Fluorouracil medac - roztwór do wstrzykiwań

Lek przeciwnowotworowy stosowany w chemioterapii nowotworów.

Preparat zawiera substancję fluorouracyl

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Fluorouracil medac
roztwór do wstrzykiwań; 50 mg/ml (1 g/20 ml); 1 fiol. 20 ml
medac
b/d
Fluorouracil medac
roztwór do wstrzykiwań; 50 mg/ml (5 g/100 ml); 1 fiol. 100 ml
medac
b/d
Fluorouracil medac
roztwór do wstrzykiwań; 50 mg/ml (500 mg/10 ml); 1 fiol. 10 ml
medac
b/d

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Fluorouracil medac - roztwór do wstrzykiwań?

Substancją czynną preparatu jest 5-fluorouracyl, cząsteczka o działaniu cytotoksycznym. 5-Fluorouracyl jest pochodną uracylu, pirymidyny niezbędnej do syntezy kwasu nukleinowego RNA. Podobieństwo chemiczne sprawia, że 5-fluorouracyl zastępuje uracyl w reakcjach biochemicznych. Ze względu na taki sposób działania preparat należy do grupy leków przeciwnowotworowych zwanych antymetabolitami (jest antymetabolitem pirymidynowym). Ponadto, 5-fluorouracyl powoduje niedobór tymidyny, co zaburza syntezę kwasu nukleinowego DNA. Zaburzenie syntezy DNA i RNA uniemożliwia podziały komórkowe i prowadzi do śmierci komórki. Działanie preparatu dotyczy szczególnie komórek szybko dzielących się, jakimi są komórki nowotworowe. Preparat ogranicza podziały komórkowe, a przez to wzrost i rozwój nowotworu. Jest chemioterapeutykiem doustnym, stosowanym w leczeniu nowotworów takich jak rak jelita grubego, rak żołądka i rak piersi.

Kiedy stosować Fluorouracil medac - roztwór do wstrzykiwań?

Preparat jest wskazany do stosowania w leczeniu wspomagającym i paliatywnym raka piersi i raka okrężnicy, w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym.

Kiedy nie stosować preparatu Fluorouracil medac - roztwór do wstrzykiwań?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Nie stosować w przypadku:

• zahamowania czynności szpiku kostnego po radioterapii lub chemioterapii

nowotworów niezłośliwych

• ciężkich zaburzeń czynności wątroby

• ciężkich zakażeń (np. półpasiec, ospa wietrzna)

• chorych w złym stanie ogólnym

• niedawnego lub równoległego stosowania brywudyny (ryzyko zgonu)

• rozpoznanego całkowitego niedoboru dehydrogenazy dihydropirymidynowej (DPD).

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u kobiet w ciąży i u kobiet w okresie karmienia piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Fluorouracil medac - roztwór do wstrzykiwań?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzenie określonych badań kontrolnych.

Leczenie może być prowadzane wyłącznie pod nadzorem lekarza onkologa posiadającego doświadczenie w stosowaniu chemioterapii przeciwnowotworowej. Leczenie początkowe powinno odbywać się w warunkach szpitalnych.

Działaniu terapeutycznemu fluorouracylu prawie zawsze towarzyszą działania niepożądane. Dawki muszą być ustalane z zachowaniem ostrożności, ponieważ różnica pomiędzy dawką skuteczną a dawką toksyczną jest mała. W przypadku wystąpienia ostrych objawów toksyczności, stosowanie preparatu powinno zostać przerwane.

Przed każdym podaniem fluorouracylu konieczna jest kontrola morfologii krwi z rozmazem (w tym ocena liczby płytek krwi). Istnieje ryzyko wystąpienia leukopenii (zmniejszenie liczby krwinek białych [leukocytów]) oraz małopłytkowości (zmniejszenie liczby płytek krwi [trombocytów]). Największe nasilenie leukopenii występuje zwykle między 7. a 14. dniem pierwszego cyklu leczenia; rzadko okres ten wydłuża się do 20. dnia. Liczba białych krwinek zwykle powraca do wartości prawidłowych w ciągu 30 dni. Wyniki badań hematologicznych mogą wymagać przerwania stosowania preparatu i umieszczenia pacjenta w izolatce, aby zapobiec ogólnoustrojowym zakażeniom.

Przed rozpoczęciem leczenia i podczas jego trwania zaleca sie codzienną kontrolę błon śluzowych jamy ustnej i gardła. Stosowanie preparatu może być związane z wystąpieniem zapalenia błony śluzowej, owrzodzeń jamy ustnej, a także biegunki i krwawienia z przewodu pokarmowego. W razie wystąpienia jakichkolwiek zmian na błonach śluzowych lub innych działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Fluorouracyl wykazuje działanie kardiotoksyczne, które może obejmować: zawał serca, dławicę piersiową, zaburzenia rytmu serca, zapalenie mięśnia sercowego, zmiany w zapisie EKG, kardiomiopatię, niewydolność serca, wstrząs kardiogenny i nagły zgon. Ryzyko kardiotoksycznego działania preparatu jest zwiększone u osób z chorobą niedokrwienną serca. Należy zachować szczególną ostrożność u osób z istniejącą chorobą serca oraz u osób, u których podczas leczenia wystąpił ból w klatce piersiowej. W okresie leczenia konieczna jest regularna kontrola czynności serca. Ciężkie działania kardiotoksyczne mogą wymagać przerwania stosowania preparatu.

Stosowanie fluorouracylu może być związane z wystąpieniem różnych rodzajów encefalopatii. Objawy encefalopatii mogą obejmować: zaburzenia psychiczne, stany splątania, śpiączkę, dezorientację i ataksję (niezborność ruchowa). W razie wystąpienia ww. objawów leczenie zostanie przerwane, a lekarz zaleci odpowiednie postępowanie. U chorych z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby ryzyko wystąpienia encefalopatii może być zwiększone; należy zachować ostrożność.

Może wystąpić zespół rozpadu guza, któremu towarzyszy zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi (hiperurykemia) skutkiem rozpadu komórek nowotworowych. Lekarz zaleci regularną kontrolę stężenia kwasu moczowego we krwi. W zależności od wyników badań i sytuacji klinicznej, może zalecić stosowanie leków zapobiegających hiperurykemii oraz odpowiednie nawodnienie chorego. Zwiększone ryzyko wystąpienia zespołu rozpadu guza dotyczy chorych z zaburzeniami czynności nerek, z szybko postępującą chorobą, z guzami dużych rozmiarów oraz chorych ze zwiększonym stężeniem potasu we krwi (hiperkaliemia).

Chorzy z częściowym niedoborem dehydrogenazy dihydropirymidynowej (DPD) są narażeni na zwiększone ryzyko działań toksycznych, takich jak np. zapalenie jamy ustnej, biegunka, zapalenie błony śluzowej, neutropenia i neurotoksyczność. Działania toksyczne mogą mieć duże nasilenie i potencjalnie mogą zagrażać życiu. Toksyczność związana z niedoborem DPD występuje zwykle podczas pierwszego cyklu leczenia lub po zwiększeniu dawki. U chorych z całkowitym niedoborem DPD stosowanie preparatu jest przeciwwskazane. Przed rozpoczęciem leczenia zalecane jest zbadanie, czy u chorego występuje niedobór DPD (badania genetyczne oraz badanie stężenia uracylu we krwi).

Stosowanie preparatu równolegle z brywudyną jest przeciwwskazane (ryzyko zgonu). Pomiędzy zakończeniem leczenia brywudyną a rozpoczęciem stosowania fluorouracylu konieczne jest zachowanie co najmniej 4-tygodniowego odstępu. Leczenie brywudyną może być rozpoczęte po 24 godzinach od przyjęcia ostatniej dawki fluorouracylu. W przypadku omyłkowego przyjęcia brywudyny w okresie stosowania fluorouracylu konieczna jest hospitalizacja i rozpoczęcie specjalistycznego leczenia.

Jeżeli w okresie stosowania fluorouracylu przyjmowana jest:

• fenytoina, należy regularnie kontrolować jej stężenie we krwi

• warfaryna lub inne doustne leki przeciwzakrzepowe, należy kontrolować parametry krzepnięcia krwi.

Należy zachować ostrożność u chorych z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby lub z żółtaczką. Konieczna jest regularna kontrola parametrów charakteryzujących czynność nerek i wątroby.

Nie zaleca się długotrwałej ekspozycji na promienie słoneczne ze względu na ryzyko wystąpienia nadwrażliwości na światło.

Szczególną ostrożność należy zachować u osób po napromienianiu dużymi dawkami okolic miednicy.

W okresie leczenia nie należy przyjmować szczepionek zawierających żywe drobnoustroje, ze względu na ryzyko wystąpienia ciężkich zakażeń, które mogą prowadzić do zgonu. Należy unikać jakiegokolwiek kontaktu ze szczepionkami przeciwko wirusowi polio, w tym z osobami, którym ostatnio podano takie szczepionki.

Stosowanie z kwasem folinowym (folinianem wapnia) może nasilać działania toksyczne fluorouracylu (takie jak np.: leukopenia, zapalenie śluzówki jamy ustnej, zapalenie jamy ustnej, biegunki). W takim przypadku konieczne może być dostosowanie dawki fluorouracylu. Objawy toksyczności ze strony przewodu pokarmowego mogą być ciężkie i mogą zagrażać życiu. Należy natychmiast zgłaszać lekarzowi, jeśli wystąpi zapalenie jamy ustnej, zmiany (owrzodzenia) błon śluzowych lub wodniste stolce.

Szczególną ostrożność należy zachować u osób w podeszłym wieku lub osłabionych, u których ryzyko wystąpienia ciężkiej toksyczności jest zwiększone.

Preparat zawiera sód; ponadto, zawartość sodu w roztworze rozcieńczalnika (np. roztwór NaCl) powinna zostać wzięta pod uwagę przy obliczaniu całkowitej zawartości sodu w podawanej dawce.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Preparat może powodować nudności i wymioty oraz działania niepożądane dotyczące układu nerwowego, a także wpływać na zaburzenia widzenia i upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn.

Dawkowanie preparatu Fluorouracil medac - roztwór do wstrzykiwań

Preparat może być podawany we wstrzyknięciu dożylnym lub we wlewie dożylnym lub dotętniczym. Preparat może być podawany tylko przez kwalifikowany personel medyczny. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Lekarz dobierze schemat dawkowania indywidualnie w zależności od wskazania, oczekiwanego rezultatu, sytuacji klinicznej oraz od tego, czy preparat stosowany będzie w monoterapii czy jako składnik chemioterapii wielolekowej.

W trakcie leczenia lekarz będzie dostosowywał dawkowanie w zależności od wyników badań hematologicznych (liczby krwinek białych, liczby płytek krwi) i tolerancji leczenia (nasilenie toksycznego działania leku). Leczenie może zostać przerwane, jeżeli liczba krwinek białych (leukocytów) będzie mniejsza niż 3500/mm3 lub liczba płytek krwi (trombocytów) mniejsza niż 100 000/mm3.

Dorośli

Leczenie początkowe

Wlew dożylny: 15 mg/kg masy ciała na dobę, lecz nie więcej niż 1 g, po odpowiednim rozcieńczeniu podawane jest we wlewie trwającym 4 godziny (alternatywnie dawka dobowa może być podana przez 30–60 minut lub we wlewie ciągłym przez 24 godziny) przez kolejne dni, aż do podania całkowitej dawki wynoszącej 12–15 g; leczenie zostanie przerwane, jeżeli wystąpią objawy toksyczności.

Wstrzyknięcie dożylne: 12 mg/kg masy ciała na dobę przez 3 dni; jeżeli nie wystąpią objawy toksyczności, w 5., 7. i 9. dniu podaje się 6 mg/kg masy ciała. Alternatywnie 15 mg/kg masy ciała jako pojedyncze wstrzyknięcie dożylne 1 raz w tygodniu przez cały cykl.

Wlew dotętniczy: dawka dobowa 5–7,5 mg/kg masy ciała we wlewie ciągłym 24-godzinnym.

Leczenie podtrzymujące

Wstępny cykl leczenia może być powtórzony po 4–6 tygodniach od ostatniej dawki lub alternatywnie, leczenie może być kontynuowane 5–15 mg/kg masy ciała 1 raz w tygodniu we wstrzyknięciu dożylnym (leczenie podtrzymujące można rozpocząć dopiero po ustąpieniu objawów toksyczności).

Szczególne grupy chorych:

U osób wyniszczonych, po ciężkim zabiegu chirurgicznym w okresie ostatnich 30 dni, z zahamowaną czynnością szpiku kostnego lub z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek zaleca się zmniejszenie dawki.

Nie ma konieczności dostosowania dawkowania u osób w podeszłym wieku; podczas ustalania dawki lekarz weźmie pod uwagę choroby współistniejące.

Nie ma danych dotyczących stosowania preparatu u dzieci i młodzieży i nie zaleca się jego stosowania w tej grupie wiekowej.

Czy można stosować Fluorouracil medac - roztwór do wstrzykiwań w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Preparat jest przeciwwskazany w ciąży i w okresie karmienia piersią.

Fluorouracyl może działać toksycznie na płód. W okresie leczenia kobiety nie powinny zachodzić w ciążę. Osoby w wieku rozrodczym (kobiety i mężczyźni) powinny skonsultować się z lekarzem w sprawie stosowania skutecznej metody zapobiegania ciąży w okresie leczenia oraz przez 6 miesięcy w przypadku kobiet i przez 3 miesiące w przypadku mężczyzn po przyjęciu ostatniej dawki fluorouracylu.

Karmienie piersią w okresie leczenia jest przeciwwskazane.

Mężczyźni leczeni 5-fluorouracylem nie powinni starać się o poczęcie dziecka w okresie leczenia oraz przez 3 miesiące po jego zakończeniu. 5-fluorouracyl może powodować zaburzenia płodności. Mężczyźni, którzy w przyszłości zamierzają zostać ojcami, powinni skonsultować się z lekarzem w sprawie możliwości zebrania i przechowywania nasienia pobranego przed rozpoczęciem leczenia.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Preparatu nie wolno stosować z brywudyną ze względu na ryzyko wystąpienia interakcji mogących doprowadzić do zgonu. Pomiędzy zakończeniem leczenia brywudyną a rozpoczęciem stosowania 5-fluorouracylu konieczne jest zachowanie co najmniej 4-tygodniowego odstępu. Leczenie brywudyną może być rozpoczęte po 24 godzinach od przyjęcia ostatniej dawki 5-fluorouracylu.

W razie przypadkowego przyjęcia brywudyny w okresie stosowania 5-fluorouracylu konieczna jest hospitalizacja i rozpoczęcie specjalistycznego leczenia.

W przypadku leczenia skojarzonego z innymi cytotoksycznymi lekami przeciwnowotworowymi (doksorubicyna, cisplatyna, metotreksat, winkrystyna, cyklofosfamid i inne), kwasem folinowym lub interferonem alfa, zarówno skuteczność jak i toksyczność 5-fluorouracylu mogą ulec nasileniu.

Allopurynol może zmniejszać toksyczność i skuteczność 5-fluorouracylu.

Fluorouracyl nasila działanie innych leków cytostatycznych oraz może nasilać toksyczne działanie radioterapii na skórę.

Konieczne jest odpowiednie dostosowanie dawkowania w przypadku równoległego lub wcześniejszego napromieniania (radioterapii).

Stosowanie z kwasem folinowym (folinianem wapnia) może nasilać działania niepożądane preparatu i powodować ciężkie biegunki, w tym prowadzące do zgonu. Dotyczy szczególnie schematu leczenia, w którym 5-fluorouracyl podawany jest raz na tydzień w dożylnym wstrzyknięciu razem z folinianem wapnia.

Stosowanie preparatu równolegle z fenytoiną wymaga zachowania ostrożności i regularnej kontroli stężenia fenytoiny we krwi.

Cymetydyna, metronidazol i interferon mogą zwiększać stężenie fluorouracylu w osoczu i nasilać jego działania toksyczne.

Tiazydy mogą nasilać toksyczne działanie fluorouracylu na szpik kostny (zmniejszenie liczby granulocytów).

Należy zachować ostrożność i kontrolować parametry krzepnięcia krwi podczas równoległego stosowania preparatu i doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy pochodnych kumaryny (np. warfaryna, fenoprokumon).

Lewamizol może nasilać toksyczne działanie fluorouracylu na wątrobę; możliwe zwiększenie stężenia bilirubiny i aktywności enzymów wątrobowych.

Należy unikać stosowania fluorouracylu z klozapiną ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia agranulocytozy.

Fluorouracyl może nasilać toksyczne działanie antracyklin na serce.

U chorych z rakiem piersi, leczenie skojarzone z zastosowaniem fluorouracylu, cyklofosfamidu, metotreksatu i tamoksyfenu zwiększa ryzyko zdarzeń zakrzepowo-zatorowych.

Winorelbina stosowana z fluorouracylem i kwasem folinowym może powodować wystąpienie ciężkiego zapalenia błon śluzowych, w tym prowadzącego do zgonu.

Fluorouracyl stosowany z cisplatyną u chorych z rakiem jamy ustnej może zwiększać ryzyko udaru mózgu.

Fluorouracyl zmniejsza odpowiedź immunologiczną i naturalną odporność. Nie należy stosować równolegle (także w okresie po zakończeniu stosowania fluorouracylu) szczepionek zawierających żywe drobnoustroje, ze względu na ryzyko rozwoju ciężkiego uogólnionego zakażenia, mogącego prowadzić do zgonu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Fluorouracil medac - roztwór do wstrzykiwań?

Jak każdy lek, również Fluorouracil medac może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Bardzo często: zakażenia, zahamowanie czynności szpiku kostnego, w tym leukopenia (zmniejszenie liczby krwinek białych [leukocytów]), neutropenia (zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych [neutrofilów]), agranulocytoza, pancytopenia, małopłytkowość, niedokrwistość, immunosupresja, zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi (hiperurykemia), zmiany w zapisie EKG typowe dla niedokrwienia mięśnia sercowego, skurcz oskrzeli, krwawienie z nosa, działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego, w tym ciężkie mogące zagrażać życiu, takie jak zapalenie błon śluzowych jamy ustnej, gardła, przełyku, odbytnicy, jadłowstręt, biegunka, nudności, wymioty, łysienie, zespół erytrodyzestezji dłoniowo-podeszwowej (zespół ręka-stopa), opóźnione gojenie ran, wyczerpanie, złe samopoczucie, uogólnione osłabienie, zmęczenie, gorączka.

Często: gorączka neutropeniczna, bóle dławicowe w klatce piersiowej, zwiększenie częstotliwości rytmu serca (tachykardia), zapalenie spojówek.

Niezbyt często: posocznica, odwodnienie, euforia, oczopląs, bóle głowy, zawroty głowy, objawy parkinsonizmu, objawy piramidowe, senność, łzawienie, zaburzenia widzenia, zaburzenia ruchu gałek ocznych, światłowstręt, zapalenie nerwu wzrokowego, podwójne widzenie, zmniejszenie ostrości wzroku, zapalenie brzegów powiek, niedrożność kanalików łzowych, zbliznowacenie skutkujące odwinięciem powieki, zaburzenia rytmu serca, niedokrwienie mięśnia sercowego, zapalenie mięśnia sercowego, zawał serca, kardiomiopatia, wstrząs kardiogenny, niewydolność serca, zaburzenia czynności lewej komory, niedociśnienie tętnicze, duszność, owrzodzenia przewodu pokarmowego, krwawienia z przewodu pokarmowego, złuszczanie błony śluzowej przewodu pokarmowego, uszkodzenia komórek wątroby, zmiany skórne (suchość, pęknięcia naskórka, nadżerki, rumień, wysypka), zapalenie skóry, nadwrażliwość na światło, pokrzywka, przebarwienia skóry, zmiany w obrębie paznokci (nadmierna pigmentacja, uszkodzenie płytek, ból i pogrubienie łożyska), oddzielanie sie płytki paznokciowej z utratą paznokcia włącznie, zaburzenia spermatogenezy i owulacji.

Rzadko: reakcje nadwrażliwości, reakcje anafilaktyczne i wstrząs anafilaktyczny, zwiększenie stężenia hormonów tarczycy (bez objawów klinicznych nadczynności tarczycy), stany splątania, neuropatia obwodowa, zaburzenia korowe, zaburzenia móżdżku, zakrzepowe zapalenie żył, zapalenie naczyń, niedokrwienny udar mózgu, niedokrwienie jelit, niedokrwienie obwodowe, objaw Raynauda, choroba zakrzepowo-zatorowa.

Bardzo rzadko: dezorientacja, encefalopatia (w tym niezborność ruchowa), zespół móżdżkowy, zaburzenia mowy, zaburzenia orientacji, miastenia (nużliwość mięśni), napady drgawek lub śpiączka, nagłe zatrzymanie krążenia, nagły zgon sercowy, martwica wątroby (w tym prowadząca do zgonu), zapalenie pęcherzyka żółciowego bez kamicy, stwardnienie dróg żółciowych, niewydolność nerek, wydłużenie czasu protrombinowego (gdy równolegle z preparatem stosowana jest warfaryna).

Z częstością, która nie została określona: kwasica mleczanowa, zespół rozpadu guza, zespół tylnej odwracalnej leukoencefalopatii, encefalopatia hiperamonemiczna, zapalenie osierdzia, kardiomiopatia stresowa, odma pęcherzykowa jelit, skórna postać tocznia rumieniowatego.

U osób z małą aktywnością dehydrogenazy dihydropirymidynowej (DPD) ryzyko rozwinięcia się działań niepożądanych, w tym ciężkich, jest zwiększone.

Nasilenie działań niepożądanych preparatu może być większe, jeżeli jest on podawany w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami.

Przeczytaj też artykuły

Nowotwory złośliwe trzustki Rak jelita grubego Rak żołądka

Inne preparaty na rynku polskim zawierające fluorouracyl

5-Fluorouracil-Ebewe (roztwór do wstrzykiwań i infuzji) Efudix (krem) Fluorouracil Accord (roztwór do wstrzykiwań i infuzji)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta