AuroMirta ORO - tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Lek przeciwdepresyjny.

Preparat zawiera substancję mirtazapina

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
AuroMirta ORO
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej; 15 mg; 30 tabl.
Aurovitas Pharma
15,76 zł
AuroMirta ORO
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej; 30 mg; 30 tabl.
Aurovitas Pharma
23,17 zł
AuroMirta ORO
tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej; 45 mg; 30 tabl.
Aurovitas Pharma
24,48 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2024 r.

Co zawiera i jak działa AuroMirta ORO - tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej?

Substancją czynną preparatu jest mirtazapina. Mechanizm jej działania polega na blokowaniu odpowiednich receptorów adrenergicznych i serotoninergicznych. Efektem jej działania jest nasilenie neuroprzekaźnictwa noradrenergicznego oraz serotoninergicznego. Lek nie wpływa na zwrotny wychwyt noradrenaliny i serotoniny. W warunkach in vitro mirtazapina wykazuje niewielkie powinowactwo do ośrodkowych i obwodowych receptorów dopaminergicznych, cholinergicznych i muskarynowych, natomiast silne powinowactwo do ośrodkowych i obwodowych receptorów histaminowych H1. Wydaje się jednak, że przeciwhistaminowe działanie leku jest równoważone przez nasilenie przekaźnictwa noradrenergicznego, jeśli lek jest podawany w dawce co najmniej 15 mg/d, czyli w zalecanym zakresie dawek. Pojedyncza dawka 15 lub 30 mg wywiera korzystny wpływ na typowe zaburzenia snu występujące w depresji, w tym na zwiększoną częstość budzenia się w ciągu nocy, redukcję ilości snu wolnofalowego oraz latencji REM. W dawkach terapeutycznych mirtazapina praktycznie nie wpływa na układ sercowo-naczyniowy.

Kiedy stosować AuroMirta ORO - tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej?

Preparat jest wskazany do stosowania w leczeniu epizodów dużej depresji u osób dorosłych.

Kiedy nie stosować preparatu AuroMirta ORO - tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.

Przeciwwskazaniem do stosowania preparatu jest również równoległe przyjmowanie inhibitorów monoaminooksydazy (MAO). Mirtazapinę można zacząć stosować po upływie 14 dni od zakończenia leczenia inhibitorami MAO; inhibitory MAO można wprowadzić do leczenia po 14 dniach od zakończenia przyjmowania mirtazapiny.

Preparatu nie należy stosować u dzieci i młodzieży do 18 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując AuroMirta ORO - tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.

Depresja jest związana ze zwiększonym ryzykiem występowania myśli samobójczych, samookaleczenia i samobójstwa (zdarzenia związane z samobójstwem). Efekty działania preparatu mogą wystąpić dopiero po kilku tygodniach leczenia, niekiedy ten czas jest dłuższy. Chory powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską aż do momentu poprawy stanu zdrowia. Osoby po próbach samobójczych oraz takie, które przed rozpoczęciem leczenia wykazują znacznego stopnia skłonności samobójcze, powinny być ściśle monitorowane przez lekarza. Również w czasie zmian dawkowania chory powinien być objęty szczególną opieką lekarską. Chorzy oraz osoby z ich otoczenia powinni zwracać uwagę na każdy objaw klinicznego nasilenia choroby, wystąpienie zachowań lub myśli samobójczych oraz nietypowych zmian w zachowaniu, a w razie ich wystąpienia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Preparatu nie należy stosować w leczeniu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Jeżeli, w oparciu o potrzebę kliniczna, pomimo tego lekarz podejmie decyzję o konieczności leczenia, pacjent powinien pozostawać pod ścisłą obserwacją w kierunku wystąpienia objawów samobójczych. Ponadto, brak jest danych o bezpieczeństwie długotrwałego stosowania leku u dzieci i młodzieży, dotyczących wzrostu, dojrzewania oraz rozwoju funkcji poznawczych i zachowań.

Podczas leczenia mirtazapiną opisywano przypadki zahamowania czynności szpiku kostnego, zwykle objawiające się granulocytopenią lub agranulocytozą. W przypadku wystąpienia następujących objawów: gorączka, ból gardła, zapalenie jamy ustnej oraz inne objawy świadczące o infekcji, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, który prawdopodobnie zaleci odstawienie preparatu i poinformuje o dalszym postępowaniu.
W przypadku wystąpienia żółtaczki należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem, który prawdopodobnie zaleci odstawienie preparatu i poinformuje o dalszym postępowaniu.

Nie należy nagle odstawiać preparatu, ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu odstawiennego (jego objawy to: zawroty głowy, zaburzenia czucia, w tym parestezje, zaburzenia snu, pobudzenie, lek, nudności, wymioty, drżenie, pocenie się, ból głowy, biegunka, kołatanie serca, chwiejność emocjonalna). Dawka powinna być zmniejszana stopniowo, po konsultacji z lekarzem, w ciągu kilku tygodni lub miesięcy.

Należy zachować ostrożność u osób:
• równolegle stosujących leki, wpływające na przekaźnictwo serotoninergiczne (np. tryptany, selektywne inhibitory MAO jak moklobemid, toloksaton, lizenolid, leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny lub lit), ze względu na możliwość wystąpienia zespołu serotoninowego; jego objawy obejmują: zmiany stanu psychicznego (np. pobudzenie, omamy, śpiączka), chwiejność układu autonomicznego (np. labilne ciśnienie krwi, częstoskurcz, hipertermia), zaburzenia nerwowo-mięśniowe i/lub objawy żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka); zespół serotoninowy jest stanem zagrożenia zdrowia i w razie jego wystąpienia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
• z podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym lub ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia jaskry z zamykającym kątem przesączania
• z zaburzeniami oddawania moczu, jak w przypadku przerostu gruczołu krokowego
• z padaczką lub organicznym uszkodzeniem mózgu; w przypadku wystąpienia drgawek lub zwiększenia ich częstości, lekarz prawdopodobnie zaleci przerwanie leczenia
• z zaburzeniami czynności wątroby
• z zaburzeniami czynności nerek
• z chorobami serca: zaburzeniami przewodzenia, dławicą piersiową czy przebytym ostatnio zawałem mięśnia sercowego; należy podjąć zwykłe środki ostrożności i starannie dobrać dawki stosowanych jednocześnie leków
• z niskim ciśnieniem krwi
• w podeszłym wieku, ponieważ są oni bardziej wrażliwi na działanie preparatu, a poza tym może u nich dochodzić do zmniejszenia stężenia jonów sodu we krwi (hiponatremia), jako skutek nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego; dotyczy to szczególnie osób stosujących równolegle leki moczopędne lub ze zmniejszoną objętością krwi, wynikającą z innych przyczyn
• z zaburzeniami afektywnymi dwubiegunowymi w wywiadzie lub w wywiadzie rodzinnym (ze względu na możliwość wystąpienia epizodu manii lub hipomanii)
• ze schizofrenią, ponieważ pod wpływem stosowania preparatu objawy paranoidalne mogą się nasilić
• z cukrzycą, ponieważ stosowanie preparatu wpływa na kontrolę glikemii, może być konieczne dostosowanie dawki doustnych leków przeciwcukrzycowych i/lub insuliny.
Podczas leczenia może wystąpić pobudzenie psychoruchowe (akatyzja), charakteryzujące się poczuciem wewnętrznego niepokoju i pobudzeniem psychomotorycznym z niemożliwością spokojnego stania lub siedzenia, zazwyczaj w powiązaniu z subiektywnie odczuwanym wyczerpaniem. Objawy te najczęściej występują w ciągu kilku pierwszych tygodni leczenia. Zwiększanie dawki u osób z objawami akatyzji może być szkodliwe.

Podczas stosowania preparatu, mogą wystąpić poważne niepożądane reakcje skórne (SCAR), które mogą zagrażać życiu lub prowadzić do zgonu, w tym: zespół Stevensa i Johnsona, toksyczne martwica toksyczna-rozpływna naskórka, reakcja polekowa z eozynofilią i objawami ogólnymi (DRESS), pęcherzowe zapalenie skóry i rumień wielopostaciowy; w przypadku wystąpienia objawów powyższych reakcji, należy niezwłocznie przerwać stosowanie preparatu i nie ponawiać go.

Podczas stosowania preparatu zgłaszano przypadki wydłużenia odstępu QT, częstoskurczu komorowego typu „torsades de pointes”, tachykardii komorowej i nagłych zgonów, w większości w wyniku przedawkowania substancji czynnej lub w przypadku pacjentów z innymi czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT, w tym osób stosujących inne leki, powodujące wydłużenie odstępu QTc. Należy zachować ostrożność u osób z rozpoznaną chorobą układu sercowo-naczyniowego lub takim, w rodzinie których występowały przypadki wydłużenia odstępu QT, a także podczas jednoczesnego stosowania innych leków powodujących wydłużenie odstępu QTc.

Informacje o dodatkowych składnikach preparatu:
preparat zawiera aspartam, osoby z fenyloketonurią nie powinny go stosować.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Pomimo, iż w badaniach nie stwierdzono wpływu na czynności psychomotoryczne, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

Dawkowanie preparatu AuroMirta ORO - tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Preparat ma postać tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące dawkowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli, doustnie (tabletki rozpadną się szybko i mogą być połknięte bez popijania wodą). Zalecana dawka początkowa wynosi 15–30 mg/dobę, a dawka podtrzymująca 15–45 mg/dobę. Preparat należy stosować 1 ×/dobę, wieczorem lub w 2 dawkach podzielonych. Działanie przeciwdepresyjne rozpoczyna się po 1–2 tygodni stosowania, a pozytywna reakcja kliniczna występuje po 2–4 tygodniach.

W przypadku braku odpowiedniej reakcji klinicznej lekarz może zalecić zwiększenie dawki do dawki maksymalnej, jeżeli jednak po upływie 2–4 tygodni nie nastąpi poprawa, prawdopodobnie zadecyduje o odstawieniu preparatu.

Leczenie powinno być kontynuowane do całkowitego ustąpienia objawów (zazwyczaj co najmniej 6 miesięcy). Lek należy odstawiać stopniowo.

U osób w podeszłym wieku, z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby należy zachować ostrożność, zwłaszcza podczas zwiększania dawek.

Czy można stosować AuroMirta ORO - tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej w okresie ciąży i karmienia piersią?

Preparat ma postać tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące dawkowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli, doustnie (tabletki rozpadną się szybko i mogą być połknięte bez popijania wodą). Zalecana dawka początkowa wynosi 15–30 mg/dobę, a dawka podtrzymująca 15–45 mg/dobę. Preparat należy stosować 1 ×/dobę, wieczorem lub w 2 dawkach podzielonych. Działanie przeciwdepresyjne rozpoczyna się po 1–2 tygodni stosowania, a pozytywna reakcja kliniczna występuje po 2–4 tygodniach.

W przypadku braku odpowiedniej reakcji klinicznej lekarz może zalecić zwiększenie dawki do dawki maksymalnej, jeżeli jednak po upływie 2–4 tygodni nie nastąpi poprawa, prawdopodobnie zadecyduje o odstawieniu preparatu.

Leczenie powinno być kontynuowane do całkowitego ustąpienia objawów (zazwyczaj co najmniej 6 miesięcy). Lek należy odstawiać stopniowo.

U osób w podeszłym wieku, z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby należy zachować ostrożność, zwłaszcza podczas zwiększania dawek.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.

Nie należy stosować preparatu równocześnie z inhibitorami monoaminooksydazy (MAO) ani w ciągu dwóch tygodni od zaprzestania ich podawania. W odwrotnej sytuacji powinno również upłynąć około dwóch tygodni, zanim pacjenci przyjmujący mirtazapinę rozpoczną terapię inhibitorami MAO.

Stosowanie preparatu równolegle z innymi substancjami czynnymi leków serotoninergicznych np. L-tryptofan, tryptany, tramadol, linezolid, SSRI, wenlafaksyna, sole litu i preparaty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum), może prowadzić do wystąpienia objawów zespołu serotoninowego, który może stanowić zagrożenie zdrowia i życia. Jego objawy obejmują: zmiany stanu psychicznego (np. pobudzenie, omamy, śpiączka), chwiejność układu autonomicznego (np. labilne ciśnienie krwi, częstoskurcz, hipertermia), zaburzenia nerwowo-mięśniowe i/lub objawy żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka); w razie wystąpienia takich objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem

Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Należy zachować ostrożność stosując równolegle:
• benzodiazepiny i inne leki uspokajające (w szczególności przeciwpsychotyczne antagoniści receptorów histaminowych, opioidy); mirtazapina może nasilać ich działanie uspokajające
• warfaryna, ponieważ może nastąpić zwiększenie wartości INR (parametr określający krzepliwość krwi)
• karbamazepinę, fenytoinę, i inne induktory izoenzymu CYP3A4 cytochromu P-450; może być konieczne zwiększenie dawki mirtazapiny przez lekarza
• ketokonazol i inne silne inhibitory CYP3A4, inhibitory proteazy HIV, azolowe środki przeciwgrzybicze, erytromycyna, cymetydyna lub nefazodon; może być konieczne zmniejszenie dawki mirtazapiny przez lekarza.

W przypadku równoległego stosowania leków, które wydłużają odstęp QTc (np. niektórych leków przeciwpsychotycznych lub antybiotyków), może wystąpić zwiększone ryzyko wydłużenia odstępu QT i/lub wystąpienia komorowych zaburzeń rytmu serca (np. częstoskurczu komorowego typu „torsade de pointes”).

Badania interakcji nie wykazały żadnych istotnych efektów farmakokinetycznych w przypadku równoległego podawania pacjentom mirtazapiny i paroksetyny, amitryptyliny, rysperidonu czy litu.AuroMirta ORO

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu AuroMirta ORO - tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej?

Jak każdy lek, również AuroMirta ORO może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.

Bardzo często mogą wystąpić: zwiększony apetyt, senność, uspokojenie, ból głowy, suchość w jamie ustnej, zwiększenie masy ciała.

Często mogą wystąpić: nietypowe sny, dezorientacja, lęk, bezsenność, letarg, zawroty głowy, drżenie, niedociśnienie ortostatyczne, biegunka, wymioty, wysypka, bóle stawów, bóle mięśni, bóle pleców, obrzęki obwodowe, zmęczenie.

Niezbyt często mogą wystąpić: koszmary senne, mania, pobudzenie, halucynacje, niepokój psychoruchowy (w tym akatyzja, hiperkinezja), parestezje, zespół niespokojnych nóg, omdlenie, niedociśnienie, niedoczulica jamy ustnej.

Rzadko mogą wystąpić: agresja, mioklonie, zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy.

Ponadto, z nieokreśloną częstością, mogą wystąpić: depresja szpiku kostnego (granulocytopenia, agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna, małopłytkowość), eozynofilia, nieprawidłowe wydzielanie hormonu antydiuretycznego, obniżone stężenie jonów sodu we krwi (hiponatremia), myśli i/lub zachowania samobójcze, drgawki/napady padaczki, zespół serotoninowy, parestezja jamy ustnej, zaburzenia mowy (dyzartria), obrzęk jamy ustnej, zwiększone wydzielanie śliny, zespół Stevensa i Johnsona, martwica toksyczna-rozpływna naskórka, pęcherzowe zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, somnambulizm, hiperprolaktynemia.

Inne preparaty na rynku polskim zawierające mirtazapina

Mirtagen (tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej) Mirtor (tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej) Mirzaten 30 mg (tabletki powlekane) Mirzaten 45 mg (tabletki powlekane) Mirzaten Q-Tab (tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej) Remirta ORO (tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta