Amitriptylinum VP - tabletki powlekane

Preparat o działaniu przeciwdepresyjnym, należący do grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych.

Preparat zawiera substancję amitryptylina

Lek dostępny na receptę

Nazwa preparatu Postać; dawka; opakowanie Producent Cena 100% Cena po refundacji
Amitriptylinum VP
tabletki powlekane; 10 mg; 60 tabl.
Bausch Health
8,90 zł
Amitriptylinum VP
tabletki powlekane; 25 mg; 60 tabl.
Bausch Health
14,50 zł

Uwaga: ceny leków refundowanych są zgodne z przepisami obowiązującymi od 1 listopada 2023 r.

Co zawiera i jak działa Amitriptylinum VP - tabletki powlekane?

Amitryptylina to lek z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, wykazujący działanie uspokajające i przeciwlękowe. Pełny efekt terapeutyczny obserwuje się po kilkunastu dniach stosowania. Mechanizm działania polega na hamowaniu wychwytu norepinefryny i serotoniny przez neurony ośrodkowego układu nerwowego. Amitryptylina wykazuje zrównoważony wpływ na wychwyt obu związków. Ma działanie silnie cholinolityczne zarówno w ośrodkowym układzie nerwowym, jak i na obwodzie (w innych tkankach i narządach). Działanie cholinolityczne obejmuje miedzy innymi: rozszerzenie źrenic, rozszerzenie oskrzeli, spowolnienie perystaltyki jelit, zmniejszenie wydzielania gruczołów, wzrost temperatury ciała, pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego.

Kiedy stosować Amitriptylinum VP - tabletki powlekane?

Preparat jest wskazany w leczeniu objawów depresji, a zwłaszcza stanów, kiedy chory wymaga uspokojenia.

Kiedy nie stosować preparatu Amitriptylinum VP - tabletki powlekane?

Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub benzodiazepiny.
Przeciwwskazaniami do stosowania preparatu są również:
· świeży zawał serca, zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, zaburzenia rytmu serca, dławica piersiowa
· stan pobudzenia maniakalnego
· ciężka niewydolność wątroby
· porfiria
· okres karmienia piersią
· wiek poniżej 16 lat
· równoległe lub do 14 dni od ich odstawienia stosowanie z inhibitorami monoaminooksydazy (np. selegilina, moklobemid).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Amitriptylinum VP - tabletki powlekane?

Niektóre choroby i inne okoliczności mogą stanowić przeciwwskazanie do stosowania lub wskazanie do zmiany dawkowania preparatu. W pewnych sytuacjach może okazać się konieczne przeprowadzanie określonych badań kontrolnych.
Efekty stosowania preparatu mogą wystąpić dopiero po kilku tygodniach leczenia, niekiedy ten czas jest dłuższy. Chory powinien pozostawać pod ścisłą kontrolą lekarską aż do momentu poprawy stanu zdrowia. Inne zaburzenia psychiczne, w których przepisywana jest amitryptylina, również mogą być związane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zachowań samobójczych. Ponadto te schorzenia mogą współistnieć z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi. Osoby leczone tym preparatem z powodu innych niż depresja chorób, a także osoby po próbach samobójczych oraz takie, które przed rozpoczęciem leczenia wykazują znacznego stopnia skłonności samobójcze, powinny być ściśle monitorowane przez lekarza.
Grupą szczególnego ryzyka są osoby poniżej 25. roku życia. Również w czasie zmian dawkowania chory powinien być objęty szczególną opieką lekarską. Chorzy oraz osoby z ich otoczenia powinni zwracać uwagę na każdy objaw klinicznego nasilenia choroby, wystąpienie zachowań lub myśli samobójczych oraz nietypowych zmian w zachowaniu, a w razie ich wystąpienia niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

U osób z choroba afektywną dwubiegunową pod wpływem stosowania preparatu może dojść do nasilenia fazy maniakalnej, u osób ze schizofrenią amitryptylina może nasilać objawy choroby; możliwe jest również nasilenie objawów paranoidalnych.

Ze względu na działanie cholinolityczne następujące osoby powinny zachować ostrożność podczas jego stosowania:
· z przerostem gruczołu krokowego (możliwość nasilenia trudności z oddawaniem moczu)
· z jaskrą z zamkniętym kątem przesączania (możliwość wzrostu ciśnienia śródgałkowego)
· ze zwolnionym pasażem żołądkowo-jelitowym.

U osób z padaczką pod wpływem amitryptyliny może dochodzić do nasilenia objawów. Lekarz prawdopodobnie zaleci zwiększenie dawek leków przeciwpadaczkowych.

W przypadku stosowania dużych dawek preparatu należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ może to prowadzić do zaburzeń rytmu serca, częstoskurczu oraz spadków ciśnienia tętniczego krwi. Szczególnie narażone są osoby z chorobami serca, u których działanie to może wystąpić nawet po zastosowaniu zwykłych dawek leku.

Należy zachować ostrożność u osób z zaburzeniami funkcji wątroby ze względu na możliwość kumulacji leku we krwi i możliwość wystąpienia objawów przedawkowania.

U pacjentów z nadczynnością tarczycy oraz leczonych preparatami tarczycy lek może wykazywać silniejsze działanie, należy zachować ostrożność, lekarz prawdopodobnie zaleci odpowiednią modyfikację dawkowania.

Preparat należy, po konsultacji z lekarzem, odstawić na klika dni przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Nie zaleca się stosowania elektrowstrząsów podczas leczenia tym preparatem.

Nagłe przerwanie leczenia, szczególnie po długotrwałym stosowaniu, może prowadzić do licznych działań niepożądanych; dawkowanie należy zmniejszać stopniowo, w porozumieniu z lekarzem.

W następujących przypadkach preparat można stosować jedynie jeśli lekarz oceni, że ryzyko jest mniejsze niż potencjalne korzyści:
· alkoholizm (możliwość nasilenia działania hamującego ośrodkowy układ nerwowy)
· zaburzenia składu krwi
· astma
· zatrzymanie moczu.

Czy ten preparat ma wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów?
Preparat może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Podczas jego stosowania zachowaj ostrożność!

Dawkowanie preparatu Amitriptylinum VP - tabletki powlekane

Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie przekraczaj zaleconych dawek ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu skonsultuj się z lekarzem.
Dorośli i dzieci po 16. roku życia:
Początkowo 50-100 mg/dobę w dawkach podzielonych lub 1 ×/dobę na noc. Następnie lekarz zaleci stopniowe zwiększanie dawki aż do uzyskania optymalnej dawki terapeutycznej (w warunkach ambulatoryjnych do 200 mg/dobę).
Po uzyskaniu poprawy klinicznej prowadzi się leczenie podtrzymujące, zwykle podaje się 50-100 mg/dobę w 2-4 dawkach podzielonych lub 1 ×/dobę na noc,
U chorych w wieku podeszłym początkowo 25-75 mg/dobę. Dawkę należy zwiększać ostrożnie. W większości przypadków efekt leczniczy uzyskuje się po zastosowaniu 1/2 zwykle stosowanej dawki.
Zalecany czas leczenia wynosi 3-6 miesięcy. Lek należy odstawiać stopniowo.
Preparat należy stosować doustnie, niezależnie od posiłków.

Czy można stosować Amitriptylinum VP - tabletki powlekane w okresie ciąży i karmienia piersią?

W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem!
Bardzo ważne jest, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w okresie ciąży lub w okresie karmienia piersią skonsultować się z lekarzem i wyjaśnić ponad wszelką wątpliwość potencjalne zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem danego leku.
Ze względu na brak odpowiednich badań nie zaleca się stosowania w czasie ciąży, szczególnie w I i III trymestrze. Lek stosować jedynie w przypadku, gdy w ocenie lekarza korzyść z leczenia przewyższa potencjalne zagrożenie dla płodu.
Stosowanie preparatu w okresie karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Czy mogę stosować równolegle inne preparaty?

Poinformuj lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również o tych, które są wydawane bez recepty.
Amitryptylina zmniejsza działanie sympatykolityków, nasila działanie sympatykomimetyków. Stosowanie równoległe z sympatykomimetykami może doprowadzić do znacznego wzrostu ciśnienia tętniczego (nawet w przypadku małych dawek dodawanych np. do leków miejscowo znieczulających).
Leki hamujące aktywność izoenzymu CYP2D6 (np. cymetydyna, chinydyna) oraz leki metabolizowane z udziałem izoenzymu CYP2D6 (np. pochodne fenotiazyny, inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, leki przeciwarytmiczne klasy Ic) mogą zwiększać stężenie amitryptyliny we krwi.
Poprzez hamowanie perystaltyki jelit amitryptylina może powodować zaburzenia wchłaniania innych równocześnie stosowanych doustnie leków.
Amitryptylina osłabia działanie leków obniżających ciśnienie tętnicze (klonidyny i  -metylodopy).
Podawanie inhibitorów MAO podczas stosowania amitryptyliny może być przyczyną nadciśnienia, drgawek i hipertermii, dlatego jest to działanie przeciwwskazane.
Leki wywierające hamujący wpływ na ośrodkowy układ nerwowy (barbiturany, pochodne benzodiazepiny, opioidowe i nieopioidowe leki przeciwbólowe, pochodne fenotiazyny, leki przeciwhistaminowe, alkohol) mogą nasilać działanie uspokajające amitryptyliny.
Donoszono o przypadkach wystąpienia stanu majaczeniowego po równoczesnym stosowaniu z disulfiramem.
Rytonawir zwiększa stężenie amitryptyliny we krwi.
Należy zachować ostrożność podczas równoległego stosowania z lekami cholinolitycznymi lub hormonami tarczycy ze względu na możliwość nasilenia działań niepożądanych.
Alkohol zwiększa stężenie amitryptyliny we krwi i nasila depresyjne działanie leku na ośrodkowy układ nerwowy.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić przy stosowaniu Amitriptylinum VP - tabletki powlekane?

Jak każdy lek, również Amitriptylinum VP może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z pojawienia się działań niepożądanych.
Mogą wystąpić: nudności, wymioty, bóle w nadbrzuszu, zapalenie jamy ustnej, ciemne zabarwienie języka, nieprzyjemny smak w ustach, uczucie suchości w jamie ustnej, zwiększona skłonność do zmian próchniczych, zaparcia, niedrożność porażenna jelit, luźne stolce, obrzęk ślinianek, nadmierna potliwość, łysienie, wykwity skórne, pokrzywka, nadwrażliwość na światło, zaburzenia widzenia, rozszerzenie źrenic, zaburzenia akomodacji, zwiększone ciśnienie śródgałkowe, trudności w oddawaniu moczu, częste parcie na mocz, niedociśnienie lub nadciśnienie tętnicze, zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała, zaburzenia stężenia glukozy w surowicy, nieprawidłowy zapis EEG, niedociśnienie ortostatyczne, tachykardia, kołatanie serca, zawał serca, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia przewodnictwa przedsionkowo-komorowego, udar niedokrwienny mózgu, zaburzenia koncentracji, senność, pobudzenie psychoruchowe, uczucie drętwienia, mrowienia oraz parestezje w obrębie kończyn, neuropatia obwodowa, ataksja, drżenia mięśniowe, uogólnione drgawki, śpiączka, ruchy mimowolne, dyskinezy późne, zaburzenia mowy, bóle głowy, zawroty głowy, splątanie, dezorientacja, omamy, łagodny stan maniakalny, bezsenność, niepokój, stany lękowe, koszmary nocne, szumy uszne, uczucie zmęczenia, osłabienie, obrzęk twarzy i języka, agranulocytoza, leukopenia, eozynofilia, małopłytkowość, plamica krwotoczna, zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna, obrzmienie jąder, ginekomastia, zaburzenia miesiączkowania, obrzmienie piersi i mlekotok u kobiet, osłabienie lub nasilenie popędu płciowego, impotencja, zaburzenia wydzielania hormonu antydiuretycznego, zaburzenia łaknienia. Prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych związanych z działaniem cholinolitycznym leku jest większe u chorych w podeszłym wieku, ze względu na osłabienie czynności układu przywspółczulnego.
Zgłaszano przypadki myśli i/lub prób samobójczych w trakcie stosowania leku lub w krótkim czasie po jego odstawieniu.
Nagłe przerwanie leczenia, szczególnie długotrwałego, może wywołać objawy odstawienne: bezsenność, drażliwość, nudności, bóle głowy, nadmierną potliwość, sporadycznie objawy hipomanii lub manii w pierwszych tygodniach po zaprzestaniu leczenia.

Przeczytaj też artykuły

Depresja

Doradca Medyczny
  • Czy mój problem wymaga pilnej interwencji lekarskiej?
  • Czy i kiedy powinienem zgłosić się do lekarza?
  • Dokąd mam się udać?
+48

w dni powszednie od 8.00 do 18.00
Cena konsultacji 29 zł

Zaprenumeruj newsletter

Na podany adres wysłaliśmy wiadomość z linkiem aktywacyjnym.

Dziękujemy.

Ten adres email jest juz zapisany w naszej bazie, prosimy podać inny adres email.

Na ten adres email wysłaliśmy już wiadomość z linkiem aktywacyjnym, dziękujemy.

Wystąpił błąd, przepraszamy. Prosimy wypełnić formularz ponownie. W razie problemów prosimy o kontakt.

Jeżeli chcesz otrzymywać lokalne informacje zdrowotne podaj kod pocztowy

Nie, dziękuję.
Poradnik świadomego pacjenta