×
COVID-19: wiarygodne źródło wiedzy

Sieć szpitali w pytaniach i odpowiedziach

Ministerstwo Zdrowia

Jak cytować: Ministerstwo Zdrowia: Sieć szpitali w pytaniach i odpowiedziach. Med. Prakt., 2017; 7-8: x

Skróty: AOS – ambulatoryjna opieka specjalistyczna, NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia, PSZ – podstawowe szpitalne zabezpieczenie świadczeń opieki zdrowotnej

Siedziba Ministerstwa Zdrowia. Fot. Bartosz Bobkowski / Agencja Gazeta

Pytanie 1. Czym będzie tzw. sieć szpitali?

Ustawa tworząca tzw. sieć szpitali wprowadza nowe rozwiązania, które usprawnią leczenie pacjentów. Poprawią one organizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez szpitale i przychodnie przyszpitalne oraz dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpitalach. Pozwolą one zoptymalizować liczbę oddziałów specjalistycznych i umożliwią lepszą koordynację świadczeń szpitalnych i ambulatoryjnych. Ułatwią także zarządzanie szpitalami.
Rozwiązania zawarte w ustawie zagwarantują odpowiedni poziom, a także ciągłość i stabilność finansowania szpitali, których funkcjonowanie jest niezbędne dla zapewnienia Polakom opieki zdrowotnej. Szpitale spełniające kryteria kwalifikacyjne określone w ustawie i w rozporządzeniu utworzą tzw. sieć szpitali, czyli system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ). Na funkcjonowanie tego systemu w ramach leczenia szpitalnego będzie przeznaczone około 93% środków, z których obecnie jest finansowane leczenie szpitalne. Zakwalifikowanie szpitala do PSZ będzie 100% gwarancją, że Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) zawrze z nim umowę – bez konieczności uczestniczenia w postępowaniu konkursowym.
System PSZ będzie główną formą zabezpieczenia dostępu pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego. Obejmie także świadczenia wysokospecjalistyczne oraz te z zakresu programów lekowych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) realizowane w przychodniach przyszpitalnych, rehabilitacji leczniczej oraz nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W ramach PSZ zostanie wyodrębnionych 6 poziomów systemu zabezpieczenia świadczeń. Świadczeniodawcy z terenu danego województwa zostaną zakwalifikowani do jednego z tych poziomów. Podstawą kwalifikacji będzie realizacja świadczeń zdrowotnych w określonych profilach świadczeń (zasady kwalifikacji zostały szczegółowo określone w ustawie oraz w rozporządzeniu wykonawczym). Świadczenia opieki zdrowotnej nieobjęte finansowaniem w ramach PSZ będą nadal mogły być kontraktowane w postępowaniu konkursowym, a świadczeniodawcy, którzy nie zostaną zakwalifikowani do PSZ, będą mogli brać w nim udział.

Pytanie 2. Jakie korzyści odniosą pacjenci z wprowadzenia sieci szpitali?

Korzyści dla pacjentów można podsumować następująco:
1) leczenie będzie skoordynowane
2) szpital zapewni kompleksową opiekę – począwszy od ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, poprzez opiekę szpitalną aż po rehabilitację
3) poprawi się dostęp do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Pytanie 3. Czy kryteria włączenia szpitali do sieci nie są zbyt wąskie?

Szpitale, które nie wejdą do sieci, będą mogły się starać o kontrakty na leczenie w trybie konkursowym – tak jak dotychczas. W związku z tym niezakwalifikowanie danego szpitala do PSZ (w całości lub w odniesieniu do danego zakresu świadczeń) nie oznacza, że zostanie on pozbawiony możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ będzie ogłaszał postępowania w sprawie zawarcia umów w zakresie nieobjętym PSZ. Liczba podmiotów, które podpiszą kontrakty z NFZ, będzie zależała od zidentyfikowanych potrzeb w zakresie zabezpieczenia dostępności świadczeń w danym województwie (przy uwzględnieniu wysokości dostępnych środków finansowych).

Pytanie 4. Czy szpitale są w stanie spełnić warunki wymagane, aby wejść do sieci szpitali?

Kryteria kwalifikacji do sieci szpitali spełniło 566 szpitali, a kolejnych 28 zostało zakwalifikowanych w trybie szczególnym, za zgodą Ministra Zdrowia.

Pytanie 5. 93% środków finansowych ma być przyznawane szpitalom w ramach ryczałtu, a jedynie 7% w konkursach. Czy to nie za mało?

Na finansowanie kontraktów zawieranych na zasadach konkursowych w zakresie leczenia szpitalnego zostanie przeznaczone około 7% środków NFZ – odpowiada to udziałowi środków przypadających obecnie na te podmioty, które znalazłyby się poza siecią. Oznacza to, że pula środków NFZ przeznaczanych na świadczenia szpitalne dla podmiotów niespełniających warunków wejścia do sieci szpitali się nie zmniejszy.

Pytanie 6. Czy w przyszłości przewidywana jest zmiana procentowego udziału podstawowej sieci i konkursów?

93% to udział – w ogólnej kwocie środków NFZ na leczenie szpitalne (wg danych za rok 2015) – kosztów świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego, które są udzielane przez szpitale kwalifikujące się do sieci i które będą od 1 października br. finansowane w ramach sieci (zarówno w formie ryczałtu, jak i na ogólnych zasadach – w odniesieniu do świadczeń wyodrębnionych do rozliczania poza ryczałtem). 7% to odpowiednio udział kosztów świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego udzielanych przez podmioty, które nie kwalifikują się do PSZ i które zostaną zakontraktowane w trybie konkursowym.

Pytanie 7. Czy ryczałt nie spowoduje, że szpitale będą przyjmować mniej chorych i wykonywać mniej procedur?

Przy ustalaniu wysokości ryczałtu na dany okres za podstawę służyć będą dane dotyczące świadczeń wykonanych i sprawozdanych przez dany szpital w poprzednim okresie rozliczeniowym. Zapewni to odpowiedni poziom finansowania szpitali, które wejdą do PSZ. Jednocześnie zyskają one bardziej elastyczny mechanizm finansowania, pozwalający w większym stopniu niż obecnie reagować na potrzeby zdrowotne pacjentów. Niektóre świadczenia będą rozliczane tak jak do tej pory – zależnie od liczby przyjętych pacjentów. Szczegółowe zapisy znajdą się w umowie między szpitalem a NFZ.

Pytanie 8. Co z jakością procedur? Czy zapewnienie finansowania nie sprawi, że jakość będzie niższa? Czy zostaną opracowane wskaźniki, by ją mierzyć?

Aby móc płacić placówkom za efekty leczenia (a nie, tak jak dotychczas, za każdą usługę osobno), musimy wyznaczyć mierniki, które będą przejrzyste i akceptowalne. Potrzebny jest także czas, aby zakłady lecznicze mogły przygotować się do ich stosowania. Planujemy, aby – podczas kolejnej kwalifikacji do sieci – lista placówek mających pewność finansowania została skorygowana właśnie wskaźnikami jakościowymi. Kryteria jakościowe wejścia do sieci szpitali będzie można zastosować po zbudowaniu systemu obiektywnego i publicznego weryfikowania określonych wskaźników jakościowych – w tej chwili nie jest to jeszcze możliwe.

Pytanie 9. Czy w sieci znajdą się również szpitale niepubliczne?

Do sieci szpitali zostało zakwalifikowanych 78 podmiotów niepublicznych.

Pytanie 10. Czy jeśli szpital ma określone oddziały w sieci, to zawsze będzie dostawać na nie budżet, czy może część procedur będzie rozliczana tak jak obecnie?

Niektóre świadczenia i procedury, które są łatwe do wyodrębnienia (np. porody, endoprotezoplastyka), będą płacone osobno i rozliczane tak jak dotychczas. Podobnie będzie z pakietem onkologicznym. Jednak w zakresie podstawowym zakłady lecznicze będą funkcjonować na podstawie planu finansowego określonego dla szpitala ze wskazanymi oddziałami (profilami) szpitalnymi i związanymi z nimi poradniami przyszpitalnymi. Ma to je m.in. zachęcić do tego, by to, co można wykonać w warunkach ambulatoryjnych, realizowały w poradniach – a nie w ramach hospitalizacji, które są bardziej kosztowne.

Pytanie 11. Czy sprawozdawczość z liczby wykonanych hospitalizacji będzie oparta na JGP i związanej z tym punktacji (czyli tak jak dotychczas)? Czy pacjent z kilkoma chorobami w sprawozdawczości będzie miał uwzględnianą jedną procedurę (do tej pory najwyżej punktowaną), czy tylko na przykład główną przyczynę hospitalizacji, czy może kilka współistniejących chorób?

Zachowany zostanie obecny system JGP jako narzędzie do ewidencjonowania i sprawozdawania świadczeń opieki zdrowotnej.

Pytanie 12. Jeśli będzie rozliczana liczba świadczeń, to jak będzie traktowane przeniesienie niektórych świadczeń z hospitalizacji do poradni? Dzięki takiemu postępowaniu szpital wykaże mniejszą liczbę świadczeń szpitalnych, a to będzie oznaczać mniejsze finansowanie w przyszłości i większą liczbę porad, za które nikt nie dopłaci.

Świadczeniodawcy przy podejmowaniu decyzji dotyczących trybu leczenia pacjenta (szpitalnego lub ambulatoryjnego) powinni się kierować przesłankami medycznymi, a nie względami optymalizacji finansowej. Jest kwestią oczywistą, że hospitalizacje powinny być sprawozdawane przy zastosowaniu odpowiednich grup JGP stosowanych w zakresie leczenia szpitalnego, natomiast przyjęcia pacjentów w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej należy sprawozdawać z zastosowaniem grup JGP odpowiadającym poradom AOS.

Pytanie 13. Co ze szpitalami powiatowymi, które inwestowały w dodatkowe oddziały (np. diabetologiczne, kardiologiczne) i mają więcej niż 4 oddziały?

Część szpitali powiatowych trafi nie do pierwszego, lecz do drugiego poziomu sieci. Takie szpitale mogą uzyskać finansowanie w ramach PSZ dla znacznie większej liczby oddziałów niż 5 oddziałów kwalifikujących do pierwszego poziomu. Ponadto część świadczeń wykonywanych na oddziałach kardiologicznych, diabetologicznych, geriatrycznych czy pulmonologicznych (na poziomie placówek I stopnia) będzie można wykonywać na oddziałach chorób wewnętrznych, a znaczną część procedur z oddziałów ortopedycznych czy urologicznych będzie można realizować na oddziale chirurgii ogólnej. Szczegóły zostaną zawarte w zarządzeniu Prezesa NFZ.

Pytanie 14. Czy gwarancja finansowania z budżetu tylko dla szpitali, które znajdą się w sieci, może nas pozbawić dotacji z Unii Europejskiej?

Wprowadzenie rozwiązań związanych z tzw. siecią szpitali nie wpływa bezpośrednio na trwałość projektów współfinansowanych ze środków UE.

Pytanie 15. Czy zmniejszenie liczby szpitali jest pożądanym efektem prac nad wprowadzeniem ustawy o sieci szpitali?

Ustawa dotycząca sieci szpitali nie została opracowana w celu doprowadzenia do łączenia szpitali. Niemniej wśród celów regulacji wskazano zoptymalizowanie liczby oddziałów specjalistycznych oraz uporządkowanie struktury szpitali.

Pytanie 16. Czy wprowadzenie sieci szpitali nie spowoduje, że wydłużą się kolejki?

Wprowadzenie PSZ nie powinno mieć negatywnego wpływu na listy oczekujących pacjentów, ponieważ nie zmniejszy się udział środków NFZ przeznaczanych na świadczenia objęte tym systemem. W przypadku osób oczekujących na wizyty w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej można się nawet spodziewać skrócenia czasu oczekiwania do takich świadczeń, udzielanych w przychodniach przyszpitalnych objętych finansowaniem w ramach PSZ. Wynika to z tego, że nowy model finansowania ryczałtowego powinien stworzyć zachętę dla świadczeniodawców do przyjmowania pacjentów w warunkach ambulatoryjnych, w sytuacji, kiedy będzie to wystarczające.

Pytanie 17. Czy wprowadzenie zmian może skutkować utratą przez pacjenta miejsca na listach oczekujących na świadczenie? Co z pacjentami, którzy dziś oczekują w kolejkach na świadczenie w szpitalach, które mogą nie znaleźć się w sieci?

Wprowadzenie sieci szpitali nie będzie prowadziło do zmniejszenia liczby udzielanych świadczeń ani nie będzie skutkowało utratą przez pacjentów miejsc na listach oczekujących. Obok wprowadzanej sieci szpitali będzie nadal funkcjonował obecny model kontraktowania świadczeń, na zasadzie konkursów ofert lub rokowań. W związku z tym niezakwalifikowanie danego szpitala do sieci nie oznacza, że będzie on pozbawiony możliwości udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Możliwość utraty kontraktu przez świadczeniodawcę prowadzącego listy oczekujących (czy to w wyniku rozwiązania umowy czy w związku z negatywnym wynikiem postępowania konkursowego dot. zawarcia umowy na nowy okres) istnieje również w obecnym stanie prawnym. Sytuacja pacjentów zapisanych na listy oczekujących jest w takich przypadkach uregulowana w przepisach art. 20 ust. 10a–d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które zapewniają przejęcie pacjentów przez innych świadczeniodawców – z uwzględnieniem miejsca danej osoby na liście oczekujących u świadczeniodawcy, który zakończył działalność w danym zakresie.

Pytanie 18. Czy ryczałt nie wpłynie demotywująco na podmioty lecznicze i nie wywoła tendencji do rejonizacji świadczeń?

Wysokość ryczałtu będzie uzależniona od świadczeń wykonanych i właściwie sprawozdanych za poprzedni okres rozliczeniowy, zatem nowy model finansowania nie będzie działał demotywująco. Rejonizacja w zakresie dostępu pacjentów do świadczeń jest całkowicie niedopuszczalna na gruncie obecnej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Pytanie 19. Czy szpital znajdujący się w sieci będzie musiał obligatoryjnie posiadać laboratorium mikrobiologiczne?

Nie ma takiego wymogu. W zakresie warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej do szpitali sieciowych mają zastosowanie ogólne zasady wynikające z rozporządzeń koszykowych.

Pytanie 20. Czy zmieni się tryb kierowania pacjentów do szpitali przez lekarzy POZ (czy będzie jakaś różnica przy kierowaniu pacjenta do szpitala sieciowego i niesieciowego)?

Tryb kierowania pacjentów do szpitali się nie zmieni.

Pytanie 21. Kiedy będą znane wielkości ryczałtów dla szpitali, które wchodzą do sieci?

Szczegółowe zasady konstruowania ryczałtu PSZ zostaną określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, natomiast zasady sprawozdawczości i rozliczeń ze świadczeniodawcami – w zarządzeniu Prezesa NFZ. Zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 844), do 30 września 2017 r. dyrektor właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ zawiera ze świadczeniodawcami wymienionymi w wykazie świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia, umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie profili systemu zabezpieczenia.

Pytanie 22. Czy w trakcie okresu rozliczeniowego będą korygowane wysokości ryczałtu?

Zgodnie z ustawą z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 844) przy ustalaniu ryczałtu systemu zabezpieczenia na pierwszy okres rozliczeniowy uwzględnia się dane dotyczące świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych i sprawozdanych przez świadczeniodawcę za rok 2015, z uwzględnieniem wycen tych świadczeń stosowanych w dniu wejścia w życie ustawy. Przy ustalaniu wysokości ryczałtu systemu zabezpieczenia, w sytuacjach związanych z przerwą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawcę albo w innych uzasadnionych sytuacjach związanych ze zmianą zakresu działalności leczniczej świadczeniodawcy, jest możliwe dokonanie odpowiedniej korekty wysokości ryczałtu.

Pytanie 23. W ramach profilu „pediatria” nie będzie można realizować usług z zakresu nefrologii dziecięcej. Czy pominięto te specjalizację omyłkowo?

Świadczenia z zakresu nefrologii dla dzieci będą realizowane w ramach sieci na poziomach: szpitali III stopnia, szpitali pediatrycznych i szpitali ogólnopolskich.

Pytanie 24. W jaki sposób zmieni się sposób finansowania szpitali psychiatrycznych i rehabilitacji? Czy Ministerstwo Zdrowia będzie kładło nacisk na rozwój ambulatoryjnej opieki psychiatrycznej kosztem opieki całodobowej?

System PSZ nie obejmuje m.in. świadczeń psychiatrycznych. Oznacza to, że świadczenia te będą finansowane na zasadach dotychczasowych. Natomiast dostęp do świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej zapewnia świadczeniobiorcom system PSZ, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń oraz stabilności ich finansowania. Szpitale rehabilitacyjne, które nie udzielają świadczeń leczenia szpitalnego w trybie hospitalizacji, będą finansowane tak jak dotychczas.

Pytanie 25. Jak w sieci będą określone zadania szpitali (np. zakres rejonu itp.) czy pozostawione to będzie całkowicie spontanicznemu rozkładowi?

W ramach sieci szpitali ulegają zmianie zasady zawierania umów ze świadczeniodawcami oraz zasady rozliczania kosztów udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. Wprowadzenie sieci nie niesie natomiast zmian w zakresie dostępu pacjentów do świadczeń. W szczególności sieć szpitali nie oznacza wprowadzenia żadnej formy rejonizacji (nienaruszona pozostaje zasada swobodnego wyboru świadczeniodawcy). Szczegółowy zakres świadczeń udzielanych w ramach sieci dla każdego szpitala został wskazany w wykazie ogłoszonym dla każdego województwa w dn. 27 czerwca br.

Pytanie 26. W jaki sposób rozwiązana będzie kwestia nadwykonań? Takiego określenia w ustawie nie ma.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w wersji sprzed nowelizacji z 23 marca br., również nie istniało pojęcie tzw. nadwykonań. Co do zasady NFZ finansuje świadczenia opieki zdrowotnej do wysokości limitów określonych w umowach. Finansowanie nadwykonań stanowiło zawsze wyjątek od tej reguły i następowało jedynie w miarę posiadania przez NFZ nadwyżki środków (tj. środków niewydanych na sfinansowanie świadczeń w ramach limitów).
W przypadku świadczeń rozliczanych w formie „ryczałtu systemu zabezpieczenia”, który stanowić będzie główną formę finansowania szpitali w sieci, używanie pojęcia nadwykonań traci rację bytu, gdyż ryczałt ten stanowić będzie zapłatę z tytułu zapewnienia przez świadczeniodawcę pełnej gotowości do udzielania świadczeń, zgodnie z posiadanymi zasobami technicznymi i kadrowymi, przez cały okres objęty ryczałtem (okres rozliczeniowy). W przypadku wykonania w danym okresie rozliczeniowym większej liczby świadczeń (a ściślej mówiąc świadczeń o większej wartości) niż w okresie poprzedzającym, taki wzrost aktywności będzie miał wpływ na wysokość ryczałtu ustalonego na kolejny okres rozliczeniowy.

Pytanie 27. Czy w sieci będzie premiowane posiadanie oddziałów intensywnej opieki kardiologicznej oraz neurologicznej, które spełniają de facto rolę oddziałów intensywnej terapii, ale nie mają odpowiedniego finansowania?

Kardiologia i neurologia należą do profili kwalifikujących do poziomu szpitali II stopnia. Oddziały kardiologiczne i neurologiczne będą jednak finansowane w ramach sieci również na poziomach: szpitali III stopnia, szpitali onkologicznych, szpitali pediatrycznych (kardiologia i neurologia dziecięca) i szpitali ogólnopolskich.
Ponadto ww. profile będą mogły być realizowane także na poziomie szpitali I stopnia – pod warunkiem spełniania wymogów odpowiednio dla leczenia ostrych zespołów wieńcowych i leczenia udarów mózgu.

Pytanie 28. Jakie będzie finansowanie oddziałów udarowych w sieci?

Świadczenia z zakresu neurologii, w tym związane z leczeniem udarów, podobnie jak większość świadczeń szpitalnych, będą finansowane w formie ryczałtu systemu zabezpieczenia.

Pytanie 29. Dlaczego do sieci nie mogą wchodzić szpitale całym swoim zakresem, a nie tylko w części? Powstaje trudna sytuacja, w której szpitale sieciowe na część świadczeń i tak muszą startować do konkursu.

Tzw. sieć szpitali, czyli system PSZ, ma stanowić swoisty fundament opieki szpitalnej. Jednym z celów wprowadzonych zmian jest uporządkowanie struktury szpitali i określenie obszarów odpowiedzialności poszczególnych poziomów szpitali.
Oznacza to, że wraz ze wzrostem poziomu szpitali będzie rosła specjalizacja wykonywanych świadczeń. Konkursy ofert będą nadal utrzymane jako forma zawierania umów o udzielanie świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego, jednak będą one miały charakter uzupełniający w stosunku do zabezpieczenia świadczeń w ramach sieci szpitali.

Pytanie 30. Jestem lekarzem radiologiem i moje pytanie dotyczy badań obrazowych, takich jak rezonans magnetyczny (MR) czy tomografia komputerowa (TK). Badania te finansowane przez NFZ są wykonywane nie tylko w szpitalach, ale też w wielu placówkach prywatnych funkcjonujących jako samodzielne pracownie MR i/lub TK lub też w szpitalach prywatnych. Kolejki do badania MR w szpitalach publicznych i ww. placówkach wynoszą nawet około roku. Jeśli się zabierze lub znacznie ograniczy finansowanie tych badań z funduszy państwowych i przeniesie się je tylko na szpitale (i to nie wszystkie), pracownie w tych szpitalach nie będą w stanie znacznie zwiększyć liczby badań, ponieważ już w tej chwili są maksymalnie obciążone (pracują do godzin wieczornych), i nie będą w stanie przejąć pacjentów z innych, niesieciowych placówek. Obawiam się, że czas oczekiwania na te badania znacznie się wydłuży. Chyba że Ministerstwo przewiduje, iż pacjenci zniechęceni oczekiwaniem wykonywać będą te badania odpłatnie, co nijak się ma do idei poprawy dostępności pacjentów do świadczeń bezpłatnych. Jakie więc plany ma Ministerstwo w odniesieniu do tych badań diagnostycznych?

Niezakwalifikowanie danego szpitala do systemu PSZ lub zakwalifikowanie w niepełnym zakresie nie oznacza, że zostanie on pozbawiony możliwości udzielania świadczeń w ramach kontraktu z NFZ. Dyrektor danego oddziału wojewódzkiego NFZ będzie w dalszym ciągu ogłaszał postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, uwzględniając zidentyfikowane potrzeby zdrowotne na danym obszarze, w oparciu o sporządzony plan zakupu świadczeń. Dotyczy to również badań diagnostycznych.

Pytanie 31. Czy po przekroczeniu ryczałtu możliwe będzie świadczenie przez szpital sieciowy usług odpłatnie?

Szpital zakwalifikowany do sieci powinien, w ramach otrzymywanego ryczałtu, zapewnić ciągłość udzielania świadczeń objętych tą formą finansowania przez cały okres rozliczeniowy zgodnie z posiadanym potencjałem określonym w umowie z NFZ.
Kwestie odpłatnego udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze są uregulowane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i nie ulegają zmianie w związku z wprowadzeniem sieci szpitali.

Pytanie 32. Interesują mnie zasady rozliczania intensywnej terapii. W chwili obecnej podstawą jest skala TISS. Wszyscy pacjenci, jeśli tylko były wolne miejsca na oddziale, byli przyjmowani, nawet jeśli kontrakt był już wyrobiony. Hospitalizacja na OIT była traktowana jako świadczenia nielimitowane i wcześniej czy później, ale zawsze była za nią zapłata. Jak będzie po wprowadzeniu ryczałtu za leczenie na OIT? Szpital wykorzysta cały przyznany ryczałt OIT – zamykamy i nie przyjmujemy chorych w stanie zagrożenia życia? Procedury drogie, nadwykonań ma nie być. Jeśli ryczałt, to po co prowadzić karty TISS? Jak zatem będzie wyglądało rozliczanie procedur na OIT?

Odnośnie do świadczeń intensywnej terapii nie planuje się zmian w zakresie ich sprawozdawania. Świadczenia wykonywane przez świadczeniodawcę zostaną wzięte pod uwagę przy wyliczeniu ryczałtu na pierwszy okres rozliczeniowy. Ponadto wysokość ryczałtu w kolejnych latach będzie zależała od liczby i struktury świadczeń wykonywanych przez świadczeniodawcę.

Pytanie 33. Czy hemodializy będą rozliczane jako procedury ratujące życie i rozliczane bez limitu?

Zgodnie z przepisem art. 95m ust. 10 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.), świadczenia ASO w zakresie dializy otrzewnowej lub hemodializy nie są objęte systemem PSZ. W związku z tym będą finansowane na zasadach dotychczasowych.

Pytanie 34. Pytanie dotyczy sposobu opłacania lekarzy w szpitalach zaliczonych do sieci. Obecnie pobory zależą od posiadania specjalizacji i od stażu pracy. Spora część lekarzy pracuje w systemie kontraktowym i pobory zależą od zawartego kontraktu. Czy ten sposób wynagradzania będzie również stosowany w szpitalach w sieci, czy też będzie ujednolicona siatka płac? Jak będzie realizowana dyrektywa dotycząca czasu pracy lekarzy w szpitalach w sieci?

Przepisy ustawy tworzącej tzw. sieć szpitali nie wprowadzają zmian w zakresie zasad zatrudniania, obowiązujących norm czasu pracy, jak również zasad wynagradzania osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W dalszym ciągu obowiązuje zasada swobody wyboru formy zatrudnienia personelu (umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna). Ustawa tworząca sieć szpitali nie narzuca również ujednoliconej siatki płac w podmiotach leczniczych włączonych do sieci.

Pytanie 35. Jak będą opłacane PSZ, AOS i pomoc nocna w szpitalu?

Zgodnie z art. 136 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy kwota zobowiązania wynikająca z umowy PSZ obejmuje ryczałt systemu zabezpieczenia oraz wyodrębnione środki na sfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnej, które ze względu na konieczność zapewnienia świadczeniobiorcom odpowiedniego dostępu do tych świadczeń wymagają ustalenia odrębnego sposobu finansowania. Świadczenia te zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz.U. poz. 1225), gdzie nocna i świąteczna opieka lekarska jest świadczeniem wyodrębnionym. Również część świadczeń AOS została wyodrębniona w tym rozporządzeniu. Świadczenia niewymienione w tym rozporządzeniu będą finansowane w ramach ryczałtu PSZ.
W ramach środków planowanych przez NFZ na finansowanie świadczeń w PSZ w IV kwartale 2017 r. udział wartości świadczeń podlegających odrębnemu finansowaniu, w stosunku do całości kwoty wynikającej ze wszystkich umów PSZ, będzie kształtował się na poziomie około 46% (pozostała część przypada na ryczałty). Udział ten może istotnie się różnić w przypadku poszczególnych świadczeniodawców, na przykład jeżeli profil działalności świadczeniodawcy obejmuje przede wszystkim świadczenia wyodrębnione, odsetek ten będzie znacznie większy i odwrotnie.

11.07.2017
Zobacz także

Przychodnie i gabinety lekarskie w pobliżu

Doradca Medyczny
 • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
 • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
 • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.

Poradnik świadomego pacjenta

 • Wyjątkowe sytuacje. Towarzyszenie osobie chorej na COVID-19
  Czy szpital może odmówić zgody na towarzyszenie hospitalizowanemu dziecku? Jak uzyskać zgodę na towarzyszenie osobie, która umiera w szpitalu z powodu COVID-19?
  Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.
 • Wyjątkowe sytuacje. Kiedy chorujesz na COVID-19
  Czy chory na COVID-19 może wyjść ze szpitala na własne żądanie? Jak zapewnić sobie prawo do niezastosowania intubacji. Na pytania dotyczące pobytu w szpitalu podczas pandemii koronawirusa odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Łukasz Chmielowiec.