5-Fluorouracil-Ebewe - roztwór do wstrzykiwań i infuzji

Lek przeciwnowotworowy stosowany w chemioterapii nowotworów.

Preparat zawiera substancję fluorouracyl

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
5-Fluorouracil-Ebewe
roztwór do wstrzykiwań i infuzji; 50 mg/ml (1 g/20 ml); 1 fiol. 20 ml
Ebewe Pharma
b/d
5-Fluorouracil-Ebewe
roztwór do wstrzykiwań i infuzji; 50 mg/ml (5 g/100 ml); 1 fiol. 100 ml
Ebewe Pharma
b/d

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2024 r.

Co zawiera i jak działa 5-Fluorouracil-Ebewe - roztwór do wstrzykiwań i infuzji?

Substancją czynną preparatu jest 5-fluorouracyl, cząsteczka o działaniu cytotoksycznym. Fluorouracyl jest pochodną uracylu, pirymidyny niezbędnej do syntezy kwasu nukleinowego RNA. Podobieństwo chemiczne sprawia, że 5-fluorouracyl zastępuje uracyl w reakcjach biochemicznych. Ze względu na taki sposób działania preparat należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych antymetabolitami (jest antymetabolitem pirymidynowym). Ponadto, 5-fluorouracyl powoduje niedobór tymidyny, co zaburza syntezę kwasu nukleinowego DNA. Zaburzenie syntezy DNA i RNA uniemożliwia podziały komórkowe i prowadzi do śmierci komórki. Działanie preparatu dotyczy szczególnie komórek szybko dzielących się, jakimi są komórki nowotworowe. Preparat ogranicza podziały komórkowe, a przez to wzrost i rozwój nowotworu. Jest chemioterapeutykiem doustnym, stosowanym w leczeniu nowotworów takich jak rak jelita grubego, rak żołądka i rak piersi.

Kiedy stosować 5-Fluorouracil-Ebewe - roztwór do wstrzykiwań i infuzji?

Preparat jest wskazany w monoterapii lub w terapii skojarzonej w leczeniu nowotworów złośliwych, szczególnie:

raka piersi

• raka okrężnicy i odbytnicy

raka żołądka

raka trzustki.

Kiedy nie stosować preparatu 5-Fluorouracil-Ebewe - roztwór do wstrzykiwań i infuzji?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Nie stosować w przypadku:

• zahamowania czynności szpiku kostnego, szczególnie po radioterapii lub chemioterapii

• znaczących zmian w morfologii krwi

• krwotoków

• zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, owrzodzenia jamy ustnej i przewodu pokarmowego

• ciężkiej biegunki

• ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub nerek

• ciężkiej choroby zakaźnej

• ciężkiego wyniszczenia

• stężenia bilirubiny we krwi większego niż 85 mikromoli/litr

• rozpoznanego całkowitego niedoboru dehydrogenazy dihydropirymidynowej (DPD)

• niedawnego lub równoległego stosowania brywudyny (ryzyko zgonu).

W okresie leczenia nie należy przyjmować szczepionek zawierających żywe drobnoustroje. Należy unikać jakiegokolwiek kontaktu ze szczepionkami przeciwko wirusowi polio (w tym z osobami, którym ostatnio podano takie szczepionki).

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży i u kobiet w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując 5-Fluorouracil-Ebewe - roztwór do wstrzykiwań i infuzji?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzenie określonych badań kontrolnych.

Leczenie może być prowadzane wyłącznie pod nadzorem lekarza onkologa posiadającego doświadczenie w stosowaniu chemioterapii przeciwnowotworowej. Leczenie początkowe powinno odbywać się w warunkach szpitalnych.

Fluorouracyl wykazuje działanie kardiotoksyczne, które może obejmować: zawał serca, dławicę piersiową, zaburzenia rytmu serca, zapalenie mięśnia sercowego, zmiany w zapisie EKG, kardiomiopatię, niewydolność serca, wstrząs kardiogenny i nagły zgon. Ryzyko kardiotoksycznego działania preparatu jest zwiększone u osób z chorobą niedokrwienną serca. Należy zachować szczególną ostrożność u osób z istniejącą chorobą serca oraz u osób, u których podczas leczenia wystąpił ból w klatce piersiowej. W okresie leczenia konieczna jest regularna kontrola czynności serca. Ciężkie działania kardiotoksyczne mogą wymagać przerwania stosowania preparatu.

Stosowanie fluorouracylu może być związane z wystąpieniem różnych rodzajów encefalopatii. Objawy encefalopatii mogą obejmować: zaburzenia psychiczne, stany splątania, śpiączkę, dezorientację i ataksję (niezborność ruchowa). W razie wystąpienia ww. objawów leczenie zostanie przerwane a lekarz zaleci odpowiednie postępowanie. U chorych z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby ryzyko wystąpienia encefalopatii może być zwiększone; należy zachować ostrożność.

Może wystąpić zespół rozpadu guza, któremu towarzyszy zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi (hiperurykemia) skutkiem rozpadu komórek nowotworowych. Lekarz zaleci regularną kontrolę stężenia kwasu moczowego we krwi. W zależności od wyników badań i sytuacji klinicznej, może zalecić stosowanie leków zapobiegających hiperurykemii oraz odpowiednie nawodnienie chorego. Zwiększone ryzyko wystąpienia zespołu rozpadu guza dotyczy chorych z zaburzeniami czynności nerek, z szybko postępującą chorobą, z guzami dużych rozmiarów oraz chorych ze zwiększonym stężeniem potasu we krwi (hiperkaliemia).

Chorzy z częściowym niedoborem dehydrogenazy dihydropirymidynowej (DPD) są narażeni na zwiększone ryzyko działań toksycznych, takich jak np. zapalenie jamy ustnej, biegunka, zapalenie błony śluzowej, neutropenia i neurotoksyczność. Działania toksyczne mogą mieć duże nasilenie i potencjalnie mogą zagrażać życiu. Toksyczność związana z niedoborem DPD występuje zwykle podczas pierwszego cyklu leczenia lub po zwiększeniu dawki. U chorych z całkowitym niedoborem DPD stosowanie preparatu jest przeciwwskazane. Przed rozpoczęciem leczenia zalecane jest zbadanie, czy u chorego występuje niedobór DPD (badania genetyczne oraz badanie stężenia uracylu we krwi).

Stosowanie preparatu równolegle z brywudyną jest przeciwwskazane (ryzyko zgonu). Pomiędzy zakończeniem leczenia brywudyną a rozpoczęciem stosowania fluorouracylu konieczne jest zachowanie co najmniej 4-tygodniowego odstępu. Leczenie brywudyną może być rozpoczęte po 24 godzinach od przyjęcia ostatniej dawki fluorouracylu. W przypadku omyłkowego przyjęcia brywudyny w okresie stosowania fluorouracylu konieczna jest hospitalizacja i rozpoczęcie specjalistycznego leczenia.

Jeżeli w okresie stosowania fluorouracylu przyjmowana jest:

• fenytoina, należy regularnie kontrolować jej stężenie we krwi

• warfaryna lub inne doustne leki przeciwzakrzepowe, należy kontrolować parametry krzepnięcia krwi.

U osób, u których wystąpi uszkodzenie ściany jelita, konieczne jest leczenie objawowe. Wystąpienie lekkiej biegunki można zahamować stosując leki przeciwbiegunkowe, lecz mogą one być nieskuteczne w przypadku ciężkiej biegunki.

Przed rozpoczęciem leczenia i podczas jego trwania zaleca sie codzienną kontrolę błon śluzowych jamy ustnej i gardła. Stosowanie preparatu może być związane z wystąpieniem zapalenia błony śluzowej, owrzodzeń jamy ustnej, a także biegunki i krwawienia z przewodu pokarmowego. W razie wystąpienia jakichkolwiek zmian na błonach śluzowych lub innych, ww. objawów, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Przed każdym podaniem fluorouracylu konieczna jest kontrola morfologii krwi z rozmazem (w tym ocena liczby płytek krwi). Istnieje ryzyko wystąpienia leukopenii (zmniejszenie liczby krwinek białych [leukocytów]) oraz małopłytkowości (zmniejszenie liczby płytek krwi [trombocytów]). Największe nasilenie leukopenii występuje zwykle między 7. a 14. dniem pierwszego cyklu leczenia; rzadko okres ten wydłuża się do 20. dnia. Liczba białych krwinek zwykle powraca do wartości prawidłowych w ciągu 30 dni. Wyniki badań hematologicznych mogą wymagać przerwania stosowania preparatu i umieszczenia pacjenta w izolatce, aby zapobiec ogólnoustrojowym zakażeniom.

Działaniu terapeutycznemu fluorouracylu prawie zawsze towarzyszą działania niepożądane. Dawki muszą być ustalane z zachowaniem ostrożności, ponieważ różnica pomiędzy dawką skuteczną a toksyczną jest mała.

Należy zachować ostrożność u chorych z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Konieczna jest regularna kontrola parametrów charakteryzujących czynność nerek i wątroby.

Szczególną ostrożność należy zachować u osób po napromienianiu dużymi dawkami okolic miednicy i leczonych lekami alkilującymi (np. busulfan, chlorambucyl, cyklofosfamid) oraz u chorych po usunięciu nadnerczy lub przysadki.

Preparat zawiera sód; ponadto, zawartość sodu w roztworze rozcieńczalnika (np. roztwór NaCl) powinna zostać wzięta pod uwagę przy obliczaniu całkowitej zawartości sodu w podawanej dawce.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Preparat może powodować nudności i wymioty i upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. W okresie leczenia nie należy prowadzić pojazdów i nie obsługiwać urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu 5-Fluorouracil-Ebewe - roztwór do wstrzykiwań i infuzji

Preparat ma postać roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji (wyłącznie podania dożylne lub dotętnicze). Preparat może być podawany tylko przez kwalifikowany personel medyczny. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Lekarz dobierze schemat dawkowania indywidualnie w zależności od wskazania, oczekiwanego rezultatu, sytuacji klinicznej oraz od tego, czy preparat stosowany będzie w monoterapii czy jako składnik chemioterapii wielolekowej.

W trakcie leczenia lekarz będzie dostosowywał dawkowanie w zależności od wyników badań hematologicznych (liczby krwinek białych, liczby płytek krwi) i tolerancji leczenia (nasilenie toksycznego działania leku). Leczenie zostanie przerwane, jeżeli liczba krwinek białych (leukocytów) będzie mniejsza niż 3000/mm3 lub liczba płytek krwi (trombocytów) mniejsza niż 100 000/mm3.

Dorośli:

Rak okrężnicy i odbytnicy

Wlew dożylny: 15 mg/kg masy ciała na dobę, lecz nie więcej niż 1 g, po odpowiednim rozcieńczeniu podawane jest we wlewie trwającym 4 godziny (alternatywnie wlew ciągły przez 24 godziny) przez kolejne dni, aż do podania całkowitej dawki wynoszącej 12–15 g (u niektórych osób do 30 g); leczenie zostanie przerwane, jeżeli wystąpią działania niepożądane ze strony układu krwiotwórczego i pokarmowego.

Wstrzyknięcie dożylne: 12 mg/kg masy ciała na dobę przez 3 dni; jeżeli nie wystąpią objawy toksyczności, w 5., 7. i 9. dniu podaje się 6 mg/kg masy ciała.

Leczenie podtrzymujące: 5–10 mg/kg masy ciała 1 raz w tygodniu we wstrzyknięciu dożylnym (leczenie podtrzymujące można rozpocząć dopiero po ustąpieniu objawów działań niepożądanych).

Rak piersi:

Zwykle w skojarzeniu z metotreksatem i cyklofosfamidem lub doksorubicyną i cyklofosfamidem: 10–15 mg/kg masy ciała, dożylnie w 1. i 8. dniu 28-dniowego cyklu leczenia; alternatywnie, preparat może być podawany w 24-godzinnej ciągłej infuzji dożylnej w dawce 8,25 mg/kg masy ciała.

Innym możliwym sposobem podawania leku jest wlew dotętniczy: dawka dobowa 5–7,5 mg/kg masy ciała we wlewie ciągłym 24-godzinnym.

Szczególne grupy chorych:

U osób wyniszczonych, po ciężkim zabiegu chirurgicznym w okresie ostatnich 30 dni, z zahamowaną czynnością szpiku kostnego lub z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek zaleca się zmniejszenie dawki.

Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u osób w podeszłym wieku.

Nie ma danych dotyczących stosowania preparatu u dzieci.

Czy można stosować 5-Fluorouracil-Ebewe - roztwór do wstrzykiwań i infuzji w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Preparat jest przeciwwskazany w ciąży i w okresie karmienia piersią.

5-fluorouracyl może działać toksycznie na płód. W okresie leczenia kobiety nie powinny zachodzić w ciążę. Osoby w wieku rozrodczym (kobiety i mężczyźni) powinny skonsultować się z lekarzem w sprawie stosowania skutecznej metody zapobiegania ciąży w okresie leczenia oraz przez 6 miesięcy w przypadku kobiet i przez 3 miesiące w przypadku mężczyzn po przyjęciu ostatniej dawki 5-fluorouracylu.

Karmienie piersią w okresie leczenia jest przeciwwskazane.

Mężczyźni leczeni 5-fluorouracylem nie powinni starać się o poczęcie dziecka w okresie leczenia oraz przez 3 miesiące po jego zakończeniu. 5-fluorouracyl może powodować zaburzenia płodności. Mężczyźni, którzy w przyszłości zamierzają zostać ojcami, powinni skonsultować się z lekarzem w sprawie możliwości zebrania i przechowywania nasienia pobranego przed rozpoczęciem leczenia.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Preparatu nie wolno stosować z brywudyną ze względu na ryzyko wystąpienia interakcji mogących doprowadzić do zgonu. Pomiędzy zakończeniem leczenia brywudyną a rozpoczęciem stosowania 5-fluorouracylu konieczne jest zachowanie co najmniej 4-tygodniowego odstępu. Leczenie brywudyną może być rozpoczęte po 24 godzinach od przyjęcia ostatniej dawki 5-fluorouracylu.

W razie przypadkowego przyjęcia brywudyny w okresie stosowania 5-fluorouracylu konieczna jest hospitalizacja i rozpoczęcie specjalistycznego leczenia.

Wszystkie inne metody leczenia, które upośledzają czynność szpiku kostnego i wpływają na pogorszenie stanu fizycznego chorego, mogą powodować nasilenie toksyczności fluorouracylu. Konieczne jest odpowiednie dostosowanie dawkowania w przypadku stosowanie innych leków hamujących czynność szpiku kostnego, a także w przypadku równoległego lub wcześniejszego napromieniania.

Fluorouracyl może nasilać toksyczne działanie radioterapii na skórę.

Stosowanie z kwasem folinowym (folinianem wapnia) może nasilać działania niepożądane preparatu i powodować ciężkie biegunki, w tym prowadzące do zgonu. Dotyczy szczególnie schematu leczenia, w którym 5-fluorouracyl podawany jest raz na tydzień w dożylnym wstrzyknięciu razem z folinianem wapnia.

Stosowanie preparatu równolegle z fenytoiną wymaga zachowania ostrożności i regularnej kontroli stężenia fenytoiny we krwi.

Cymetydyna, metronidazol i interferony mogą zwiększać stężenie fluorouracylu w osoczu i nasilać jego działania toksyczne.

Tiazydy mogą nasilać toksyczne działanie fluorouracylu na szpik kostny (zmniejszenie liczby granulocytów).

Należy zachować ostrożność i kontrolować parametry krzepnięcia krwi podczas równoległego stosowania preparatu i doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy pochodnych kumaryny (np. warfaryna, fenoprokumon).

Lewamizol może nasilać toksyczne działanie fluorouracylu na wątrobę; możliwe zwiększenie stężenia bilirubiny i aktywności enzymów wątrobowych.

U chorych z rakiem piersi, leczenie skojarzone z zastosowaniem fluorouracylu, cyklofosfamidu, metotreksatu i tamoksyfenu zwiększa ryzyko zaburzeń zakrzepowo-zatorowych.

Winorelbina stosowana z fluorouracylem i kwasem folinowym może powodować wystąpienie ciężkiego zapalenia błon śluzowych, w tym prowadzącego do zgonu.

W przypadku leczenia skojarzonego z innymi cytotoksycznymi lekami przeciwnowotworowymi (doksorubicyna, cisplatyna, metotreksat, winkrystyna, cyklofosfamid i inne), kwasem folinowym lub interferonem alfa, zarówno skuteczność jak i toksyczność 5-fluorouracylu mogą ulec nasileniu.

Fluorouracyl może nasilać toksyczne działanie antracyklin na serce.

Allopurynol może zmniejszać toksyczność i skuteczność 5-fluorouracylu.

Przed rozpoczęciem leczenia i w czasie jego trwania nie wolno stosować: aminofenazonu, fenylobutazonu i sulfonamidów.

Chlorodiazepoksyd, disulfiram, gryzeofulwina i izoniazyd mogą zwiększać skuteczność działania 5-fluorouracylu.

5-fluorouracyl zmniejsza odpowiedź immunologiczną i naturalną odporność. Nie należy stosować równolegle (także w okresie po zakończeniu stosowania fluorouracylu) szczepionek zawierających żywe drobnoustroje, ze względu na ryzyko rozwoju ciężkiego uogólnionego zakażenia.

Długotrwałe stosowanie fluorouracylu z mitomycyną może prowadzić do wystąpienia zespołu hemolityczno-mocznicowego.

Gemcytabina może nasilać ogólne działanie fluorouracylu.

Fluorouracyl może wpływać na wyniki oznaczeń bilirubiny i kwasu 5-hydroksyindolowego w moczu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu 5-Fluorouracil-Ebewe - roztwór do wstrzykiwań i infuzji?

Jak każdy lek, również 5-Fluorouracil-Ebewe może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Bardzo często: zakażenia, zahamowanie czynności szpiku kostnego, w tym leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych [leukocytów]), neutropenia (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych [neutrofilów]), małopłytkowość, niedokrwistość, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi (hiperurykemia), zmiany w zapisie EKG typowe dla niedokrwienia mięśnia sercowego, skurcz oskrzeli, krwawienie z nosa, działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, w tym ciężkie mogące zagrażać życiu, takie jak zapalenie błon śluzowych jamy ustnej, gardła, przełyku, odbytnicy, jadłowstręt, biegunka, nudności, wymioty, łysienie, zespół erytrodyzestezji dłoniowo-podeszwowej (zespół ręka-stopa), opóźnione gojenie ran, wyczerpanie, uogólnione osłabienie, zmęczenie, gorączka.

Często: osłabienie odporności i zwiększona częstość zakażeń, gorączka neutropeniczna, odwracalny zespół móżdżkowy obejmujący bezwład, stany splątania oraz zaburzenia ruchowe, bóle dławicowe w klatce piersiowej.

Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości, oczopląs, bóle głowy, zawroty głowy, objawy parkinsonizmu, objawy piramidowe, euforia, senność, zapalenie spojówek, łzawienie, zaburzenia widzenia, zaburzenia ruchu gałek ocznych, światłowstręt, zapalenie nerwu wzrokowego, podwójne widzenie, zmniejszenie ostrości wzroku, zapalenie brzegów powiek, niedrożność kanalików łzowych, zbliznowacenie skutkujące odwinięciem powieki, zaburzenia rytmu serca, niedokrwienie mięśnia sercowego, zapalenie mięśnia sercowego, zawał serca, kardiomiopatia, wstrząs kardiogenny, niewydolność serca, zaburzenia czynności lewej komory, niedociśnienie tętnicze, odwodnienie, owrzodzenia przewodu pokarmowego, krwawienia z przewodu pokarmowego, złuszczanie błony śluzowej przewodu pokarmowego, uszkodzenia komórek wątroby, zapalenie pęcherzyka żółciowego bez kamicy, wykwity skórne, zmiany skórne (suchość, pęknięcia naskórka, nadżerki, rumień, wysypka), zapalenie skóry, nadwrażliwość na światło, pokrzywka, przebarwienia skóry, zmiany w obrębie paznokci (nadmierna pigmentacja, uszkodzenie płytek, ból i pogrubienie łożyska), oddzielanie sie płytki paznokciowej z utratą paznokcia włącznie, martwica kości nosa, niewydolność nerek, zaburzenia spermatogenezy i owulacji.

Rzadko: posocznica, uogólnione reakcje nadwrażliwości, wstrząs anafilaktyczny, neuropatia obwodowa (u chorych poddawanych radioterapii), zakrzepowe zapalenie żył.

Bardzo rzadko: agranulocytoza, pancytopenia, zaburzenia smaku, encefalopatia (niezborność ruchowa, zespół móżdżkowy, zaburzenia mowy, stany splątania, zaburzenia orientacji, miastenia (nużliwość mięśni), napady drgawek lub śpiączka, nagłe zatrzymanie krążenia, nagły zgon sercowy, martwica wątroby (w tym prowadząca do zgonu), wydłużenie czasu protrombinowego (gdy równolegle z preparatem stosowana jest warfaryna).

Z częstością, która nie została określona: zespół tylnej odwracalnej leukoencefalopatii, zwiększenie stężenia hormonów tarczycy (bez objawów klinicznych nadczynności tarczycy), kwasica mleczanowa, zespół rozpadu guza, encefalopatia hiperamonemiczna, zapalenie osierdzia, kardiomiopatia stresowa, niedokrwienny udar mózgu, niedokrwienie obwodowe, objaw Raynauda, zdarzenia zakrzepowo-zatorowe, odma pęcherzykowa jelit, skórna postać tocznia rumieniowatego.

U osób z małą aktywnością dehydrogenazy dihydropirymidynowej (DPD) ryzyko rozwinięcia się działań niepożądanych, w tym ciężkich, jest zwiększone.

Nasilenie działań niepożądanych preparatu może być większe, jeżeli jest on podawany w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami.

Przeczytaj też artykuły

Nowotwory złośliwe trzustki Rak jelita grubego Rak żołądka

Inne preparaty na rynku polskim zawierające fluorouracyl

Efudix (krem) Fluorouracil Accord (roztwór do wstrzykiwań i infuzji) Fluorouracil medac (roztwór do wstrzykiwań)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta