Arechin - tabletki

Lek z grupy leków stosowanych w leczeniu zimnicy (malarii) i chorób reumatycznych.

Preparat zawiera substancję chlorochina

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Arechin
tabletki; 250 mg; 30 tabl.
Adamed Pharma
20,18 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
6,05 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji; dodatkowo: choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL; porfiria skórna późna

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Arechin - tabletki?

Substancją czynną preparatu jest chlorochina, lek z grupy pochodnych aminochinoliny. Stosowana jest w leczeniu zimnicy (malarii) wywołanej przez pierwotniaki z rodzaju Plasmodium. Mechanizm jej działania, polega na zwiększeniu pH w komórkach pierwotniaków chorobotwórczych. Wrażliwość pierwotniaków na chlorochinę zależy od zdolności kumulowania leku w wodniczkach pokarmowych. Gatunki, u których stężenie leku w wodniczkach jest niewielkie, są oporne na jego działanie.

Chlorochina działa bezpośrednio toksycznie na pełzaki z rodzaju Entamoeba histolytica.

Chlorochina wykazuje korzystne działanie w przypadku chorób takich jak reumatoidalne zapalenie stawów czy zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Chlorochina stosowana jest jako lek przeciwzapalny w dermatologii i reumatologii, w kolagenozach i chorobach przebiegających z nadwrażliwością na światło. Mechanizm działania chlorochiny w tych chorobach jest wielotorowy i prawdopodobnie polega na ograniczeniu odpowiedzi zapalnej, w tym na hamowaniu fosfolipazy A2, działaniu na lizosomy, hamowaniu fagocytozy, hamowaniu powstawania nadtlenków, zmniejszenia aktywacji limfocytów CD4, hamowaniu uwalniania cytokin z monocytów i hamowaniu produkcji przeciwciał.

Chlorochina łączy się z porfirynami i ułatwia ich wydalanie z moczem. Ma również powinowactwo do melaniny i innych barwników, co może być przyczyną retinopatii (zaburzeń siatkówki oka), występującej podczas długotrwałego stosowania leku.

Chlorochina wpływa też na filtrację kłębuszkową oraz zwiększenie stężenia aldosteronu.

Po podaniu doustnym chlorochina dobrze się wchłania. Maksymalne stężenie leku we krwi występuje w ciągu 3–6 godzin po przyjęciu leku. Pokarm zwiększa wchłanianie i dostępność biologiczną. Metabolizowana głównie w wątrobie, w niewielkim stopniu także w nerkach. Wydalana głównie z moczem (70% w postaci niezmienionej, 30% w postaci metabolitów). Kwaśny odczyn moczu przyspiesza wydalanie. Lek można wykryć w moczu nawet po kilku miesiącach po zakończeniu jego stosowania.

Kiedy stosować Arechin - tabletki?

Preparat jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń:

• zimnica (malaria); zapobieganie i leczenie ostrych napadów oraz leczenie podtrzymujące zimnicy wywołanej przez wrażliwe na chlorochinę gatunki pierwotniaków z rodzaju zarodźca (Plasmodium)

pełzakowica i ropień wątroby wywołane przez pełzaka (amebę) Entamoeba histolytica, zwykle w skojarzeniu z lekami przeciw pełzakom, działającymi w świetle jelita (chlorochinę stosuje się jako lek drugiego rzutu, jeżeli metronidazol okazał się nieskuteczny lub jest niedostępny)

• różne postacie tocznia rumieniowatego, postać układowa (SLE), przewlekła i toczeń rumieniowaty krążkowy (DLE)

reumatoidalne zapalenie stawów.

 

Kiedy nie stosować preparatu Arechin - tabletki?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu, jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne pochodne aminochinoliny.

Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w przypadku zmian w siatkówce oka lub w polu widzenia spowodowanych pochodnymi aminochinoliny.

Nie stosować równolegle z amiodaronem.

Preparat nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży do ukończenia 14. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Arechin - tabletki?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania preparatu u chorych z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek oraz u osób z chorobą alkoholową.

Należy unikać stosowania preparatu:

• w przypadku zaburzeń czynności siatkówki (z wyjątkiem ostrej fazy zimnicy)

• u osób z zaburzeniami w obrazie krwi

• u osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (niedokrwistość hemolityczna, fawizm)

• w przypadku ciężkich zaburzeń żołądkowo-jelitowych.

Chlorochina może powodować zaostrzenie przebiegu chorób takich jak: łuszczyca, porfiria i miastenia.

W przypadku stosowania długotrwałego zaleca się regularne pełne badania okulistyczne, przeprowadzane co 3 miesiące. Zalecenie to jest związane z ryzykiem wystąpienia retinopatii (zaburzeń siatkówki oka), niekiedy nieodwracalnej. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości dotyczących wzroku należy natychmiast przerwać stosowanie preparatu i skonsultować się z lekarzem. Konieczna jest obserwacja, ponieważ zmiany chorobowe mogą postępować nawet po zaprzestaniu stosowania leku.

Stosowanie chlorochiny rzadko może być związane z wystąpieniem drgawek. Należy zachować ostrożność:

• u chorych na padaczkę

• z padaczką w wywiadzie

• stosujących leki przeciwdrgawkowe.

W powyższych grupach chorych lekarz rozważy czy korzyści związane ze stosowaniem preparatu są większe niż ryzyko i w każdym przypadku indywidualnie oceni czy właściwe jest stosowanie leku.

W przypadku stosowania długotrwałego należy co 3–6 miesięcy wykonywać badania neurologiczne (w tym badania odruchów) w celu wczesnego wykrycia osłabienia mięśni. Stwierdzenie nieprawidłowości wymaga zaprzestania stosowania preparatu.

Rzadko stosowanie preparatu może spowodować zahamowanie czynności szpiku kostnego. Należy regularnie kontrolować obraz krwi; w razie nieprawidłowości lekarz zaleci przerwanie leczenia. Szczególną ostrożność należy zachować podczas równoległego stosowania chlorochiny i innych leków mogących wpływać na parametry krwi.

W okresie leczenia należy unikać nasłonecznienia i ekspozycji na promienie UV (np. w solarium), ze względu na ryzyko wystąpienia skórnych reakcji nadwrażliwości na światło, takich jak: rumień, obrzęk, pęcherzyki czy łuszczenie skóry.

Chlorochina może powodować ciężką hipoglikemię (czyli nadmierne zmniejszenie stężenia glukozy we krwi), w tym prowadzącą do utraty przytomności i stanowiącą zagrożenie życia. Dotyczy to zarówno osób stosujących jak i niestosujących leki przeciwcukrzycowe. Jeżeli w okresie stosowania preparatu wystąpią objawy mogące świadczyć o hipoglikemi (w tym: niepokój, drżenie, nerwowość, osłabienie, wzmożona potliwość, zwiększenie częstotliwości rytmu serca, poszerzenie źrenic) należy oznaczyć stężenie glukozy we krwi; w razie konieczności lekarz odpowiednio zmodyfikuje leczenie.

Chlorochina może powodować wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG. Należy zachować ostrożność u chorych:

• z wydłużeniem odstępu QT (wrodzonym lub nabytym)

• z czynnikami ryzyka mogącymi powodować wydłużenie odstępu QT, takimi jak:

-choroby serca, np. niewydolność serca, zawał serca

-bradykardia (mniej niż 50 uderzeń na minutę)

-komorowe zaburzenia rytmu serca

-zmniejszone stężenie potasu i/lub magnezu we krwi (hipokaliemiahipomagnezemia)

-stosowanie innych leków wydłużających odstęp QT,

ze względu na ryzyko wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca, w tym stanowiących zagrożenie życia (typu torsade de pointes). Nie wolno przekraczać zaleconych dawek, ponieważ ryzyko wystąpienia powyższych działań niepożądanych może zwiększać się wraz ze zwiększeniem stężenia chlorochiny we krwi. Jeżeli w okresie stosowania preparatu wystąpią zaburzenia rytmu serca, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. W razie potrzeby lekarz zaleci przerwanie stosowania preparatu i wykona badanie EKG.

Stosowanie chlorochiny może być związane z wystąpieniem kardiomiopatii (grupa chorób serca), prowadzącej do niewydolności serca, w tym ciężkiej, zakończonej zgonem. W przypadku jakichkolwiek objawów ze strony serca, należy skonsultować się z lekarzem. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku stosowania długotrwałego w dużych dawkach. Chory powinien pozostawać pod uważną obserwacją kardiologiczną.

 

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?

Preparat może wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Należy zachować ostrożność podczas wykonywania czynności wymagających sprawności psychofizycznej.

Dawkowanie preparatu Arechin - tabletki

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Lekarz dobierze dawkowanie indywidualnie w zależności od wskazania, nasilenia zakażenia i stanu chorego. W pewnych szczególnych grupach pacjentów konieczna jest dodatkowa modyfikacja dawkowania.

Zalecenia w specyficznych zakażeniach:

• zapobieganie zimnicy (malarii): 500 mg 1 raz na tydzień (przyjmować tego samego dnia tygodnia), stosować tydzień przed wyjazdem do strefy zagrożonej malarią, w okresie przebywania w tej strefie oraz przez 4 tygodnie po powrocie;

• leczenie zimnicy (napad zimnicy): 1. dnia pojedyncza dawka 1000 mg, następnie 500 mg po 6 godzinach w zakażeniach P. vivax i P. ovale albo po 6–8 godzinach w zakażeniach P. falciparum i P. malariae, 2. i 3. dnia 500 mg 1 raz na dobę;

• pełzakowica i ropień wątroby: 500 mg 2 razy na dobę przez 2 dni, następnie 250 mg 2 razy na dobę przez 2–3 tygodnie. W razie konieczności dawkę można modyfikować, a leczenie powtórzyć;

• toczeń rumieniowaty: 250 mg 2 razy na dobę przez 1–2 tygodni, następnie stosuje się dawkę podtrzymującą, zwykle 250 mg na dobę;

• reumatoidalne zapalenie stawów: zwykle 250 mg na dobę przez kilka tygodni – kilka miesięcy; jeżeli po 6 miesiącach stosowania preparatu wystąpi poprawa (zmniejszenie obrzęków stawów, poprawa ruchomości), lekarz zaleci przerwanie leczenia; po odstawieniu leku może wystąpić nawrót choroby; wskazane jest wówczas wznowienie leczenia chlorochiną, o ile nie ma przeciwwskazań okulistycznych.

Szczególne grupy chorych:

U osób z niewydolnością nerek lekarz zaleci zmniejszenie dawek (szczegółowe dane – patrz: zarejestrowane materiały producenta), nie stosować w zapobieganiu zimnicy u chorych z krańcową niewydolnością nerek.

U osób z niewydolnością wątroby (w tym z chorobą alkoholową) należy zachować ostrożność.

U osób w podeszłym wieku nie ma konieczności dostosowania dawkowania. Należy zachować ostrożność i monitorować chorych w celu ustalenia optymalnej dawki.

Dzieci do ukończenia 14. roku życia:

Preparat nie jest przeznaczony do stosowania w tej grupie wiekowej.

Sposób podawania:

Tabletki należy przyjmować po posiłkach. Tabletek nie należy dzielić.

Czy można stosować Arechin - tabletki w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!

Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę, poinformuj o tym lekarza przepisującego receptę na ten lek.

Preparatu nie wolno stosować w ciąży, o ile w opinii lekarza nie jest to bezwzględnie konieczne. Jeżeli lekarz, po rozważeniu oczekiwanych korzyści i możliwego ryzyka, uzna stosowanie preparatu za bezwzględnie konieczne, zaleci także zachowanie odpowiednich środków ostrożności i konieczne badania.

Zarażenie zimnicą u kobiet w ciąży zwiększa ryzyko śmierci matki i dziecka. W okresie ciąży należy unikać podróży do krajów o zwiększonym ryzyku zarażenia zimnicą, a jeśli to nie jest możliwe, należy stosować chlorochinę w dawkach profilaktycznych, ściśle według zaleceń lekarza.

Stosowanie dużych dawek chlorochiny w okresie ciąży może powodować uszkodzenie wzroku i słuchu dziecka w życiu płodowym.

Chlorochina przenika do mleka kobiecego. Nie należy karmić piersią podczas długotrwałego stosowania dużych dawek chlorochiny w chorobie reumatycznej. W pozostałych przypadkach należy skonsultować się z lekarzem.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Stosowanie chlorochiny równolegle z amiodaronem jest przeciwwskazane.

Nie należy stosować chlorochiny równolegle z halofantryną.

Ze względu na ryzyko wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca, należy zachować szczególną ostrożność, jeżeli preparat jest stosowany równolegle z lekami mogącymi powodować wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG, takimi jak:

• leki przeciwarytmiczne klasy IA i III (np. chinidyna, dizopiramid, prokainamid, dofetylid, sotalol)

• trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne

• leki przeciwhistaminowe (np. terfenadyna, astemizol)

• leki przeciwpsychotyczne (np. pochodne fenotiazyny, w tym tiorydazyna)

• niektóre antybiotyki makrolidowe (np. erytromycyna, klarytromycyna, azytromycyna)

• niektóre fluorochionolony (np. sparfloksacyna, moksyfloksacyna)

• azolowe leki przeciwgrzybicze.

Chlorochina może powodować zwiększenie stężenia we krwi stosowanej równolegle:

• cyklosporyny (ryzyko nasilenia toksyczności cyklosporyny)

• penicylaminy (ryzyko ciężkich działań niepożądanych ze strony układu krwiotwórczego i nerek oraz skórnych reakcji alergicznych)

• digoksyny.

Chlorochina może wpływać na odpowiedź immunologiczną po podaniu szczepionki przeciw wściekliźnie i zmniejszyć jej skuteczność. Szczepienie przeciw wściekliźnie należy wykonać przed rozpoczęciem stosowania preparatu.

Chlorochina znacząco zmniejsza stężenie prazykwantelu (lek przeciwpasożytniczy).

Preparaty zobojętniające sok żołądkowy zawierające glin, wapń lub magnez zmniejszają wchłanianie chlorochiny. Preparaty takie mogą być przyjmowane z zachowaniem co najmniej 2 godzinnego odstępu czasowego od przyjęcia chlorochiny.

Stosowanie chlorochiny z meflochiną zwiększa ryzyko drgawek.

Chlorochina może nasilać objawy miastenii (nużliwość mięśni) i tym samym zmniejszać działanie neostygminy i pirydostygminy (leków stosowanych w leczeniu miastenii).

Cymetydyna może zwiększać stężenie chlorochiny we krwi.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Arechin - tabletki?

Jak każdy lek, również Arechin może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Mogą wystąpić zaburzenia hematologiczne: małopłytkowość, zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych czyli neutrofilów, granulocytów i krwinek białych (tj. neutropenia, agranulocytoza i leukopenia), niedokrwistość aplastyczna, hamowanie czynności szpiku kostnego, hemoliza u osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo–6–fosforanowej. Możliwe: drgawki, napady padaczkowe, psychozy, lęk, bóle głowy, pobudzenie psychoruchowe, myśli samobójcze, przypadki manii. Możliwe zaburzenia oka, w tym: zaburzenia akomodacji, widzenie nieostre, obrzęk rogówki, punkcikowate lub liniowe zmętnienia rogówki, złogi w rogówce, poświata (halo) wokół źródeł światła, fotofobia, zmniejszenie wrażliwości rogówki na bodźce, obrzęk siatkówki, atrofia siatkówki, zaburzenia pigmentacji plamki żółtej, zmiany w tętniczkach siatkówki, retinopatia, zaburzenia pola widzenia, widzenie podwójne, całkowita lub częściowa utrata wzroku. Możliwe zaburzenia słuchu, szumy uszne, głuchota. Może wystąpić: blok przedsionkowo-komorowy, wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG, poszerzenie zespołu QRS i zmiany załamka T, obniżone ciśnienie tętnicze, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka, kolki), jadłowstręt, hipoglikemia, zaburzenia mięśniowe (neuromiopatia i miopatia). Rzadko: kardiomiopatia, zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby, nieprawidłowe wyniki badań czynnościowych wątroby.

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości i reakcje anafilaktyczne, w tym pokrzywka, wysypka, skórna nadwrażliwość na światło, przebarwienia skóry i paznokci, łysienie, siwienie, liszaj płaski, łuszczyca, obrzęk naczynioruchowy, trudności oddechowe oraz ciężkie reakcje skórne, takie jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa i Johnsona oraz martwica toksyczna rozpływna naskórka. W przypadku wystąpienia pierwszych objawów reakcji nadwrażliwości, należy przerwać stosowanie preparatu i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta