Stimuloton - tabletki powlekane

Lek o działaniu przeciwdepresyjnym, należący do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny.

Preparat zawiera substancję sertralina

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Stimuloton
tabletki powlekane; 50 mg; 30 tabl.
PROTERAPIA
16,48 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 75. rok życia
7,36 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wskazaniach: choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r.

Co zawiera i jak działa Stimuloton - tabletki powlekane?

Substancją czynną preparatu jest sertralina, należąca do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (można spotkać skrót SSRI dla określenia tej grupy leków, pochodzący od angielskiego selective serotonin reuptake inhibitor). Serotonina jest jednym z neuroprzekaźników, substancji odgrywających istotną rolę w komunikacji pomiędzy neuronami. Miejsce połączenia dwóch neuronów zwane jest synapsą. Komórka przekazująca informację, znajdująca się przed synapsą, uwalnia do szczeliny synaptycznej tak zwany mediator, czyli substancję, która jest wychwytywana i rozpoznawana przez komórkę odbierającą informację, znajdującą się za synapsą. W tym przypadku mediatorem jest serotonina. Niektóre cząsteczki serotoniny zostają wychwycone z powrotem przez receptory neuronu znajdującego się przed synapsą, co nazywamy wychwytem zwrotnym. Działanie sertraliny polega na hamowaniu procesu wychwytu zwrotnego serotoniny, a co za tym idzie na wydłużeniu czasu działania serotoniny w synapsie i czasu pobudzenia komórki odbiorczej. Impulsy nerwowe wysyłane są częściej. Większa stymulacja zależnych od serotoniny komórek wiązana jest z działaniem farmakologicznym i klinicznym sertraliny. Sertralina hamuje również wychwyt serotoniny przez płytki krwi. Nie wykazuje powinowactwa do receptorów adrenergicznych (alfa 1, alfa 2, beta), cholinergicznych, GABA, dopaminergicznych, histaminergicznych, serotoninergicznych i benzodiazepinowych. Długotrwałe podawanie sertraliny zwierzętom prowadzi do zmniejszenia liczby i wrażliwości receptorów noradrenergicznych w mózgu. Nie działa kardiotoksycznie, pobudzająco, sedatywnie i antycholinergicznie. W przeciwieństwie do trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, w czasie leczenia depresji sertraliną nie obserwowano zwiększenia masy ciała. Nie stwierdzono, aby sertralina powodowała fizyczne lub psychiczne uzależnienie.

Kiedy stosować Stimuloton - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany w leczeniu:
· epizodów dużej depresji, a także w zapobieganiu jej nawrotom nawrotom
· zaburzenia lękowego z napadami lęku z agorafobią lub bez niej
· zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych u dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia
· zespołu lęku społecznego
· zespołu lęku pourazowego.


Kiedy nie stosować preparatu Stimuloton - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.
Równoległe stosowanie sertraliny z inhibitorami MAO jest przeciwwskazane, może prowadzić do wystąpienia zespołu serotoninowego (z objawami takimi jak: pobudzenie, drżenie, hipertermia). Leczenie sertraliną można rozpocząć nie wcześniej niż po dwóch tygodniach od zakończenia stosowania inhibitorów MAO; leczenie inhibitorami MAO można rozpocząć po upływie dwóch tygodni od zakończenia stosowania sertraliny.
Przeciwwskazane jest stosowanie preparatu równolegle z pimozydem, a także u dzieci do 6. roku życia.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Stimuloton - tabletki powlekane?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Brak danych odnośnie równoległego leczenia sertraliną i stosowania elektrowstrząsów.
Osoby cierpiące na manię powinny w czasie leczenia pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarza (w razie wystąpienia fazy maniakalnej stosowanie preparatu zostanie przerwane).
Efekty leczenia sertraliną widoczne są po kliku tygodniach jej stosowania, niekiedy ten czas jest dłuższy. Szczególnie osoby ze skłonnościami do myśli samobójczych związanych z depresją powinny być w tym okresie pod ścisłą kontrolą lekarza, ponieważ ze stosowaniem preparatu może wiązać się próba samobójcza. Grupę podwyższonego ryzyka stanowią osoby do 25. roku życia. Wszelkie zauważone niepokojące zmiany zachowania powinny zostać niezwłocznie zgłoszone lekarzowi.
Preparat nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia (z wyjątkiem osób powyżej 6. roku życia cierpiących na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne). Brak długoterminowych danych odnośnie bezpieczeństwa stosowania dotyczących wzrostu, dojrzewania, a także rozwoju poznawczego i rozwoju zachowania. Jeśli lekarz zadecyduje o konieczności leczenia dziecka tym preparatem, należy monitorować rozwój chorego, a także jego zachowanie pod kątem wystąpienia myśli i zachowań samobójczych (w tej grupie wiekowej ryzyko wystąpienia myśli i zachowań samobójczych oraz wrogości jest największe). W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy niezwłocznie skontaktować się z pediatrą.
Nie zaleca się stosowania preparatu u osób chorych na padaczkę, chyba, że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Jeśli w czasie leczenia wystąpią napady padaczkowe, należy skonsultować się z lekarzem; prawdopodobnie konieczne będzie przerwanie stosowania preparatu.
U osób z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby zaleca się stosowanie mniejszych dawek preparatu lub zachowanie większych odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkami.
Ze względu na brak danych klinicznych nie należy stosować preparatu u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.
Jeśli podczas stosowania preparatu wystąpią objawy takie jak:
· pobudzenie
· hipertermia
· drżenia mięśniowe
· drgawki kloniczne mięśni
należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, gdyż ich przyczyną może być niebezpieczny dla życia tak zwany „zespół serotoninowy” lub „złośliwy zespół neuroleptyczny”.
Stosowanie preparatu może u niektórych osób prowadzić do akatyzji (nieprzyjemny lub uciążliwy niepokój ruchowy i potrzeba ruchu, często z towarzyszącą niemożnością siedzenia lub stania), szczególnie w pierwszych tygodniach leczenia. W takim przypadku lekarz nie będzie prawdopodobnie zwiększał dawki leku.
U osób z cukrzycą może być konieczne dostosowanie dawek insuliny i/lub doustnych leków przeciwcukrzycowych przez lekarza.
Nie należy nagle przerywać leczenia, ponieważ mogą wystąpić reakcje odstawienia. Ryzyko ich pojawienia się zależy od kilku czynników, w tym od czasu trwania leczenia, wielkości dawki oraz tempa zmniejszania dawkowania. Najczęściej występującymi objawami są: zawroty głowy, zaburzenia czucia (w tym parestezje), zaburzenia snu (w tym bezsenność i intensywne marzenia senne), pobudzenie lub niepokój, mdłości i/lub wymioty, drżenie i ból głowy. Ogólnie objawy te są łagodne lub umiarkowanie nasilone, jednak u niektórych osób mogą okazać się ciężkie. Zwykle występują podczas kilku pierwszych dni po przerwaniu leczenia, choć czasem zdarzały się, gdy pacjent zapomniał o przyjęciu jednej dawki. Aby zapobiec ich wystąpieniu zaleca się stopniowo zmniejszać dawkę preparatu w przeciągu kilku tygodni lub miesięcy, ściśle według wskazań lekarza.
Należy zachować ostrożność, jeśli chory stosuje doustne leki przeciwzakrzepowe, leki wpływające na czynność płytek krwi lub inne leki, które mogą zwiększać ryzyko krwawienia (np. atypowe leki przeciwpsychotyczne takie jak klozapina, pochodne fenotiazyny, większość trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne, inhibitory COX-2), jak również jeśli cierpi na skazę krwotoczną (podczas stosowania preparatu mogą wystąpić przedłużające się lub nieprawidłowe krwawienia).
U pacjentów ze schizofrenią podczas stosowania preparatu może nastąpić nasienie objawów psychotycznych.
U osób w podeszłym wieku należy zachować ostrożność, gdyż mogą być oni bardziej wrażliwi na działania niepożądane.
Należy unikać stosowania preparatu u osób z niestabilną padaczką, osoby z padaczką ustabilizowaną lakmi powinny pozostawać pod stałą kontrolą lekarza. W razie pojawienia się napadów padaczkowych podczas stoaowania preparatu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, który prawdopodobnie zaleci odstawienie preparatu i poinformuje o dalszym postępowaniu.
Nie należy popijać preparatu sokiem grejpfrutowym.
Należy zachować ostrożność u osób z jaskrą z zamknętym kątem przesączania lub jaskrą w wywiadzie, ponieważ preparat może powodować zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Leki psychoaktywne mogą zaburzać zdolność podejmowania decyzji i reakcji w sytuacjach nagłych. Zachowaj ostrożność!

Dawkowanie preparatu Stimuloton - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Leczenie epizodów dużej depresji oraz zapobieganie nawrotom.
Dorośli. Zwykle 50 mg/dobę; dawka maksymalna 200 mg/dobę. Działanie terapeutyczne może wystąpić po 7 dniach, pełny efekt terapeutyczny osiąga się zwykle po upływie 2–4 tygodni.
Leczenie lęku napadowego (z agorafobią lub bez niej), pourazowch zaburzeń stresowych, fobii społecznej.
Dorośli. Początkowo 25 mg/dobę, po 7 dniach dawkę zwiększyć do 50 mg/dobę; dawka maksymalna 200 mg/dobę.
Leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych.
Dorośli i dzieci 13.–17. roku życia.
Zwykle 50 mg/dobę; dawka maksymalna 200 mg/dobę. Zadowalające wyniki terapeutyczne mogą wystąpić dopiero po dłuższym czasie.
Dzieci 6.–12. roku życia.
Początkowo 25 mg/dobę, po 7 dniach dawkę można zwiększyć do 50 mg/dobę; dawka maksymalna 200 mg/dobę.

Preparat należy stosować doustnie, raz na dobę o dowolnej porze (rano lub wieczorem), w trakcie posiłków lub niezależnie od nich. W przypadku niezadowalającej odpowiedzi na leczenie, lekarz może zalecić zwiększanie dawki stopniowo w ciągu kilku tygodni, każdorazowo o 50 mg, aż do osiągnięcia dawki maksymalnej.
Preparat należy odstawiać stopniowo, zmniejszając dawkę w ciągu przynajmniej 1–2 tygodni, pod kontrolą lekarza. W leczeniu podtrzymującym należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę. Nie ma potrzeby modyfikowania dawki u chorych w podeszłym wieku lub z niewydolnością nerek. Należy zachować ostrożność u chorych z zaburzeniami czynności wątroby, lekarz rozważy zmniejszenie dawki lub wydłużenie odstępów między kolejnymi dawkami.

Czy można stosować Stimuloton - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.
W czasie ciąży preparat stosuje się tylko w przypadkach, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu (ryzyko zawsze indywidualnie ocenia lekarz).
Kobiety w wieku rozrodczym przyjmujące sertralinę powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji. W czasie stosowania preparatu nie należy karmić piersią.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Równoległe stosowanie sertraliny z inhibitorami MAO jest przeciwwskazane, może prowadzić do wystąpienia zespołu serotoninowego (mioklonie i inne ruchy mimowolne, wzmożenie odruchów, sztywność, niedociśnienie ortostatyczne, splątanie, stany pobudzenia). Leczenie sertraliną można rozpocząć nie wcześniej niż po dwóch tygodniach od zakończenia stosowania inhibitorów MAO; leczenie inhibitorami MAO można rozpocząć po upływie 7 dni od zakończenia stosowania sertraliny.
Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie pimozydu z sertraliną
Należy zachować ostrożność stosując preparat w skojarzeniu:
· z litem, ze względu na nasilenie działania serotoninergicznego sertraliny; należy kontrolować stężenie litu w osoczu
· z fenytoiną – należy monitorować jej stężenie w osoczu na początku leczenia, aby optymalnie dobrać dawkę; może również nastąpić obniżenie stężenia sertraliny w osoczu
· z sumatryptanem i innymi tryptanami, gdyż może wystąpić osłabienie, nadmierna odpowiedź ruchowa, brak koordynacji, dezorientacja, lęk i pobudzenie
· z innymi lekami, które nasilają efekt neuroprzekaźnictwa serotoninergicznego (takimi jak tryptofan, fenfluramina , agoniści 5-HT) oraz z produktami ziołowymi zawierającymi dziurawiec (Hypericum perforatum); możliwość wystąpienia interakcji farmakodynamicznych
· z warfaryną, ze względu na możliwe wydłużenie czasu protrombinowego
· z cymetydyną, ponieważ następuje obniżenie klirensu sertraliny
· z lekami wpływającymi na czynność płytek krwi lub innymi lekami, które mogą zwiększać ryzyko krwawienia (np. kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne, inhibitory COX-2); mogą wystąpić przedłużające się lub nieprawidłowe krwawienia
· z dezypraminą i innymi lekami metabolizowanymi przez izoenzym CYP2D6 cytochromu P-450, szczególnie tymi o wąskim indeksie terapeutycznym, takimi jak: leki przeciwarytmiczne klasy 1C, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, typowe leki przeciwpsychotyczne.
Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.
Nie należy popijać preparatu sokiem grejpfrutowym.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Stimuloton - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Stimuloton może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Bardzo często mogą wystąpić: bezsenność, bóle głowy, zawroty głowy, senność, biegunka, suchość w jamie ustnej, nudności, brak wytrysku, zmęczenie.
Często mogą wystąpić: zapalenie gardła, jadłowstręt, nasilone łaknienie, depresja, depersonalizacja, koszmary senne, lęk, pobudzenie, nerwowość, zmniejszenie libido, bruksizm, parestezje, drżenie, hipertonia, zaburzenia smaku, zaburzenia koncentracji, zaburzenia widzenia, szum uszny, kołatanie serca, uderzenia gorąca, ziewanie, bóle brzucha, wymioty, zaparcia, niestrawność, wzdęcia, wysypka, nadmierna potliwość, bóle mięśniowe, zaburzenia czynności seksualnych, zaburzenia wzwodu, ból w klatce piersiowej.
Niezbyt często mogą wystąpić: zakażenia górnych dróg oddechowych, nieżyt nosa, omamy, nastroje euforyczne, apatia, zaburzenia myślenia, drgawki, mimowolne skurcze mięśni, zaburzenia koordynacji, hiperkineza, amnezja, osłabienie czucia, zaburzenia mowy, położeniowe bóle głowy, migrena, ból ucha, tachykardia, nadciśnienie tętnicze, nagłe zaczerwienienie skóry, skurcz oskrzeli, duszność, krwawienia z nosa, zapalenie przełyku,
dysfagia, guzy krwawnicowe, nadmierne wydzielanie śliny, zaburzenia języka, odbijania ze zwracaniem treści żołądkowej, obrzęk około oczodołowy, plamica, łysienie, zimne poty, sucha skóra, pokrzywka, choroba zwyrodnieniowa stawów, osłabienie mięśni, bóle pleców, tiki mięśniowe, nocne oddawanie moczu, zatrzymanie moczu, wielomocz, częstomocz, zaburzenia związane z oddawaniem moczu, krwawienia z pochwy, zaburzenia czynności seksualnych u kobiet, złe samopoczucie, dreszcze, gorączka, astenia, pragnienie, spadek masy ciała, wzrost masy ciała.
Rzadko mogą wystąpić: zapalenie uchyłków jelita, zapalenie żołądka i jelit, zapalenie ucha środkowego, nowotwory, powiększenie węzłów chłonnych, hipercholesterolemia, hipoglikemia, zaburzenia konwersyjne, uzależnienie od leku, zaburzenia psychotyczne, agresja, paranoja, wyobrażenia samobójcze, lunatyzm, przedwczesny wytrysk, śpiączka, choreoatetoza, dyskineza, zaburzenia czucia, przeczulica, jaskra, zaburzenia wydzielania łez, ubytki pola widzenia, podwójne widzenia, światłowstręt, krwawienie do komory przedniej oka, rozszerzenie źrenic, zawał mięśnia sercowego, bradykardia, zaburzenia sercowe, niedokrwienie obwodowe, skurcz krtani, hiperwentylacja, niedotlenienie, świst krtaniowy, dysfonia, czkawka, smoliste stolce, obecność świeżej krwi w kale, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, owrzodzenie języka, zaburzenia zębów, zapalenie języka, owrzodzenie ust, zaburzenia czynności wątroby, zapalenie skóry, zapalenie pęcherzowe skóry, wysypka grudkowa, nieprawidłowa struktura włosów, nieprawidłowy zapach skóry, zaburzenia kości, skąpomocz, nietrzymanie moczu, opóźnienie oddawania moczu, krwotok miesiączkowy, zanikowe zapalenie sromu i pochwy, zapalenie żołędzi i napletka, upławy, mlekotok, bolesny wzwód członka, przepuklina, zgrubienie w miejscu wstrzyknięcia, zmniejszenie tolerancji lekowej, zaburzenia chodu, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, nieprawidłowości związane z nasieniem, urazy.
Ponadto, z nieznaną częstotliwością, mogą wystąpić: leukopenia, małopłytkowość, reakcje anafilaktyczne, reakcje, alergiczne, alergia, hiperprolaktynemia, niedoczynność tarczycy i zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego, hiponatremia, koszmary senne, myśli lub zachowania samobójcze, zaburzenia ruchowe (w tym zaburzenia pozapiramidowe: hiperkinezja, hipertonia, zgrzytanie zębami, zaburzenia chodu), omdlenia, objawy zespołu serotoninowego (pobudzenie, splątanie obfite pocenie się, biegunka, gorączka, nadciśnienie tętnicze, sztywność, tachykardia), akatyzja/niepokój psychoruchowy, zaburzenia widzenia, nieprawidłowe krwawienia, zapalenie trzustki, ciężkie choroby wątroby (zapalenie wątroby, żółtaczka, niewydolność wątroby), bezobjawowe podwyższenie aktywności transaminaz, zespół Stevensa i Johnsona, martwica naskórka, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, wrażliwość na światło, reakcje skórne, świąd, bóle stawów, skurcze mięśni, ginekomastia, nieregularne miesiączkowanie, obrzęk obwodowy, nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych, zaburzenia czynności płytek krwi, zwiększone stężenie cholesterolu.
Badania epidemiologiczne wykazały zwiększone ryzyko złamań kości wśród pacjentów (głównie po 50. roku życia) przyjmujących leki z tej grupy; mechanizm tego działania nie jest znany.

Przeczytaj też artykuły

Inne preparaty na rynku polskim zawierające sertralina

ApoSerta (Sertraline Aurovitas) (tabletki powlekane) Asentra (tabletki powlekane) Asertin 50 (tabletki powlekane) Asertin 100 (tabletki powlekane) Miravil (tabletki powlekane) Sastium (tabletki powlekane) Sertagen (tabletki powlekane) Sertralina Krka (tabletki powlekane) Sertraline Apotex (tabletki powlekane) Sertranorm (tabletki powlekane) Setaloft 50 mg (tabletki powlekane) Setaloft 100 mg (tabletki powlekane) Zoloft (tabletki powlekane) Zotral 50 mg (tabletki powlekane) Zotral 100 mg (tabletki powlekane)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 12 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Poradnik świadomego pacjenta
  • Alergolog - czym się zajmuje, kiedy zgłosić się do alergologa?
    Alergolog to lekarz zajmujący się diagnostyką i leczeniem chorób alergicznych. Stosuje leczenie przyczynowe, immunoterapię (tzw. odczulanie), objawowe lub połączenie obu tych metod. Alergolog w celach diagnostycznych może wykonywać alergiczne testy skórne, badania krwi i próby prowokacyjne.
  • Kardiolog - czym się zajmuje i jakie choroby leczy?
    Kardiolog to lekarz specjalizujący się w rozpoznawaniu i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego (inaczej układu krążenia), które, obok nowotworów, stanowią główną przyczynę zgonów na świecie. W diagnostyce i leczeniu stosuje zarówno metody nieinwazyjne, jak i inwazyjne.