Solian - tabletki powlekane

Lek neuroleptyczny z grupy pochodnych benzamidu.

Preparat zawiera substancję amisulpryd

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Solian
tabletki powlekane; 400 mg; 30 tabl.
Inpharm
110,46 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
3,20 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: schizofrenia
Solian
tabletki powlekane; 400 mg; 30 tabl.
Inpharm
110,34 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
3,20 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: schizofrenia
Solian
tabletki powlekane; 400 mg; 30 tabl.
Sanofi-Aventis
114,92 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
3,20 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością ryczałtową (3,20 zł) do wysokości limitu: we wskazaniach: schizofrenia

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Solian - tabletki powlekane?

Amisulpryd to lek neuroleptyczny, stosowany w leczeniu różnych postaci schizofrenii. Mechanizm jego działania polega ma oddziaływaniu z receptorami zależnymi od dopaminy (D2 i D3). Nie wykazuje natomiast powinowactwa do receptorów serotoninowych, -adrenergicznych, histaminergicznych H1, ani cholinergicznych.
W dużych dawkach preparat silnie blokuje receptory D2 postsynaptyczne w układzie limbicznym. Stosowany w mniejszych dawkach, blokuje presynaptyczne receptory D2 i D3. Efektem tego działania jest uwalnianie dopaminy i tzw. odhamowanie. W związku z tym preparat jest skuteczny zarówno w przypadku zaostrzenia objawów schizofrenii, jak i w łagodzeniu negatywnych objawów, takich jak obniżenie nastroju i spowolnienie.
Preparat wywołuje niepożądane objawy pozapiramidowe.

Kiedy stosować Solian - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany w leczeniu: ostrej i przewlekłej schizofrenii z objawami pozytywnymi (takimi jak urojenia, omamy, zaburzenia myślenia) i/lub negatywnymi (takimi jak stępienie uczuć, wycofanie emocjonalne i socjalne), w tym u chorych z przewagą objawów negatywnych.

Kiedy nie stosować preparatu Solian - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.
Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również:
· nowotwory, których wzrost zależny jest od poziomu prolaktyny
· guz chromochłonny nadnerczy
· okres karmienia piersią
· równoległe stosowanie lewodopy.
Preparatu nie należy stosować u dzieci i młodzieży przed okresem pokwitania.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Solian - tabletki powlekane?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Podczas leczenia mogą wystąpić objawy tak zwanego „złośliwego zespołu neuroleptycznego”, takie jak:
· wysoka temperatura
· sztywność mięśni
· zaburzenia czynności autonomicznego układu nerwowego
· zwiększenie aktywności kinazy kreatyninowej we krwi.
W takim przypadku należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, gdyż zespół neuroleptyczny może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia.

W przypadku wystąpienia infekcji lub gorączki o niewyjaśnionej przyczynie, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, gdyż mogą one być objawem zaburzeń w składzie krwi (leukopenii, neutropenii i/lub agranulocytozy).

Osoby z rozpoznaną cukrzycą lub z czynnikami ryzyka rozwoju cukrzycy powinny w czasie stosowania preparatu regularnie kontrolować stężenie glukozy we krwi, zewzględu na ryzyko wystąpienia hiperglikemii.

Bardzo rzadko opisywano ostre objawy odstawienia, takie jak nudności, wymioty i bezsenność po nagłym przerwaniu stosowania dużych dawek leków przeciwpsychotycznych. Odnotowano również nawrót objawów psychotycznych oraz pojawienie się mimowolnych zaburzeń ruchowych (takich jak akatyzja, dystonia, dyskineza). W związku z tym, zalecane jest stopniowe odstawianie leku.

Należy zachować ostrożność w czasie stosowania amisulprydu u osób z rozpoznaną chorobą układu krążenia lub rodzinnie występującym wydłużeniem odstępu QT.
Należy unikać jednoczesnego stosowania z neuroleptykami.

U osób wymagających długotrwałego leczenia, lekarz prawdopodobnie wykona badanie EKG przed rozpoczęciem stosowania preparatu.

W przypadku niewydolności nerek lekarz prawdopodobnie zaleci zmniejszenie dawki.

Należy zachować ostrożność u osób chorych na padaczkę, ponieważ preparat może obniżać próg drgawkowy.

U osób w podeszłym wieku preparat należy stosować ze szczególną ostrożnością z uwagi na możliwość wystąpienia spadków ciśnienia tętniczego oraz nadmiernego uspokojenia.
Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u osób w podeszłym wieku z demencją. Preparat nie jest przeznaczony do leczenia demencji związanej z zaburzeniami zachowania.

Należy zachować szczególną ostrożność w razie stosowania preparatu u pacjentów z chorobą Parkinsona, gdyż może on nasilać objawy choroby (może być stosowany tylko wówczas, gdy leczenie neuroleptykiem jest niezbędne).

Należy zachować ostrożność, stosując preparat u osób z czynnikami ryzyka udaru mózgu.

W związku z częstym występowaniem u osób przyjmujących leki przeciwpsychotyczne nabytych czynników ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, przed rozpoczęciem oraz w trakcie stosowania preparatu lekarz powinien zidentyfikować wszystkie możliwe czynniki ryzyka tej choroby, a także podjąć należne środki bezpieczeństwa.

Informacje o dodatkowych składnikach preparatu:
Preparat zawiera laktozę; nie powinien być stosowany u osób z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, pierwotnym niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Podczas jego stosowania zachowaj ostrożność!

Dawkowanie preparatu Solian - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek (dawki 100 mg i 200 mg) oraz tabletek powlekanych (dawka 400 mg). Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Lekarz dostosowuje dawkę indywidualnie, w zależności od reakcji chorego na lek. Dawki powyżej 400 mg należy podawać w 2 dawkach podzielonych.
W ostrych zaburzeniach psychotycznych stosuje się 400–800 mg/dobę, niekiedy do 1200 mg/dobę. Nie zaleca się stosowania dawek powyżej 1200 mg/dobę. U osób z objawami pozytywnymi i negatywnymi dawkę należy dobrać tak, aby optymalnie kontrolować objawy pozytywne (400–800 mg/dobę). U pacjentów z przewagą objawów negatywnych 50–300 mg/dobę. W leczeniu podtrzymującym należy stosować najmniejszą dawkę skuteczną.
U osób w podeszłym wieku zachować szczególną ostrożność ze względu na możliwość wystąpienia ortostatycznych spadków ciśnienia tętniczego lub nadmiernej sedacji (uspokojenia). U osób z niewydolnością nerek lekarz dostosuje dawkę w zależności od klirensu kreatyniny. Nie ma konieczności modyfikacji dawki w przypadku zaburzeń czynności wątroby.

Czy można stosować Solian - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku.
Nie zaleca się stosowania preparatu w czasie ciąży, chyba, że w opinii lekarza korzyści przeważają nad ryzykiem.
Stosowanie preparatu w czasie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie preparatu z lewodopą, ze względu na wzajemne znoszenie działania.
Niewskazane jest spożywanie alkoholu podczas leczenia preparatem.
Należy zachować ostrożność, jeżeli stosuje się amisulpryd równolegle z:
· innymi lekami, które powodują wydłużenie odstępu QT, takimi jak np. leki przeciwarytmiczne klasy IA (np. chinidyna, dizopyramid) i leki klasy III (np. amiodaron, sotalol), niektóre leki przeciwhistaminowe, niektóre leki przeciwpsychotyczne i niektóre leki przeciwmalaryczne (np. meflochina)
· lekami przeciwnadciśnieniowymi i innymi lekami hipotensyjnymi
· lekami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy (narkotyki, leki znieczulające, przeciwbólowe, przeciwhistaminowe H1 o działaniu uspokajającym, barbiturany, benzodiazepiny i inne leki przeciwlękowe, klonidyna i jej pochodne).

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Solian - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Solian może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Bardzo często mogą wystąpić: objawy pozapiramidowe (drżenia, wzmożone napięcie mięśniowe, hipokinezja, nadmierne ślinienie się, akatyzja, dyskineza),
Często mogą wystąpić: ostra dystonia (skurczowy kręcz szyi, napady wejrzeniowe, szczękościsk), senność, bezsenność, lęk, pobudzenie, zaburzenia orgazmu, zaparcia, nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej, hiperprolaktynemia (zwiększone stężenie hormonu prolaktyny we krwi), która może powodować: mlekotok, zatrzymanie miesiączki, ginekomastię (powiększenie sutków u mężczyzn), ból piersi, zaburzenia erekcji, niedociśnienie tętnicze, przyrost masy ciała,
Niezbyt często mogą wystąpić: późna dyskineza charakteryzująca się rytmicznymi ruchami bezwolnymi, przede wszystkim języka i/lub twarzy opisywana szczególnie po długotrwałym podawaniu leku, drgawki, hiperglikemia, bradykardia, wzrost aktywności enzymów wątrobowych, głównie aminotransferaz, reakcje alergiczne,
Ponadto, z nieznaną częstością, mogą wystąpić: leukopenia, neutropenia, agranulocytoza
Po wprowadzeniu preparatu na rynek zaobserwowano dodatkowo: zagrażający życiu złośliwy zespół neuroleptyczny, wydłużenie odstępu QT i komorowe zaburzenia rytmu (takie jak torsade de pointes, częstoskurcz komorowy), mogące prowadzić do migotania komór lub zatrzymania krążenia i nagłej śmierci, przypadki zakrzepicy żylnej, w tym zatorowości płucnej oraz zakrzepicy żył głębokich, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, zespół odstawienia u noworodka.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające amisulpryd

Amipryd (tabletki) Amisan (tabletki) ApoSuprid (tabletki) Masultab (tabletki) Solian (tabletki) Symamis (tabletki)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta