Sertagen - tabletki powlekane

Lek o działaniu przeciwdepresyjnym, należący do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny.

Preparat zawiera substancję sertralina

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Sertagen
tabletki powlekane; 100 mg; 28 tabl.
Mylan
22,53 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
6,76 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wskazaniach: choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe
Sertagen
tabletki powlekane; 50 mg; 28 tabl.
Mylan
12,02 zł
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które nie ukończyły 18. roku życia
0,00 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany bezpłatnie: we wszystkich wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją, dla osób uprawnionych, które ukończyły 65. rok życia
3,61 zł info
Cena po refundacji
close
lek wydawany za odpłatnością 30% do wysokości limitu: we wskazaniach: choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2024 r.

Co zawiera i jak działa Sertagen - tabletki powlekane?

Substancją czynną preparatu jest sertralina, należąca do grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (można spotkać skrót SSRI dla określenia tej grupy leków, pochodzący od angielskiego selective serotonin reuptake inhibitor). Serotonina jest jednym z neuroprzekaźników, substancji odgrywających istotną rolę w komunikacji pomiędzy neuronami. Miejsce połączenia dwóch neuronów zwane jest synapsą. Komórka przekazująca informację, znajdująca się przed synapsą, uwalnia do szczeliny synaptycznej tak zwany mediator, czyli substancję, która jest wychwytywana i rozpoznawana przez komórkę odbierającą informację, znajdującą się za synapsą. W tym przypadku mediatorem jest serotonina. Niektóre cząsteczki serotoniny zostają wychwycone z powrotem przez receptory neuronu znajdującego się przed synapsą, co nazywamy wychwytem zwrotnym. Działanie sertraliny polega na hamowaniu procesu wychwytu zwrotnego serotoniny, a co za tym idzie na wydłużeniu czasu działania serotoniny w synapsie i czasu pobudzenia komórki odbiorczej. Impulsy nerwowe wysyłane są częściej. Większa stymulacja zależnych od serotoniny komórek wiązana jest z działaniem farmakologicznym i klinicznym sertraliny. Sertralina hamuje również wychwyt serotoniny przez płytki krwi. Nie wykazuje powinowactwa do receptorów adrenergicznych (alfa 1, alfa 2, beta), cholinergicznych, GABA, dopaminergicznych, histaminergicznych, serotoninergicznych i benzodiazepinowych. Nie działa kardiotoksycznie, pobudzająco, sedatywnie i antycholinergicznie. W przeciwieństwie do trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, w czasie leczenia depresji sertraliną nie obserwowano zwiększenia masy ciała. Nie stwierdzono, aby sertralina powodowała fizyczne lub psychiczne uzależnienie.

Kiedy stosować Sertagen - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany w leczeniu:
· epizodów dużej depresji (w tym także depresji z objawami lęku), a także w zapobieganiu ich nawrotom
· zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych u dorosłych i dzieci powyżej 6. roku życia
· zespołu stresu pourazowego.

Kiedy nie stosować preparatu Sertagen - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu.
Równoległe stosowanie sertraliny z inhibitorami MAO jest przeciwwskazane, może prowadzić do wystąpienia zespołu serotoninowego (z objawami takimi jak: pobudzenie, drżenie, hipertermia). Leczenie sertraliną można rozpocząć nie wcześniej niż po dwóch tygodniach od zakończenia stosowania inhibitorów MAO; leczenie inhibitorami MAO można rozpocząć po upływie tygodnia od zakończenia stosowania sertraliny.
Przeciwwskazane jest równoległe z sertraliną stosowanie inhibitorów MAO pimozydu.
Ze względu na brak danych klinicznych nie należy stosować preparatu u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Sertagen - tabletki powlekane?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
U osób z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby zaleca się stosowanie mniejszych dawek preparatu lub zachowanie większych odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkami.
U osób z zaburzeniami czynności nerek zaleca się zachowanie ostrożności.
U osób z cukrzycą może być konieczne dostosowanie dawek insuliny i/lub doustnych leków przeciwcukrzycowych przez lekarza.
Nie zaleca się stosowania preparatu u osób chorych na padaczkę, chyba, że lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne. Jeśli w czasie leczenia wystąpią napady padaczkowe, należy skonsultować się z lekarzem; prawdopodobnie konieczne będzie przerwanie stosowania preparatu.
Brak danych odnośnie równoległego leczenia sertraliną i stosowania elektrowstrząsów zaleca się zachowanie ostrożności.
Osoby cierpiące na manię powinny w czasie leczenia pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarza (w razie wystąpienia fazy maniakalnej stosowanie preparatu zostanie przerwane).
Efekty leczenia sertraliną widoczne są po kliku tygodniach jej stosowania, niekiedy ten czas jest dłuższy. Szczególnie osoby ze skłonnościami do myśli samobójczych związanych z depresją powinny być w tym okresie pod ścisłą kontrolą lekarza, ponieważ ze stosowaniem preparatu może wiązać się próba samobójcza. Grupę podwyższonego ryzyka stanowią osoby do 25. roku życia. Wszelkie zauważone niepokojące zmiany zachowania powinny zostać niezwłocznie zgłoszone lekarzowi.
Preparat nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia (z wyjątkiem osób powyżej 6. roku życia cierpiących na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne). Brak długoterminowych danych odnośnie bezpieczeństwa stosowania dotyczących wzrostu, dojrzewania, a także rozwoju poznawczego i rozwoju zachowania. Jeśli lekarz zadecyduje o konieczności leczenia dziecka tym preparatem, należy monitorować rozwój chorego, a także jego zachowanie pod kątem wystąpienia myśli i zachowań samobójczych (w tej grupie wiekowej ryzyko wystąpienia myśli i zachowań samobójczych oraz wrogości jest największe). W razie zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy niezwłocznie skontaktować się z pediatrą.
Należy zachować ostrożność, jeśli chory stosuje doustne leki przeciwzakrzepowe, leki wpływające na czynność płytek krwi lub inne leki, które mogą zwiększać ryzyko krwawienia (np. atypowe leki przeciwpsychotyczne takie jak klozapina, pochodne fenotiazyny, większość trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne, inhibitory COX-2), jak również jeśli cierpi na skazę krwotoczną (podczas stosowania preparatu mogą wystąpić przedłużające się lub nieprawidłowe krwawienia).

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń/maszyn. Leki psychoaktywne mogą zaburzać zdolność podejmowania decyzji i reakcji w sytuacjach nagłych. Zachowaj ostrożność!

Dawkowanie preparatu Sertagen - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek do stosowania doustnego. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli:
Depresja (w tym depresja z objawami lęku), zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne:
Zwykle stosuje się 50 mg na dobę. W razie konieczności lekarz może zadecydować o stopniowym (co minimum 7 dni) zwiększaniu dawki o 50 mg do maksymalnie 200 mg na dobę.
W leczeniu podtrzymującym, mającym zapobiegać nawrotom dotychczasowych stanów depresyjnych lub wystąpieniu nowych zaburzeń depresyjnych, zaleca się stosowanie minimalnych, skutecznych dawek leku przez co najmniej 6 miesięcy. Lekarz okresowo oceni reakcję pacjenta na leczenie i w razie potrzeby dostosuje dawkę.
Zespół stresu pourazowego:
Dawka początkowa to 25 mg na dobę. Po upływie tygodnia dawkę należy zwiększyć do 50 mg na dobę (rozpoczęcie leczenia od mniejszej dawki przeciwdziała występowaniu napadów lęku paradoksalnego na początku stosowania preparatu). W razie konieczności lekarz może zadecydować o stopniowym (co minimum 7 dni) zwiększaniu dawki o 50 mg do maksymalnie 200 mg na dobę.
Dzieci i młodzież od 6.do 12. roku życia:
Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne:
Dawka początkowa to 25 mg na dobę. W razie konieczności lekarz może zadecydować o stopniowym (co minimum 7 dni) zwiększaniu dawki o 50 mg do maksymalnie 200 mg na dobę.
Dzieci i młodzież od 13.do 18. roku życia:
Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne:
Dawka początkowa to 50 mg na dobę. W razie konieczności lekarz może zadecydować o stopniowym (co minimum 7 dni) zwiększaniu dawki w zależności od potrzeb do maksymalnie 200 mg na dobę.
Kliniczne efekty działania leku mogą wystąpić po 7 dniach leczenia. Optymalne efekty leczenia występują, podobnie jak w przypadku innych leków przeciwdepresyjnych, dopiero dłuższym czasie.

Nie ma konieczności dostosowywania dawki u osób w podeszłym wieku, należy jednak zachować ostrożność, ze względu na ryzyko wystąpienia hiponatremii.
U osób z zaburzeniami czynności nerek należy zachować ostrożność.
U osób z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby zaleca się stosowanie mniejszych dawek preparatu lub zachowanie większych odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi dawkami.
Ze względu na brak danych klinicznych nie należy stosować preparatu u osób z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.
Ze względu na brak badań preparatu nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia; nie dotyczy to osób powyżej 6. roku życia z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi.
Sposób podawania:
Preparat należy stosować raz na dobę rano lub wieczorem, niezależnie od posiłku, popijając odpowiednią ilością płynu.

Czy można stosować Sertagen - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku. Jeżeli jesteś w ciąży lub planujesz ciążę skonsultuj się z lekarzem przed zastosowaniem preparatu.
W czasie ciąży i podczas karmienia piersią preparat stosuje się tylko w przypadkach, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu (ryzyko zawsze indywidualnie ocenia lekarz).
Nie zaleca się stosowania preparatu w czasie ciąży i karmienia piersią w innych przypadkach.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Równoległe stosowanie sertraliny z inhibitorami MAO jest przeciwwskazane, może prowadzić do wystąpienia zespołu serotoninowego (mioklonie i inne ruchy mimowolne, wzmożenie odruchów, sztywność, niedociśnienie ortostatyczne, splątanie, stany pobudzenia). Leczenie sertraliną można rozpocząć nie wcześniej niż po dwóch tygodniach od zakończenia stosowania inhibitorów MAO; leczenie inhibitorami MAO można rozpocząć po upływie tygodnia od zakończenia stosowania sertraliny.
Przeciwwskazane jest równoległe stosowanie pimozydu z sertraliną
Nie zaleca się równoległego z sertraliną stosowania trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, ze względu na możliwy wzrost ich stężenia w osoczu.
Należy zachować ostrożność stosując preparat w skojarzeniu:
· z litem i tryptofanem, ze względu na nasilenie działania serotoninergicznego sertraliny; należy kontrolować stężenie litu w osoczu
· z sumatryptanem i innymi tryptanami, gdyż może wystąpić osłabienie, nadmierna odpowiedź ruchowa, brak koordynacji, dezorientacja, lęk i pobudzenie
· z innymi lekami, które nasilają efekt neuroprzekaźnictwa serotoninergicznego (takimi jak tryptofan, fenfluramina , agoniści 5-HT) oraz z produktami ziołowymi zawierającymi dziurawiec (Hypericum perforatum); możliwość wystąpienia interakcji farmakodynamicznych
· z warfaryną, ze względu na możliwe wydłużenie czasu protrombinowego
· z lekami wpływającymi na czynność płytek krwi lub innymi lekami, które mogą zwiększać ryzyko krwawienia (np. kwas acetylosalicylowy, niesteroidowe leki przeciwzapalne, inhibitory COX-2); mogą wystąpić przedłużające się lub nieprawidłowe krwawienia
· z dezipraminą i innymi lekami metabolizowanymi przez izoenzym CYP2D6 cytochromu P-450, szczególnie tymi o wąskim indeksie terapeutycznym, takimi jak: leki przeciwarytmiczne klasy 1C, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, typowe leki przeciwpsychotyczne.
Podczas leczenia nie należy spożywać alkoholu.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Sertagen - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Sertagen może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Bardzo często mogą wystąpić: bezsenność, zawroty głowy, senność, biegunka/luźne stolce, suchość, błony śluzowej jamy ustnej, nudności.
Często mogą wystąpić: brak łaknienia, pobudzenie, lęk, Bóle głowy, niedoczulica, zaburzenia ruchowe (w tym hiperkinezy, nadmierne napięcie mięśni, zgrzytanie zębami, zaburzenia chodu), parestezje, drżenie, zaburzenia widzenia, szumy uszne, kołatanie serca, uderzenia gorąca, ziewanie, bóle brzucha, dyspepsja, zaparcia, wymioty, nasilone pocenie się, wysypka, Zaburzenia seksualne (głównie opóźniona ejakulacja), osłabienie, bóle w klatce piersiowej, zmęczenie.
Niezbyt często mogą wystąpić: zwiększenie apetytu, objawy depresyjne, euforia, halucynacje, migrena, omdlenia, rozszerzenie źrenic, tachykardia, nadciśnienie tętnicze, wypadanie włosów, obrzęk okołooczodołowy, świąd, plamica, bóle stawów, skurcze mięśni, nietrzymanie moczu, obrzęki obwodowe, podwyższenie temperatury ciała, złe samopoczucie, zwiększenie i zmniejszenie masy ciała.
Rzadko mogą wystąpić: leukopenia, małopłytkowość, reakcje alergiczne, nadwrażliwość, reakcje anafilaktyczne, hiperprolaktynemia, niedoczynność tarczycy, zespół nieadekwatnego wydzielania hormonu antydiuretycznego, hiponatremia, agresja, zmniejszenie libido u mężczyzn i kobiet, koszmary senne, zaburzenia psychotyczne, śpiączka, drgawki, kurcze mięśni, objawy zespołu serotoninowego takie jak: pobudzenie, splątanie, pocenie się, biegunka, hipertermia, nadciśnienie, sztywność mięśni i tachykardia, nieprawidłowe krwawienia (krwawienia z nosa, krwawienie z przewodu pokarmowego, krwiomocz), skurcz oskrzeli, zapalenie trzustki, ciężkie zaburzenia wątrobowe w tym zapalenie wątroby, żółtaczka i niewydolność wątroby; zwiększenie aktywności aminotransferaz w surowicy, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, nadwrażliwość na światło, ciężkie choroby skóry (takie jak zespół Stevensa i Johnsona i martwica toksyczna rozpływna naskórka), pokrzywka, zatrzymanie moczu, mlekotok, ginekomastia, priapizm, nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych, zaburzona czynność płytek, zwiększone stężenie cholesterolu, objawy związane z odstawieniem leku (pobudzenie, lęk, zawroty głowy, bóle głowy, nudności).
Ponadto, z nieznaną częstotliwością mogą wystąpić: miastenia, niedociśnienie, omdlenia, zaostrzenie choroby Parkinsona, kseroftalmia, podwójne widzenie, światłowstręt, zaburzenia akomodacji, zapalenie spojówek, zapalenie nerwu wzrokowego, zaćma.

Przeczytaj też artykuły

Depresja Zaburzenia nerwicowe (lękowe) związane ze stresem i pod postacią somatyczną

Inne preparaty na rynku polskim zawierające sertralina

ApoSerta (tabletki powlekane) Asentra (tabletki powlekane) Asertin 50 (tabletki powlekane) Asertin 100 (tabletki powlekane) Miravil (tabletki powlekane) Sastium (tabletki powlekane) Sertralina Krka (tabletki powlekane) Sertranorm (tabletki powlekane) Setaloft 50 mg (tabletki powlekane) Setaloft 100 mg (tabletki powlekane) Stimuloton (tabletki powlekane) Zoloft (tabletki powlekane) Zotral 50 mg (tabletki powlekane) Zotral 100 mg (tabletki powlekane)

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta