawdopodobnie zaleci zwiększenie dawki jeśli nie wystąpiła pełna odpowiedź na leczenie w ciągu 1 tygodnia. Po uzyskaniu poprawy klinicznej stosowanie preparatu należy kontynuować w porozumieniu z lekarzem przez 1–3 miesięcy.

Czy można stosować Anafranil SR - tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.

Nie należy stosować tego preparatu w czasie ciąży, chyba że lekarz orzeknie, że jest to bezwzględnie konieczne.
Nie należy stosować preparatu podczas karmienia piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Stosowanie inhibitorów MAO podczas stosowania klomipraminy może być przyczyną ciężkich działań niepożądanych, takich jak nadciśnienie, wysoka gorączka, drgawki, pobudzenie, majaczenie oraz śpiączka. Podawanie klomipraminy można rozpocząć 14 dni po odstawieniu inhibitora MAO, leczenie inhibitorem MAO można rozpocząć co najmniej 14 dni po zaprzestaniu podawania klomipraminy.
Nie należy stosować preparatu równolegle z lekami przeciwarytmicznymi, będącymi silnymi inhibitorami izoenzymu CYP2D6 (np. chinidyna, propafenon).

Należy zachować ostrożność w przypadku równoległego stosowania:
· leków o działaniu cholinolitycznym; może wystąpić nasilenie objawów ze strony ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego
· leków hamujących wychwyt zwrotny serotoniny, metylfenidatu, neuroleptyków lub cymetydyną; może nastąpić zwiększenie stężenia klomipraminy we krwi; lekarz prawdopodobnie zaleci zastosowanie mniejszych dawek preparatu
· barbituranów i fenytoiny, gdyż przyspieszają eliminację preparatu
· sympatykomimetyków głównie działających zwężająco na naczynia (np. adrenalina, noradrenalina, efedryna, fenylefryna), stosowanych np. łącznie z lekami miejscowo znieczulającymi; klomipramina może znacznie nasilać ich działanie
· guanetydyny, betanidyny, klonidyny, rezerpiny, α-metylodopy, klomipramina może osłabiać ich działanie hipotensyjne
· leków przeciwzakrzepowych pochodnych kumaryny; należy kontrolować parametry krzepnięcia
· leków moczopędnych; może to prowadzić do hipokaliemii (obniżenie stężenia potasu we krwi), która zwiększa ryzyko wydłużenia odstępu QT i wystąpienia torsade de pointes
· selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny, trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych lub litu; ponieważ może to spowodować wystąpienie zespołu serotoninowego
· dużych dawek estrogenów; zaleca się monitorowanie odpowiedzi terapeutycznej

Klomipramina może potęgować działanie alkoholu lub innych środków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (np. barbiturany, pochodne benzodiazepiny).

U osób palących tytoń stężenia leku w są 2-krotnie mniejsze niż u osób niepalących.

U osób leczonych klonidyną istnieje ryzyko ponownego wzrostu ciśnienia tętniczego (rebound effect).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Anafranil SR - tabletki powlekane o przedłużonym uwalnianiu?

Jak każdy lek, również Anafranil może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Bardzo często mogą wystąpić: senność, zmęczenie, niepokój, wzmożony apetyt, zawroty głowy, drżenie, ból głowy, zaburzenia akomodacji, zmniejszenie ostrości widzenia, zaburzenia oddawania moczu, nudności, suchość błon śluzowych jamy ustnej, zaparcia, drgawki kloniczne mięśni, zaburzenia libido, zaburzenia potencji, nadmierne wydzielanie potu, zwiększenie masy ciała.
Często mogą wystąpić: splątanie, dezorientacja, omamy (zwłaszcza u osób w podeszłym wieku oraz z chorobą Parkinsona), stany lękowe, pobudzenie, zaburzenia snu, mania, łagodne stany maniakalne, agresja, zaburzenia pamięci, depersonalizacja, nasilenie depresji, zaburzenia koncentracji, bezsenność, koszmary nocne, ziewanie, majaczenie, zaburzenia mowy, parestezje, niedociśnienie ortostatyczne, częstoskurcz zatokowy, kołatanie serca, klinicznie nieistotne zmiany w EKG, wymioty, dolegliwości brzuszne, biegunka, brak łaknienia, zwiększenie aktywności aminotransferaz, skórne odczyny alergiczne, wrażliwość na światło, świąd, mlekotok, powiększenie piersi, zaburzenia smaku, szum w uszach, uderzenia gorąca.
Niezbyt często mogą wystąpić: uczynnienie objawów psychotycznych, drgawki, ataksja, wzrost ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu.
Bardzo rzadko mogą wystąpić: zmiany w EEG, jaskra, zatrzymanie moczu, zaburzenia przewodzenia, zapalenie wątroby, obrzęk, utrata włosów, zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego, zapalenie płuc o etiologii alergicznej, reakcje anafilaktyczne lub rzekomoanafilaktyczne, wysoka gorączka, leukopenia, agranulocytoza, małopłytkowość, eozynofilia, plamica.
Po nagłym odstawieniu lub zmniejszeniu dawki mogą wystąpić: nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, bezsenność, ból głowy, nerwowość, lęk.

Przeczytaj też artykuły

Depresja Zaburzenia nerwicowe (lękowe) związane ze stresem i pod postacią somatyczną

Inne preparaty na rynku polskim zawierające klomipramina

Anafranil (tabletki powlekane)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta